ประกาศนี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft และนําไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่กําหนดเป็น “ข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภค” ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพของฉันข้อมูลของฉันในรัฐวอชิงตัน (MHMDA)

ข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภคที่เรารวบรวม

ตามที่อธิบายไว้ใน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลที่เรารวบรวมจะขึ้นอยู่กับบริบทของการโต้ตอบของคุณกับ Microsoft และตัวเลือกที่คุณเลือก (รวมถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ) ผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ที่คุณใช้ ตําแหน่งที่ตั้งของคุณ และกฎหมายที่บังคับใช้ เนื่องจากข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภคถูกกําหนดไว้อย่างกว้างขวางมาก ข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เรารวบรวมอาจถือว่าเป็นข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภค

ตัวอย่างของข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภคอาจรวมถึง:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ อาการ ภาวะ การวินิจฉัย การทดสอบ หรือการรักษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ (รวมถึงการผ่าตัด กระบวนการผ่าตัด การใช้ยา หรือการรักษาอื่นๆ) ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลดังกล่าวผ่านแบบสํารวจหรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ กับคุณสำหรับการศึกษาวิจัยและการปรับปรุงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์
 • การวัดการทำงานของร่างกาย สัญญาณชีพ หรือคุณลักษณะ รวมถึงรูปถ่าย ซึ่งอาจถือว่าเป็นข้อมูลไบโอเมตริกภายใต้ MHMDA
 • ข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งที่แม่นยําที่อาจระบุความพยายามของคุณในการได้รับหรือรับบริการหรือวัสดุอุปกรณ์ด้านสุขภาพ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้แผนที่ Bing เพื่อรับเส้นทางไปยังผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ เราอาจรวบรวมข้อมูลตําแหน่งที่ตั้ง GPS เสาสัญญาณมือถือ และ Wi-Fi ฮอตสปอตที่อาจเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 • ข้อมูลที่สามารถระบุความพยายามของคุณในการค้นหาบริการดูแลสุขภาพหรือข้อมูล รวมถึงบริการที่ช่วยให้คุณสามารถประเมิน วัด ปรับปรุง หรือเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่นได้ ตัวอย่างเช่น เรารวบรวมคิวรีการค้นหา Bing ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงคิวรีที่เกี่ยวกับโภชนาการ สุขภาพ ฟิตเนส อาการทางการแพทย์ หรือหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่อาจใช้เพื่ออนุมานหรือสืบทอดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้างต้นหรือข้อมูลสุขภาพอื่นๆ

แหล่งข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภค

ตามที่อธิบายเพิ่มเติมใน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัว เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภค) โดยตรงจากคุณ จากการโต้ตอบของคุณกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา จากบริษัทภายนอก และจากแหล่งข้อมูลที่พร้อมใช้งานแบบสาธารณะ

เหตุใดเราจึงรวบรวมและใช้ข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภค

เรารวบรวมและใช้ข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภคสำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ใน วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยหลักๆ แล้ว เรารวบรวมและใช้ข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภคตามความจําเป็นอย่างเหมาะสมในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คุณร้องขอหรือได้รับอนุญาต ซึ่งอาจรวมถึงการส่งมอบและการใช้งานผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ การตั้งค่าส่วนบุคคลของฟีเจอร์บางอย่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการดําเนินการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์และระบบที่สนับสนุน การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการดําเนินธุรกิจที่สําคัญอื่นๆ ที่สนับสนุนการเตรียมใช้งานผลิตภัณฑ์ (เช่น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทํางานของเรา การปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายของเรา การพัฒนาบุคลากรของเรา และการดําเนินการค้นคว้าและพัฒนา)

เราอาจใช้ข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภคสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เราให้ทางเลือกแก่คุณ และ/หรือขอรับความยินยอมจากคุณตามที่กฎหมายกําหนด ตัวอย่างเช่น สำหรับวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือการตลาด โปรดดู วิธีเข้าถึงและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวและส่วนวิธีการใช้สิทธิ์ของคุณด้านล่างสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมและตัวเลือกที่คุณอาจมี

การแชร์ข้อมูลุขภาพของผู้บริโภคของเรา

เราอาจแชร์ข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภคแต่ละประเภทที่อธิบายไว้ข้างต้นสำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ใน เหตุผลที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภค โดยได้รับความยินยอมจากคุณหรือตามความจําเป็นอย่างเหมาะสมในการทําธุรกรรม หรือให้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่คุณร้องขอหรือได้รับอนุญาตตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

ตัวอย่างเช่น เราแชร์ข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามเมื่อคุณบอกให้เราดำเนินการเช่นนั้น เช่น เมื่อคุณส่งอีเมลให้กับเพื่อน แชร์ภาพและเอกสารใน OneDrive หรือเชื่อมโยงบัญชีเข้ากับบริการอื่น หากคุณทําการซื้อ เราจะแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมตามที่จําเป็นในการดําเนินการชําระเงิน รวมถึงการป้องกันการฉ้อโกง และเราอาจเปิดเผยข้อมูลเมื่อเราเชื่อว่าการดําเนินการดังกล่าวจําเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง

บริษัทภายนอกที่เราแชร์ข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภค

ตามความจําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น เราแชร์ข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภคกับประเภทของบุคคลที่สามต่อไปนี้:

 • ผู้ให้บริการ. ผู้ขายหรือตัวแทน (“ผู้ประมวลผล”) ที่ทํางานในนามของเราอาจเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภคตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น ตัวอย่างเช่น บริษัทที่เราจ้างเพื่อให้การสนับสนุนบริการลูกค้าหรือช่วยเหลือในการปกป้องและรักษาความปลอดภัยของระบบและบริการของเราอาจจําเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้ฟังก์ชันเหล่านั้น
 • คู่ค้าทางธุรกิจ. เราอาจแชร์ข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภคกับบริษัทอื่น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้บริการที่มีการร่วมมือกันและดําเนินการร่วมกับบริษัทอื่น หรือเมื่อคุณใช้บริการของเราเพื่อโต้ตอบกับบริษัทอื่น
 • สถาบันการเงินและตัวประมวลผลการชําระเงิน. เมื่อคุณทําการซื้อหรือทําธุรกรรมทางการเงิน เราจะเปิดเผยข้อมูลการชําระเงินและการทําธุรกรรมไปยังธนาคารและหน่วยงานอื่นๆ ตามที่จําเป็นสําหรับการประมวลผลการชําระเงิน การป้องกันการฉ้อโกง การลดความเสี่ยงด้านเครดิต การวิเคราะห์ หรือบริการทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • คู่สัญญากับการทําธุรกรรมขององค์กร. เราอาจเปิดเผยข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งของการทําธุรกรรมหรือการดําเนินการขององค์กร เช่น การควบรวม การจัดหาเงิน การเข้าซื้อกิจการ การล้มละลาย การยุติหรือการถ่ายโอน การแยกตัว หรือการขายทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจหรือทรัพย์สินของเรา
 • บริษัทในเครือ. เรามีการเข้าถึงข้อมูลทั่วทั้งบริษัทสาขา บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อเราแชร์ระบบข้อมูลทั่วไป หรือเมื่อการเข้าถึงช่วยให้เราสามารถให้บริการและดําเนินธุรกิจของเราได้ รายการทั้งหมดของบริษัทในเครือที่ระบุที่พร้อมใช้งาน ที่นี่.
 • หน่วยงานภาครัฐ. ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและ รายงานการร้องขอสำหรับการบังคับใช้กฎหมายเราเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เมื่อเราเชื่อว่าการดําเนินการดังกล่าวจําเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง
 • บริษัทภายนอกอื่นๆ. ในบางกรณี เราอาจจําเป็นต้องให้ข้อมูลแก่บริษัทภายนอกอื่นๆ เช่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราหรือของลูกค้าของเรา
 • ผู้ใช้และบุคคลอื่นๆ. ถ้าคุณใช้บริการของเราเพื่อโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่นของบริการหรือผู้รับการติดต่อสื่อสารอื่นๆ เราจะแชร์ข้อมูล รวมถึงข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภคตามที่คุณและการโต้ตอบของคุณได้กำหนดไว้
 • สาธารณะ. คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่พร้อมใช้งานผ่านบริการของเราเพื่อแสดงและเปิดเผยข้อมูลบางอย่างแบบสาธารณะ เช่น โปรไฟล์ ข้อมูลประชากร เนื้อหาและไฟล์ หรือข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภค

วิธีการใช้สิทธิ์ของคุณ

MHMDA ให้สิทธิ์บางอย่างที่เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึง ลบ หรือยกเลิกการยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นบางอย่าง คุณสามารถขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้โดยใช้เครื่องมือและกลไกต่างๆ ที่อธิบายไว้ใน วิธีเข้าถึงและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเข้าถึงและตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับข้อมูลของคุณผ่านตัวควบคุมผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ คุณยังสามารถเข้าถึงและล้างข้อมูลบางส่วนของคุณผ่าน แดชบอร์ดความเป็นส่วนตัว Microsoft. และถ้าคุณต้องการเข้าถึงหรือควบคุมข้อมูลสุขภาพของผู้บริโภคที่ประมวลผลโดย Microsoft ที่ไม่มีให้ใช้งานผ่านเครื่องมือเหล่านั้นหรือผ่านผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่คุณใช้โดยตรง คุณสามารถติดต่อ Microsoft ได้ตลอดเวลาที่ข้อมูลติดต่อใน วิธีติดต่อเรา หรือโดยใช้ เว็บฟอร์ม.

หากคําขอใช้สิทธิ์ภายใต้ MHMDA ของคุณถูกปฏิเสธ คุณสามารถอุทธรณ์การตัดสินใจดังกล่าวได้โดยการติดต่อทีมสนับสนุนความเป็นส่วนตัวของเราผ่านทาง เว็บฟอร์ม. หากการอุทธรณ์ของคุณไม่สําเร็จ คุณสามารถแจ้งปัญหาหรือยื่นคําร้องเรียนกับอัยการสูงสุดของรัฐวอชิงตันได้ที่ www.atg.wa.gov/file-complaint.