Microsoft कडेन गुप्तताय

तुमचो डेटा, तुमी नियंत्रीत केला, तुमच्या अणभवाक चालना दिता.

गुप्ततायेक आमची वचनबद्दताय

Microsoft कडेन, ह्या गिऱ्याचेर आशिल्ली दरेकी व्यक्तीक आनी दरेकी संघटणेक खूब किदें मेळोवपा खातीर सशक्तीकरण करप ही आमची मोहीम आसा. तुमी जेन्ना आमचे कडेन डेटाची वांटणी करतात तेन्ना तुमकां अर्थपूर्ण पसंदी मेळटात हाची खात्री करप हातूंतल्यान सुरवात जाता. आमी पारदर्शक वेव्हाराक वचनबद्ध आसात असोय हाचो अर्थ जाता – आमच्या सगळ्या उत्पादांनी आनी सेवां मदीं – तुमचे कडल्यान आमी डेटा किद्याक लागून मागतात आनी तुमी वांटणी केल्लो डेटा आमी कशे तरेन वापरतात.

आमी मुख्य स गुप्तताय सिद्धांताचेर लक्ष केंद्रीत करून दर दिसा तुमचो विस्वास जिखपाचेर आमी काम करतात:

  • नियंत्रण: सोंपें रितीन वापरूंक मेळपी साधनां आनी पर्यायां वरवीं आमी तुमच्या गुप्ततायेचेर नियंत्रण दवरूंक तुमकां आदार दितले.
  • पारदर्शकताय: डेटा एकठावणी आनी वापर हाचे बद्दल आमी पारदर्शक आसतले ताका लागून तुमी मागीतगार निर्णय घेवंक शकतले.
  • सुरक्षा: बळिश्ट सुरक्षा आनी एनक्रिप्शन वरवीं तुमी आमच्या भंरवशाचेर दवरिल्लो डेटा आमी राखतले.
  • बळिश्ट कायदेशीर राखण: आमी तुमच्या थळाव्या गुप्तताय कायद्यांक मान दितले आनी मुलभूत मानव अधिकारा प्रमाणें तुमच्या गुप्ततायेच्या कायदेशीर राखणे खातीर झुज दितले.
  • मजकूर-आदारीत लक्ष्य ना: आमी तुमकां जायराती लक्ष्य करूंक तुमच्या ई-मेल, चॅट, फायली वा हेर व्यक्तिगत मजकूराचो वापर करचे ना.
  • तुमकां जावपी फायदे: आमी जेन्ना डेटा एकठांय करतात तेन्ना तुमच्या फायद्या खातीर आनी तुमचो अणभव समृद्ध करपा खातीर आमी तो वापरतले.

हीं तत्वां Microsoft च्या दृश्टीकोणाची गुप्तताये विशीं बुन्याद थारायतात आनी आमचे उत्पाद आनी सेवा निर्मिती करतात तें आमी चालूच दवरपाचें फुडें चालू दवरतले.

हें पान गुप्तताय माहितीक लिंक पुरवण दिता आनी तुमचे खातीर तुमी योग्य निर्णय घेवपा खातीर नियंत्रीत करता.

  • हाचे अतिरिक्त, आमच्या गुप्तताय कार्या विशीं तुमकां अद्यावत करूंक, आमी Microsoft गुप्तताय अहवालप्रकाशीत करतात.
  • आमी वैयक्तीक डेटा कसो आयात करप वा वगळावप हाचेर स्पश्टीकरण दितात – तशेंच गुप्तताय वारंवार विचारिल्ल्या प्रस्नांनी– हेर डेटा विशयाच्या हक्काची माहितीय पुरवण करतात.
  • आमी सदांच सुदारणां घडोवंक वावुरतात, देखून आमच्या उत्पाद आनी सेवांनी तुमकां किदेंय सारकें काम करिना तशेंच तुमकां गुप्तताये विशीं अनपेक्षीत आसा अशें तुमचे नदरेन आयल्यार,आमकां मुजरत कळोवचें.
  • आमचे उत्पाद आनी सेवां विशीं खोलायेन चड गुप्तताय माहिती सोदूंक, Microsoft गुप्तताय विधानपळोवचें.

ऍण्टरप्रायझ आनी वेवसाय ग्राहक

ऍण्टरप्रायझ आनी वेवसाय ग्राहकांक, आयटी प्रशासक, वा कामा खातीर कोणूय Microsoft उत्पाद वापरपी, आमचे उत्पाद आनी सेवांनीगुप्तताय आनी सुरक्षे विशीं माहिती मेळोवंक,Microsoft विस्वास केंद्रांतपळोवचें.


तुमी Microsoft क योगदान दिवंक कसल्या प्रकाराचो डेटा निवडूंक शकतात?

तुमच्या सारक्या लोकांनी योगदान दिल्लो ग्राहक डेटा, Microsoft आपले उत्पाद आनी सेवा सुदारूंक आनी बरे तरेन चलूंक, तशेंच तुमकां वैयक्तीक अणभव पुरवण करूंक आनी तुमी सुरक्षीत रावूंक आदार करूंक वापरता. आमी एकठांय करतात त्या डेटाच्यो हीं सामान्य वर्गणां आसात:

वॅब ब्रावसिंग आनी ऑनलायन सोद

अस्तुरी वॅब ब्रावसिंग करता आनी सोद घेता

वॅब ब्रावसिंगाची गती वाडोवंक, तुमकां खंय भेट दिवंक जाय हाचो अदमास लावंक, आमी ब्रावसिंगाचो इतिहास एकठांय करून वापरतात. चड जाणून घेवंक, ब्रावसिंगाचो डेटा आनी गुप्ततायपळोवचें.

गुप्तताय विधानांत Microsoft Edge विशीं वाच्चें >

खुबश्या सोद इंजिनां प्रमाणेंच, तुमकां बरे सोद परिणाम दिवंक, तुमचो Bing सोद इतिहास आनी हेर लोकां कडल्यान एकठांय केल्लो इतिहास आमी वापरतात.

गुप्तताय विधानांत Bing सोदा विशीं वाच्चें >

तुमच्या Microsoft खात्या कडेन संलग्न आशिल्लो सोद इतिहास वा ब्रावसिंगाचो इतिहास दृश्य करूंक वा वगळावूंक,गुप्तताय डॅशबोर्डाक भेट दिवची.

तुमी भेट दितात त्यो सुवाती

आयसक्रिमाच्या दुकानाचेर गाडी घेवन वचप

तुमी वचूंक सोदतात त्या सुवातीं खातीर तुमकां मार्गदर्शन करूंक आनी तुमी खंय आसात ताची तुमकां जुस्त माहिती दाखोवंक थळ माहिती आमकां आदार करता. हे खातीर, तुमी उपलब्ध करतात तीं वा आमी GPS वा IP हे सारकी टॅक्नोलॉजी वापरून सोदिल्लीं थळां आमी वापरतात.

थळ सोदप सुध्दां आमकां तुमची राखण करूंक आदार दिता. देखीक, तुमी सदांच टॉकयो सावन सायन इन करतात आनी अचकीत तुमी लंडनातल्यान सायन इन केलें, ते तुमीच हाची आमी खात्री करून घेतले.

तुमच्या डिव्हायसा खातीर तुमी ठिकाण सेवा चालू वा बंद करूंक शकतात, तुमच्या ठिकाणा कडेन खंयच्या ऍप्लिकेशनाक ऍक्सॅस आसा तें निवडूंक शकतात आनी तुमच्या डिव्हायसाचेर सांठयल्लो ठिकाण डेटा हाताळूंक शकतात. चड जाणून घेवंक,Windows 10 ठिकाण सेवा आनी तुमची गुप्तताय पळोवचें.

गुप्तताय विधानांत ठिकाणा विशीं वाच्चें >

तुमच्या Microsoft खात्या कडेन संलग्न आशिल्ल्यो ठिकाणाच्यो कार्यावळी दृश्य करूंक वा वगळावूंक,गुप्तताय डॅशबोर्डाक भेट दिवची.

तुमकां सहाय्य करूंक आदार दिवपी डेटा

फुटपाथा वयल्यान वचपी मनीस फोनाक पळयतना

तुमकां कॅलेण्डराची वेवस्थाक करूंक आदार दिवंक, तुमचो शेड्यूल अप-टू-डेट दवरूंक, बसकांनी संयोग करूंक, तथ्य आनी फायली सोदूंक, आनी सगळीं कामां सामकीं सोंपीं करूंक तुमी Cortana वापरूंक शकतात. तुमकां व्यक्तीगत अणभव पुरवण करूंक, तुमचे विशीं खेरीत डेटा, जसो तुमच्या सोदांतल्यान, कॅलेण्डरांतल्यान, संपर्कांतल्यान आनी ठिकाणांतल्यान Cortana शिकून घेता. तुमचो डेटा कसो हाताळप हाचे सयत खूब किदें जाणून घेवंक,Cortana आनी तुमची गुप्तताय पळोवची.

गुप्तताय विधानांत Cortana विशीं वाच्चें >

चड रुचीच्यो जायराती दाखोवंक आमी वापरिल्लो डेटा

रस्त्या कुशीच्यान चलपी अस्तुरी

थोड्या Microsoft सेवांक जायराती तेंको दितात. तुमकां आवडपी जायराती दाखोवंक, तुमचें ठिकाण, Bing वॅब सोद, Microsoft वा तुमी दृश्य करतात तीं जायरातदाराचीं वॅबपानां, डॅमोग्राफिक्स आनी तुमचे आवडीचें हो सगळो डेटा आमी वापरूंक शकतात. तुमची ई-मेल, चॅट, व्हिडिओ कॉल वा वॉयस मेलींत, वा तुमच्या दस्तावेजांत वा हेर वैयक्तीक फायलींनी किदें म्हणटात तें वापरून तुमकां मोख जायराती आमी करिनात.

तुमी जायरातीच्यो मांडावळी बदलून, तुमचे आवडीचेर आदारीत तुमकां जायराती दाखोवपा पासून तुमी Microsoft आडावंक शकतात. तुमकां तरीय आसतना जायराती दिसतल्यो पूण त्यो घडये तुमकां आवडच्यो नात.

जायराती विशीं गुप्तताय विधानांत वाच्चें >

तुमच्या जायरातीच्यो मांडावळी बदलूंक,गुप्तताय डॅशबोर्डाक भेट दिवची.

तुमकां Microsoft कडल्यान जायरातीच्यो ई-मेली आनी खबरांपत्रां मेळोवपाचीं आसात कांय ना तें निवडूंक,तुमच्या वेव्हाराच्यो मांडावळी बदलच्यो.

सायन-इन आनी फारीकणी डेटा

दादलो कॉफीचे दुडू फारीक करता

तुमच्या Microsoft खात्या कडेन जरी तुमी संलग्न जावपाचें निवडल्यार तुमच्या Microsoft खात्याची सायन-इन माहिती आनी तुमचो फारीकणीचो करार आमी सांठोवन दवरतात. तुमकां सायन इन करूंक आनी ऍप्लिकेशनां, खेळ आनी मिडिया खातीर फारीक करूंक सोंपें जावंक आमी हें करतात.

पासवर्ड, सुरक्षा माहिती आनी फारीकणीचे पर्याय अद्यावत करूंक, तुमचें खातें कशे तरेन सुरक्षीत दवरप ही माहिती, आनी तुमच्यो चालंत सायन-इन कार्यावळी दृश्य करूंक,Microsoft खातें वॅबसायटीक भेट दिवची.

Microsoft खात्यां विशीं गुप्तताय विधानांत वाच्चें >


Microsoft उत्पाद आनी तुमची गुप्तताय

तुमी Microsoft उत्पाद आनी सेवां खातीर तुमच्यो गुप्तताय मांडावळी हाताळपा विशीं जाणून घेवंक आनी आमचे उत्पाद आनी सेवा पानांत, गुप्ततायेचेर सामुग्रीक तेंको दिवपी लिंक्स सोदचीं.

तुमी जरी कॅलिफोर्निया राज्याचे निवासी आसल्यार, उपकार करून आमची कॅलिफोर्निया कन्ज्युमर प्रायवेसी ऍक्ट (सीसीपीए) कॅलिफोर्नियाच्या ग्राहकांक कळोवणी.