Skip to main content

Personvern hos Microsoft

Opplysningane om deg gir drivkraft til nye opplevingar – og du har full kontroll.

Vi i Microsoft har som mål å gi alle personar og organisasjonar i verda høve til å utrette meir. Dette gjer vi ved å byggje ei smart sky, skape nye former for produktivitet og arbeidsprosessar og gjere databruken meir personleg. Samstundes som vi gjer dette, vil vi oppretthalde det alltid verdfulle personvernet og gi deg høve til å kontrollere personopplysningane dine.

Dette startar ved at vi gir deg meiningsfylte val med omsyn til korleis og kvifor opplysningar blir samla inn og brukte, og ved at vi passar på at du har informasjonen du treng for å ta dei rette vala på tvers av produkta og tenestene våre.

Vi arbeider kvar dag med å gjere oss fortente til tilliten din ved å fokusere på seks viktige personvernprinsipp:

  • Kontroll: Vi gir deg kontrollen over personvernet ditt med brukarvenlege verktøy og tydelege val.
  • Openheit: Vi er tydelege om kva data vi samlar inn og brukar, slik at du kan ta velinformerte avgjersler.
  • Tryggleik: Vi krypterer og vernar data du sender til oss.
  • Sterkt rettsleg vern: Vi respekterer lokale personvernlover og kjempar for personvernet ditt som ein grunnleggjande menneskerett.
  • Null målretta reklame: Vi brukar ikkje e-posten, chatten, filene dine eller anna personleg innhald til å gi deg målretta annonser.
  • Fordelar for deg: Når vi samlar inn data, gjer vi det til fordel for deg slik at du får ei betre oppleving.

Desse prinsippa dannar grunnlaget for Microsoft si tilnærming til personvern og kjem også i framtida til å påverke måten vi utviklar produkta og tenestene våre på. Dersom du er bedrifts- eller forretningskunde, kan du gå til Microsoft Klareringssenter for å finne ut korleis vi vernar dataa dine i Microsoft Cloud.

På resten av denne nettstaden finn du koplingar til meir informasjon og kontrollar, slik at du kan ta dei rette avgjerslene. Vi arbeider kontinuerleg med å betre oss, så dersom du legg merke til noko i produkta og tenestene våre som ikkje fungerer slik du forventar når det gjeld personvern, høyrer vi gjerne frå deg.


Kva typar data blir samla inn av Microsoft?

Microsoft samlar inn opplysningar for å hjelpe deg med å utrette meir. Dette gjer vi ved å bruke opplysningar som vi samlar inn, til å levere og forbetre produkta, tenestene og einingane våre, gi deg tilpassa opplevingar og verne deg. Dette er nokre av dei vanlegaste kategoriane med opplysningar som vi samlar inn.

Nettlesing og nettsøk

Kvinne som les og søkjer på nettet

I likskap med mange andre søkjemotorar bruker vi søkjeloggen din og loggar frå andre personar til å gi deg betre søkjeresultat. For å auke farten på nettlesinga kan nettlesarar frå Microsoft samle inn og bruke lesarloggen til å føreseie kvar du vil gå. Cortana kan lage tilpassa tilrådingar basert på lesar- og søkjeloggen.

Du kan velje om lesarloggen skal samlast inn eller ikkje, ved hjelp av innstillinga Diagnose og tilbakemelding i personverninnstillingane i Windows. I innstillingane for Cortana og Microsoft Edge kan du òg velje om Cortana skal ha tilgang til søke- og lesarloggen din.

Stader du dreg til

Bil som køyrer forbi ein iskrembar

Ved hjelp av posisjonsopplysningar kan vi gi deg vegskildringar til stadene du ønskjer å dra til, og vise informasjon som er relevant for posisjonen din. Til dette føremålet bruker vi posisjonane du oppgir, eller som vi har spora ved hjelp av teknologi som GPS eller IP-adresser.

Sporing av posisjon gjer det òg enklare for oss å verne deg. Dersom du for eksempel nesten alltid loggar på frå Tokyo, og du plutseleg loggar på frå London, kan vi kontrollere om det verkeleg er du som utfører denne handlinga.

Du kan aktivere eller deaktivere posisjonstenester for eininga i Innstillingar > Personvern > Plassering. Her kan du òg velje kva slags appar som skal ha tilgang til posisjonen din, og du kan administrere posisjonsloggen som er lagra på eininga.

Opplysningar som gjer det enklare for oss å hjelpe deg personleg

Mann som ser på telefonen på eit fortau

For å hjelpe deg med å unngå trafikk, hugse merkedagar, sende tekstmelding til rett "Emma" i kontaktlista og meir, må Cortana vite kva du interesserer deg for, kva som er oppført i kalenderen din, og kven du ønskjer å gjere ting saman med. Når du ikkje ønskjer å bruke tastaturet, kan du bruke tale- og handskriftmønster til å omsetje det du seier eller skriv, til dokument eller tekstmeldingar.

Administrere Cortana-interesser og andre opplysningar på instrumentbordet for personvern

Opplysningar som vi bruker til å vise meir interessante annonsar

Kvinne som går nedover gata

Nokre av Microsoft sine tenester blir drivne av annonsering. For å kunne vise annonsar som truleg er av interesse for deg, bruker vi opplysningar som posisjon, Bing-nettsøk, Microsoft- eller annonsørnettsider du vitjar, demografi og ting du har lagt inn som favoritt. Vi bruker ikkje det du seier og skriv i e-postar, chattar, videosamtalar eller på telefonsvarar, eller dokument, bilete eller andre personlege filer, til å gi deg målretta annonsar.

Dersom du ikkje lenger ønskjer at Microsoft skal vise annonsar basert på interessene dine, kan du bruke annonsekontrollane våre på nettet. Du vil framleis sjå annonsar, men dei vil kanskje ikkje vere så interessante for deg.

Påloggings- og betalingsinformasjon

Mann som betaler for kaffi

Ved å registrere deg for din eigen Microsoft-konto kan du bruke nettbaserte tenester som lagrings- og familieinnstillingar og halde innstillingane dine synkroniserte på tvers av fleire einingar. Når du legg til betalingsinformasjon i kontoen din, kan du enkelt skaffe deg appar, abonnement, filmar, TV og spel på Windows 10-einingane dine.

Ved å halde passordet hemmeleg og leggje til ekstra tryggleiksinformasjon som eit telefonnummer eller ei e-postadresse er det enklare å verne filer, kredittkort, nettlesarlogg og posisjonsinformasjon.

Gå til nettstaden for Microsoft-konto for å oppdatere passord, tryggleiksinformasjon og betalingsalternativ.


Windows 10 og nettbaserte tenester

Windows 10-logo
Kvinne ved eit skrivebord som bruker ei berbar datamaskin

Windows 10 som skyteneste hjelper oss med å verne og betre opplevinga di kontinuerleg. For å verne deg på nettet skannar vi for eksempel automatisk etter kjend skadeleg programvare i Windows 10-einingar. Vi samlar òg inn opplysningar, som er kontinuerleg informasjon vi hentar inn om korleis Windows 10-systemet ditt fungerer, slik at eininga di fungerer som ho skal. Så dersom vi veit det har oppstått problem med ein viss skrivardrivar, kan vi sende dei rette drivarane berre til personane som bruker denne typen drivar.

Vi gir deg òg ei rekkje kontrollar som du kan bruke til å bestemme korleis opplysningar om deg skal brukast til å levere tilpassa tenester og opplevingar i Windows 10. I Windows 10 kan du når som helst justere personverninnstillingane for alt frå grunnleggande diagnostikkopplysningar til tilpassa tenester ved å gå til Innstillingar > Personvern > Diagnose og tilbakemelding.

Lær korleis kvart av produkta våre bruker opplysningar om deg til å tilpasse opplevinga di.

Office Office logo

Du får tilgang til personverninnstillingar i Office-appen ved å velje Fil > Konto > Personvern for konto.

Innstillingar for personvern i kontoar

Skype Skype-logo

Rediger kven som kan sjå profilen din i Skype, og andre personverninnstillingar på Skype.com.

Skype-innstillingar

OneDrive OneDrive logo

Du avgjer kven som kan sjå filene dine på OneDrive.

Gode framgangsmåtar for å verne filene dine

Xbox Xbox-logo

Juster personverninnstillingane for Xbox på konsollen eller på Xbox.com.

Personverninnstillingar for Xbox

Bing Bing-logo

Deaktiver Søkjeforslag og juster andre innstillingar ved å logge på Bing.com.

Personverninnstillingar for Bing

Cortana Cortana-logo

Cortana fungerer best når du loggar deg på og gir løyve til bruk av opplysningar frå eininga di og andre Microsoft-tenester.

Cortana-innstillingar

Du finn meir informasjon om personvern i produkta våre i Side for personvernressursar.