Personvern hos Microsoft

Opplysningane om deg gir drivkraft til nye opplevingar – og du har full kontroll.

Vårt ansvar for personvern

Vi i Microsoft har som mål å gi alle personar og organisasjonar i verda høve til å utrette meir. Dette byrjar med å sikre at du får meiningsfylte val når du deler data med oss. Det betyr også at vi er forplikta til open kommunikasjon – om kvifor vi ber om dataa dine, og korleis vi bruker dataa du deler – på tvers av alle produkta og tenestene våre.

Vi arbeider kvar dag med å gjere oss fortente til tilliten din ved å fokusere på seks viktige personvernprinsipp:

  • Kontroll: Vi gir deg kontrollen over personvernet ditt med brukarvenlege verktøy og tydelege val.
  • Openheit: Vi er tydelege om kva data vi samlar inn og brukar, slik at du kan ta velinformerte avgjersler.
  • Tryggleik: Vi krypterer og vernar data du sender til oss.
  • Sterkt rettsleg vern: Vi respekterer lokale personvernlover og kjempar for personvernet ditt som ein grunnleggjande menneskerett.
  • Null målretta reklame: Vi brukar ikkje e-posten, chatten, filene dine eller anna personleg innhald til å gi deg målretta annonser.
  • Fordelar for deg: Når vi samlar inn data, gjer vi det til fordel for deg slik at du får ei betre oppleving.

Desse prinsippa dannar grunnlaget for Microsoft si tilnærming til personvern og kjem også i framtida til å påverke måten vi utviklar produkta og tenestene våre på.

Denne sida inneheld koplingar til personverninformasjon og -kontrollar, slik at du kan ta dei rette avgjerslene.

  • I tillegg publiserer vi Microsoft personvernrapport for å halde deg oppdatert om vår arbeid med personvern.
  • Vi forklarer også korleis du eksporterer eller slettar personopplysingar – og gir annan informasjon om rettar til den registrerte – i Vanlege spørsmål om personvern.
  • Vi arbeider kontinuerleg med å betre oss, så dersom du legg merke til noko i produkta og tenestene våre som ikkje fungerer slik du forventar når det gjeld personvern, høyrer vi gjerne frå deg.
  • Sjå Microsoft personvernerklæring for å finne meir detaljert personverninformasjon om produkta og tenestene våre.

For bedriftskundar

For bedriftskunder, systemansvarlege, eller andre som bruker Microsoft-produkt på arbeid, sjekk Microsoft Klareringssenter for å få informasjon om personvern og tryggleik i produkta og tenestene våre.


Kva slags data kan du velje å bidra med til Microsoft?

Microsoft bruker kundedata som er bidratt med frå folk som deg for å betre produkta og tenestene våre og halde dei i orden, for å gi deg personlige opplevingar og for å verne deg. Dette er nokre av dei vanlegaste kategoriane med opplysningar som vi samlar inn:

Nettlesing og nettsøk

Kvinne som les og søkjer på nettet

For å auke farten på nettlesinga samlar vi inn og bruker lesarloggen til å føreseie kvar du vil gå. Dersom du vil finne ut meir, kan du sjå Nettlesingsopplysningar og personvern.

Les om Microsoft Edge i personvernerklæringa >

I likskap med mange andre søkjemotorar bruker vi søkjeloggen din og loggar frå andre personar til å gi deg betre søkjeresultat.

Les om søk med Bing i personvernerklæringa >

Dersom du vil vise eller slette søkjeloggen eller nettlesarloggen som knytta til Microsoft-kontoen din, kan du gå til instrumentbordet for personvern.

Stader du dreg til

Bil som køyrer forbi ein iskrembar

Ved hjelp av posisjonsopplysningar kan vi gi deg vegskildringar til stadene du ønskjer å dra til, og vise informasjon som er relevant for posisjonen din. Til dette føremålet bruker vi posisjonane du oppgir, eller som vi har spora ved hjelp av teknologi som GPS eller IP-adresser.

Sporing av posisjon gjer det òg enklare for oss å verne deg. Dersom du for eksempel nesten alltid loggar på frå Tokyo, og du plutseleg loggar på frå London, kan vi kontrollere om det verkeleg er du som utfører denne handlinga.

Du kan slå posisjonstenester på eller av på eininga di, velje kva for appar som har tilgang til posisjonen din og handsame posisjonsdata som er lagra på eininga. For å finne ut meir, kan du sjå Windows 10 posisjonstenester og personvernet ditt.

Les om posisjon i personvernerklæringa >

Dersom du vil vise eller slette posisjonsaktivitet som knytta til Microsoft-kontoen din, kan du besøke instrumentbordet for personvern.

Opplysningar som gjer det enklare for oss å hjelpe deg

Mann som ser på telefonen på eit fortau

Du kan bruke Cortana til å hjelpe med å handsame kalenderen, halde planen din oppdatert, bli med i møte, finne fakta og filer og berre gjere ting enklare. For å gi deg personlege opplevingar lærer Cortana av visse data om deg, for eksempel informasjon frå søka dine, kalender, kontaktar og plassering. Dersom du vil finne ut meir, inkludert korleis du handsamar dataa dine, kan du sjå Cortana og personvern.

Les om Cortana i personvernerklæringa >

Opplysningar som vi bruker til å vise meir interessante annonsar

Kvinne som går nedover gata

Nokre Microsoft-tenester blir støtta av annonsering. For å kunne vise annonsar som truleg er av interesse for deg, bruker vi opplysningar som posisjon, Bing-nettsøk, Microsoft- eller annonsørnettsider du besøker, demografi og ting du har lagt inn som favoritt. Vi målrettar ikkje annonser mot deg ved å bruke det du seier i e-post, chat, videosamtalar eller telefonsvarar, eller i dokumenta eller andre personlige filer.

Du kan endre annonseinnstillingane dine for å forhindre at Microsoft viser deg annonsar basert på interessene dine. Du vil framleis sjå annonsar, men dei vil kanskje ikkje vere så interessante for deg.

Les om annonsering i personvernerklæringa >

Dersom du vil endre innstillingane for annonser, kan du gå til instrumentbordet for personvern.

Dersom du vil velje om du vil motta salsfremmande e-postmeldingar og nyhendebrev frå Microsoft, kan du endre innstillingane for kommunikasjon.

Påloggings- og betalingsinformasjon

Mann som betaler for kaffi

Vi lagrar påloggingsinformasjon for Microsoft-kontoen din og informasjon om betalingsmetoden din dersom du vel å knytte ein til Microsoft-kontoen din. Vi gjer dette for å gjere det enklare for deg å logge på og betale for appar, spel og media.

Dersom du vil oppdatere passord, tryggleiksinformasjon og betalingsalternativ, finne informasjon om korleis du held kontoen sikker og se den siste påloggingsaktiviteten, kan du gå til nettstaden for Microsoft-konto.

Les om Microsoft-kontoar i personvernerklæringa >


Microsoft-produkt og personvern

Du kan lære om handsaming av personverninnstillingar for produkt og tenester frå Microsoft og finne koplingar til støtteinnhald på Side for personvern i produkta og tenestene våre.

Dersom du er busett i staten California, kan du sjå Melding om California Consumer Privacy Act (CCPA) for forbrukarar i California.