Skip to main content

Microsoft कडेन गुप्तताय

तुमचो डेटा, तुमी नियंत्रीत केला, तुमच्या अणभवाक चालना दिता.

Microsoft कडेन, संवसारांतल्या सगळ्या लोकांक आनी दरेक संघटणांक सक्षम करप हो आमचो उद्देश आसा. बुध्दीमान कुपाची बांधणी करून, उत्पादकताय आनी वेवसाय प्रक्रियांचें परत संशोधन करून आनी संगणकीय चड व्यक्तीगत करून आमी हें साध्य करतात. ह्या सगळ्यांत, आमी गुप्ततायेचें वेळविरयत मोल राखतले आनी तुमची तुमचो डेटा नियंत्रीत दवरपाची क्षमता टिकोवन दवरतले.

डेटा कित्याक आनी कसो घेतला आनी वापरला ताच्यो सार्थ निवडी तुमकां मेळटल्यो आनी आमच्या सेवा आनी उत्पादां मदीं तुमकां योग्य आशिल्ल्यो निवडी तुमकां करूंक मेळच्यो देखून तुमकां जाय आशिल्ली माहिती तुमचे कडेन आसतली, हाची खात्री दिवपाक प्राधान्य दितात.

आमी स मुखेल गुप्तताय तत्वांचेर लक्ष्य केंद्रीत करून तुमचो विस्वास संपादन करपा खातीर वावुरतात:

  • नियंत्रण: सोंपें रितीन वापरूंक मेळपी साधनां आनी पर्यायां वरवीं आमी तुमच्या गुप्ततायेचेर नियंत्रण दवरूंक तुमकां आदार दितले.
  • पारदर्शकताय: डेटा एकठावणी आनी वापर हाचे बद्दल आमी पारदर्शक आसतले ताका लागून तुमी मागीतगार निर्णय घेवंक शकतले.
  • सुरक्षा: बळिश्ट सुरक्षा आनी एनक्रिप्शन वरवीं तुमी आमच्या भंरवशाचेर दवरिल्लो डेटा आमी राखतले.
  • बळिश्ट कायदेशीर राखण: आमी तुमच्या थळाव्या गुप्तताय कायद्यांक मान दितले आनी मुलभूत मानव अधिकारा प्रमाणें तुमच्या गुप्ततायेच्या कायदेशीर राखणे खातीर झुज दितले.
  • मजकूर-आदारीत लक्ष्य ना: आमी तुमकां जायराती लक्ष्य करूंक तुमच्या ई-मेल, चॅट, फायली वा हेर व्यक्तिगत मजकूराचो वापर करचे ना.
  • तुमकां जावपी फायदे: आमी डेटा एकठांय करतले तेन्ना, ताचो वापर आमी तुमकां फायदो मेळोवंन दिवंक आनी तुमचो अणभव समृध्द करूंक वापरतले.

हीं तत्वां Microsoftच्या गुप्ततायेची बुन्याद आसात आनी आमचे उत्पाद आनी सेवा आमी बांधतले तशे तांकां आकार दित रावतले. एण्टरप्रायझ आनी वेवसायीक गिरायकांनी, आमी तुमच्या डेटाची Microsoft कूप हातूंत कशी राखण करतात तें पळोवपा खातीर Microsoft विस्वासू केंद्र तपासचें.

ह्या वॅबसायटीच्या उरिल्ल्या भागांत, तुमी तुमच्या खातीर योग्य निर्णय घेवपाक शकचे देखून तुमकां चड म्हायती आनी नियंत्रणांचीं लिंका मेळटलीं. आनी आमी सुदारपा खातीर सातत्यान काम करित आसात, ताका लागून गुप्तताये संबंदान तुमच्या अपेक्षे प्रमाणें आमचे उत्पाद आनी सेवा हातूंत किदेंय चलनां अशें तुमकां दिसून आयलें जाल्यार, उपकार करून आमकां कळोवचें.


Microsoft खंयच्या प्रकारचो डेटा एकठांय करता?

तुमकां खूब किदें करूंक मेळचें देखून Microsoft डेटा एकठांय करता. हे करूंक, आमचे उत्पाद, सेवा आनी डिव्हायस सुदारूंक आनी पुरवण करूंक तशेच तुमकां वैयक्तीक अणभव पुरवण करूंक आनी तुमी सुरक्षीत उरूंक आदार दिवंक, आमी एकठांय केल्लो डेटा वापरतात. आमी एकठांय करतात त्या डेटाच्यो ह्यो कांय सगल्यांत सामान्य वर्गणा आसात.

वॅब ब्रावजींग आनी ऑनलायन सोद घेवप

वॅब ब्रावज करपी आनी सोद घेवपी बायल

खुबश्या सोद इंजिनां प्रमाणेंच, तुमकां बरे सोद निकाल दिवंक, तुमचो सोद इतिहास आनी हेर लोकांकडल्यान एकठांय केल्लो इतिहास आमी वापरतात. वॅब ब्रावजींगाची गती वाडोवंक, तुमकां खंय वचपाचें आसा ताचो अदमास लावंक Microsoft वॅब ब्रावजर ब्रावजींग इतिहास एकठांय करूंक आनी वापरूंक शकता. तुमच्या ब्रावजींग आनी सोद इतिहासाचेर आदारून Cortana व्यक्तिगत शिफारसी करूंक शकता.

तुमचे Windows गुप्तताय मांडावळींत, डायग्नोस्टिक आनी प्रतिक्रिया मांडावळी मार्फत तुमचो ब्रावसिंग इतिहास एकठावणी केला जाल्यार तुमी निवडूं येता. Cortana and Microsoft Edge मांडावळींनी तुमच्या सोद आनी ब्रावजींग इतिहासाकडेन Cortana क ऍक्सॅस आसा जाल्यार सुध्दां तुमी हाताळूंक शकतात.

तुमी भेट दितात त्यो सुवाती

आयसक्रिमाच्या दुकानाचेर गाडी घेवन वचप

तुमी वचूंक सोदतात त्या सुवातीं खातीर तुमकां मार्गदर्शन करूंक आनी तुमी खंय आसात ताची तुमकां जुस्त माहिती दाखोवंक थळ माहिती आमकां आदार करता. हे खातीर, तुमी उपलब्ध करतात तीं वा आमी GPS वा IP हे सारकी टॅक्नोलॉजी वापरून सोदिल्लीं थळां आमी वापरतात.

थळ सोदप सुध्दां आमकां तुमची राखण करूंक आदार दिता. देखीक, तुमी सदांच टॉकयो सावन सायन इन करतात आनी अचकीत तुमी लंडनातल्यान सायन इन केलें, ते तुमीच हाची आमी खात्री करून घेतले.

मांडावळी > गुप्तताय > थळांत तुमच्या डिव्हायसा खातीर तुमी थळ सेवा चालू वा बंद करूंक शकतात. हांगा सावन, खंयच्या ऍप्लिकेशनांक तुमच्या थळाचो ऍक्सॅस आसचो आनी तुमच्या डिव्हायसाचेर सांठयल्लो थळ इतिहास हाताळूंक दिवचो तें सुध्दां तुमी वेंचूक शकतात.

व्यक्तिशा, तुमकां सहाय्य करूंक आदार दिवपी डेटा

फुटपाथा वयल्यान वचपी मनीस फोनाक पळयतना

तुमकां गोंदळ टाळपाक आदार दिवंक, वर्सदिसांचो उगडास दवरूंक, तुमच्या संपर्क सुचयेत योग्य “Jennifer” बरोवंक आनी सर्वसादारण पणान खूब किदें करूंक, तुमकां कसली रुची आसा, तुमच्या दिनदर्शिकेचेर किदें आसा आनी तुमी कोणां वांगडा वावरुंक सोदतात ताची म्हायती Cortana क आसप गरजेची आसा. तुमी कीबोर्ड वापरूंक सोदिनात तेन्ना, तुमी किदें म्हणटात ताचो अणकार करूंक वा दस्तावेजानीं आनी लिखीत-संदेशानीं बरोवंक आमी तुमची वाचा आनी हातबरपाची शैली वापरूंक शकतात.

तुमच्या गुप्तताय डॅशबोर्डाचेर तुमच्यो Cortana च्यो आवडी आनी हेर डेटा हाताळचो

चड रुचीच्यो जायराती दाखोवंक आमी वापरतात तो डेटा

रस्त्या कुशीच्यान चलत वचपी बायल

कांय Microsoft सेवांक जायरातीं वरवीं तेंको दिल्लो आसता. तुमकां आवडूं येतात अश्यो जायराती दाखोवंक, आमी तुमचें थळ, Bing वॅब सोद, तुमी दृश्य केल्लीं Microsoft वा जायरातदाराचीं वॅब पानां, लोकसंख्या बांदावळ आनी तुमी पसंत केल्ल्यो गजाली ह्या सारक्या डेटाचो आमी वापर करतात. तुमी ईमेल, चॅट, व्हिडियो कॉलां वा व्हॉयस मेल हातूंत किदें म्हणटात तें वा तुमचे दस्तावेज, फोटो वा हेर व्यक्तिगत फायली तुमकां जायरात लक्ष करूंक वापरनात.

तुमच्या रुचीचेर आदारीत जायराती तुमकां धाडपा पसून Microsoft क थांबोवंक, ऑनलायन आमच्या जायरात नियंत्रणांचो वापर करचो. तुमकां तरी जायराती दिसतल्यो, पूण त्यो तुमकां आवडटल्योच अशें ना.

सायन-इन आनी मोबदल्याचो डेटा

काफी खातीर पयशे फारीक करपी मनीस

तुमच्या स्वताच्या Microsoft खात्या खातीर सायन अप केल्यार तुमकां सांठवण आनी कुटुंब मांडावळी सारक्यो ऑनलायन सेवा वापरूंक आनी डिव्हायसांचेर सिंक्रोनायझात तुमच्यो मांडावळी दवरूंक आदार जाता. तुमकां तुमच्या खात्यांत मोबदलो डेटा जोडूंक, ऍप्लिकेशनां, वर्गण्यो, चित्रपट, टिवी आनी खेळ घेवंक, तुमच्या Windows 10 डिव्हायसांचेर सोंपें जाता.

तुमचो पासवर्ड गुपीत दवरून आनी फोन नंबर वा ई-मेल नामो ह्या सारकी अतिरिक्त सुरक्षा म्हायती संयोजीत करून, तुमी तुमच्यो फायली, क्रेडिट कार्डां, ब्रावजींग इतिहास आनी थळाची म्हायती चड सुरक्षीत आनी संरक्षीत दवरूंक आदार दिवंक शकतात.

पासवर्ड, सुरक्षा म्हायती, आनी पगार पर्याय अपडेट करूंक, Microsoft account website. क भेट दिवची.


Windows 10 आनी तुमच्यो ऑनलायन सेवा

Windows 10 लोगो
बाकार बसून लॅपटॉप वापरपी बायल

कूप-प्रेरीत सेवेच्या Windows 10 वांगडा, तुमचो अणभव सातत्यान राखपाक आनी सुदारपाक डेटा आमकां आदार दिता. देखीक, तुमकां ऑनलायन सुरक्षीत दवरूंक आदार दिवंक, वळखीच्या मालवॅरा खातीर आमी आपसूक Windows 10 डिव्हायसां स्कॅन करतात. तुमचें डिव्हायस बरेतेरन चलोवंक, तुमची Windows 10 प्रणाली कशीं कार्य करता ताची आमकां मेळपी चालू माहितीचो, म्हणल्यार डायगनॉस्टिक डेटा आमी एकठांय करतात. ताका लागून जर आमकां विशिश्ट प्रकारच्या मुद्रक ड्रायवराचेर समस्या आसा अशें कळे जाल्यार, त्या प्रकारचो मुद्रक वापरपी लोकां खातीरूच आमी योग्य ड्रायवर धाडूंक शकतात.

वैयक्तिक सेवा दिवपाक आनी Windows 10 तल्या अणभवां खातीर म्हायतीचो वापर कसो जाता ताचेर नियंत्रण दवरूंक आमी तुमकां साबार नियंत्रणां सुध्दां उपलब्ध करतात. तुमी खंयच्याय वेळार मांडावळी > गुप्तताय > डायग्नोस्टिक्स आनी प्रतिसादचेर वचून, मुळावी डायगनॉस्टिक डेटा ते व्यक्तीगत सेवां खातीर तुमच्यो Windows 10 गुप्तताय मांडावळी तुमी जुळोवं येता हाचेर वच्चें.

तुमचो अणभव व्यक्तिगत करूंक आमच्या दरेक उत्पादांनीं डेटाचो वापर कसो जाता तें जाणून घेवचें.

Office Office logo

फायल > खातें > खातें गुप्तताय हातूंत वचून खंयच्याय Office ऍप्लिकेशनात गुप्तताय मांडावळी दृश्य करच्यो.

खातें गुप्तताय मांडावळी

Skype Skype लोगो

Skype.com चेर Skype त आनी हेर गुप्तताय मांडावळीनी तुमची प्रोफायल कोण पळोवंक शकता तें संपादन करचें.

Skype मांडावळी

OneDrive OneDrive logo

OneDrive चेर तुमच्यो फायली कोण पळोवंक शकता तें तुमी नियंत्रीत करचें.

तुमच्यो फायली सुरक्षीत दवरपाची बरी पद्दत

Xbox Xbox लोगो

Xbox.com वा तुमच्या कॉन्सोल चेर तुमच्यो Xbox गुप्तताय मांडावळी जुळोवच्यो.

Xbox गुप्तताय मांडावळी

Bing Bing लोगो

Bing.com त सायन इन करून सोद सुचोवण्यो बंद करच्यो आनी हेर मांडावळी जुळोवच्यो.

Bing गुप्तताय मांडावळी

Cortana Cortana लोगो

तुमचो डिव्हायस आनी Microsoft सेवाच्या हेर सेवांनी तुमी सायन इन करतात आनी डेटा वापरूंक मेकळीक दितात, तेन्ना Cortana बरे तरेन काम करता.

Cortana च्यो मांडावळी

आमचे उत्पादांनी गुप्तताये संबंदीं चड म्हायती खातीर, उपकार करून पळोवचें गुप्तताय साधनसामुग्री पान.