Poufność Twoich informacji jest dla nas ważna. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniono, jakie dane osobowe przetwarza firma Microsoft, a także jak je przetwarza i w jakich celach.

Firma Microsoft oferuje wiele różnych produktów — od oprogramowania serwerowego wspierającego działanie przedsiębiorstw na całym świecie, przez urządzenia do użytku domowego i oprogramowanie do stosowania w szkołach i na uczelniach, aż po usługi dla deweloperów służące do tworzenia i hostowania nowych aplikacji. Odniesienia do produktów firmy Microsoft zawarte w niniejszym oświadczeniu obejmują usługi, witryny internetowe, aplikacje, oprogramowanie, serwery i urządzenia firmy Microsoft.

Zamieszczone w tym oświadczeniu sekcje ze szczegółami technicznymi zawierają dodatkowe istotne informacje. To oświadczenie dotyczy interakcji użytkownika z firmą Microsoft oraz wymienionych poniżej produktów Microsoft, a także innych produktów Microsoft, w których oświadczenie jest wyświetlane.

Młodzi ludzie mogą preferować rozpoczynanie pracy od strony Prywatność dla młodych ludzie. Ta strona zawiera informacje, które mogą być pomocne dla młodych ludzi.

W przypadku osób fizycznych w Stanach Zjednoczonych zapoznaj się z naszym Powiadomienie o przepisach stanowych o ochronie danych w Stanach Zjednoczonych i Zasady ochrony prywatności danych o zdrowiu klientów indywidualnych stanu Waszyngton, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika oraz jego praw wynikających z obowiązujących przepisów stanowych o ochronie danych osobowych w Stanach Zjednoczonych.


Dane osobowe gromadzone przez firmę MicrosoftDane osobowe gromadzone przez firmę Microsoftmainpersonaldatawecollect
Krótki opis
Pełny tekst

Firma Microsoft zbiera dane od użytkownika poprzez wchodzenie z nim w interakcje oraz udostępnianie mu swoich produktów do różnych opisanych poniżej celów, w tym w celu skutecznego prowadzenia działalności biznesowej oraz optymalizacji działania naszych produktów. Użytkownik udostępnia niektóre z tych danych bezpośrednio, na przykład podczas tworzenia konta Microsoft, administrowania kontem licencyjnym organizacji, przesyłania zapytania do wyszukiwarki Bing, rejestrowania się na wydarzenie firmy Microsoft, przesyłania dokumentu do usługi OneDrive, rejestrowania się na platformie Microsoft 365 lub kontaktowania się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej. Niektóre z tych danych zdobywamy, gromadząc informacje dotyczące interakcji użytkownika z naszymi produktami, sposobu korzystania z nich oraz doświadczeń użytkownika w tym zakresie, jak również dane na temat związanej z tym komunikacji.

Firma Microsoft przetwarza dane z różnych przyczyn prawnych i na podstawie różnych uprawnień (niekiedy jest to określane jako „podstawy prawne”), w tym za zgodą użytkownika, w wyniku równoważenia uzasadnionych interesów, w związku z koniecznością zawarcia i wykonywania umów oraz w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi, w różnych opisanych poniżej celach.

Otrzymujemy również dane od innych firm. Firma Microsoft chroni dane uzyskiwane od stron trzecich z zastosowaniem praktyk opisanych w niniejszym oświadczeniu, a także wszelkich dodatkowych ograniczeń nałożonych przez źródło danych. Te zewnętrzne źródła danych mogą się zmieniać z biegiem czasu, ale generalnie należą do nich m.in:

 • brokerzy danych, od których firma Microsoft kupuje dane demograficzne jako uzupełnienie danych gromadzonych samodzielnie;
 • usługi, które udostępniają innym osobom treści wygenerowane przez użytkownika na podstawie wykorzystywanej usługi, takie jak opinie na temat firm lokalnych lub wpisy w publicznych mediach społecznościowych;
 • usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostawców poczty e-mail i sieci społecznościowe, gdy użytkownik udzieli firmie Microsoft pozwolenia na dostęp do swoich danych w ramach takich usług lub sieci innych firm;
 • dostawcy usług, które pomagają nam ustalić lokalizację urządzenia użytkownika;
 • partnerzy, w kooperacji z którymi firma Microsoft oferuje usługi lub prowadzi wspólne działania marketingowe;
 • deweloperzy tworzący funkcje za pośrednictwem lub na potrzeby produktów firmy Microsoft;
 • inne firmy, które dostarczają funkcje za pośrednictwem produktów firmy Microsoft;
 • Publicznie dostępne źródła, takie jak otwarty sektor publiczny, akademickie i komercyjne zestawy danych oraz inne źródła danych.

Jeśli użytkownik reprezentuje organizację, taką jak firma, szkoła lub uczelnia, która korzysta z produktów firmy Microsoft dla przedsiębiorstw i deweloperów, powinien zapoznać się z sekcją Produkty dla przedsiębiorstw i deweloperów niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się, jak przetwarzamy dane użytkownika. Jeśli jesteś użytkownikiem końcowym produktu firmy Microsoft lub konta firmy Microsoft udostępnionego przez organizację, aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcje Produkty udostępnione przez Twoją organizację i Konto Microsoft.

Użytkownik może decydować o tym, z jakich technologii będzie korzystać i jakie dane udostępni. Gdy użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych, może odmówić. Obsługa i udostępnianie wielu naszych produktów wymaga podania przez użytkownika pewnych danych osobowych. Jeśli użytkownik nie zdecyduje się na dostarczenie nam danych niezbędnych do obsługi i udostępniania określonego produktu lub określonej funkcji, nie będzie mógł z nich korzystać. Analogicznie w sytuacji, w której musimy zbierać dane osobowe na mocy prawa lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, a użytkownik nie udostępni nam niezbędnych danych, firma Microsoft nie będzie mogła zawrzeć takiej umowy. Jeśli sytuacja dotyczy istniejącego produktu, z którego użytkownik już korzysta, firma Microsoft może być zmuszona wstrzymać lub anulować świadczenie danej usługi. Firma Microsoft powiadomi użytkownika o zaistnieniu takiej sytuacji. W sytuacji, gdy dostarczenie danych osobowych jest opcjonalne i użytkownik zdecyduje się tych danych nie udostępniać, funkcje korzystające z tych danych, takie jak personalizacja, będą dla użytkownika niedostępne.

Zbierane przez nas dane zależą od kontekstu interakcji użytkownika z firmą Microsoft, dokonywanych przez użytkownika wyborów (w tym ustawień prywatności), od wykorzystywanych produktów i funkcji, a także od lokalizacji użytkownika i obowiązujących przepisów.

Możemy gromadzić m.in. następujące dane:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu oraz inne podobne dane kontaktowe użytkownika.

Dane logowania. Hasła, podpowiedzi do haseł oraz podobne informacje o zabezpieczeniach wykorzystywane do uwierzytelniania i uzyskiwania dostępu do konta.

Dane demograficzne. Dane dotyczące wieku, płci, kraju i języka preferowanego przez użytkownika.

Dane dotyczące płatności. Dane niezbędne do przetwarzania płatności użytkownika, takie jak numer instrumentu płatniczego (np. numer karty kredytowej) i kod zabezpieczeń powiązany z instrumentem płatniczym użytkownika.

Dane dotyczące subskrypcji i licencjonowania. Informacje dotyczące subskrypcji, licencji i innych uprawnień użytkownika.

Interakcje. Dane dotyczące korzystania przez użytkownika z produktów firmy Microsoft. W niektórych przypadkach, takich jak kwerendy wyszukiwania, są to dane udostępniane w celu skorzystania z produktów. W innych przypadkach, takich jak raporty o błędach, są to dane, które generujemy. Inne przykłady danych dotyczących interakcji to m.in.:

 • Dane dotyczące urządzenia i użycia. Dane dotyczące urządzenia użytkownika oraz wykorzystywanego przez niego produktu i używanych funkcji, w tym informacje na temat sprzętu i oprogramowania, wydajności naszych produktów, a także ustawień użytkownika. Na przykład:
  • Historia płatności i konta. Dane dotyczące kupionych produktów oraz działań związanych z kontem.
  • Historia przeglądania. Dane dotyczące stron internetowych, które użytkownik odwiedza.
  • Dane o urządzeniu, łączności i konfiguracji. Dane dotyczące urządzenia użytkownika i jego konfiguracji oraz pobliskich sieci. Na przykład dane o systemie operacyjnym i innym oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu, w tym klucze produktu. Ponadto adres IP, identyfikatory urządzeń (np. numer IMEI w przypadku telefonów), ustawienia regionalne i dotyczące języka oraz informacje o punktach dostępu do sieci WLAN znajdujących się w pobliżu urządzenia użytkownika.
  • Raporty o błędach i dane dotyczące wydajności. Dane dotyczące wydajności produktów i wszelkich problemów napotkanych przez użytkownika, w tym raporty o błędach. Raporty te (nazywane czasem „zrzutami awaryjnymi”) mogą zawierać szczegóły na temat oprogramowania lub sprzętu związanego z błędem, zawartość plików otwartych w chwili wystąpienia błędu oraz dane dotyczące innego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika.
  • Rozwiązywanie problemów i dane pomocy. Dane podane przez użytkownika w chwili skontaktowania się z firmą Microsoft z prośbą o udzielenie pomocy, takie jak dane na temat używanych produktów oraz inne szczegóły, które pomogą nam udzielić tej pomocy. Na przykład dane kontaktowe lub dane uwierzytelniania, treść rozmów i innych form kontaktu z firmą Microsoft, dane o stanie urządzenia oraz produkty używane w związku z prośbą o pomoc. Gdy użytkownik kontaktuje się z firmą Microsoft, np. w celu uzyskania pomocy technicznej, jego rozmowy telefoniczne lub sesje na czacie z naszymi przedstawicielami mogą być monitorowane i rejestrowane.
  • Dane dotyczące użycia robotów. Interakcje z robotami innych firm i umiejętnościami dostępnymi dzięki produktom firmy Microsoft, takim jak Cortana.
 • Zainteresowania i ulubione. Dane dotyczące zainteresowań i ulubionych elementów użytkownika, takich jak obserwowane drużyny sportowe, preferowane języki programowania, śledzone akcje lub miasta dodane w celu śledzenia pogody lub ruchu drogowego. Oprócz danych udostępnionych wprost przez użytkownika, jego zainteresowania i ulubione można również pozyskiwać w drodze wnioskowania lub na podstawie innych zgromadzonych przez nas danych.
 • Dane na temat wykorzystywanych treści. Informacje o treściach multimedialnych (np. programach TV, filmach, utworach muzycznych, plikach audio, podręcznikach, aplikacjach i grach) udostępnianych użytkownikowi za pośrednictwem naszych produktów.
 • Wyszukiwania i polecenia. Wyszukuj zapytania i polecenia podczas używania produktów firmy Microsoft z funkcjami wyszukiwania lub powiązanymi funkcjami produktywności, takimi jak interakcje z czatbotem.
 • Dane głosowe. Twoje dane głosowe, czasami zwane „klipami głosowymi”, takie jak kwerendy wyszukiwania, polecenia lub dyktowanie, które mogą zawierać dźwięki słyszalne w tle.
 • Dane tekstowe, wpisywane odręcznie i wprowadzane z klawiatury. Dane tekstowe, wpisywane odręcznie i wprowadzane z klawiatury oraz powiązane z nimi informacje. Na przykład gdy firma Microsoft gromadzi dane wpisywane przez użytkownika odręcznie, zbiera informacje na temat lokalizacji instrumentu do pisania odręcznego na urządzeniu użytkownika.
 • Obrazy. Obrazy i powiązane informacje, takie jak metadane obrazu. Na przykład firma Microsoft gromadzi obrazy dostarczane przez użytkowników korzystających z usługi Bing z obsługą obrazów.
 • Kontakty i relacje. Dane dotyczące kontaktów i relacji użytkownika, jeśli wykorzystuje on produkty firmy Microsoft do zarządzania kontaktami, do udzielania informacji innymi osobom i do komunikowania się z nimi oraz do zwiększania swojej produktywności.
 • Dane społecznościowe. Informacje dotyczące relacji i interakcji użytkownika z innymi osobami i organizacjami, takich jak typy zaangażowania (np. preferencje lubię/nie lubię, zdarzenia, itp.) związane z tymi osobami i organizacjami.
 • Dane dotyczące lokalizacji. Dane dotyczące lokalizacji urządzenia użytkownika, które mogą być precyzyjne lub nie. Gromadzimy na przykład dane dotyczące lokalizacji przy użyciu globalnego satelitarnego systemu nawigacji (GNSS) (np. GPS) oraz dane o pobliskich masztach telefonii komórkowej i hotspotach Wi-Fi. Lokalizację można również wywnioskować na podstawie adresu IP urządzenia oraz danych dostępnych w profilu konta użytkownika. Dane te identyfikują położenie z mniejszą precyzją, np. z dokładnością do miasta lub kodu pocztowego.
 • Inne dane wejściowe. Inne dane wejściowe podane podczas używania naszych produktów. Na przykład dane takie jak naciśnięcia przycisków na kontrolerze bezprzewodowym Xbox przy użyciu sieci Xbox, dane śledzenia ruchów szkieletu podczas korzystania z sensora Kinect oraz inne dane z czujników, takie jak liczba wykonanych kroków, gdy użytkownik korzysta z urządzeń wyposażonych w odpowiednie czujniki. Jeśli użytkownik uczestniczy w wydarzeniu w sklepie, zbierzemy dane, które dostarczy nam przy rejestracji oraz podczas wydarzenia, a w przypadku udziału w promocji z nagrodami zbierzemy dane wprowadzone w formularzu zgłoszeniowym.

Zawartość. Zawartość plików i wiadomości wprowadzanych, przekazywanych, odbieranych, tworzonych i kontrolowanych przez użytkownika. Na przykład jeśli użytkownik wysyła plik za pomocą aplikacji Skype do innego użytkownika tej aplikacji, musimy pobrać zawartość tego pliku, aby wyświetlić ją użytkownikowi oraz drugiej wskazanej osobie. Kiedy użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail za pośrednictwem usługi Outlook.com, musimy uzyskać zawartość takiej wiadomości, aby dostarczyć ją do skrzynki odbiorczej użytkownika, wyświetlić ją, umożliwić odpowiedź na nią, a następnie przechowywać ją do chwili jej usunięcia. Pozostała zawartość, jaką zbieramy, udostępniając użytkownikom produkty, to między innymi:

 • Komunikacja z wiadomości, wiadomości e-mail, połączeń, zaproszeń na spotkania lub czatów, w tym materiały audio, wideo i tekstowe (wpisane, napisane odręcznie, podyktowane lub inne).
 • Zdjęcia, obrazy, utwory, filmy, oprogramowanie i inne multimedia bądź dokumenty przechowywane, pobierane lub przetwarzane w inny sposób w naszej chmurze.

Filmy lub inne nagrania. Nagrania zdarzeń i działań w budynkach, przestrzeniach handlowych i innych lokalizacjach firmy Microsoft. W przypadku odwiedzin użytkownika w jednym ze sklepów Microsoft Store lub w innych obiektach firmy, a także w przypadku uczestnictwa w jednym z nagrywanych wydarzeń organizowanych przez firmę Microsoft możemy przetwarzać wizerunek użytkownika i jego dane głosowe.

Opinie i oceny. Informacje dostarczane nam przez użytkownika oraz treść wysłanych nam przez niego wiadomości, w tym opinie, dane z ankiet czy napisane przez użytkownika oceny produktów.

Dane dotyczące ruchu. Dane generowane poprzez korzystanie z usług komunikacyjnych firmy Microsoft. Dane dotyczące ruchu wskazują osoby, z którymi się komunikujesz oraz kiedy ta komunikacja ma miejsce. Będziemy przetwarzać Twoje dane dotyczące ruchu wyłącznie wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba w celu świadczenia, utrzymywania oraz ulepszania usług komunikacyjnych, i będzie to realizowane po uzyskaniu Twojej zgody.

Poniższe sekcje zawierające informacje dotyczące poszczególnych produktów opisują praktyki związane z gromadzeniem danych, które mają zastosowanie w przypadku korzystania z tych produktów.

W jaki sposób firma Microsoft korzysta z danych osobowychW jaki sposób firma Microsoft korzysta z danych osobowychmainhowweusepersonaldatamodule
Krótki opis
Pełny tekst

Firma Microsoft używa zgromadzonych danych w celu zapewnienia kompleksowej, interaktywnej obsługi użytkownika. W szczególności wykorzystujemy te dane do następujących celów:

 • udostępnianie naszych produktów, obejmujące m.in. ich aktualizację i zabezpieczanie oraz rozwiązywanie związanych z nimi problemów, a także zapewnianie pomocy technicznej; obejmuje to również udostępnianie danych, gdy jest to wymagane do świadczenia usług lub przeprowadzania transakcji, których zażądał użytkownik;
 • ulepszanie i rozwój naszych produktów;
 • personalizowanie naszych produktów i formułowanie rekomendacji;
 • reklamowanie i sprzedaż produktów użytkownikowi, w tym wysyłanie materiałów promocyjnych, reklamy ukierunkowane oraz prezentowanie użytkownikowi odpowiednich ofert.

Wykorzystujemy również te dane do prowadzenia działalności biznesowej, w tym do analizowania wydajności firmy, do wypełniania naszych zobowiązań prawnych, do rozwoju kadr firmy i do prowadzenia badań.

W tych celach łączymy dane zbierane z różnych kontekstów (na przykład uzyskane w wyniku korzystania przez użytkownika z dwóch produktów firmy Microsoft). Na przykład sklep Microsoft Store używa informacji o aplikacjach i usługach używanych przez użytkownika do tworzenia spersonalizowanych rekomendacji dotyczących aplikacji. Firma Microsoft opracowała jednak technologiczne i proceduralne zabezpieczenia uniemożliwiające łączenie niektórych danych, gdy wymaga tego prawo. Na przykład, gdy wymaga tego prawo, przechowujemy dane uzyskane od użytkownika, gdy nie był uwierzytelniony (zalogowany), oddzielnie od wszelkich informacji dotyczących konta bezpośrednio identyfikujących użytkownika, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu.

Przetwarzanie przez nas danych osobowych w tych celach obejmuje zarówno zautomatyzowane, jak i ręczne (wykonywane przez człowieka) metody przetwarzania. Nasze zautomatyzowane metody są często powiązane z metodami ręcznymi i przez nie uzupełniane. Na przykład, aby budować, trenować i ulepszać dokładność naszych zautomatyzowanych metod przetwarzania (w tym AI), firma Microsoft przegląda ręcznie niektóre dane wyjściowe generowane przez zautomatyzowane metody w odniesieniu do danych bazowych.

Gdy firma Microsoft przetwarza dane osobowe użytkownika, robi to za jego zgodą lub w zakresie niezbędnym do udostępnienia produktów używanych przez użytkownika, prowadzenia działalności firmy Microsoft, wypełniania naszych zobowiązań wynikających z umów i przepisów prawa, ochrony bezpieczeństwa systemów firmy Microsoft i jej klientów oraz działania w imię innych uzasadnionych interesów firmy Microsoft, jak to opisano w niniejszej sekcji oraz w sekcji Powody udostępniania danych osobowych niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Kiedy firma Microsoft przesyła dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dzieje się to zgodnie z różnymi mechanizmami prawnymi, jak opisano w sekcji Gdzie firma Microsoft przechowuje i przetwarza dane osobowe niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Więcej informacji na temat celów przetwarzania:

 • Udostępnianie naszych produktów.. Firma Microsoft wykorzystuje gromadzone dane w celu udostępniania swoich produktów oraz zapewnienia kompleksowej, interaktywnej obsługi użytkownika. Na przykład jeśli użytkownik korzysta z usługi OneDrive, przetwarzamy dokumenty przekazywane przez użytkownika do tej usługi, aby umożliwić mu ich pobieranie, usuwanie, edytowanie, przekazywanie lub przetwarzanie w inny sposób w ramach tej usługi, zgodnie z życzeniem użytkownika. Jeśli użytkownik wpisze na przykład kwerendę wyszukiwania w wyszukiwarce Bing, użyjemy tej kwerendy, aby wyświetlić użytkownikowi wyniki wyszukiwania. Ponadto, jako że nieodłączną cechą różnych produktów, programów i działań jest komunikacja, wykorzystujemy dane do kontaktowania się z użytkownikiem. Firma Microsoft może się na przykład kontaktować z użytkownikiem telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób, aby poinformować go o zbliżaniu się końca subskrypcji lub omówić kwestie dotyczące konta na potrzeby licencjonowania. Komunikujemy się również z użytkownikiem w celu zabezpieczania naszych produktów, na przykład powiadamiając użytkownika o udostępnieniu aktualizacji produktu.
 • Udoskonalanie produktów. Korzystamy z danych, aby stale udoskonalać nasze produkty, w tym dodawać nowe funkcje i możliwości. Używamy na przykład raportów o błędach w celu doskonalenia funkcji zabezpieczeń, kwerend wyszukiwania i kliknięć w wyszukiwarce Bing w celu zwiększenia trafności wyników wyszukiwania, a także ulepszania danych dotyczących użycia w celu ustalenia, którym nowych funkcjom należy nadać wyższy priorytet, oraz danych głosowych w celu rozwijania i zwiększania dokładności rozpoznawania mowy.
 • Personalizacja. Wiele produktów zawiera funkcje spersonalizowane, takie jak rekomendacje, które zwiększają produktywność użytkownika i zapewniają mu większą przyjemność z używania danego produktu. Funkcje te używają zautomatyzowanych procesów w celu dostosowywania interfejsu produktu do potrzeb użytkownika na podstawie danych, które posiadamy na temat użytkownika, takich jak wyciągnięte przez nas wnioski na temat użytkownika i korzystania przez niego z produktu, a także jego działań, zainteresowań i lokalizacji. Na przykład w zależności od dokonanych ustawień, jeśli użytkownik przesyła strumieniowo filmy w przeglądarce na urządzeniu z systemem Windows, mogą tam zostać wyświetlone rekomendacje dotyczące aplikacji dostępnej w sklepie Microsoft Store, która zapewnia wyższą wydajność przesyłania strumieniowego. Jeśli użytkownik korzysta z konta Microsoft, możemy za zgodą użytkownika dokonać synchronizacji jego ustawień na kilku urządzeniach. Wiele naszych produktów zawiera kontrolki umożliwiające wyłączenie funkcji spersonalizowanych.
 • Aktywacja produktu. Korzystamy z danych (takich jak typ urządzenia i aplikacji, lokalizacja oraz unikatowych identyfikatorów urządzenia, aplikacji, sieci i subskrypcji) w celu aktywacji produktów wymagających aktywacji.
 • Rozwój produktu. Wykorzystujemy dane do opracowywania nowych produktów. Na przykład korzystamy z danych, często poddanych deidentyfikacji, w celu lepszego zrozumienia potrzeb klientów w zakresie przetwarzania danych i produktywności, które mogą ukształtować rozwój nowych produktów.
 • Pomoc techniczna dla klientów. Danych używamy do rozwiązywania i diagnozowania problemów z produktem, naprawiania urządzeń klienckich, świadczenia pomocy technicznej oraz obsługi klienta, w tym w celu dostarczania szkoleń oraz produktów i usług, ich ulepszania oraz zwiększania ich jakości, jak również do badania przypadków naruszeń zabezpieczeń. Dane z rejestrowania rozmów mogą być również używane do uwierzytelniania lub identyfikacji użytkownika na podstawie głosu, aby umożliwić firmie Microsoft świadczenie usług pomocy technicznej i badania przypadków naruszeń zabezpieczeń.
 • Pomoc w zabezpieczaniu i rozwiązywaniu problemów. Wykorzystujemy dane do zabezpieczania naszych produktów i rozwiązywania związanych z nimi problemów. Obejmuje to wykorzystywanie danych do ochrony bezpieczeństwa naszych produktów i klientów, wykrywania złośliwego oprogramowania i złośliwych działań oraz rozwiązywania problemów z wydajnością i zgodnością, aby pomóc klientom w maksymalnym wykorzystaniu możliwości ich środowisk komputerowych oraz powiadamiać klientów o aktualizacjach do naszych produktów. Może to obejmować wykorzystanie systemów zautomatyzowanych do wykrywania problemów z bezpieczeństwem i zabezpieczeniami.
 • Bezpieczeństwo. Wykorzystujemy dane do ochrony bezpieczeństwa naszych produktów i klientów. Nasze funkcje i produkty z zakresu bezpieczeństwa mogą zakłócać działanie złośliwego oprogramowania i powiadamiać użytkowników o znalezieniu takiego oprogramowania na ich urządzeniach. Na przykład niektóre z naszych produktów, takie jak Outlook.com i OneDrive, systematycznie i automatycznie skanują treści, aby zidentyfikować podejrzany spam, wirusy, działania obelżywe lub adresy URL oznaczone jako forma oszustwa lub wyłudzania informacji albo łącza prowadzące do złośliwego oprogramowania. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zablokowania dostarczenia takich wiadomości lub usunięcia ich zawartości, jeśli naruszają one nasze warunki. Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej (UE) 2021/1232 przywołaliśmy odstępstwo dopuszczone przez to rozporządzenie w artykułach 5(1) i 6(1) dyrektywy UE 2002/58/WE. Używamy technologii skanowania do tworzenia podpisów cyfrowych (nazywanych „skrótami”) niektórych obrazów i treści wideo w naszych systemach. Te technologie następnie porównują generowane skróty ze skrótami zgłoszonych obrazów wykorzystywania seksualnego dzieci i nadużyć (nazywanymi „zestawem skrótów”) w procesie nazywanym „dopasowywaniem skrótów”. Firma Microsoft uzyskuje zestawy skrótów od organizacji, które działają w interesie publicznym przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Może to spowodować udostępnienie informacji Krajowemu Centrum ds. zaginionych i wykorzystywanych dzieci (NCMEC) oraz organom ścigania.
 • Aktualizacje. Wykorzystujemy zebrane dane do opracowywania aktualizacji produktów i poprawek zabezpieczeń. Możemy na przykład wykorzystać informacje na temat możliwości urządzenia użytkownika, takich jak dostępna pamięć, aby dostarczać użytkownikowi aktualizacje oprogramowania lub poprawki zabezpieczeń. Aktualizacje i poprawki mają zapewnić użytkownikowi maksymalny komfort korzystania z naszych produktów, pomóc mu w ochronie prywatności i bezpieczeństwa jego danych, udostępniać nowe funkcje i oceniać, czy urządzenie użytkownika jest gotowe do przetwarzania takich aktualizacji.
 • Komunikacja promocyjna. Wykorzystujemy zgromadzone dane do dostarczania użytkownikowi materiałów promocyjnych. Użytkownik może zamówić subskrypcję wiadomości e-mail i zadecydować, czy chce otrzymywać materiały promocyjne od firmy Microsoft za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości SMS, poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Więcej informacji na temat zarządzania danymi kontaktowymi, subskrypcjami wiadomości e-mail i wiadomościami o charakterze promocyjnym można znaleźć w sekcji W jaki sposób uzyskiwać dostęp do danych osobowych i je kontrolować niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.
 • Odpowiednie oferty. Firma Microsoft wykorzystuje dane w celu dostarczania użytkownikom odpowiednich i wartościowych informacji dotyczących naszych produktów. Analizujemy dane z różnych źródeł, aby przewidzieć, które informacje mogą się okazać najbardziej interesujące i najistotniejsze dla użytkownika oraz dostarczać mu te informacje na różne sposoby. Możemy na przykład przewidzieć zainteresowanie użytkownika grami i powiadamiać go o nowych grach, które mogą go zainteresować.
 • Reklamy. Firma Microsoft nie wykorzystuje wypowiedzi w wiadomościach e-mail, rozmowach międzyludzkich, rozmowach wideo ani w poczcie głosowej, ani też dokumentów, zdjęć czy innych plików osobistych użytkownika w celu kierowania do niego reklam. Dane zbierane przez nas w ramach interakcji z użytkownikiem, za pośrednictwem niektórych naszych produktów, usług, aplikacji i właściwości internetowych (właściwości firmy Microsoft) oraz właściwości internetowych innych firm wykorzystujemy na potrzeby reklam dotyczących naszych właściwości firmy Microsoft i właściwości innych firm. Aby skuteczniej dobierać reklamy odpowiednie dla danego użytkownika, firma Microsoft może używać zautomatyzowanych procesów. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkowników w celach reklamowych można znaleźć w sekcji Reklamy niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.
 • Promocje i imprezy z nagrodami. Używamy danych użytkownika do administrowania promocjami z nagrodami oraz wydarzeniami dostępnymi w naszych fizycznych sklepach firmy Microsoft. Na przykład jeśli użytkownik weźmie udział w promocji, możemy użyć jego danych przy wyborze zwycięzcy oraz na potrzeby dostarczenia ewentualnej nagrody. Natomiast w przypadku rejestracji udziału w warsztatach z kodowania lub imprezie gamingowej dodamy imię i nazwisko użytkownika do listy uczestników.
 • Transakcje handlowe. Firma Microsoft wykorzystuje dane do realizacji transakcji z użytkownikiem. Na przykład przetwarzamy informacje dotyczące płatności, aby umożliwić klientom subskrypcję produktów, a informacje kontaktowe wykorzystujemy do dostarczania produktów zakupionych w sklepie Microsoft Store.
 • Raportowanie i działalność biznesowa. Firma Microsoft wykorzystuje dane do analizy swojej działalności i wykonywania analiz biznesowych. Pozwala nam to podejmować bardziej świadome decyzje i generować raporty na temat wyników finansowych naszej firmy.
 • Ochrona praw i majątku. Firma Microsoft wykorzystuje dane do wykrywania oszustw i zapobiegania im, do rozstrzygania sporów i egzekwowania umów oraz do ochrony majątku firmy. Wykorzystujemy na przykład dane do potwierdzania ważność licencji na oprogramowanie, aby ograniczyć piractwo. Firma Microsoft może wykorzystywać zautomatyzowane procesy do wykrywania działań naruszających jej prawa i prawa innych osób, takich jak oszustwa, a także do zapobiegania takim działaniom.
 • Zgodność z prawem. Firma Microsoft przetwarza dane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem. Na przykład, aby wspomagać dotrzymywanie zobowiązań w zakresie ochrony prywatności dzieci, wykorzystujemy informacje na temat wieku naszych klientów. Możemy także przetwarzać informacje kontaktowe i dane logowania, aby pomóc klientom w dochodzeniu ich praw w zakresie ochrony danych.
 • Badania. Przy zachowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony praw oraz wolności osób fizycznych, wykorzystujemy dane do prowadzenia badań, w tym zaawansowanego uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, z korzyścią dla interesu publicznego oraz celów naukowych.
Powody udostępniania danych osobowych przez firmę MicrosoftPowody udostępniania danych osobowych przez firmę Microsoftmainreasonswesharepersonaldatamodule
Krótki opis
Pełny tekst

Udostępniamy dane osobowe użytkownika za jego zgodą lub gdy jest to koniecznie w odniesieniu do realizacji transakcji lub udostępniania produktu żądanego lub zatwierdzonego przez użytkownika. Między innymi, możemy udostępnić treści użytkownika osobom trzecim na jego zlecenie, na przykład, kiedy użytkownik wysyła wiadomość e-mail do znajomego, udostępnia zdjęcia i dokumenty w aplikacji OneDrive lub łączy konta z inną usługą. Jeśli użytkownik korzysta z produktu Microsoft udostępnionego przez organizację, z którą użytkownik jest związany, np. pracodawcę lub szkołę, lub używa adresu e-mail udostępnionego przez taką organizację w celu uzyskania dostępu do produktów Microsoft, wówczas firma Microsoft udostępnia niektóre dane, takie jak dane dotyczące interakcji oraz dane diagnostyczne, które umożliwiają organizacji zarządzanie produktami. W przypadku przekazania danych płatności przez użytkownika w celu dokonania zakupu, firma Microsoft udostępnia takie dane płatności bankom oraz innym podmiotom gospodarczym, które zajmują się przetwarzaniem transakcji płatniczych czy też oferowaniem innego typu usług finansowych, jak również w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego. Ponadto po zapisaniu metody płatności (na przykład karty) na koncie używanym przez Ciebie i innych posiadaczy kont Microsoft do dokonywania zakupów od firmy Microsoft lub jej podmiotów stowarzyszonych potwierdzenia zakupu mogą być udostępniane innym osobom, które korzystają z tej samej metody płatności i mają dostęp do tej samej metody płatności w celu dokonania zakupu od firmy Microsoft, w tym nazwanego posiadacza konta metody płatności. Jeśli zezwolisz na powiadomienia wypychane dla produktów lub aplikacji firmy Microsoft na urządzeniu z systemem innym niż Windows, system operacyjny na danym urządzeniu będzie przetwarzać niektóre dane osobowe w celu udostępniania powiadomień wypychanych. W związku z tym firma Microsoft może wysyłać dane do zewnętrznego dostawców powiadomień innych firm w celu dostarczania powiadomień wypychanych. Usługi dotyczące powiadomień wypychanych na Twoim urządzeniu podlegają własnym warunkom specyficznym dla danej usługi i oświadczeniom o ochronie prywatności.

Dodatkowo udostępniamy dane osobowe spółkom i oddziałom kontrolowanym przez firmę Microsoft. Udostępniamy również dane osobowe dostawcom lub agentom pracującym w naszym imieniu w celach określonych przez niniejsze zasady. Na przykład firmy zatrudnione przez nas do zapewnienia wsparcia obsługi klienta lub pomocy w zakresie ochrony i zabezpieczenia naszych systemów i usług mogą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania tych funkcji. W takich przypadkach firmy te muszą przestrzegać naszych wymagań w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa i nie mogą korzystać z danych osobowych otrzymanych od nas w żadnym innym celu. Możemy również ujawniać dane osobowe w ramach przekształceń korporacyjnych, takich jak fuzje lub sprzedaż aktywów.

Ponadto przechowujemy, używamy, przesyłamy, ujawniamy i zabezpieczamy dane osobowe, w tym treści użytkownika (np. zawartość wiadomości e-mail w systemie Outlook.com lub pliki w folderach prywatnych w usłudze OneDrive), gdy jesteśmy przekonani, że jest to konieczne w następujących celach:

 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub w odpowiedzi na uzasadnione postępowanie prawne ze strony organów ścigania i innych podmiotów rządowych;
 • Ochrona bezpieczeństwa naszych klientów, organizacji i społeczeństwa — na przykład w celu zapobiegania spamowi lub próbom oszustwa lub wyrządzenia szkody w inny sposób, lub w celu wykrywania, zapobiegania i zwalczania szkodliwych lub nielegalnych zachowań, w tym tworzenia i udostępniania szkodliwej lub nielegalnej zawartości.
 • obsługa i utrzymanie bezpieczeństwa naszych produktów, w tym uniemożliwienie lub zatrzymanie ataku na nasze systemy lub sieci komputerowe;
 • ochrona praw lub mienia firmy Microsoft, w tym egzekwowanie warunków dotyczących korzystania z usług — jednak jeśli otrzymamy informacje wskazujące, że ktoś korzysta z naszych usług w celu obrotu skradzioną własnością intelektualną lub fizyczną firmy Microsoft, nie będziemy samodzielnie sprawdzać prywatnych treści klienta, ale możemy skierować sprawę do organów ścigania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat danych, które ujawniamy w odpowiedzi na zapytania ze strony organów ścigania oraz innych organów państwowych, należy zapoznać się ze stroną Raporty na temat zapytań ze strony organów ścigania.

Należy pamiętać, że niektóre z naszych produktów pozwalają przejść za pomocą łącz lub w inny sposób do produktów innych firm, których zasady ochrony prywatności różnią się od zasad firmy Microsoft. Jeśli użytkownik przekaże swoje dane osobowe dowolnemu z tych produktów, dane te są objęte zasadami ochrony prywatności obowiązującymi w ramach tych produktów.

W jaki sposób uzyskiwać dostęp do danych osobowych i je kontrolowaćW jaki sposób uzyskiwać dostęp do danych osobowych i je kontrolowaćmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Krótki opis
Pełny tekst

Użytkownik może również decydować o gromadzeniu i używaniu swoich danych przez firmę Microsoft. Może kontrolować swoje dane osobowe uzyskane przez firmę Microsoft i dochodzić swoich praw w zakresie ochrony tych danych, kontaktując się z firmą Microsoft lub za pomocą różnych narzędzi, które udostępniamy. W niektórych przypadkach dostęp do danych osobowych i możliwość ich kontroli będą ograniczone w związku z przepisami obowiązującego prawa. Sposób, w jaki użytkownik może uzyskiwać dostęp do swoich danych osobowych i je kontrolować, również zależy od używanych przez niego produktów. Użytkownik może na przykład:

 • Kontrolować wykorzystywanie swoich danych do wysyłania mu spersonalizowanych reklam przez firmę Microsoft — w tym celu należy odwiedzić stronę strona rezygnacji.
 • zdecydować, czy chce otrzymywać od firmy Microsoft materiały promocyjne za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości SMS, połączeń telefonicznych lub poczty tradycyjnej;
 • uzyskać dostęp do niektórych danych i wyczyścić je za pomocą Pulpit nawigacyjny prywatności Microsoft.

Powyższe narzędzia nie zapewniają dostępu do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Microsoft i nie umożliwiają ich kontrolowania. Aby uzyskać dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez firmę Microsoft, które nie są dostępne za pomocą powyższych narzędzi lub bezpośrednio z poziomu produktów firmy Microsoft, użytkownik zawsze może skontaktować się z firmą Microsoft pod adresem dostępnym w sekcji Sposób kontaktu lub przy użyciu naszego formularz sieci Web.

Zagregowane metryki przedstawiające żądania użytkowników dotyczące egzekwowania należnych im praw ochrony danych są dostępne na stronie Raport dotyczący prywatności firmy Microsoft.

Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych uzyskanych przez firmę Microsoft oraz kontrolować je za pomocą opisanego poniżej narzędzia udostępnionego przez firmę Microsoft lub kontaktując się z firmą Microsoft. Na przykład:

 • Jeśli firma Microsoft uzyskała zgodę użytkownika na wykorzystywanie jego danych osobowych, użytkownik może tę zgodę w dowolnym momencie cofnąć.
 • Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, a także je usuwać i aktualizować.
 • Jeśli użytkownik chce przekazać swoje dane w inne miejsce, może skorzystać w tym celu z narzędzi udostępnianych przez firmę Microsoft, a jeśli takie narzędzia są niedostępne, może skontaktować się z firmą Microsoft, aby uzyskać pomoc w tym zakresie.

Użytkownik może również sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych przez firmę Microsoft lub ograniczyć ich wykorzystywanie. Może na przykład w dowolnej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych przez firmę Microsoft:

 • do celów marketingu bezpośredniego;
 • gdy firma Microsoft wykonuje jakieś zadanie w interesie publicznym lub kieruje się uzasadnionym interesem własnym albo interesem innej firmy.

Prawa te mogą przysługiwać użytkownikowi na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązującego w Polsce rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), ale firma Microsoft zapewnia użytkownikowi te prawa niezależnie od jego lokalizacji. W niektórych przypadkach dostęp do danych osobowych i możliwość ich kontroli będą ograniczone w związku z przepisami obowiązującego prawa.

Jeśli organizacja użytkownika, taka jak jego pracodawca, szkoła, uczelnia lub usługodawca, zapewnia użytkownikowi dostęp do produktów firmy Microsoft oraz administruje korzystaniem z nich, użytkownik może skontaktować się z tą organizacją, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości dostępu do swoich danych osobowych oraz ich kontroli.

Użytkownik może uzyskiwać dostęp do swoich danych osobowych zgromadzonych przez firmę Microsoft i kontrolować je, a także dochodzić swoich praw w zakresie ochrony tych danych za pomocą różnych narzędzi, które udostępniamy. Przydatność poszczególnych narzędzi będzie zależeć od interakcji firmy Microsoft z użytkownikiem oraz od korzystania przez użytkownika z naszych produktów. Poniżej zamieszczono ogólną listę narzędzi udostępnianych przez firmę Microsoft, aby pomóc użytkownikowi w sprawowaniu kontroli nad jego danymi osobowymi. Poszczególne produkty mogą zawierać dodatkowe mechanizmy kontroli.

 • Bing. Jeśli jesteś zalogowany w usłudze Bing, możesz przeglądać i czyścić zapisaną historię wyszukiwania i czatów w pulpit nawigacyjny prywatności. Jeśli nie jesteś zalogowany w serwisie Bing, możesz wyświetlić i wyczyścić przechowywaną historię wyszukiwania powiązaną z urządzeniem w Ustawienia usługi Bing.
 • Konto Microsoft. Aby uzyskać dostęp do informacji zawartych w profilu i dotyczących płatności na swoim koncie Microsoft oraz je edytować lub usuwać, a także aby zmienić swoje hasło, dodać informacje o zabezpieczeniach albo zamknąć konto, użytkownik może odwiedzić stronę Witryna internetowa konta Microsoft.
 • Jeśli użytkownik posiada publiczny profil w sieci Microsoft Developer Network (MSDN) może uzyskać dostęp do swoich danych i edytować je, logując się na stronie Forum MSDN.
 • Pulpit nawigacyjny prywatności Microsoft. Użytkownik może kontrolować dane przetwarzane przez firmę Microsoft za pomocą konta Microsoft na stronie Pulpit nawigacyjny prywatności Microsoft. Z tego poziomu można na przykład wyświetlić i wyczyścić dane dotyczące przeglądania, wyszukiwania i lokalizacji związane z kontem Microsoft użytkownika.
 • Microsoft Store.Użytkownik może uzyskać dostęp do swojego profilu w sklepie Microsoft Store i danych konta, odwiedzając stronę Microsoft Store i klikając pozycję Wyświetl konto lub pozycję Historia zamówień.
 • Microsoft Teams do użytku prywatnego. Aby dowiedzieć się, jak wyeksportować lub usunąć dane aplikacji Teams związane z osobistym kontem Microsoft, odwiedź tę stronę: strona.
 • OneDrive. Możesz wyświetlać, pobierać i usuwać pliki i zdjęcia w usłudze OneDrive, logując się do OneDrive.
 • Outlook.com. Możesz pobrać wiadomości e-mail w Outlook.com, logując się do swojego konta i przechodząc do ustawień Prywatności i danych.
 • Skype. Aby uzyskać dostęp do niektórych informacji dotyczących profilu i płatności na koncie Skype oraz edytować lub usuwać te informacje, a także aby zmienić swoje hasło, należy skorzystać ze strony zaloguj się do swojego konta. Aby wyeksportować historię czatów Skype i plików udostępnianych przez usługę Skype, należy skorzystać ze strony wystąp o kopię.
 • Volume Licensing Service Center (VLSC). Jeśli użytkownik jest klientem objętym licencją zbiorową, może kontrolować w jednym miejscu swoje informacje kontaktowe oraz dane dotyczące subskrypcji i licencjonowania z poziomu strony Witryna Volume Licensing Service Center.
 • Xbox. Użytkownik sieci Xbox lub witryny Xbox.com może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, w tym danych konta i danych rozliczeniowych, ustawień prywatności oraz preferencji związanych z zabezpieczeniami online i udostępnianiem danych, a także je edytować, na stronie Mój Xbox na konsoli Xbox lub w witrynie internetowej Xbox.com.

Powyższe narzędzia nie zapewniają dostępu do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Microsoft i nie umożliwiają ich kontrolowania. Aby uzyskać dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez firmę Microsoft, które nie są dostępne za pomocą powyższych narzędzi lub bezpośrednio z poziomu produktów firmy Microsoft, użytkownik zawsze może skontaktować się z firmą Microsoft pod adresem dostępnym w sekcji Sposób kontaktu lub przy użyciu naszego formularz sieci Web. Na pytania związane z kontrolą danych osobowych użytkownika odpowiemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Preferencje użytkownika dotyczące komunikacji

Użytkownik może zdecydować, czy chce otrzymywać promocyjne materiały od firmy Microsoft za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości SMS, połączeń telefonicznych lub tradycyjnej poczty. Jeśli użytkownik otrzymuje od nas promocyjne wiadomości e-mail i SMS, a chciałby z nich zrezygnować, może to zrobić, stosując się do wskazówek zawartych w takiej wiadomości. Użytkownik może też zadecydować, czy chce otrzymywać materiały promocyjne za pośrednictwem wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych lub poczty tradycyjnej, logując się na swoje osobiste konto Microsoft i wyświetlając preferencje dotyczące komunikacji. Może tam zaktualizować swoje informacje kontaktowe, zarządzać preferencjami komunikacji dla wszystkich usług firmy Microsoft, zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail oraz zdecydować, czy jego dane kontaktowe mają być udostępniane partnerom firmy Microsoft. Jeśli użytkownik nie ma osobistego konta Microsoft, może zarządzać preferencjami dotyczącymi kontaktu pocztą e-mail z firmą Microsoft, stosując ten formularz internetowy. Niniejsze wybory nie odnoszą się do wiadomości obowiązkowych w obrębie usługi, stanowiących element niektórych produktów, programów i działań firmy Microsoft, ani do ankiet czy innych wiadomości informacyjnych, w przypadku których obowiązuje odrębna metoda rezygnacji z subskrypcji.

Wybory użytkownika dotyczące reklam

Aby zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam od firmy Microsoft, należy odwiedzić naszą stronę strona rezygnacji. W momencie rezygnacji decyzja dotycząca preferencji użytkownika zostaje zapisana w pliku cookie charakterystycznym dla przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Plik cookie dotyczący rezygnacji wygasa po pięciu latach. Jeżeli użytkownik usunie pliki cookie ze swojego urządzenia, trzeba będzie ponownie dokonać rezygnacji.

Użytkownik może również powiązać rezygnację ze swoim osobistym kontem Microsoft. Będzie ona wtedy obowiązywać na dowolnym urządzeniu, na którym użytkownik korzysta z tego konta, do czasu, aż ktoś nie zaloguje się na tym urządzeniu przy pomocy innego osobistego konta Microsoft. Jeśli użytkownik usunie pliki cookie ze swojego urządzenia, będzie musiał powtórnie się zalogować, aby ustawienia mogły obowiązywać. Użytkownik może wyświetlić naszych partnerów reklamowych innych firm na Powiadomienie o przepisach dotyczących ochrony prywatności danych państwowych w Stanach Zjednoczonych i zrezygnować z udostępniania danych innym firmom na naszej stronie rezygnacji.

W przypadku reklam kontrolowanych przez firmę Microsoft, które pojawiają się w aplikacjach w systemie Windows, użytkownik może skorzystać z opcji rezygnacji dostępnej w ramach osobistego konta Microsoft lub zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam, wyłączając id. treści reklamowych w ustawieniach systemu Windows.

Ponieważ dane używane w celu dostarczania ukierunkowanych reklam są używane również do innych niezbędnych celów (w tym do udostępniania naszych produktów, przeprowadzania analiz i wykrywania oszustw), rezygnacja z otrzymywania ukierunkowanych reklam nie blokuje gromadzenia tych danych. Użytkownik nadal będzie otrzymywać reklamy, chociaż mogą być one dla niego mniej interesujące.

Może również zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam od innych firm będących naszymi partnerami, odwiedzając ich witryny i wybierając odpowiednie opcje (patrz wyżej).

Opcje przeglądarki

Gdy użytkownik korzysta z przeglądarki, może kontrolować swoje dane osobowe za pomocą pewnych funkcji. Na przykład:

 • Kontrolki dotyczące plików cookie. Użytkownik może kontrolować dane przechowywane przez pliki cookie i wycofać zgodę na te pliki, korzystając z kontrolek dotyczących plików cookie udostępnianych przez przeglądarkę, opisanych w sekcji Pliki cookie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.
 • Ochrona przed śledzeniem. Użytkownik może kontrolować dane, które witryny innych firm mogą zbierać na jego temat — służy do tego funkcja Ochrona przed śledzeniem dostępna w przeglądarce Internet Explorer (wersja 9 i późniejsze) oraz Microsoft Edge. Funkcja ta będzie blokować treści innych firm, w tym pliki cookie, pochodzące z witryn wymienionych na liście ochrony przed śledzeniem dodanej przez użytkownika.
 • Kontrolki przeglądarki dotyczące funkcji „Nie śledź”. Niektóre przeglądarki mają funkcje „Nie śledź” (DNT), które mogą wysyłać sygnał do witryn odwiedzanych przez użytkownika, wskazując, że ten użytkownik nie chce być śledzony. Ponieważ interpretacja sygnału DNT nie jest powszechnie ustalona, usługi firmy Microsoft nie odpowiadają w chwili obecnej na sygnały z przeglądarki DNT. Kontynuujemy prace w ramach branży internetowej w celu określenia wspólnego podejścia do przetwarzania sygnałów DNT. W międzyczasie użytkownik może korzystać z całej gamy innych oferowanych przez nas narzędzi do kontroli nad gromadzeniem i korzystaniem z danych, w tym możliwości rezygnacji z otrzymywania ukierunkowanych reklam od firmy Microsoft, jak opisano powyżej.
Pliki cookie i podobne technologiePliki cookie i podobne technologiemaincookiessimilartechnologiesmodule
Krótki opis
Pełny tekst

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu użytkownika. Służą one do przechowywania danych, które mogą być później odczytywane przez serwer sieci Web w domenie, która umieściła dany plik cookie na urządzeniu użytkownika. Dane te składają się często z ciągu liter i cyfr, który jednoznacznie identyfikuje komputer użytkownika, ale może również zawierać inne informacje. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez inne firmy działające w naszym imieniu. Firma Microsoft wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do przechowywania i przestrzegania preferencji i ustawień użytkownika, do zapewniania użytkownikowi możliwości zalogowania się i dostarczania mu ukierunkowanych reklam, a także do zwalczanie oszustw, analizowania wydajności naszych produktów oraz realizacji innych uzasadnionych celów. Aplikacje firmy Microsoft korzystają do podobnych celów z dodatkowych identyfikatorów, takich jak id. treści reklamowych w systemie Windows, a wiele naszych witryn i aplikacji zawiera także sygnały nawigacyjne w sieci Web lub podobne technologie, co opisano poniżej.

Jak korzystamy z plików cookie i podobnych technologii

W zależności od kontekstu lub produktu firma Microsoft wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do różnych celów, takich jak:

 • Przechowywanie preferencji i ustawień użytkownika. Firma Microsoft wykorzystuje pliki cookie do przechowywania preferencji i ustawień użytkownika na jego urządzeniu oraz do zapewniania lepszej obsługi użytkownika. Na przykład, jeśli użytkownik wprowadzi nazwę miejscowości lub kod pocztowy, aby uzyskać wiadomości lokalne lub informacje pogodowe w witrynie internetowej Microsoft, będziemy przechowywać te dane w postaci plików cookie, w zależności od ustawień użytkownika. W ten sposób będą wyświetlane właściwe informacje lokalne podczas ponownego odwiedzenia tej witryny. Zapisywanie w plikach cookie preferencji użytkownika, takich jak preferowany przez niego język, zapobiega konieczności wielokrotnego ustawiania tych preferencji. Jeśli użytkownik zrezygnuje z ukierunkowanych reklam, przechowujemy jego preferencję dotyczącą tej rezygnacji w pliku cookie na urządzeniu użytkownika. Podobnie w sytuacji, kiedy uzyskamy zgodę użytkownika na umieszczanie plików cookie na jego urządzeniu, będziemy przechowywać dokonany przez niego wybór w postaci pliku cookie.
 • Logowanie i uwierzytelnianie. Firma Microsoft wykorzystuje pliki cookie do uwierzytelniania użytkownika. Jeśli do zalogowania się w witrynie internetowej użytkownik wykorzystuje osobiste konto Microsoft, firma Microsoft zapisuje unikatowy numer identyfikacyjny oraz moment logowania w zaszyfrowanym pliku cookie na urządzeniu użytkownika. Ten plik cookie umożliwia przechodzenie między stronami w witrynie bez konieczności ponownego logowania się na każdej stronie. Dane logowania można również zapisać, tak aby nie logować się każdorazowo po powrocie to witryny.
 • Zabezpieczenia. Wykorzystujemy pliki cookie do przetwarzania informacji, które pomagają nam zabezpieczyć nasze produkty, a także wykrywać oszustwa i nadużycia.
 • Przechowywanie informacji przekazywanych przez użytkownika do witryny internetowej. Firma Microsoft wykorzystuje pliki cookie do zapamiętywania informacji udostępnionych przez użytkownika. Kiedy użytkownik przekazuje informacje firmie Microsoft, na przykład gdy dodaje produkty do koszyka podczas zakupów w witrynach firmy Microsoft, przechowujemy te dane w plikach cookie, aby zapamiętać te informacje.
 • Media społecznościowe. Niektóre nasze witryny internetowe wykorzystują piki cookie mediów społecznościowych, w tym cookie pozwalające użytkownikom zalogowanym w serwisach społecznościowych dzielenie się treściami za pośrednictwem tych serwisów.
 • Opinie. Microsoft wykorzystuje pliki cookie jako narzędzie pozwalające użytkownikom przesyłać opinie o witrynach internetowych.
 • Ukierunkowane reklamy. Firma Microsoft korzysta z plików cookie do gromadzenia danych o internetowej aktywności użytkownika i identyfikacji zainteresowań, aby zapewnić mu najodpowiedniejsze reklamy. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam od firmy Microsoft, co opisano w sekcji W jaki sposób uzyskiwać dostęp do danych osobowych i je kontrolować niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.
 • Wyświetlanie reklam. Firma Microsoft wykorzystuje pliki cookie do rejestrowania liczby gości, którzy kliknęli daną reklamę, oraz na przykład do rejestrowania reklam, które użytkownik wyświetlił, tak aby nie pokazywać mu cały czas tych samych reklam.
 • Statystyki. Firma Microsoft wykorzystuje własne i zewnętrzne pliki cookie oraz inne identyfikatory do gromadzenia danych na temat użycia i wydajności. Korzystamy z plików cookie na przykład do zliczania liczby unikatowych osób odwiedzających daną stronę internetową lub usługę i do opracowywania innych statystyk na temat działania naszych produktów.
 • Wydajność. Firma Microsoft wykorzystuje pliki cookie w celu lepszego zrozumienia działania jej produktów oraz ich udoskonalania. Wykorzystujemy na przykład te pliki do zbierania danych pomocnych w równoważeniu obciążenia — pomaga to zapewnić sprawne działanie naszych witryn internetowych.

W razie potrzeby uzyskujemy Twoją zgodę przed umieszczeniem lub użyciem opcjonalnych plików cookie, które nie są (i) ściśle niezbędne do udostępniania witryny internetowej; lub (ii) w celu ułatwienia komunikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Jak kontrolować pliki cookie” poniżej.

Niektóre pliki cookie, których powszechnie używamy, zostały wymienione poniżej. Lista ta nie jest pełna, ale służy do prezentacji głównych powodów, dla których z reguły umieszczamy pliki cookie. Jeśli użytkownik odwiedzi jedną z naszych witryn internetowych, dana witryna ustawi wszystkie lub niektóre pliki cookie podane poniżej:

 • MSCC. Zawiera opcje wyboru użytkowników dla większości właściwości firmy Microsoft.
 • MUID, MC1, MSFPC i MSPTC. Identyfikuje poszczególne przeglądarki sieci Web odwiedzające witryny firmy Microsoft. Te pliki cookie są używane do reklam, statystyk i innych celów związanych z działaniem witryny.
 • ANON. Zawiera ANID, unikatowy numer identyfikacyjny, pochodzący z konta Microsoft użytkownika, służący do celów związanych z reklamami, personalizacją i funkcjonowaniem. Jest on również stosowany do przechowywania informacji o rezygnacji z ukierunkowanych reklam od firmy Microsoft, w przypadku gdy użytkownik zdecydował o powiązaniu rezygnacji ze swoim kontem Microsoft.
 • CC. Zawiera kod kraju określony na podstawie adresu IP użytkownika.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf. Pomaga w uwierzytelnieniu użytkownika podczas logowania na koncie Microsoft.
 • MC0. Wykrywa, czy pliki cookie są włączone w przeglądarce.
 • MS0. Identyfikuje określoną sesję.
 • NAP. Zawiera Twoje zaszyfrowane dane: kraj, kod pocztowy, wiek, płeć, język i zawód (o ile są znane) na podstawie Twojego profilu konta Microsoft.
 • MH. Pojawia się w witrynach, które firma Microsoft prowadzi z reklamodawcą pod wspólną marką. Ten plik cookie identyfikuje reklamodawcę, aby dobrać odpowiednią reklamę.
 • childinfo, kcdob, kcrelid, kcru, pcfm. Zawierają informacje, których konto Microsoft używa w ramach swoich stron w odniesieniu do kont dzieci.
 • MR. Ten plik cookie jest używany przez firmę Microsoft do resetowania lub odświeżania pliku cookie MUID.
 • x-ms-gateway-slice. Identyfikuje bramę na potrzeby równoważenia obciążenia.
 • TOptOut. Zapisuje decyzję użytkownika o rezygnacji z otrzymywania spersonalizowanych reklam dostarczanych przez firmę Microsoft. W razie potrzeby będziemy umieszczać domyślnie pliki cookie i usuwać je, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie reklam behawioralnych.

Możemy również używać plików cookie innych oddziałów, firm i partnerów firmy Microsoft, takich jak LinkedIn i Xandr.

Pliki cookie innych firm

Oprócz plików cookie ustawianych przez firmę Microsoft podczas odwiedzania naszych witryn internetowych, używamy również plików cookie innych firm w celu ulepszenia usług w naszych witrynach. Niektóre inne firmy również mogą ustawiać pliki cookie, gdy odwiedzasz witryny firmy Microsoft. Na przykład:

 • Firmy, którym zlecamy świadczenie usług w naszym imieniu, np. usługę analizy witryn, umieszczają pliki cookie w momencie odwiedzania naszych witryn przez użytkownika.
 • Firmy, które dostarczają zawartość w witrynach firmy Microsoft, taką jak wideo, wiadomości lub reklamy, umieszczają pliki cookie we własnym zakresie.

Firmy te wykorzystują przetwarzane dane zgodnie z własnymi zasadami ochrony prywatności, które mogą umożliwić im zbieranie i łączenie informacji dotyczących aktywności użytkownika w obrębie witryn, aplikacji lub usług online.

W zależności od kontekstu, usługi lub produktu, a także Twoich ustawień i uprawnień, mogą być używane następujące typy plików cookie innych firm:

 • Pliki cookie mediów społecznościowych. Firma Microsoft i inne firmy używają plików cookie mediów społecznościowych do pokazywania reklam i treści na podstawie profilów w mediach społecznościowych i aktywności w naszych witrynach internetowych. Służą one do łączenia Twojej aktywności w naszych witrynach internetowych z Twoimi profilami mediów społecznościowych, dzięki czemu reklamy i treści widoczne w naszych witrynach internetowych i w mediach społecznościowych będą lepiej odzwierciedlać Twoje zainteresowania.
 • Analityczne pliki cookie.Zezwalamy innym firmom na korzystanie z analitycznych plików cookie w celu poznania sposobu używania naszych witryn internetowych, dzięki czemu możemy je ulepszyć, a inne firmy mogą rozwijać i ulepszać swoje produkty, które mogą być używane w witrynach internetowych, które nie należą do firmy Microsoft ani nie są przez nią obsługiwane. Na przykład analityczne pliki cookie służą do gromadzenia informacji o odwiedzanych stronach i liczbie kliknięć potrzebnych do wykonania zadania. Te pliki cookie mogą być także używane w celach reklamowych.
 • Reklamowe pliki cookie.Firma Microsoft i inne firmy używają reklamowych plików cookie w celu pokazania nowych reklam, rejestrując już obejrzane reklamy. Służą one również do śledzenia, które reklamy klikasz, lub zakupów dokonanych po kliknięciu reklamy w celu zapłaty, a także będą pokazywać reklamy, które są dla Ciebie bardziej przydatne. Na przykład służą one do wykrywania kliknięcia reklamy i pokazywania reklam na podstawie zainteresowań związanych z mediami społecznościowymi i historii przeglądania witryn internetowych.
 • Wymagane pliki cookie.Do wykonywania podstawowych funkcji witryn internetowych używamy wymaganych plików cookie. Na przykład w celu umożliwienia zalogowania się, zapisania preferencji językowych, zapewnienia środowiska koszyka zakupów, poprawy wydajności, kierowania ruchu między serwerami internetowymi, wykrywania rozmiaru ekranu, określania czasu ładowania strony i mierzenia liczby odbiorców. Te pliki cookie są potrzebne do działania naszych witryn internetowych.

W razie potrzeby uzyskujemy Twoją zgodę przed umieszczeniem lub użyciem opcjonalnych plików cookie, które nie są (i) ściśle niezbędne do udostępniania witryny internetowej; lub (ii) w celu ułatwienia komunikacji.

Aby zapoznać się z listą innych firm, które umieszczają pliki cookie w naszych witrynach internetowych (łącznie z dostawcami usług działającymi w naszym imieniu), odwiedź naszą stronę spis plików cookie innych firm. Spis plików cookie innych firm zawiera również linki do ich witryn internetowych lub oświadczeń o ochronie prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności w odniesieniu do plików cookie, które mogą być ustawione w naszych witrynach internetowych, zapoznaj się z witrynami internetowymi lub oświadczeniami o ochronie prywatności innych firm. W niektórych naszych witrynach lista innych firm jest dostępna bezpośrednio w danej witrynie. Inne firmy w takich witrynach mogą nie być wyszczególnione na liście, która jest dostępna na naszej stronie spis plików cookie innych firm.

Jak kontrolować pliki cookie

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale oferuje mechanizmy kontroli umożliwiające ich blokowanie lub usuwanie. Na przykład w przeglądarce Microsoft Edge można zablokować lub usunąć pliki cookie, wybierając opcję Ustawienia > Prywatność i usługi > Wyczyść dane przeglądania > Pliki cookie i inne dane witryn. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania plików cookie w przeglądarkach firmy Microsoft, zobacz Microsoft Edge, Starsza przeglądarka Microsoft Edge lub Internet Explorer. Jeśli używasz innej przeglądarki, zajrzyj do jej instrukcji.

Jak wspomniano powyżej, w razie potrzeby uzyskujemy Twoją zgodę przed umieszczeniem lub użyciem opcjonalnych plików cookie, które nie są (i) ściśle niezbędne do udostępniania witryny internetowej; lub (ii) w celu ułatwienia komunikacji. Rozdzielamy te opcjonalne pliki cookie według ich przeznaczenia np. na potrzeby reklam lub mediów społecznościowych. Użytkownik może wyrazić zgodę dotyczącą określonych kategorii opcjonalnych plików cookie. Może również dokonać wyboru, klikając pozycję „Zarządzaj plikami cookie”, która znajduje się w stopce witryny internetowej, bądź poprzez ustawienia dostępne w danej witrynie. Niektóre funkcje produktów firmy Microsoft zależą od plików cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zablokowanie plików cookie, nie będzie się mógł zalogować lub korzystać z niektórych spośród tych funkcji, nie będą też działać preferencje zależne od plików cookie. Usunięcie plików cookie powoduje również usunięcie wszelkich ustawień i preferencji przez nie kontrolowanych, takich jak preferencje dotyczące wyświetlania reklam. Może być zatem wymagane ponowne utworzenie takich plików.

Dodatkowe opcje ochrony prywatności, które wpływają na pliki cookie, w tym funkcję ochrony przed śledzeniem dostępną w przeglądarkach firmy Microsoft, opisano w sekcji W jaki sposób uzyskiwać dostęp do danych osobowych i je kontrolować niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Jak korzystamy z sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i usług analitycznych

Niektóre strony internetowe firmy Microsoft zawierają znaczniki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne w sieci Web, z których korzystamy, aby dostarczać pliki cookie w naszych witrynach internetowych, rejestrować liczbę użytkowników odwiedzających te witryny i udostępniać produkty oferowane pod wspólną marką. Dołączamy również sygnały nawigacyjne w sieci Web lub podobne technologie do naszych wiadomości elektronicznych w celu ustalenia, czy wiadomości te zostały otwarte przez użytkownika i czy podjął on w związku z nimi jakieś działania.

Oprócz sygnałów nawigacyjnych w sieci Web we własnych witrynach internetowych współpracujemy czasem z innymi firmami, umieszczając nasze sygnały nawigacyjne w sieci Web w ich witrynach lub reklamach. Dzięki temu możemy, na przykład, opracowywać dane statystyczne określające, jak często kliknięcie reklamy w witrynie internetowej firmy Microsoft owocuje dokonaniem zakupu lub innym działaniem w witrynie reklamodawcy. Pomaga to nam także w zrozumieniu aktywności użytkownika na witrynie internetowej partnera firmy Microsoft w związku z korzystaniem z produktu lub usługi firmy Microsoft.

Usługi firmy Microsoft często zawierają także sygnały nawigacyjne w sieci Web lub podobne technologie zewnętrznych dostawców usług analitycznych, które umożliwiają nam zebranie zbiorczych danych statystycznych pozwalających ocenić skuteczność kampanii promocyjnych lub innych działań. Te technologie umożliwiają dostawcom usług analitycznych umieszczenie lub odczytanie własnych plików cookie lub innych identyfikatorów na urządzeniu użytkownika, za pomocą których mogą gromadzić informacje dotyczące aktywności użytkownika w trybie online w aplikacjach, witrynach lub innych produktach. Zabraniamy jednak takim dostawcom usług analitycznych korzystanie z sygnałów nawigacyjnych w sieci Web w naszych witrynach w celu zbierania lub uzyskiwania dostępu do danych bezpośrednio identyfikujących użytkownika (takich jak jego imię i nazwisko lub adres e-mail). Możesz nie zgodzić się na gromadzenie lub wykorzystywanie danych przez niektórych z tych dostawców usług analitycznych, odwiedzając dowolną z poniższych witryn: Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Google Analytics (wymaga zainstalowania dodatku do przeglądarki), Kissmetrics, Mixpanel, Nielsen, Acuity Ads, WebTrends, or Optimizely.

Inne podobne technologie

Oprócz standardowych plików cookie i sygnałów nawigacyjnych w sieci Web nasze produkty mogą również korzystać z podobnych technologii do przechowywania i odczytywania plików danych na komputerze użytkownika. Zazwyczaj ma to na celu zapisanie preferencji użytkownika lub poprawę działania i szybkości dzięki przechowywaniu wybranych plików lokalnie. Jednak, podobnie jak w przypadku standardowych plików cookie, technologie te mogą również przechowywać unikatowy identyfikator komputera użytkownika służący do śledzenia aktywności. Do technologii tych należą m.in. „lokalne obiekty udostępnione” (Local Shared Objects, inaczej pliki cookie typu Flash) oraz „magazyn aplikacji Silverlight” (Silverlight Application Storage).

Lokalne obiekty udostępnione (lub pliki cookie typu Flash). Witryny internetowe, które używają technologii Adobe Flash, mogą stosować obiekty lokalnie udostępnione (lub pliki cookie typu Flash) do przechowywania danych na komputerze użytkownika. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie typu Flash lub je zablokować, przejdź na stronę Strona pomocy Flash Player.

Magazyn aplikacji Silverlight. Witryny internetowe lub aplikacje, które korzystają z technologii Microsoft Silverlight, mają również możliwość przechowywania danych przy użyciu magazynu aplikacji Silverlight. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać metodami przechowywania danych tego typu lub je blokować, przejdź do sekcji Silverlight tego oświadczenia o ochronie prywatności.

Produkty udostępnione przez organizację użytkownika — powiadomienie dla użytkowników końcowychProdukty udostępnione przez organizację użytkownika — powiadomienie dla użytkowników końcowychmainnoticetoendusersmodule
Krótki opis
Konto MicrosoftKonto Microsoftmainmicrosoftaccountmodule
Krótki opis
Pełny tekst

Za pomocą konta Microsoft użytkownik może zalogować się do produktów firmy Microsoft, a także do produktów jej wybranych partnerów. Dane osobowe związane z kontem Microsoft użytkownika obejmują jego dane logowania, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, dane dotyczące płatności, dane dotyczące urządzeń i użycia, kontakty użytkownika oraz informacje dotyczące jego aktywności, zainteresowań i ulubionych. Logowanie się na konto Microsoft użytkownika umożliwia personalizację, zapewnia spójną obsługę w ramach różnych produktów i urządzeń, pozwala na korzystanie z pamięci masowej danych w chmurze oraz umożliwia dokonywanie płatności za pomocą instrumentów płatniczych zapisanych na koncie Microsoft użytkownika, a także korzystanie z innych funkcji. Istnieją trzy typy kont Microsoft:

 • Własne konto Microsoft utworzone przez użytkownika, powiązane z jego osobistym adresem e-mail, jest przez nas nazywane osobistym kontem Microsoft.
 • Jeśli użytkownik lub jego organizacja (np. pracodawca, szkoła lub uczelnia) tworzy użytkownikowi konto Microsoft powiązane z jego adresem e-mail udostępnionym przez tę organizację, takie konto nazywamy kontem służbowym.
 • Jeśli użytkownik lub jego usługodawca (np. operator telewizji kablowej lub Internetu) tworzy użytkownikowi konto Microsoft powiązane z jego adresem e-mail opartym na domenie usługodawcy, takie konto nazywamy kontem zewnętrznym.

Osobiste konta Microsoft. Dane związane z osobistym kontem Microsoft i sposób wykorzystywania tych danych zależą od sposobu korzystania z tego konta.

 • Tworzenie konta Microsoft użytkownika. Podczas tworzenia osobistego konta Microsoft użytkownik zostanie poproszony o podanie określonych danych osobowych i przypiszemy mu unikatowy numer identyfikacyjny w celu identyfikacji jego konta i powiązanych informacji. Niektóre produkty (np. te związane z płatnościami) wymagają podania prawdziwego imienia i nazwiska, jednak w celu zalogowania się do innych produktów firmy Microsoft i korzystania z nich nie trzeba podawać tych danych. Niektóre podawane przez użytkownika dane, takie jak adres e-mail i numer telefonu, mogą być używane do pomagania innym w znalezieniu użytkownika i połączeniu się z nim przy użyciu produktów firmy Microsoft. Osoby znające nazwę wyświetlaną użytkownika, jego adres e-mail lub numer telefonu mogą na przykład za pomocą tych danych znaleźć go w programie Skype lub aplikacji Teams do użytku osobistego i wysłać mu zaproszenie do kontaktu. Należy pamiętać, że jeśli w celu utworzenia osobistego konta Microsoft wykorzystuje się służbowy adres e-mail, pracodawca użytkownika lub jego szkoła bądź uczelnia mogą uzyskać dostęp do jego danych. W niektórych przypadkach należy zmienić adres e-mail na osobisty adres e-mail, aby móc nadal korzystać z produktów przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych (takich jak sieć Xbox).
 • Logowanie się na konto Microsoft. Podczas logowania na koncie Microsoft przez użytkownika tworzymy zapis takiego logowania, w którym zawarte są informacje o dacie i godzinie, wybranym produkcie, nazwie logowania, unikatowym numerze powiązanym z kontem użytkownika, unikatowym identyfikatorze powiązanym z urządzeniem użytkownika, jego adresie IP oraz systemie operacyjnym i wersji przeglądarki.
 • Logowanie się do produktów firmy Microsoft. Logowanie się na koncie użytkownika zwiększa możliwości personalizacji, zapewnia spójną i konsekwentną obsługę w ramach różnych produktów i urządzeń, zezwala na dostęp i wykorzystują danych w chmurze, umożliwia dokonywanie płatności przy użyciu płatności dokumenty zapisane na koncie Microsoft i innych ulepszonych funkcji i ustawień. Na przykład po zalogowaniu się firma Microsoft udostępnia informacje zapisane na Twoim koncie w produktach firmy Microsoft, dzięki czemu ważne rzeczy są tam, gdzie ich potrzebujesz. Po zalogowaniu się na koncie użytkownik pozostaje zalogowany do momentu wylogowania. W przypadku dodania konta Microsoft do urządzenia z systemem Windows (wersja 8 lub późniejsza) system Windows automatycznie zaloguje użytkownika do produktów korzystających z konta Microsoft, do których użytkownik będzie chciał uzyskać dostęp z poziomu tego urządzenia. Gdy użytkownik jest zalogowany, w niektórych produktach jest wyświetlane jego imię i nazwisko (lub nazwa użytkownika) i zdjęcie profilowe (jeśli zostało dodane) w ramach korzystania przez niego z produktów firmy Microsoft, w tym w kanałach komunikacji użytkownika, interakcjach społecznościowych i publicznych wpisach. Dowiedz się więcej o swoim koncie Microsoft, swoich danych i wyborach.
 • Logowanie w produktach stron trzecich. Jeśli użytkownik zaloguje się za pomocą swojego konta Microsoft do produktu innej firmy, udostępni tej firmie swoje dane zgodnie z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi w tej firmie. Ta firma zewnętrzna otrzyma również numer wersji przypisany do konta użytkownika (nowy numer wersji przypisywany jest za każdym razem, gdy użytkownik zmieni swoje dane logowania) oraz informacje dotyczące dezaktywacji tego konta. Jeśli użytkownik udostępni tej firmie zewnętrznej dane ze swojego profilu, w chwili zalogowania się do produktu tej firmy może ona wyświetlać jego imię i nazwisko (lub nazwę użytkownika) i zdjęcie profilowe (o ile zostało dodane). Jeśli użytkownik zdecyduje się na płacenie sprzedawcom zewnętrznym za pomocą konta Microsoft, firma Microsoft przekaże takiemu sprzedawcy zewnętrznemu lub jego dostawcom (np. podmiotom przetwarzającym płatności) informacje przechowywane na koncie Microsoft użytkownika potrzebne do przetworzenia płatności i zrealizowania zamówienia (np. imię i nazwisko użytkownika, numer jego karty kredytowej, adres rozliczeniowy i wysyłkowy oraz odpowiednie informacje kontaktowe). Strona trzecia może użyć lub udostępnić otrzymane dane, jeśli użytkownik zaloguje się lub dokona zakupu zgodnie z praktykami i zasadami strony trzeciej. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności każdego produktu, w którym się loguje, i każdego sprzedawcy, od którego kupuje, aby poznać sposób, w jaki korzysta on z gromadzonych danych.

Konta służbowe. Dane związane z kontem służbowym oraz sposób korzystania z niego są zazwyczaj podobne jak w przypadku korzystania z osobistego konta Microsoft oraz gromadzenia dotyczących go danych.

Jeśli pracodawca lub szkoła bądź uczelnia użytkownika korzysta z usługi Microsoft Entra ID do zarządzania udostępnionym użytkownikowi kontem, może on przy użyciu tego konta służbowego zalogować się do produktów firmy Microsoft, takich jak platforma Microsoft 365 i usługi Office 365 oraz do produktów innych firm udostępnionych użytkownikowi przez jego organizację. Jeśli organizacja tego wymaga, w celu dodatkowej weryfikacji użytkownik zostanie poproszony o podanie numeru telefonu lub opcjonalnego adresu e-mail. Jeśli jest to dozwolone przez organizację, użytkownik może również wykorzystywać swoje konto służbowe do logowania się do produktów firmy Microsoft lub innych firm, które zakupił samodzielnie.

Jeśli użytkownik loguje się do produktów firmy Microsoft za pomocą konta służbowego, musi zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Właściciel domeny powiązanej z adresem e-mail użytkownika może kontrolować jego konto i administrować nim, a także mieć dostęp do jego danych (w tym do zawartości jego wiadomości i plików) oraz je przetwarzać. Dotyczy to również danych przechowywanych w produktach udostępnionych użytkownikowi przez organizację, a także w produktach nabytych samodzielnie.
 • Korzystanie z produktów podlega zasadom obowiązującym w organizacji użytkownika, o ile takowe istnieją. Zanim użytkownik zdecyduje się wykorzystać swoje konto służbowe do logowania się do produktów, które nabył samodzielnie, powinien przeanalizować zasady obowiązujące w jego organizacji oraz zastanowić się, czy odpowiada mu to, że organizacja ta będzie miała dostęp do jego danych.
 • Jeśli użytkownik utraci dostęp do swojego konta służbowego (np. w przypadku zmiany pracodawcy), może też utracić dostęp do produktów, które nabył we własnym imieniu, w tym również do treści związanych z tymi produktami, jeśli używał konta służbowego do logowania się do tych produktów.
 • Firma Microsoft nie odpowiada za praktyki organizacji użytkownika dotyczące ochrony prywatności i zachowania bezpieczeństwa, które mogą się różnić od praktyk firmy Microsoft.
 • Jeśli organizacja użytkownika administruje korzystaniem przez niego z produktów firmy Microsoft, zapytania dotyczące ochrony prywatności, w tym wszelkie wnioski związane z dochodzeniem praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, należy kierować do lokalnego administratora. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Uwaga do użytkowników końcowych niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.
 • Jeśli nie wiesz, czy Twoje konto jest kontem służbowym, skontaktuj się ze swoją organizacją.

Konta innych firm. Dane związane z zewnętrznym kontem Microsoft oraz sposób korzystania z niego są zazwyczaj podobne jak w przypadku korzystania z osobistego konta Microsoft oraz gromadzenia dotyczących go danych. Usługodawca obsługujący użytkownika ma kontrolę nad jego kontem, w tym ma możliwość uzyskiwania dostępu do tego konta lub jego usunięcia. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z warunkami przedstawionymi przez inną firmę, aby dowiedzieć się, co może ona zrobić z jego kontem.

Gromadzenie danych od dzieciGromadzenie danych od dziecimaincollectionofdatafromchildrenmodule
Krótki opis

W przypadku użytkowników poniżej 13 roku życia lub innego wieku określonego przez prawo w danej jurysdykcji niektóre produkty i usługi firmy Microsoft będą blokować użytkowników poniżej tego wieku lub będą prosić o uzyskanie zgody lub upoważnienia od rodzica lub opiekuna przed rozpoczęciem korzystania z tych produktów i usług. Dotyczy to też tworzenia konta w celu uzyskania dostępu do usług firmy Microsoft. W sposób świadomy nie prosimy dzieci poniżej tego wieku o podanie większej ilości informacji niż jest to niezbędne do udostępnienia danego produktu.

Po otrzymaniu zgody lub zezwolenia rodzica konto dziecka jest traktowane tak samo jak każde inne konto. Dowiedz się więcej o kontach osobistych i szkolnych w sekcji dotyczącej konta Microsoftw zasadach zachowania poufności informacji i Microsoft Family Safety w sekcji dotyczącej konkretnego produktu. Dziecko może wtedy uzyskiwać dostęp do usług komunikacyjnych, takich jak Outlook i Skype, oraz może swobodnie komunikować się z innymi użytkownikami ze wszystkich grup wiekowych i udostępniać im dane. Rodzice lub opiekunowie mogą zmienić lub odwołać wcześniej dokonane wybory dotyczące zgody. Dowiedz się więcej o zgodzie rodzicielskiej i kontach Microsoft dla dzieci. Jako organizator grupy rodzinnej Microsoft rodzic lub opiekun może zarządzać informacjami i ustawieniami dziecka na stronie funkcji Family Safety oraz wyświetlać i usuwać dane dziecka na pulpicie nawigacyjnym prywatności. Konta, których utworzenie wymaga zgody rodzica, są automatycznie dołączane do grupy rodzinnej osoby, która wyraziła zgodę na utworzenie konta. W przypadku kont dzieci, których utworzenie nie wymaga zgody rodzica (np. dzieci, które przekroczyły wiek, w którym zgoda rodzica jest prawnie wymagana), rodzic lub opiekun może nadal korzystać z grupy rodzinnej, ale musi dodać konto dziecka do grupy rodzinnej po utworzeniu konta. Wybierz opcję „Dowiedz się więcej” poniżej, aby uzyskać więcej informacji o dostępie do danych dzieci i usuwania informacji o nich oraz profili Xbox.

Pełny tekst

W przypadku użytkowników poniżej 13 roku życia lub innego wieku określonego przez prawo w danej jurysdykcji niektóre produkty i usługi firmy Microsoft będą blokować użytkowników poniżej tego wieku lub będą prosić o uzyskanie zgody lub upoważnienia od rodzica lub opiekuna przed rozpoczęciem korzystania z tych produktów i usług. Dotyczy to też tworzenia konta w celu uzyskania dostępu do usług firmy Microsoft. W sposób świadomy nie prosimy dzieci poniżej tego wieku o podanie większej ilości informacji niż jest to niezbędne do udostępnienia danego produktu.

Po otrzymaniu zgody lub zezwolenia rodzica konto dziecka jest traktowane tak samo jak każde inne konto. Dziecko może wtedy uzyskiwać dostęp do usług komunikacyjnych, takich jak Outlook i Skype, oraz może swobodnie komunikować się z innymi użytkownikami ze wszystkich grup wiekowych i udostępniać im dane. Dowiedz się więcej o zgodzie rodzicielskiej i kontach Microsoft dla dzieci.

Rodzice lub opiekunowie mogą zmienić lub odwołać wcześniej dokonane wybory dotyczące zgody. Jako organizator grupy rodzinnej Microsoft rodzic lub opiekun może zarządzać informacjami i ustawieniami dziecka na stronie funkcji Family Safety oraz wyświetlać i usuwać dane dziecka na pulpicie nawigacyjnym prywatności. Konta, których utworzenie wymaga zgody rodzica, są automatycznie dołączane do grupy rodzinnej osoby, która wyraziła zgodę na utworzenie konta. W przypadku kont dzieci, których utworzenie nie wymaga zgody rodzica (np. dzieci, które przekroczyły wiek, w którym zgoda rodzica jest prawnie wymagana), rodzic lub opiekun może nadal korzystać z grupy rodzinnej, ale musi dodać konto dziecka do grupy rodzinnej po utworzeniu konta. Sprawdź poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania dostępu do danych dziecka oraz usuwania ich.

Poniżej znajdują się dodatkowe informacje na temat zbierania danych od dzieci, w tym więcej szczegółów jako związanych z Xboxem.

Dostęp do danych dziecka i ich usuwanie. W przypadku produktów i usług firmy Microsoft, które wymagają zgody rodzicielskiej rodzic może wyświetlać i usuwać określone dane należące do jego dziecka z poziomu pulpitu nawigacyjnego prywatności rodzica: historię przeglądania, historię wyszukiwania, aktywność lokalizacji, aktywność w mediach, aktywność w aplikacjach i usługach oraz dane dotyczące wydajności produktów i usług. Aby usunąć te dane, rodzic może zalogować się do swojego Pulpitu nawigacyjnego prywatności i zarządzać działaniami dziecka. Pamiętaj, że możliwość uzyskania przez rodzica dostępu i/lub usunięcia danych osobowych dziecka na jego pulpicie nawigacyjnym prywatności będzie się różnić w zależności od przepisów prawa obowiązujących w miejscu Twojego zamieszkania.

Ponadto rodzic może skontaktować się z naszym zespołem pomocy ds. ochrony prywatności za pośrednictwem formularza pomocy technicznej dotyczącego ochrony prywatności i, po uwierzytelnieniu, zażądać usunięcia typów danych na pulpicie nawigacyjnym prywatności wraz z następującymi danymi: oprogramowanie, konfiguracja i spis, łączność i konfiguracja urządzenia, opinie i oceny, kondycja i aktywność, zawartość pomocy technicznej, interakcje z pomocą techniczną i czujnik środowiska. Uwierzytelnione wnioski o usunięcie danych przetwarzamy w ciągu 30 dni od ich otrzymania.

Pamiętaj, że zawartość, taka jak wiadomości e-mail, kontakty i czaty, jest dostępna w środowisku produktu. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych, które możesz kontrolować w produktach firmy Microsoft, odwiedź Prywatność — często zadawane pytania.

Jeśli konto dziecka nie należy do Twojej grupy rodzinnej Microsoft i nie masz dostępu do aktywności dziecka na pulpicie nawigacyjnym prywatności, musisz przesłać żądanie dotyczące danych dziecka za pośrednictwem formularza pomocy technicznej dotyczącego ochrony prywatności. Zespół ds. ochrony prywatności poprosi o weryfikację konta przed realizacją żądania.

Aby usunąć wszystkie dane osobowe dziecka, musisz zażądać usunięcia konta dziecka za pośrednictwem formularza zamknięcia konta. Ten link spowoduje wyświetlenie monitu o zalogowanie się przy użyciu poświadczeń konta dziecka. Sprawdź, czy na stronie jest wyświetlane poprawne konto Microsoft, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zażądać usunięcia konta dziecka. Dowiedz się więcej o sposobie zamykania konta Microsoft.

Po przesłaniu żądania zamknięcia konta dziecka odczekamy 60 dni przed trwałym usunięciem konta, na wypadek zmiany przez Ciebie zdania lub konieczności uzyskania dostępu do czegoś na koncie. W okresie oczekiwania konto jest oznaczone jako przeznaczone do zamknięcia i trwałego usunięcia, ale nadal istnieje. Jeśli chcesz ponownie otworzyć konto Microsoft swojego dziecka, wystarczy zalogować się ponownie w ciągu tego 60-dniowego okresu. Anulujemy zamknięcie konta i konto zostanie przywrócone.

Co to jest Xbox? Xbox to dział gier i rozrywki firmy Microsoft. Xbox hostuje sieć online składającą się z oprogramowania i udostępnia środowiska online na wielu platformach. Ta sieć umożliwia dziecku odnajdowanie i granie w gry, wyświetlanie zawartości i komunikowanie się ze znajomymi w sieci Xbox oraz innych sieciach dotyczących gier i sieciach społecznościowych.

Gdy użytkownicy logują się do sieci Xbox, w aplikacjach, grach lub na konsoli Xbox, przypisujemy unikatowy identyfikator do ich urządzenia. Jeśli na przykład konsola Xbox jest podłączona do Internetu i dziecko loguje się do konsoli, zidentyfikujemy, której konsoli i której wersji systemu operacyjnego konsoli używa.

W aplikacjach klienckich, które są połączone z usługami, takimi jak sieć Xbox i granie w chmurze, i które są przez nie wspierane, Xbox nadal udostępnia nowe środowiska w aplikacjach klienckich. Po zalogowaniu się do środowiska Xbox zbieramy wymagane dane, aby zapewnić bezpieczeństwo i aktualność tych środowisk oraz ich działanie zgodnie z oczekiwaniami.

Dane zbierane przez nas podczas tworzenia profilu Xbox. Użytkownik jako rodzic lub opiekun musi wyrazić zgodę na zbieranie danych osobowych od dziecka poniżej 13 roku życia lub od dziecka w innym wieku określonym przez jurysdykcję. Za Twoją zgodą Twoje dziecko może mieć profil Xbox i korzystać z sieci online Xbox. Podczas tworzenia profilu Xbox dziecka musisz zalogować się przy użyciu własnego konta Microsoft, aby potwierdzić, że jesteś pełnoletnim organizatorem w Twojej grupie rodziny Microsoft. Zbieramy alternatywny adres e-mail lub numer telefonu, aby zwiększyć bezpieczeństwo konta. Jeśli Twoje dziecko potrzebuje pomocy w uzyskiwaniu dostępu do swojego konta, będzie mieć możliwość użycia jednej z tych alternatyw w celu zweryfikowania, że jest właścicielem konta Microsoft.

Zbierane są ograniczone informacje o dzieciach, a w tym imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i region. Gdy zarejestrujesz swoje dziecko w celu utworzenia profilu Xbox, otrzyma ono tag gracza (publiczny nick) i unikatowy identyfikator. Gdy tworzysz profil Xbox Twojego dziecka, wyrażasz zgodę na zbieranie, używanie i udostępnianie informacji przez firmę Microsoft na podstawie ustawień prywatności i komunikacji w sieci Xbox online. Ustawienia prywatności i komunikacji Twojego dziecka są domyślnie ustawione jako najbardziej restrykcyjne.

Dane gromadzone przez firmę Microsoft. Gromadzimy informacje o używaniu usług Xbox, gier, aplikacji i urządzeń przez Twoje dziecko, w tym:

 • Czas jego logowania na konsoli Xbox i wylogowywania się z niej, historia zakupów i pobrane treści.
 • Gry, w które gra, i aplikacje, z których korzysta, jego postęp w grze, osiągnięcia, czas grania w daną grę i inne statystyki dotyczące grania.
 • Dane na temat wydajności konsol Xbox, subskrypcji Xbox Game Pass i innych aplikacji Xbox, sieci Xbox, podłączonych akcesoriów i połączeń z siecią, w tym błędów w oprogramowaniu i błędów sprzętowych.
 • Zawartość, którą dodaje, przekazuje lub udostępnia za pośrednictwem sieci Xbox, obejmująca tekst, obrazy i klipy wideo przechwycone w grach i aplikacjach.
 • Aktywność społecznościowa, a w tym dane czatu i interakcje z innymi graczami oraz wykonywane połączenia (dodawani przyjaciele i obserwujące je osoby) w sieci Xbox.

Jeśli Twoje dziecko używa konsoli Xbox lub aplikacji Xbox na innym urządzeniu, które może uzyskiwać dostęp do sieci Xbox, i urządzenie to zawiera urządzenie magazynujące (dysk twardy lub jednostkę pamięci), dane dotyczące użycia będą przechowywane na urządzeniu magazynującym i przesyłane do firmy Microsoft przy następnym zalogowaniu się do sieci Xbox, nawet jeśli gra ono offline.

Dane diagnostyczne konsoli Xbox. Jeśli Twoje dziecko korzysta z konsoli Xbox, konsola Xbox będzie wysyłać wymagane dane do firmy Microsoft. Wymagane dane obejmują minimalny zakres danych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa usługi Xbox, jej aktualności i działania zgodnie z oczekiwaniami.

Przechwytywanie gier. Każdy z graczy w sesji gry dla wielu graczy może nagrywać wideo (klipy z gry) i przechwytywać zrzuty ekranu przedstawiające grę z ich punktu widzenia. Klipy i zrzuty ekranu innych graczy mogą przechwytywać postacie Twojego dziecka w trakcie gry i tag gracza w trakcie tej sesji. Jeśli gracz przechwyci klipy z gier i zrzuty ekranu na komputerze, wynikowe klipy z gry mogą również przechwytywać czat dźwiękowy, jeśli zezwalają na to ustawienia prywatności i komunikacji Twojego dziecka w sieci Xbox online.

Podpisy. W czasie trwania czatu Xbox w czasie rzeczywistym („grupowego”) gracze mogą aktywować funkcję zamiany głosu na tekst, która pozwala im wyświetlić czat jako tekst. Jeśli odtwarzacz uaktywni tę funkcję, firma Microsoft używa wynikowych danych tekstowych w celu zapewnienia podpisów do rozmów dla graczy, którzy tego potrzebują. Dane te mogą być również wykorzystywane do zapewnienia bezpiecznego środowiska gry i przestrzegania Standardów społeczności dla Xbox.

Wykorzystywanie danych. Firma Microsoft wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania przez dziecko z konsoli Xbox w celu ulepszania produktów i środowisk gier, dzięki czemu z czasem stają się one bezpieczniejsze i sprawiają większą radość. Gromadzone dane pozwalają nam również dostarczać Twojemu dziecku nadzorowane środowiska. Obejmuje to łączenie ich z grami, zawartością, usługami i zaleceniami.

Dane konsoli Xbox widoczne dla innych osób. Gdy Twoje dziecko korzysta z sieci Xbox, informacje o jego obecności online (które można ustawić jako „pojawia się offline” lub „zablokowane”), tagu gracza, statystyki grania w gry i osiągnięcia są widoczne dla innych odtwarzaczy w sieci. W zależności od sposobu, w jaki określisz ustawienia bezpieczeństwa sieci Xbox Twojego dziecka, może ono udostępniać informacje podczas odtwarzania lub komunikowania się z innymi osobami w sieci Xbox.

Bezpieczeństwo. Aby zapewnić, że sieć Xbox jest bezpiecznym środowiskiem do grania, i ułatwić egzekwowanie standardów społeczności Xbox, możemy zbierać i przeglądać wiadomości głosowe, tekstowe, obrazy, klipy wideo i zawartość w grze (takie jak klipy z gier przekazywane przez dziecko, prowadzone przez nie konwersacje i rzeczy, które publikuje w klubach i grach).

Zapobieganie oszustwom i nieuczciwości. Zapewnienie uczciwego środowiska rozgrywki jest dla nas ważne. Zabraniamy oszukiwania, hakowania, kradzieży konta i innych nieautoryzowanych lub fałszywych działań, gdy dziecko korzysta z gry online Xbox lub dowolnej aplikacji połączonej z siecią na konsoli Xbox, komputerze lub urządzeniu przenośnym. W celu wykrywania nieuczciwości i oszustw oraz zapobiegania im możemy używać narzędzi do zapobiegania oszustwom i nieuczciwości, aplikacji i innych technologii. Takie technologie mogą tworzyć podpisy cyfrowe (znane jako "skróty") przy użyciu pewnych informacji zebranych z konsoli Xbox, komputera lub urządzenia przenośnego oraz sposobu korzystania z danego urządzenia. Mogą to być informacje o przeglądarce, urządzeniu, działaniach, identyfikatorach gier i systemie operacyjnym.

Dane konsoli Xbox udostępniane wydawcom gier i aplikacji. W przypadku korzystania przez Twoje dziecko z gry online na konsoli Xbox lub z dowolnej aplikacji połączonej z siecią na konsoli Xbox, komputerze osobistym lub urządzeniu przenośnym wydawca danej gry lub aplikacji uzyskuje dostęp do danych na temat jego użycia, dzięki czemu może on dostarczać, udostępniać i udoskonalać swoje produkty oraz zapewniać pomoc techniczną. Dane te mogą obejmować: identyfikator użytkownika konsoli Xbox Twojego dziecka, tag gracza, ograniczone informacje na temat konta, takie jak kraj i grupa wiekowa, dane dotyczące komunikacji Twojego dziecka w trakcie gry, działania związane z egzekwowaniem przepisów, sesje rozgrywek (na przykład ruchy wykonane w grze lub rodzaje pojazdów użytych w grze), obecność Twojego dziecka w sieci Xbox, czas spędzony na graniu w grę lub korzystaniu z aplikacji, rankingi, statystyki, profile gracza, awatary lub zdjęcia gracza, listy znajomych, kanały aktywności dla klubów, których jest członkiem, oficjalne członkostwa w klubach oraz wszelkie treści, które tworzy lub przesyła w ramach gry lub aplikacji.

Wydawcy i deweloperzy gier i aplikacji z innych firm mają własne różniące się i niezależne relacje z użytkownikami, a gromadzenie przez nich i używanie danych osobowych podlega szczególnym zasadom zachowania poufności informacji. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z zasadami tych wydawców, aby określić, jak wykorzystają oni dane Twojego dziecka. Wydawcy mogą na przykład zdecydować się na ujawnienie lub wyświetlenie danych dotyczących gry (takich jak rankingi) za pośrednictwem własnych usług. W naszych sklepach możesz odnaleźć ich zasady połączone ze stronami szczegółów gry lub aplikacji.

Dowiedz się więcej w Udostępnianie danych grom i aplikacjom.

W celu zatrzymania udostępniania wydawcy danych gry lub aplikacji usuń jego gry lub aplikację ze wszystkich urządzeń, na których zostały zainstalowane. Dostęp niektórych wydawców do danych Twojego dziecka można odwołać na stronie microsoft.com/consent.

Zarządzanie ustawieniami dziecka. Jako organizator grupy rodziny Microsoft, możesz zarządzać informacjami i ustawieniami dziecka na jego stronie Microsoft Family Safety, a także ustawieniami prywatności profilu Xbox na stronie dotyczącej prywatności w sieci Xbox & i bezpieczeństwa online.

Za pomocą aplikacji ustawienia rodziny Xbox możesz też zarządzać środowiskiem dziecka w sieci Xbox, a w szczególności: wydatkami w sklepach Microsoft i Xbox, wyświetlać aktywność dziecka na konsoli Xbox i ustawiać oceny wieku oraz ilość czasu przed ekranem. Ustawienia funkcji Family Safety specyficzne dla konsoli Xbox będą stosowane na konsoli Xbox lub za pośrednictwem konsoli Xbox na komputerze osobistym lub urządzeniu przenośnym, ale mogą nie być stosowane na innych platformach.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania profilami Xbox w ustawieniach bezpieczeństwa i prywatności online w sieci Xbox.

Dowiedz się więcej o grupach rodziny Microsoft w sekcji Uprość życie swojej rodziny.

Starsza wersja.

 • Xbox 360. Ta konsola Xbox zbiera ograniczone wymagane dane diagnostyczne. Te dane pomagają zapewnić, że konsola Twojego dziecka działa zgodnie z oczekiwaniami.
 • Kinect. Sensor Kinect to połączenie kamery, mikrofonu i czujnika na podczerwień, który umożliwia wykorzystanie ruchu i głosu w celu kontrolowania rozgrywki. Na przykład:
  • Jeśli wybierzesz tę opcję, możesz użyć kamery, aby automatycznie logować się do sieci Xbox przy użyciu funkcji rozpoznawania twarzy. Te dane pozostają na konsoli, nie są udostępniane innym osobom i można je usunąć w dowolnym momencie.
  • W przypadku grania w grę czujnik Kinect będzie mapować odległości między poszczególnymi stawami ciała Twojego dziecka, aby utworzyć jego reprezentację jako ludzika z kresek, która pomoże sensorowi Kinect włączyć granie.
  • Mikrofon sensora Kinect może włączać głosowy czat między graczami podczas grania. Mikrofon pozwala także na wydawanie poleceń głosowych na potrzeby kontroli konsoli, gier lub aplikacji, albo w celu wprowadzania wyszukiwanych terminów.
  • Czujnik Kinect może być również używany do komunikacji audio i wideo w ramach usług takich jak Skype.

Dowiedz się więcej o czujniku Kinect w Xbox Kinect i prywatność.

Inne ważne informacje dotyczące ochrony prywatnościInne ważne informacje dotyczące ochrony prywatnościmainotherimportantprivacyinformationmodule
Krótki opis

Poniżej zamieszczono dodatkowe informacje dotyczące ochrony prywatności, w tym opis sposobu zabezpieczania danych użytkownika przez firmę Microsoft i miejsc, w których może ona przetwarzać te dane, oraz jak długo je przechowuje. Więcej informacji na temat zaangażowania firmy Microsoft w ochronę prywatności użytkownika można znaleźć na stronie Ochrona prywatności w firmie Microsoft.

Bezpieczeństwo danych osobowychBezpieczeństwo danych osobowychmainsecurityofpersonaldatamodule
Krótki opis

Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika. Do ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, użytkowaniem lub ujawnianiem są używane różne technologie i procedury zabezpieczające. Na przykład dane osobowe podane przez użytkownika są przechowywane w systemach komputerowych, do których dostęp jest ograniczony i które znajdują się w strzeżonych pomieszczeniach. Gdy dane poufne (takie jak numer karty kredytowej czy hasło) są przesyłane przez Internet, podlegają ochronie dzięki mechanizmowi szyfrowania. Firma Microsoft przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych, w tym przepisów w sprawie powiadamiania o naruszeniu zabezpieczeń.

Gdzie firma Microsoft przechowuje i przetwarza dane osoboweGdzie firma Microsoft przechowuje i przetwarza dane osobowemainwherewestoreandprocessdatamodule
Krótki opis

Dane osobowe gromadzone przez firmę Microsoft mogą być przechowywane i przetwarzane w regionie użytkownika, w Stanach Zjednoczonych oraz w każdej innej jurysdykcji, w której firma Microsoft lub jej podmioty stowarzyszone, podmioty zależne lub usługodawcy prowadzą działalność. Firma Microsoft posiada duże centra danych w Australii, Austrii, Brazylii, Finlandii, Francji, Holandii, Hongkongu, Indiach, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Korei, Malezji, Luksemburgu, Niemczech, Republice Południowej Afryki, Singapurze, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Zazwyczaj lokalizacja głównego magazynu znajduje się w regionie klienta lub w Stanach Zjednoczonych, często z kopią zapasową w centrum danych w innym regionie. Lokalizacje magazynu są dobrane tak, aby działać i świadczyć nasze usługi efektywnie, poprawiać wydajność i tworzyć redundancje w celu ochrony danych w przypadku awarii lub innych problemów. Podejmujemy działania, aby zapewnić, że dane gromadzone przez nas na mocy niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności są przetwarzane zgodnie z postanowieniami niniejszego oświadczenia i wymogami wynikającymi z obowiązującego prawa.

Firma Microsoft przekazuje dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii do innych krajów, z których nie wszystkie oferują w opinii Komisji Europejskiej odpowiedni poziom ochrony danych. Przepisy tych krajów mogą na przykład nie gwarantować użytkownikowi takich samych praw lub może w nich nie być organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną prywatności, który mógłby rozpatrzyć skargi użytkownika. Gdy angażujemy się w takie transfery, stosujemy różnorodne mechanizmy prawne, w tym kontrakty, np. standardowe klauzule umowne publikowane przez Komisję Europejską na podstawie Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 w celu zapewnienia ochrony praw użytkownika i umożliwienia przenoszenia tej ochrony wraz z jego danymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat decyzji Komisji Europejskiej w kwestii adekwatności ochrony danych osobowych w krajach, w których firma Microsoft przetwarza takie dane, należy przeczytać artykuł na stronie Witryna Komisji Europejskiej.

Firma Microsoft Corporation stosuje się do zasad wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi (EU-U.S. DPF), rozszerzenia Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do porozumienia DPF zwartego pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi oraz porozumienia DPF zawartego pomiędzy Szwajcaria i Stanami Zjednoczonymi, określonych przez Departament Handlu USA. Firma Microsoft Corporation uzyskała certyfikat Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, że przestrzega zasad porozumienia DPF zawartego pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi dotyczącymi prywatności danych w zakresie przetwarzania danych osobowych otrzymanych z Unii Europejskiej na podstawie porozumienia DPF zawartego pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi oraz ze Zjednoczonego Królestwa (oraz Gibraltaru) na podstawie rozszerzenia Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do porozumienia DPF zawartego pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi. Firma Microsoft Corporation uzyskała certyfikat Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, że przestrzega zasad porozumienia DPF zawartego pomiędzy Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi dotyczącymi prywatności danych w zakresie przetwarzania danych osobowych otrzymanych ze Szwajcarii na podstawie porozumienia DPF zawartego pomiędzy Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi. W kontekście dalszego transferu danych firma Microsoft Corporation jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych otrzymywanych w ramach porozumienia DPF, a następnie przekazuje je innej firmie działającej jako agent w naszym imieniu. Firma Microsoft Corporation pozostaje odpowiedzialna w ramach porozumienia DPF, jeśli nasz agent przetwarza takie dane osobowe w sposób niezgodny z porozumieniem DPF, chyba że firma Microsoft Corporation może udowodnić, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie doprowadzające do powstania szkody. W przypadku konfliktu między postanowieniami zawartymi w oświadczeniu o ochronie prywatności a zasadami porozumienia DPF zawartego pomiędzy Europą i USA lub zasadami porozumienia DPF zawartego pomiędzy Szwajcarią i USA obowiązywać będą te zasady. Aby dowiedzieć się więcej o porozumieniu DPF dotyczącym prywatności danych i sprawdzić nasze certyfikaty, odwiedź odwiedź witrynę internetową platformy Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczącej prywatności danych. Amerykańskie podmioty zależne kontrolowane przez firmę Microsoft Corporation określone w żądaniu przesłania samodzielnej certyfikacji również podlegają zasadom porozumienia DPF — aby uzyskać więcej informacji, sprawdź poniższą listę Podmioty lub przedstawicielstwa firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych przestrzegające zasad porozumienia dotyczącego prywatności danych.

W przypadku pytań lub reklamacji dotyczących uczestniczenia firmy Microsoft w porozumieniach DPF pomiędzy zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem naszej strony formularz internetowy. W przypadku reklamacji związanych z porozumieniami DPF, których firma Microsoft nie może rozwiązać w sposób bezpośredni, zdecydowaliśmy się na współpracę z odpowiednim urzędem ochrony danych Unii Europejskiej lub komisją powołaną przez europejskie urzędy ochrony danych w celu rozstrzygania sporów z osobami fizycznymi z UE, Komisarzem ds. informacji w Zjednoczonym Królestwie (w przypadku osób fizycznych w Zjednoczonym Królestwie), a także szwajcarskim Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC) w celu rozstrzygania sporów z osobami fizycznymi z Szwajcarii. Jeśli chcesz uzyskać dane kontaktowe lokalnego przedstawiciela organu ochrony danych, skontaktuj się z nami. Zgodnie ze szczegółowymi wyjaśnieniami zawartymi w zasadach porozumienia DPF, w celu rozstrzygnięcia pozostałych skarg, których nie udało się rozwiązać innymi środkami, dostępna jest opcja wiążącego arbitrażu. Firma Microsoft podlega władzy dochodzeniowej i wykonawczej Amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu.

Osoby fizyczne, których dane osobowe są chronione przez japońską ustawę o ochronie danych osobowych, powinny zapoznać się z artykułem dostępnym w Witryna internetowa japońskiej komisji ds. ochrony informacji osobistych (opublikowanym tylko w języku japońskim), aby uzyskać więcej informacji na temat przeglądu systemów ochrony danych osobowych w niektórych krajach dokonanego przez komisję. W przypadku osób fizycznych w Japonii należy kliknąć tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania informacji zgodnie z ustawą Telecommunications Business Act (tylko w języku japońskim).

Przechowywanie danych osobowych przez firmę MicrosoftPrzechowywanie danych osobowych przez firmę MicrosoftmainOurretentionofpersonaldatamodule
Krótki opis

Firma Microsoft przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to koniecznie do celów udostępniania produktów i realizacji transakcji żądanych przez użytkownika lub do innych uzasadnionych celów, takich jak dotrzymywanie naszych zobowiązań prawnych, rozstrzyganie sporów i egzekwowanie umów. Ze względu na to, że te wymagania mogą się różnić w zależności od typu danych, kontekstu naszych interakcji z użytkownikiem lub sposobu korzystania przez użytkownika z produktów, rzeczywiste okresy przechowywania danych mogą się znacznie różnić.

Do ustalania okresów przechowywania danych wykorzystywane są też inne kryteria, a w tym:

 • Czy użytkownicy udostępniają, tworzą lub aktualizują dane z założeniem, że firma Microsoft będzie je przechowywać do czasu, aż zostaną przez nich usunięte? Mogą to być dokumenty przechowywane przez użytkownika w usłudze OneDrive lub wiadomości e-mail przechowywane w skrzynce odbiorczej usługi Outlook.com. W takich przypadkach firma Microsoft będzie się starała przechowywać dane do czasu ich aktywnego usunięcia przez użytkownika, np. poprzez przeniesienie wiadomości ze skrzynki odbiorczej usługi Outlook.com do folderu Elementy usunięte, a następnie opróżnienie tego folderu (po opróżnieniu folderu Elementy usunięte takie usunięte elementy pozostaną w naszym systemie przez maksymalnie 30 dni, zanim zostaną ostatecznie skasowane). (Należy pamiętać, że mogą istnieć inne przyczyny wcześniejszego usunięcia danych, na przykład jeśli użytkownik przekroczy limit ilości danych, które mogą być przechowywane na jego koncie).
 • Czy dostępna jest funkcja automatycznego sterowania, np. pulpit nawigacyjny prywatności Microsoft, która daje użytkownikowi dostęp i możliwość usunięcia danych osobowych w dowolnym momencie?Jeśli nie ma takiej funkcji, generalnie stosowany będzie skrócony okres przechowywania danych.
 • Czy dane osobowe należą do danych poufnych?W takiej sytuacji zwykle stosuje się skrócony czas przechowywania danych.
 • Czy firma Microsoft przyjęła i ogłosiła konkretne okresy przechowywania danych określonego typu?Na przykład w przypadku zapytań wyszukiwania Bing eliminujemy w przechowywanych zapytaniach elementy pozwalające na identyfikację, całkowicie usuwając adres IP po 6 miesiącach, a pliki cookie oraz inne identyfikatory sesji przeglądania służące do identyfikowania konkretnego konta czy urządzenia — po 18 miesiącach.
 • Czy użytkownik wyraził zgodę na dłuższe przechowywanie danych?Jeśli tak, dane będą przechowywane według zgody użytkownika.
 • Czy firma Microsoft ma obowiązek przechowywania lub usuwania danych wynikający z przepisów prawa, obowiązujących umów lub innych uwarunkowań tego typu? Przykładem takich sytuacji mogą być przepisy nakładające obowiązek przechowywania danych w obrębie danej jurysdykcji, nakazy urzędowe dotyczące przechowywania danych w związku z prowadzonym dochodzeniem lub obowiązek przechowywania danych do celów postępowania sądowego. W przypadku, gdy prawo wymaga, aby firma Microsoft usunęła treści niezgodne z przepisami, dopełnimy tego obowiązku.
Ochrona prywatności danych państwowych w Stanach ZjednoczonychOchrona prywatności danych państwowych w Stanach Zjednoczonychmaincaliforniaconsumerprivacyactmodule
Krótki opis

Jeśli jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych państwowych w Stanach Zjednoczonych, a w tym z ustawą o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii (CCPA). Ta sekcja naszego Oświadczenia o ochronie prywatności zawiera informacje wymagane przez ustawę CCPA i inne przepisy dotyczące prywatności danych państwowych oraz uzupełnia nasze Oświadczenie o ochronie prywatności.

Pamiętaj, że najnowsze zmiany w ustawie CCPA i innych stanowych przepisach dotyczących prywatności danych mają wejść w życie w 2023 r., jednak przepisy wdrażające niektóre z tych ustaw nie zostały jeszcze ukończone. Nieustannie pracujemy nad zapewnieniem lepszej zgodności z tymi przepisami i będziemy aktualizować nasze procesy i ujawnianie w miarę finalizowania tych reguł implementujących.

Zapoznaj się również z naszymi Powiadomienie o przepisach dotyczących ochrony prywatności danych państwowych w Stanach Zjednoczonych i naszymi Zasady ochrony prywatności danych o zdrowiu klientów indywidualnych w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat gromadzonych, przetwarzanych, udostępnianych i ujawnianych danych oraz praw użytkownika w ramach obowiązujących przepisów o ochronie prywatności danych państwowych w Stanach Zjednoczonych.

Sprzedaż. Twoje dane osobowe nie są sprzedawane. W związku z tym nie jest oferowana możliwość rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych.

Udostępnij. Możemy „udostępnić” Twoje dane osobowe innym firmom dla celów spersonalizowanej reklamy, zgodnie z definicją zawartą w przepisach prawa stanu Kalifornia i innych obowiązujących przepisów stanowych w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z informacjami w sekcji Reklamynie przesyłamy spersonalizowanych reklam dzieciom, które, zgodnie z datą urodzenia podaną na ich kontach Microsoft, nie ukończyły 18 roku życia.

Na poniższej liście punktowanej przedstawiamy kategorie danych, które udostępniamy na potrzeby spersonalizowanej reklamy, adresatów danych osobowych oraz nasze cele przetwarzania. Aby uzyskać opis danych zawartych w każdej kategorii, zobacz sekcję Dane osobowe gromadzone przez firmę Microsoft.

Kategorie danych osobowych

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
  • Adresaci: Inne firmy, które wykonują usługi reklamowe online dla firmy Microsoft
  • Cele przetwarzania: Dostarczanie spersonalizowanych reklam na podstawie Twoich zainteresowań
 • Dane demograficzne
  • Adresaci: Inne firmy, które wykonują usługi reklamowe online dla firmy Microsoft
  • Cele przetwarzania: Dostarczanie spersonalizowanych reklam na podstawie Twoich zainteresowań
 • Dane dotyczące subskrypcji i licencjonowania
  • Adresaci: Inne firmy, które wykonują usługi reklamowe online dla firmy Microsoft
  • Cele przetwarzania: Dostarczanie spersonalizowanych reklam na podstawie Twoich zainteresowań
 • Interakcje
  • Adresaci: Inne firmy, które wykonują usługi reklamowe online dla firmy Microsoft
  • Cele przetwarzania: Dostarczanie spersonalizowanych reklam na podstawie Twoich zainteresowań

Zapoznaj się z Reklamysekcją, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk reklamowych, a także o naszymPowiadomienie o przepisach dotyczących ochrony prywatności danych państwowych w Stanach Zjednoczonych, aby uzyskać więcej informacji na temat „udostępniania” dla celów reklamy spersonalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stanowego USA.

Prawa. Użytkownik ma prawo zażądać od nas (i) ujawnienia danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy, udostępniamy i sprzedajemy, (ii) usunięcia Twoich danych osobowych, (iii) poprawienia danych osobowych użytkownika, (iv) ograniczenia używania i ujawniania poufnych danych oraz (v) rezygnacji z „udostępniania" Twoich danych osobowych innym firmom na potrzeby spersonalizowanych reklam w witrynach innych firm. Te żądania możesz przekazać osobiście lub przez autoryzowanego agenta. Jeśli skorzystasz z pośrednictwa autoryzowanego agenta, udostępnimy agentowi instrukcje szczegółowe wskazówki, jak wykonać należne Tobie prawa wynikające z ustawy CCPA. Zobacz nasze Powiadomienie o przepisach dotyczących ochrony prywatności danych państwowych w Stanach Zjednoczonych aby uzyskać dodatkowe informacje na temat sposobu korzystania z tych praw. Zapoznaj się również z naszym Zasady ochrony prywatności danych o zdrowiu klientów indywidualnych stanu Waszyngton, aby uzyskać informacje na temat praw przysługujących na mocy prawa stanu Waszyngton.

Jeśli masz konto Microsoft, swoje prawa możesz egzekwować za pośrednictwem Pulpit nawigacyjny prywatności Microsoft, co wymaga zalogowania się na swoim koncie Microsoft. Jeśli masz dodatkowe żądanie lub pytania po użyciu pulpitu nawigacyjnego, możesz skontaktować się z firmą Microsoft pod adresem podanym w sekcji Sposób kontaktu, przejść na stronę formularz sieci Web lub zadzwonić pod bezpłatny numer w Stanach Zjednoczonych +1 (844) 931 2038. Jeśli nie masz konta, swoje prawa możesz egzekwować, kontaktując się z nami w sposób opisany powyżej. Firma Microsoft może poprosić o dodatkowe informacje, takie jak kraj zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu, aby zweryfikować żądanie przed jego wykonaniem.

Użytkownik może wskazać swoją decyzję o rezygnacji z udostępniania swoich danych osobowych innym firmom w celu personalizacji reklam w witrynach innych firm, odwiedzając naszą udostępnianie strony niezgody na uczestnictwo. Możesz również kontrolować spersonalizowane reklamy wyświetlane we właściwościach firmy Microsoft, odwiedzając naszą strona rezygnacji.

Nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy twoich poufnych danych do celów innych niż wymienione poniżej, bez twojej zgody lub zgodnie z dozwolonym lub wymaganym prawem. Dlatego nie oferujemy możliwości ograniczenia użycia danych poufnych.

Użytkownik ma prawo do niebycia traktowanym w sposób dyskryminujący, jeśli korzysta z praw do ochrony prywatności. Jeśli skorzystasz z praw do ochrony prywatności, firma Microsoft nie będzie Cię dyskryminować.

Przetwarzanie danych osobowych. Na liście punktowanej poniżej podano kategorie danych osobowych gromadzonych przez firmę Microsoft, źródła danych osobowych, cele przetwarzania tych danych i kategorie odbiorców innych firm, którym przekazujemy dane osobowe. Aby uzyskać opis danych zawartych w każdej kategorii, zobacz sekcję Dane osobowe gromadzone przez firmę Microsoft. Aby uzyskać informacje na temat kryteriów przechowywania danych osobowych, zobacz sekcję Przechowywanie danych osobowych przez firmę Microsoft.

Kategorie danych osobowych

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
  • Źródła danych osobowych: Interakcje z użytkownikami i partnerami, z którymi oferujemy usługi pod wspólną marką
  • Cele przetwarzania (gromadzenie i ujawnianie danych innym firmom): Dostarczanie naszych produktów; odpowiadanie na pytania klientów; pomoc, zabezpieczenie i rozwiązywanie problemów oraz marketing
  • Adresaci: Dostawcy usług i jednostki kierowane przez użytkowników
 • Dane logowania
  • Źródła danych osobowych: Interakcje z użytkownikami i organizacjami reprezentującymi użytkowników
  • Cele przetwarzania (zbieranie i ujawnianie danych innym firmom): Dostarczanie naszych produktów; uwierzytelnianie i dostęp do konta; oraz pomoc, zabezpieczanie i rozwiązywanie problemów
  • Adresaci: Dostawcy usług i jednostki kierowane przez użytkowników
 • Dane demograficzne
  • Źródła danych osobowych: interakcje z użytkownikami i zakupy od brokerów danych
  • Cele przetwarzania (gromadzenie i ujawnianie danych innym firmom): Dostarczanie i personalizacja naszych produktów; opracowywanie produktów; pomoc, zabezpieczenie i rozwiązywanie problemów oraz marketing
  • Adresaci: Dostawcy usług i jednostki kierowane przez użytkowników
 • Dane dotyczące płatności
  • Źródła danych osobowych: Interakcje z użytkownikami i instytucjami finansowymi
  • Cele przetwarzania (gromadzenie i ujawnianie danych innym firmom): Prowadzenie handlu; przetwarzanie transakcji; realizacja zamówień; pomoc, zabezpieczenie i rozwiązywanie problemów oraz wykrywanie oszustw i zapobieganie im
  • Adresaci: Dostawcy usług i jednostki kierowane przez użytkowników
 • Dane dotyczące subskrypcji i licencjonowania
  • Źródła danych osobowych: Interakcje z użytkownikami i organizacjami reprezentującymi użytkowników
  • Cele przetwarzania (gromadzenie i ujawnianie danych innym firmom): Dostarczanie, personalizacja i uaktywnianie naszych produktów, wsparcie klienta, pomoc, zabezpieczenie i rozwiązywanie problemów oraz marketing
  • Adresaci: Dostawcy usług i jednostki kierowane przez użytkowników
 • Interakcje
  • Źródła danych osobowych: interakcje z użytkownikami, w tym dane generowane przez firmę Microsoft w ramach tych interakcji
  • Cele przetwarzania (gromadzenie i ujawnianie danych innym firmom): Dostarczanie i personalizowanie naszych produktów; ulepszanie produktów; opracowywanie produktów; marketing oraz pomoc, zabezpieczenie i rozwiązywanie problemów
  • Adresaci: Dostawcy usług i jednostki kierowane przez użytkowników
 • Zawartość
  • Źródła danych osobowych: Interakcje z użytkownikami i organizacjami reprezentującymi użytkowników
  • Cele przetwarzania (gromadzenie i ujawnianie danych innym firmom): Dostarczanie naszych produktów; bezpieczeństwo oraz pomoc, zabezpieczenie i rozwiązywanie problemów
  • Adresaci: Dostawcy usług i jednostki kierowane przez użytkowników
 • Filmy lub inne nagrania
  • Źródła danych osobowych: Interakcje z użytkownikami i publicznie dostępnymi źródłami
  • Cele przetwarzania (gromadzenie i ujawnianie danych innym firmom): Dostarczanie naszych produktów; ulepszenie produktów; opracowywanie produktów; marketing; pomoc, zabezpieczenie i rozwiązywanie problemów oraz bezpieczeństwo.
  • Adresaci: Dostawcy usług i jednostki kierowane przez użytkowników
 • Opinie i oceny
  • Źródła danych osobowych: Interakcje z użytkownikami
  • Cele przetwarzania (gromadzenie i ujawnianie danych innym firmom): Dostarczanie naszych produktów; ulepszanie produktów; opracowywanie produktów; obsługa klienta oraz pomoc, zabezpieczenie i rozwiązywanie problemów.
  • Adresaci: Dostawcy usług i jednostki kierowane przez użytkowników

Powyższa lista wypunktowana zawiera podstawowe źródła i cele przetwarzania dotyczące każdej z kategorii danych osobowych, natomiast oprócz tego gromadzimy dane osobowe ze źródeł wymienionych w sekcji Dane osobowe gromadzone przez firmę Microsoft (np. deweloperzy, którzy tworzą środowiska za pomocą produktów firmy Microsoft lub dla tych produktów). W podobny sposób przetwarzamy wszystkie kategorie danych osobowych do celów opisanych w sekcji W jaki sposób firma Microsoft korzysta z danych osobowych?, w tym do wypełniania naszych zobowiązań prawnych, do rozwoju kadr firmy i do prowadzenia badań.

Pod warunkiem uzyskania Twojej ustawienia prywatności zgody oraz w zależności od produktów, z których korzystasz i Twoich wyborów, możemy gromadzić, przetwarzać lub ujawniać pewne dane osobowe, które kwalifikują się jako „dane wrażliwe” zgodnie za stanową ochrona prywatności danych w Stanach Zjednoczonych. Dane poufne to podzbiór danych osobistych. Na poniższej liście przedstawiamy kategorie danych poufnych, które gromadzimy, źródła danych poufnych, nasze cele przetwarzania oraz kategorie odbiorców z innych firm, którym udostępniamy dane poufne. Zobacz sekcję Dane osobowe gromadzone przez firmę Microsoft, aby uzyskać więcej informacji o poufnych danych, które możemy zbierać.

Kategorie danych poufnych

 • Logowanie do konta, konto finansowe, numer karty debetowej lub kredytowej oraz sposoby uzyskiwania dostępu do konta (kod zabezpieczeń lub dostępu, hasło, poświadczenia itp.)
  • Źródła danych poufnych: Interakcje z użytkownikami i organizacjami, które reprezentują użytkowników
  • Cele przetwarzania (gromadzenie i ujawnianie danych innym firmom): Dostarczenie produktu i realizacja żądanych transakcji finansowych
  • Adresaci: Dostawcy usług i dostawcy usług przetwarzania płatności
 • Precyzyjne informacje o lokalizacji geograficznej
  • Źródła danych poufnych: Interakcje użytkowników z produktami
  • Cele przetwarzania (gromadzenie i ujawnianie danych innym firmom): Świadczenie żądanej usługi; ulepszanie produktów; niektóre atrybuty mogą być ujawnione innym firmom w celu świadczenia usługi
  • Adresaci: użytkownicy i dostawcy usług (zobacz sekcję Usługi lokalizacyjne systemu Windows i nagrywanie naszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby uzyskać więcej informacji)
 • Pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych
  • Źródła danych poufnych: Komunikacja z użytkownikami
  • Cele przetwarzania (gromadzenie i ujawnianie danych innym firmom): Prowadzenie badań naukowych w celu lepszego zrozumienia, jak nasze produkty są używane i postrzegane oraz w celu poprawy możliwości korzystania z produktów
  • Adresaci: Dostawcy usług
 • Medycyna lub zdrowie psychiczne, życie seksualne lub orientacja seksualna
  • Źródła danych poufnych: Komunikacja z użytkownikami
  • Cele przetwarzania (gromadzenie i ujawnianie danych innym firmom): Prowadzenie badań naukowych w celu lepszego zrozumienia, jak nasze produkty są używane i postrzegane oraz w celu poprawy możliwości korzystania z produktów i ich dostępności
  • Adresaci: Dostawcy usług
 • Zawartość poczty, wiadomości e-mail lub SMS (jeśli firma Microsoft nie jest adresatem wiadomości)
  • Źródła danych poufnych: Interakcje użytkowników z produktami
  • Cele przetwarzania (gromadzenie i ujawnianie danych innym firmom): Dostarczanie naszych produktów; poprawa możliwości korzystania z produktów; bezpieczeństwo oraz pomoc, zabezpieczenie i rozwiązywanie problemów
  • Adresaci: Dostawcy usług
 • Dane osobowe zebrane od znanego dziecka w wieku poniżej 13 lat
  • Źródła danych poufnych: Interakcje z użytkownikami i organizacjami, które reprezentują użytkowników
  • Cele przetwarzania (gromadzenie i ujawnianie danych innym firmom): Dostarczanie naszych produktów; ulepszanie produktów; opracowywanie produktów; zalecenia; pomoc, zabezpieczenie i rozwiązywanie problemów oraz bezpieczeństwo.
  • Adresaci: Usługodawcy i podmioty kierowane przez użytkownika (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa rodzinnego firmy Microsoft Ustawienia)

Pomimo, że powyższa lista punktowana zawiera główne źródła i cele przetwarzania danych osobowych zebranych od dzieci poniżej 13 roku życia, zbieramy również dane osobowe ze źródeł wymienionych w sekcji Gromadzenie danych od dzieci.

Nie używamy ani nie ujawniamy Twoich poufnych danych do celów innych niż następujące:

 • Wykonywanie usług lub dostarczanie towarów, co do których masz uzasadnione oczekiwania
 • Pomoc dotycząca zapewniania bezpieczeństwa i integralności naszych usług, systemów i danych, aby zwalczyć złośliwe, fałszywe lub niedozwolone działania oraz chronić fizyczne bezpieczeństwo osób w zakresie, w jakim przetwarzanie jest w uzasadniony sposób konieczne i proporcjonalne
 • W przypadku krótkoterminowego użytku przejściowego (w tym reklam niespersonalizowanych), o ile dane osobowe nie są ujawniane innej firmie, nie są używane do profilowania i nie są używane do zmieniania środowiska użytkownika poza bieżącą interakcją z firmą Microsoft
 • Wykonywanie usług w imieniu firmy Microsoft, takich jak utrzymywanie kont, świadczenie obsługi klienta, przetwarzanie lub realizacja zamówień/transakcji, weryfikowanie informacji o klientach, przetwarzanie płatności, zapewnianie finansowania, dostarczanie analiz, udostępnianie magazynu i podobne usługi
 • Podejmowanie działań mających na celu zweryfikowanie lub utrzymanie jakości lub bezpieczeństwa albo ulepszanie, uaktualnianie lub ulepszanie usługi lub urządzenia należącego do firmy Microsoft lub kontrolowanego przez nią
 • Zbieranie lub przetwarzanie poufnych danych, w przypadku których zbieranie lub przetwarzanie nie służy do wnioskowania cech poszczególnych osób
 • Wszelkie inne działania zgodnie z wszelkimi przyszłymi przepisami, które są wydawane zgodnie z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonymi przepisami dotyczącymi prywatności danych państwowych

Dane pozbawione cech identyfikacyjnych. W niektórych sytuacjach firma Microsoft może przetwarzać dane pozbawione cech identyfikacyjnych. Dane są w tym stanie, gdy nie możemy połączyć danych z osobą, z którą takie dane mogą być powiązane, bez wykonywania dodatkowych kroków. W takich przypadkach, o ile nie zezwala na to obowiązujące prawo, zachowamy takie informacje w stanie pozbawionym cech identyfikacyjnych i nie będziemy podejmować prób ponownej identyfikacji osoby, której te dane dotyczą.

Ujawnienie danych osobowych dla celów biznesowych lub komercyjnych. Jako opisano w sekcji Powody udostępniania danych osobowych przez firmę Microsoft, udostępniamy dane osobowe innym firmom do różnych celów biznesowych i komercyjnych. Podstawowe cele biznesowe i komercyjne, dla których udostępniamy dane osobowe, to cele przetwarzania wymienione w powyższej tabeli. Jednakże udostępniamy wszystkie kategorie danych osobowych dla celów biznesowych i komercyjnych (sekcja Powody udostępniania danych osobowych przez firmę Microsoft).

Strony kontrolujące zbieranie danych osobowych. W pewnych sytuacjach firma Microsoft może zezwolić innym firmom na kontrolowanie zbierania danych osobowych użytkownika. Na przykład aplikacje lub rozszerzenia innych firm działające w systemie Windows lub przeglądarce Edge mogą zbierać dane osobowe zgodnie z ich własnymi praktykami.

Firma Microsoft zezwala firmom reklamowym na zbieranie informacji o interakcjach użytkownika z naszymi witrynami internetowymi w celu dostarczania spersonalizowanych reklam w imieniu firmy Microsoft. Do tych firm należą: Meta, LinkedIn, Google i Adobe.

ReklamyReklamymainadvertisingmodule
Krótki opis

Reklamy pozwalają nam udostępniać niektóre z naszych produktów, zapewniać do nich pomoc techniczną oraz je udoskonalać. Jednak wypowiedzi użytkownika zawarte w wiadomościach e-mail, rozmowach na czacie, wideorozmowach i poczcie głosowej lub jego dokumentach, zdjęciach i innych plikach osobistych nie są używane przez firmę Microsoft w celu kierowania reklam do użytkownika. Wykorzystujemy natomiast inne, wymienione poniżej dane do reklamowania naszych zasobów firmy Microsoft i zasobów innych firm. Na przykład:

 • Firma Microsoft może wykorzystywać gromadzone dane do wybierania i dostarczania pewnych reklam, które użytkownik widzi we właściwościach sieci Web firmy Microsoft, takich jak Microsoft.com, Microsoft Start i Bing.
 • Jeśli identyfikator treści reklamowych jest włączony w systemie Windows w ramach ustawień prywatności użytkownika, inne firmy mogą uzyskiwać do niego dostęp i korzystać z niego (podobnie jak witryny internetowe mogą uzyskiwać dostęp i wykorzystywać unikatowy identyfikator przechowywany w pliku cookie) w celu wybierania i dostarczania reklam w takich aplikacjach.
 • Możemy udostępniać gromadzone przez nas dane partnerom wewnętrznym i zewnętrznym, takim jak Xandr, Yahoo lub Facebook (patrz poniżej), aby reklamy wyświetlane w naszych produktach oraz ich produktach były dla Ciebie bardziej odpowiednie i wartościowe.
 • Reklamodawcy mogą umieszczać nasze sygnały nawigacyjne w sieci Web w swoich witrynach lub wykorzystywać inne technologie, aby umożliwić firmie Microsoft gromadzenie w nich informacji dotyczących działań, zakupów i wizyt użytkowników. Danych tych używamy w imieniu naszych klientów (reklamodawców) do prezentowania reklam.

Reklamy wybrane do wyświetlenia mogą bazować na danych, jakie przetwarzamy o użytkowniku, takich jak informacje o jego zainteresowaniach i ulubionych rzeczach, lokalizacji, zawieranych transakcjach, wykorzystywaniu naszych produktów, wpisywanych zapytaniach wyszukiwania i wyświetlanych treściach. Na przykład jeśli w witrynie Microsoft Start użytkownik przegląda zawartość dotyczącą samochodów, możemy wyświetlać reklamy motoryzacyjne; jeśli w usłudze Bing użytkownik szuka wyrażenia „pizzerie w Warszawie”, może w wynikach wyszukiwania zobaczyć reklamy warszawskich restauracji.

Wyświetlane reklamy mogą być również wybierane na podstawie innych informacji, które zgromadziliśmy w międzyczasie na temat użytkownika: danych demograficznych, danych lokalizacji, zapytań wyszukiwania, zainteresowań i ulubionych, danych użycia pochodzących z naszych produktów i witryn, a także informacji gromadzonych przez nas z witryn i aplikacji naszych reklamodawców i partnerów. W niniejszym oświadczeniu takie reklamy nazywamy „reklamami spersonalizowanymi”. Jeśli na przykład użytkownik przegląda zawartość dotyczącą gier w witrynie xbox.com będzie mógł widzieć oferty gier w witrynie Microsoft Start. W celu prezentowania reklam spersonalizowanych korzystamy z plików cookie zapisywanych na komputerze użytkownika i z informacji (takich jak adres IP) zebranych przez nas podczas interakcji przeglądarki użytkownika z naszymi witrynami internetowymi. Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania reklam spersonalizowanych, dane związane z tymi plikami cookie nie będą używane.

Firma Microsoft może używać informacji o użytkowniku do obsługi reklam spersonalizowanych podczas korzystania z usług firmy Microsoft. Jeśli użytkownik jest zalogowany przy użyciu konta Microsoft i wyraził zgodę na używanie przez przeglądarkę Microsoft Edge swojej aktywności online na potrzeby reklam spersonalizowanych, to podczas korzystania z programu Microsoft Edge będą wyświetlane oferty dotyczące produktów i usług oparte na aktywności online użytkownika. Aby skonfigurować ustawienia prywatności programu Edge, wybierz pozycję Microsoft Edge > Ustawienia > Prywatność i usługi. Aby ustawić opcje prywatności i ustawienia reklam dla konta Microsoft dotyczące aktywności online użytkownika na różnych przeglądarkach, w tym Microsoft Edge, lub obowiązujące podczas odwiedzania aplikacji lub witryn internetowych innych firm, przejdź do pulpitu nawigacyjnego: privacy.microsoft.com.

Dodatkowe informacje dotyczące korzystania przez nas z danych w powiązaniu z reklamami obejmują:

 • Najlepsze praktyki z branży reklamowej i zobowiązania. Firma Microsoft jest członkiem organizacji Network Advertising Initiative (NAI) i przestrzega kodeksu postępowania NAI. Postępujemy również zgodnie z następującymi programami samoregulacji:
 • Ukierunkowane reklamy dotyczące zdrowia. W Stanach Zjednoczonych przesyłamy reklamy spersonalizowane na podstawie ograniczonej liczby standardowych, niewrażliwych kategorii zainteresowań związanych ze zdrowiem, w tym alergią, artretyzmem, poziomem cholesterolu, przeziębieniem i grypą, cukrzycą, dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi, bólem głowy/migreną, zdrowym odżywianiem, zdrowiem serca, zdrowiem mężczyzn, zdrowiem jamy ustnej, osteoporozą, stanem skóry, snem oraz wzorkiem i pielęgnacją oczu. Personalizujemy również reklamy w oparciu o niestandardowe, niewrażliwe kategorie zainteresowań związanych ze zdrowiem zgodnie z wymogami reklamodawców.
 • Dzieci i reklama. Nie przesyłamy spersonalizowanych reklam dzieciom, które, zgodnie z datą urodzenia podaną na ich kontach Microsoft, nie ukończyły 18 roku życia.
 • Retencja danych. W przypadku reklam spersonalizowanych przechowujemy dane nie dłużej niż 13 miesięcy, chyba że otrzymamy od użytkownika zgodę na dłuższy okres ich przechowywania.
 • Dane poufne. Usługa Microsoft Advertising nie zbiera, nie przetwarza ani nie ujawnia danych osobowych, które są kwalifikowane jako „dane poufne” zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych państwowych w USA na potrzeby dostarczania spersonalizowanych reklam.
 • Udostępnianie danych. W niektórych przypadkach udostępniamy reklamodawcom raporty na temat danych gromadzonych przez nas w ich witrynach lub reklamach.

Dane zbierane przez inne firmy reklamowe. Reklamodawcy mogą czasami umieszczać w swoich reklamach, które wyświetlamy, własne sygnały nawigacyjne w sieci Web (lub sygnały pochodzące od ich partnerów reklamowych), dzięki czemu mogą umieszczać i odczytywać własne pliki cookie. Dodatkowo firma Microsoft współpracuje z Xandr, jedną z firm Microsoft, oraz z innymi firmami reklamowymi, aby pomóc w świadczeniu niektórych naszych usług reklamowych, a także zezwalamy innym firmom reklamowym na wyświetlanie reklam w naszych witrynach. Takie firmy mogą umieszczać pliki cookie na komputerze użytkownika i zbierać dane na temat jego aktywności internetowej z różnych witryn lub usług internetowych. Do tych firm należą obecnie między innymi: Facebook, Media.net, Outbrain, Taboola i Yahoo. Więcej informacji na temat praktyk każdej z tych firm, w tym oferowanych przez nie możliwości, można znaleźć, klikając powyższe łącza. Wiele z tych firm jest również członkami NAI lub DAA, które udostępniają łatwy sposób rezygnacji z wyświetlania ukierunkowanych reklam uczestniczących firm.

Aby zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam od firmy Microsoft, odwiedź naszą stronę umożliwiającą rezygnację. W momencie rezygnacji decyzja dotycząca preferencji użytkownika zostaje zapisana w pliku cookie charakterystycznym dla przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Plik cookie dotyczący rezygnacji wygasa po pięciu latach. Jeżeli użytkownik usunie pliki cookie ze swojego urządzenia, trzeba będzie ponownie dokonać rezygnacji.

Technologie dotyczące rozpoznawania mowyTechnologie dotyczące rozpoznawania mowymainspeechrecognitionmodule
Krótki opis

Technologie dotyczące rozpoznawania mowy są integrowane z wieloma produktami i usługami firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje funkcje rozpoznawania mowy oparte na urządzeniu jak i na chmurze (online). Technologia rozpoznawania mowy Microsoft zamienia dane głosowe na tekst. Na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody pracownicy firmy Microsoft oraz dostawcy działający w imieniu tej firmy będą mogli przeglądać fragment danych głosowych lub klipów głosowych w celu opracowywania i ulepszania technologii dotyczących rozpoznawania mowy. Te ulepszenia umożliwiają nam opracowywanie lepszych funkcji z obsługą głosu, które przynoszą korzyść użytkownikom we wszystkich naszych produktach i usługach konsumenckich oraz przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Zanim pracownik lub dostawca rozpocznie przeglądanie danych głosowych, zapewniamy użytkownikom ochronę prywatności (przy zastosowaniu metod eliminacji elementów pozwalających na identyfikację danych) wymagając zawarcia umów z właściwymi dostawcami i ich pracownikami o zachowaniu poufności, a także żądając, aby pracownicy i dostawcy spełniali wysokie standardy prywatności. Dowiedz się więcej o swoich danych głosowych i firmy Microsoft.

Wydania zapoznawcze i bezpłatneWydania zapoznawcze i bezpłatnemainpreviewreleasesmodule
Krótki opis

Firma Microsoft oferuje wersje zapoznawcze, dla niejawnych testerów, beta oraz inne bezpłatne produkty i funkcje („wersje zapoznawcze”), aby umożliwić użytkownikowi ocenę produktu, jednocześnie zapewniając firmie Microsoft dane na temat korzystania z produktu przez użytkownika, w tym jego opinię na temat produktu oraz dane dotyczące urządzenia i użycia. W związku z tym wersje wstępne mogą automatycznie pobierać dodatkowe dane, zapewniać mniejszą liczbę kontrolek, a ponadto mogą stosować odmienne środki ochrony prywatności i informacji niż zazwyczaj obecne w naszych produktach. Jeśli użytkownik korzysta z wersji wstępnej, firma Microsoft może się z nim skontaktować odnośnie do jego opinii na temat produktu lub zainteresowania dalszym korzystaniem z produktu po wydaniu pełnej wersji.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatnościZmiany w oświadczeniu o ochronie prywatnościmainchangestothisprivacystatementmodule
Krótki opis

Firma Microsoft aktualizuje niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, gdy jest to konieczne w celu zapewnienia jego większej przejrzystości bądź w odpowiedzi na:

 • opinie klientów, organów regulacyjnych, branży lub innych zainteresowanych stron;
 • zmiany w naszych produktach;
 • zmiany w naszych działaniach lub zasadach dotyczących przetwarzania danych.

Wraz z opublikowaniem zmian w niniejszych zasadach zostanie poprawiona data ostatniej aktualizacji znajdująca się u góry tego dokumentu, a na stronie Historia zmian zostaną przedstawione wprowadzone zmiany. W przypadku istotnych zmian w niniejszym oświadczeniu, takich jak zmiana celów przetwarzania danych osobowych niezgodna z celem, w którym te dane pierwotnie zebrano, firma Microsoft powiadomi o tym fakcie użytkownika poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu informacji o takich zmianach przed ich wejściem w życie lub poprzez wysłanie do niego bezpośredniego powiadomienia. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby zapoznać się z aktualnymi informacjami o tym, w jaki sposób firma Microsoft chroni dane użytkowników.

Sposób kontaktuSposób kontaktumainhowtocontactusmodule
Krótki opis

Jeśli użytkownik ma wątpliwość, skargę lub pytanie dotyczące prywatności do głównego inspektora ds. prywatności lub inspektora ochrony danych na terenie swojego kraju, powinien skontaktować się z nami korzystając z naszego formularz internetowy. Odpowiemy na pytania i wątpliwości zgodnie z wymaganiami prawa oraz w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Możesz również zgłosić wątpliwość lub złożyć skargę w organie ds. ochrony danych lub na ręce innego właściwego urzędnika.

Kiedy to firma Microsoft jest administratorem danych, o ile nie stwierdzono inaczej, firma Microsoft Corporation, a w przypadku podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii również spółka Microsoft Ireland Operations Limited, pełnią funkcję administratorów danych w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych przez nas za pośrednictwem produktów podlegających niniejszemu oświadczeniu. Nasze adresy:

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telefon: +1 (425) 882 8080.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia. Telefon: +353 1 706 3117.

Przedstawicielstwo firmy Microsoft w danym kraju lub regionie można znaleźć pod adresem Lokalizacje biur Microsoft na całym świecie.

Przedstawicielem firmy Microsoft Ireland Operations Limited w rozumieniu art. 14 ustawy Swiss Federal Act on Data Protection to firma Microsoft Schweiz GmbH, The Circle 02, 8058 Zürich-Flughafen, Szwajcaria.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw wynikających z obowiązujących w Stanach Zjednoczonych stanowych przepisów o ochronie danych osobowych, możesz skontaktować się z firmą Microsoft pod adresem w Stanach Zjednoczonych podanym powyżej, skorzystać z naszej strony formularz internetowy lub zadzwonić pod nasz bezpłatny numer w Stanach Zjednoczonych +1 (844) 931 2038.

Jeśli mieszkasz w Kanadzie i jej prowincjach, możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych firmy Microsoft w Kanadzie pod adresem Microsoft Canada Head Office, 4400-81 Bay St, Toronto, ON, M5J 0E7, telefonem +1 (416) 349 2506 lub skorzystać z naszej strony formularz internetowy.

Użytkownicy z regionów, w których obowiązuje prawo francuskie, mogą wysłać firmie Microsoft instrukcje dotyczące wykorzystywania danych osobowych po ich śmierci za pomocą naszego formularz internetowy.

W przypadku pytań do działu technicznego lub wsparcia należy odwiedzić witrynę Pomoc techniczna Microsoft w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat pomocy technicznej oferowanej przez firmę Microsoft. W przypadku pytań związanych z hasłem do osobistego konta Microsoft należy odwiedzić stronę Pomoc techniczna dotycząca konta Microsoft.

Oferujemy różne sposoby, które umożliwiają użytkownikowi kontrolowanie swoich danych osobowych zgromadzonych przez firmę Microsoft i dochodzenie swoich praw w zakresie ochrony tych danych. Możesz to uczynić, kontaktując się z firmą Microsoft na naszej stronie formularz internetowy lub korzystając z powyższych informacji albo za pomocą różnych narzędzi, które udostępniamy. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz W jaki sposób uzyskiwać dostęp do danych osobowych i je kontrolować.

Możliwości sztucznej inteligencji i funkcji Microsoft CopilotMożliwości sztucznej inteligencji i funkcji Microsoft Copilotmainartificialintelligenceandmicrosoftcopilotmodule
Krótki opis
Produkty dla przedsiębiorstw i deweloperówProdukty dla przedsiębiorstw i deweloperówmainenterprisedeveloperproductsmodule
Krótki opis
Usługi online dla przedsiębiorstwUsługi online dla przedsiębiorstwmainenterpriseservicesmodule
Krótki opis
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw i deweloperów oraz urządzenia dla przedsiębiorstwOprogramowanie i urządzenia dla przedsiębiorstw i deweloperówmainenterprisedevsoftwareappsmodule
Krótki opis
Produkty biurowe i komunikacyjneProdukty biurowe i komunikacyjnemainprodcommproductsmodule
Krótki opis
Platforma Microsoft 365, pakiet Office i inne aplikacje zwiększające produktywnośćPlatforma Microsoft 365, pakiet Office i inne aplikacje zwiększające produktywnośćmainofficeservicesmodule
Krótki opis
Rodzina MicrosoftRodzina Microsoftmainmsfamilymodule
Krótki opis
Microsoft TeamsMicrosoft Teamsmainteamsmodule
Krótki opis
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Krótki opis
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Krótki opis
SkypeSkypemainskypemodule
Krótki opis
SurfaceSurfacemainsurfacemodule
Krótki opis
Surface DuoSurface Duomainsurfaceduomodule
Krótki opis
LinkedInLinkedInmainlinkedinmodule
Krótki opis
Wyszukiwanie i przeglądanieWyszukiwanie i przeglądaniemainsearchaimodule
Krótki opis
BingBingmainbingmodule
Krótki opis
Microsoft EdgeMicrosoft Edgemainmsedgemodule
Krótki opis
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Krótki opis
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Krótki opis
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Krótki opis

Windows („Windows”) to spersonalizowane środowisko komputerowe, które umożliwia użytkownikowi płynne przechodzenie i dostęp do usług, preferencji i zawartości na różnych urządzeniach komputerowych — od telefonów przez tablety po urządzenie Surface Hub. Kluczowe składniki systemu Windows nie są statycznymi programami znajdującymi się na urządzeniu użytkownika, ale bazują na chmurze. Zarówno lokalne elementy systemu, jak i jego elementy w chmurze są regularnie aktualizowane, zapewniając użytkownikowi najnowsze ulepszenia i funkcje. Aby zapewnić taką obsługę, gromadzimy dane dotyczące użytkownika, jego urządzenia i sposobu, w jaki korzysta z systemu Windows. A ponieważ Windows jest osobistym systemem użytkownika, oferujemy mu możliwość wyboru, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób z nich korzystamy. Należy pamiętać, że jeśli urządzenie z systemem Windows jest zarządzane przez organizację użytkownika (np. pracodawcę lub szkołę), organizacja może używać scentralizowanych narzędzi zarządzania zapewnianych przez firmę Microsoft i inne przedsiębiorstwa w zakresie uzyskiwania dostępu i przetwarzania danych użytkownika, lub narzędzi służących do kontroli ustawień urządzenia (w tym ustawień prywatności), zasad użytkowania urządzenia, aktualizacji oprogramowania, gromadzenia danych przez nas lub organizację, czy też innych aspektów urządzenia. Ponadto organizacja może używać narzędzi zarządzania zapewnianych przez Microsoft lub inne przedsiębiorstwa w zakresie dostępu i przetwarzania danych z tego urządzenia, w tym danych dotyczących interakcji, danych diagnostycznych oraz treści wiadomości i plików.

Ustawienia systemu Windows, wcześniej znane jako Ustawienia komputera, jest podstawowym składnikiem systemu Microsoft Windows. Zapewnia wygodny interfejs do dostosowywania preferencji użytkownika, konfigurowania systemu operacyjnego i zarządzania połączonymi urządzeniami, dzięki czemu można zarządzać kontami użytkowników, dostosowywać ustawienia sieci i personalizować różne aspekty systemu Windows. System Windows zapewnia aplikacjom mechanizm uzyskiwania dostępu do różnych funkcji urządzenia, takich jak aparat, mikrofon, lokalizacja, kalendarz, kontakty, historia połączeń, wiadomości i nie tylko, przy jednoczesnym kontrolowaniu dostępu do danych osobowych. Każda funkcja ma własną stronę ustawień prywatności w ustawieniach systemu Windows, dzięki czemu możesz kontrolować, które aplikacje mogą korzystać z poszczególnych funkcji. Oto kilka kluczowych funkcji obszaru Ustawienia:

 1. Dostosowywanie: możesz spersonalizować różne aspekty systemu Windows, w tym wygląd i działanie, ustawienia języka i opcje prywatności. Ustawienia systemu Windows używają mikrofonu podczas sterowania głośnością, aparatu podczas korzystania ze zintegrowanego aparatu i lokalizacji w celu zmiany jasności w nocy, aby ułatwić dostosowanie systemu Windows.
 2. Zarządzanie urządzeniami peryferyjnymi: instalowanie urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarki, monitory i dyski zewnętrzne, oraz zarządzanie nimi.
 3. Konfiguracja sieci: dostosowywanie ustawienia sieci, w tym połączenia Wi-Fi, Ethernet, komórkowe i VPN, oraz używanie fizycznego adresu MAC, numeru IMEI i numeru telefonu komórkowego, jeśli urządzenie obsługuje sieć komórkową.
 4. Zarządzanie kontami: dodawanie lub usuwanie kont użytkowników, zmienianie ustawień konta i zarządzanie opcjami logowania.
 5. Opcje na poziomie systemu: konfigurowanie ustawień wyświetlania, powiadomień, opcji zasilania, zarządzania listą zainstalowanych aplikacji i nie tylko.
 6. Zarządzanie prywatnością i zabezpieczeniami: konfigurowanie preferencji prywatności, takich jak lokalizacja, zbieranie danych diagnostycznych itp. Dostosowywanie poszczególnych aplikacji i usług, które mogą uzyskiwać dostęp do możliwości urządzenia, włączając lub wyłączając je.

Więcej informacji na temat gromadzenia danych i prywatności w systemie Windows można znaleźć na stronie Podsumowanie procesu gromadzenia danych w systemie Windows. W tym oświadczeniu omówiono systemy Windows 10 i Windows 11, a odwołania do systemu Windows w tej sekcji odnoszą się do tych wersji produktów. Wcześniejsze wersje systemu Windows (w tym Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1) podlegają ich własnym oświadczeniom o ochronie prywatności.

AktywacjaAktywacjamainactivationmodule
Krótki opis

Po aktywacji systemu Windows określony klucz produktu zostaje powiązany z urządzeniem, na którym zainstalowano oprogramowanie. Klucz produktu i dane dotyczące oprogramowania oraz urządzenia użytkownika są wysyłane do firmy Microsoft, aby pomóc w zweryfikowaniu ważności licencji użytkownika na oprogramowanie. Dane te mogą zostać wysłane powtórnie, jeśli istnieje konieczność ponownej aktywacji lub nadania ważności licencji użytkownika. W przypadku telefonów z systemem Windows identyfikatory urządzeń i sieci, jak również dane dotyczące lokalizacji urządzenia w czasie pierwszego podłączenia są również wysyłane do firmy Microsoft w celu rejestracji gwarancji, uzupełnienia zapasów i zapobiegania oszustwom.

Historia aktywnościHistoria aktywnościmainactivityhistorymodule
Krótki opis

Historia aktywności pomaga śledzić Twoje działania na urządzeniu, gromadząc informacje o aplikacjach i usługach, z których korzystasz, plikach, które otwierasz, oraz witrynach internetowych, które przeglądasz. Historia aktywności jest tworzona i przechowywana lokalnie na urządzeniu użytkownika podczas korzystania z różnych aplikacji i funkcji, takich jak starszej wersji przeglądarki Microsoft Edge, niektórych aplikacji sklepu Microsoft Store i aplikacji platformy Microsoft 365.

Możesz wyłączyć lub włączyć przechowywanie historii aktywności lokalnie na urządzeniu, a także wyczyścić historię aktywności urządzenia w dowolnym momencie, przechodząc do Prywatność > Historia aktywności w aplikacji ustawień systemu Windows. Dowiedz się więcej o historii aktywności w systemie Windows.

Identyfikator treści reklamowychIdentyfikator treści reklamowychmainadvertisingidmodule
Krótki opis

System Windows generuje dla każdej osoby korzystającej z urządzenia unikatowy identyfikator treści reklamowych, który może być użyty przez deweloperów aplikacji i sieci reklamowe do ich własnych celów, w tym do zapewnienia odpowiednich reklam w aplikacjach. Jeśli identyfikator treści reklamowych jest włączony, aplikacje (zarówno firmy Microsoft, jak i innych firm) mogą uzyskiwać do niego dostęp i korzystać z niego tak samo jak witryny internetowe uzyskują dostęp i korzystają z unikatowego identyfikatora przechowywanego w pliku cookie. Identyfikator treści reklamowych użytkownika może być zatem wykorzystywany przez deweloperów aplikacji i sieci reklamowe do przesyłania odpowiednich reklam i zapewnienia innych spersonalizowanych rozwiązań w ich aplikacjach i w sieci Web. Firma Microsoft pobiera id. treści reklamowych dla opisanych tutaj zastosowań tylko wtedy, gdy użytkownik włączy id. treści reklamowych w ustawieniach prywatności.

Ustawienie identyfikatora treści reklamowych ma zastosowanie do aplikacji systemu Windows używających identyfikatora treści reklamowych w systemie Windows. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć dostęp do tego identyfikatora, wyłączając identyfikator treści reklamowych w aplikacji ustawień systemu Windows. Jeśli użytkownik zdecyduje się na ponowne włączenie dostępu, identyfikator treści reklamowych zostanie zresetowany, po czym wygenerowany zostanie nowy identyfikator. Jeśli dostęp do identyfikatora treści reklamowych uzyskuje aplikacja strony trzeciej, korzystanie przez nią z tego identyfikatora podlega jej własnym zasadom zachowania poufności informacji. Dowiedz się więcej o identyfikatorze treści reklamowych w systemie Windows.

Ustawienie Id. treści reklamowych nie ma zastosowania do innych metod zapewniania ukierunkowanych reklam, które są stosowane przez Microsoft lub inne firmy, takich jak pliki cookie używane do wyświetlania ukierunkowanych reklam w witrynach internetowych. Produkty innych firm otwierane lub instalowane w systemie Windows mogą zapewniać inne formy ukierunkowanych reklam podlegające ich własnym zasadom zachowania poufności informacji. Firma Microsoft zapewnia inne formy ukierunkowanych reklam w niektórych produktach firmy Microsoft, zarówno bezpośrednio, jak i w ramach partnerstwa z innymi reklamodawcami. Więcej informacji na temat sposobu korzystania przez firmę Microsoft z danych w celach reklamowych można znaleźć w sekcji W jaki sposób firma Microsoft korzysta z danych osobowych? niniejszych zasad.

DiagnostykaDiagnostykamaindiagnosticsmodule
Krótki opis

Firma Microsoft gromadzi dane diagnostyczne z systemu Windows w celu rozwiązywania problemów oraz dbania o aktualność, bezpieczeństwo i właściwe działanie tego systemu. Pomaga nam to również w ulepszaniu systemu Windows oraz pokrewnych produktów i usług firmy Microsoft. Natomiast w przypadku klientów, którzy włączyli ustawienie „obsługi spersonalizowanej”, pozwala dostarczać bardziej precyzyjne wskazówki i rekomendacje, aby dostosować produkty i usługi firmy Microsoft dla systemu Windows do potrzeb klienta. Podczas działania urządzenia dane diagnostyczne są zbierane i okresowo przesyłane do firmy Microsoft oraz przechowywane wraz z co najmniej jednym unikatowym identyfikatorem, który może ułatwić nam rozpoznanie indywidualnego użytkownika na konkretnym urządzeniu oraz zrozumienie problemów z usługami i wzorców użytkowania urządzenia.

Istnieją dwa poziomy danych diagnostycznych i danych dotyczących działań: dane diagnostyczne typu Wymagane i Opcjonalne. W części dokumentacji produktów i innych materiałach dane diagnostycznych typu Wymagane są określane jako Podstawowe dane diagnostyczne, a dane diagnostyczne typu Opcjonalne jako Pełne dane diagnostyczne.

Jeśli organizacja (np. pracodawca lub szkoła) korzysta z usługi Microsoft Entra ID do zarządzania udostępnianym użytkownikowi kontem i rejestruje jego urządzenie w konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows, ’ przetwarzanie danych diagnostycznych przez firmę Microsoft w połączeniu z systemem Windows podlega umowie zawartej między firmą Microsoft a organizacją. Jeśli organizacja korzysta z narzędzi zarządzania firmy Microsoft lub angażuje Microsoft do zarządzania urządzeniem użytkownika, wówczas firma Microsoft i organizacja używają danych diagnostycznych oraz przetwarzają je i dane dotyczące błędów z urządzenia użytkownika w celu umożliwienia zarządzania, monitorowania i rozwiązywania problemów z urządzeniami przez organizację, a także do innych celów organizacji.

Wymagane dane diagnostyczne obejmują informacje o urządzeniu, jego ustawieniach i możliwościach oraz o tym, czy działa poprawnie. Gromadzimy następujące wymagane dane diagnostyczne:

 • Urządzenie, łączność i dane konfiguracyjne:
  • Dane dotyczące urządzenia, np. typ procesora, producent OEM, typ i pojemność baterii, liczba i typ kamer, oprogramowanie układowe i atrybuty pamięci.
  • Funkcje sieciowe i dane dotyczące łączności np. adres IP urządzenia, sieć komórkowa (w tym IMEI i operator komórkowy) oraz tego, czy urządzenie jest podłączone do bezpłatnej czy do płatnej sieci.
  • Dane dotyczące systemu operacyjnego i jego konfiguracji, np. wersja systemu operacyjnego i numer kompilacji, ustawienia regionu i języka, ustawienia danych diagnostycznych i to, czy urządzenie działa w ramach programu niejawnych testerów systemu Windows.
  • Dane dotyczące podłączonych urządzeń peryferyjnych, np. model, producent, sterowniki i dane dotyczące zgodności.
  • Dane dotyczące aplikacji zainstalowanych na urządzeniu, np. nazwa aplikacji, jej wersja i wydawca.
 • Czy urządzenie jest gotowe do aktualizacji i czy istnieją czynniki, które mogą utrudniać odbieranie aktualizacji, takie jak niski poziom energii baterii, ograniczona ilość miejsca na dysku lub połączenie przez sieć płatną.
 • Czy aktualizacje zakończyły się powodzeniem, czy nie.
 • Dane dotyczące niezawodności samego systemu zbierania informacji diagnostycznych.
 • Podstawowe raportowanie błędów, czyli dane o kondycji systemu operacyjnego i aplikacji działających na urządzeniu. Na przykład podstawowe raportowanie błędów informuje nas, czy aplikacja, taka jak Microsoft Paint lub gra innego producenta, zawiesza się albo ulega awarii.

Opcjonalne dane diagnostyczne obejmują bardziej szczegółowe informacje o urządzeniu i jego ustawieniach, możliwościach i kondycji. Opcjonalne dane diagnostyczne mogą również obejmować dane dotyczące przeglądanych witryn internetowych, aktywności urządzenia (czasami określanej również jako użytkowanie) oraz rozszerzone raportowanie błędów, które pomaga firmie Microsoft w naprawianiu i ulepszaniu produktów i usług dla wszystkich użytkowników. W przypadku wybrania opcji wysyłania danych diagnostycznych typu Opcjonalne będą również zawsze dołączane dane diagnostyczne typu Wymagane, a także gromadzone będą następujące dodatkowe informacje:

 • Dodatkowe dane dotyczące urządzenia, łączności i konfiguracji (niezależne od danych zbieranych w ramach danych diagnostycznych typu Wymagane).
 • Informacje o stanie oraz rejestrowane dane o kondycji systemu operacyjnego i innych składnikach systemu, niezależnie od danych zgromadzonych na temat aktualizacji i systemów diagnostyki w ramach danych diagnostycznych typu Wymagane.
 • Aktywność aplikacji, np. programy uruchamiane na urządzeniu, czas ich działania i szybkość reakcji na wprowadzanie danych.
 • Aktywność przeglądarki firmy Microsoft (Microsoft Edge lub Internet Explorer), w tym historia przeglądania i wyszukiwane terminy.
 • Rozszerzone raportowanie błędów, w tym o stanie pamięci urządzenia po awarii systemu lub aplikacji (informacje te mogą przypadkowo zawierać materiały użytkownika, takie jak fragmenty plików używanych w chwili wystąpienia problemu). Dane o awariach nigdy nie są wykorzystywane przez funkcję Dostosowana zawartość, co dokładniej opisano niżej.

Oznacza to, że niektóre dane opisane powyżej mogą nie być gromadzone z urządzenia, nawet jeśli wybrano wysyłanie danych diagnostycznych typu Opcjonalne. Firma Microsoft minimalizuje ilość danych diagnostycznych typu Opcjonalne gromadzonych ze wszystkich urządzeń przez pobieranie niektórych danych tylko z niewielkiej części urządzeń (próbki). Po uruchomieniu narzędzia Przeglądarka danych diagnostycznych wyświetlana jest ikona, która wskazuje, czy Twoje urządzenie jest częścią próbki oraz jakie konkretnie dane zebrano z Twojego urządzenia. Instrukcje pobierania narzędzia Przeglądarka danych diagnostycznych można znaleźć w obszarze Diagnostyka i opinie w aplikacji ustawień systemu Windows.

Określone elementy danych gromadzonych w ramach diagnostyki systemu Windows mogą ulegać zmianie, aby zapewnić firmie Microsoft elastyczność zbierania danych potrzebnych do opisanych celów. Na przykład, aby zapewnić rozwiązywanie najnowszych problemów z wydajnością, które wpływają na komfort korzystania z komputera, lub zaktualizować urządzenie z systemem Windows, które dopiero zostało wprowadzone na rynek, firma Microsoft może być zmuszona do zbierania elementów danych, które wcześniej nie były zbierane. Aby uzyskać aktualną listę typów danych gromadzonych w ramach wymaganych danych diagnostycznych i opcjonalnych danych diagnostycznych, zobacz Zdarzenia i pola dotyczące wymaganych danych diagnostycznych (poziom podstawowy) systemu Windows lub Opcjonalne dane diagnostyczne (poziom pełny) systemu Windows. Firma Microsoft może udostępnić część informacji z raportów o błędach partnerom (na przykład producentom urządzenia), aby pomóc im w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich produktów i usług, które obsługują system Windows oraz inne produkty i usługi firmy Microsoft. Mogą oni używać tych informacji tylko w celu naprawy lub ulepszenia tych produktów i usług. Firma Microsoft może również udostępniać wybranym innym firmom niektóre dane diagnostyczne w postaci zagregowanej i pozbawionej cech umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników, takie jak ogólne trendy użycia aplikacji i funkcji systemu Windows. Dowiedz się więcej o danych diagnostycznych w systemie Windows.

Rozpoznawanie pisma odręcznego i wpisywania tekstu. Możesz także wysyłać do firmy Microsoft dane diagnostyczne dotyczące pisania odręcznego i pisania na klawiaturze, jeśli zdecydujesz się pomóc w udoskonalaniu tych funkcji. Jeśli zdecydujesz się na wysyłanie danych, firma Microsoft będzie gromadzić próbki pisanej odręcznie lub pisanej na klawiaturze zawartości w celu usprawnienia funkcji, takich jak rozpoznawanie pisania odręcznego, autouzupełnianie, przewidywanie następnego wyrazu oraz korekta pisowni, w wielu językach używanych przez klientów firmy Microsoft. Jeśli firma Microsoft zbiera dane diagnostyczne na temat pisania odręcznego i wpisywania danych z klawiatury, są one dzielone na małe próbki i przetwarzane w celu usunięcia unikatowych identyfikatorów, informacji o kolejności i innych danych (np. adresów e-mail i wartości liczbowych) mogących posłużyć do odtworzenia oryginalnej treści lub powiązania danych wejściowych z użytkownikiem. Obejmuje to również powiązane dane dotyczące wydajności, takie jak zmiany odręcznie wprowadzane do tekstu przez użytkownika, a także słowa dodawane przez niego do słownika. Dowiedz się więcej o udoskonalaniu pisma odręcznego i wpisywaniu tekstu w systemie Windows.

Jeśli zdecydujesz się włączyć dostosowane środowiska, będziemy używać Twoich danych diagnostycznych systemu Windows (na poziomie Wymagane lub Opcjonalne, zależnie od Twojego wyboru), aby oferować spersonalizowane porady, reklamy i rekomendacje mające na celu usprawnianie środowisk firmy Microsoft. W przypadku wybrania ustawienia danych diagnostycznych jako Wymagane personalizacja będzie oparta na informacjach dotyczących Twojego urządzenia, jego ustawień i możliwości, a także informacji, czy urządzenie działa prawidłowo. Po wybraniu poziomu Opcjonalne, personalizacja jest również oparta na informacjach dotyczących sposobu korzystania z aplikacji i funkcji oraz dodatkowych informacji o kondycji urządzenia. Na potrzeby personalizowania nie są jednak używane informacje o przeglądanych witrynach internetowych, zawartości zrzutów awaryjnych, danych wejściowych dotyczących mowy, wpisywanego tekstu i pisma odręcznego, otrzymane od użytkowników w ramach wyboru poziomu Opcjonalne.

Dostosowana zawartość i funkcje obejmują sugerowanie dostosowań i optymalizacji systemu Windows, a także rekomendacje i reklamy dotyczące produktów, usług, funkcji, aplikacji i sprzętu firmy Microsoft oraz innych firm, które mogą ułatwić Ci korzystanie z systemu Windows. Na przykład aby pomóc Ci jak najlepiej wykorzystać możliwości posiadanego urządzenia, możemy opowiedzieć o funkcjach, których być może nie znasz albo które zostały nowo wprowadzone. W razie problemu z urządzeniem z systemem Windows możemy zaoferować rozwiązanie. Możemy Ci zaproponować dostosowanie ekranu blokady za pomocą obrazów albo wyświetlać więcej zdjęć z rodzaju tych, które Ci się podobają, lub mniej z tych, które Ci się nie podobają. Jeśli odtwarzasz strumieniowo filmy w przeglądarce, możesz zobaczyć rekomendację aplikacji ze sklepu Microsoft Store, która zapewnia bardziej efektywną transmisję. A gdy kończy Ci się dostępne miejsce na dysku twardym, system Windows może zaproponować wypróbowanie usługi OneDrive lub zakup sprzętu w celu zyskania większej ilości miejsca. Dowiedz się więcej o spersonalizowanych środowiskach w systemie Windows.

Centrum opiniiCentrum opiniimainfeedbackhubmodule
Krótki opis

Centrum opinii umożliwia zbieranie opinii na temat produktów firmy Microsoft oraz zainstalowanych aplikacji własnych i innych firm. Podczas korzystania z Centrum opinii okresowo odczytywana jest lista zainstalowanych aplikacji w celu określenia aplikacji, dla których można wysłać opinię. Centrum opinii określa aplikacje zainstalowane na urządzeniu za pośrednictwem publicznych interfejsów API. Ponadto w przypadku urządzenia HoloLens centrum opinii używa aparatu i mikrofonu, jeśli wybrano udostępnianie otoczenia i danych wejściowych dźwięku. Korzysta również z biblioteki obrazów i dokumentów, aby uzyskać dostęp do zrzutów ekranu i nagrań ekranu dołączanych do wysyłania w ramach opinii.

Do Centrum opinii można zalogować się za pomocą osobistego konta Microsoft lub konto udostępnione przez organizację (np. pracodawcę lub szkołę), z którego użytkownika korzysta do logowania w produktach Microsoft. Logowanie się przy użyciu konta firmowego lub szkolnego umożliwia przesyłanie firmie Microsoft opinii na temat organizacji użytkownika. Wszelkie opinie dostarczone przy użyciu służbowego lub osobistego konta Microsoft mogą być publicznie widoczne, w zależności od ustawień skonfigurowanych przez administratorów organizacji. Ponadto w przypadku przesyłania opinii przy użyciu konta służbowego Twoja opinia może być przeglądana za pośrednictwem Centrum opinii lub za pośrednictwem centrum administracyjnego przez administratorów organizacji.

Po przesłaniu opinii dotyczącej problemu lub zgłoszeniu problemu firmie Microsoft, lub dostarczeniu dodatkowych informacji o problemie, dane diagnostyczne są wysyłane do firmy Microsoft w celu udoskonalenia produktów i usług firmy Microsoft. W zależności od ustawień danych diagnostycznych w sekcji Diagnostyka i opinie ustawień systemu Windows, Centrum opinii automatycznie wyśle dane diagnostyczne lub będziesz mieć możliwość wysłania ich do firmy Microsoft w momencie przekazywania opinii. Na podstawie kategorii wybranej podczas przesyłania opinii mogą być gromadzone dodatkowe dane osobowe, które ułatwiają rozwiązywanie problemów. Mogą to być na przykład informacje dotyczące lokalizacji podczas przesyłania opinii na temat usług lokalizacyjnych lub informacje dotyczące spojrzeń podczas przesyłania opinii na temat rzeczywistości mieszanej. Firma Microsoft może także udostępniać opinie użytkownika i dane zbierane podczas przesyłania przez użytkownika opinii partnerom firmy Microsoft (na przykład producentowi urządzenia lub deweloperowi oprogramowania układowego), aby ułatwić im rozwiązywanie problemów z produktami i usługami, które obsługują system Windows oraz inne produkty firmy Microsoft. Dowiedz się więcej o danych diagnostycznych w systemie Windows.

Uzyskaj pomocUzyskaj pomocmaingethelpmodule
Krótki opis

Aplikacja Uzyskaj pomoc umożliwia użytkownikom systemu Windows uzyskanie pomocy technicznej dotyczącej systemu Windows i innych aplikacji firmy Microsoft.  Zapewnia ona samoobsługową pomoc techniczną (na przykład linki do artykułów pomocy lub wskazówki, w jaki sposób użytkownicy systemu Windows mogą samodzielnie rozwiązywać problemy), diagnostykę i łączenie klienta z agentem firmy Microsoft na żywo, w zależności od potrzeb. Możesz zalogować się do składnika Uzyskaj pomoc za pomocą konta Microsoft, aby utworzyć sprawę pomocy technicznej dla klientów indywidualnych.  Użytkownicy kont Enterprise mogą również mieć uprawnienie do tworzenia spraw pomocy technicznej dla klientów indywidualnych, w zależności od umowy pomocy technicznej ich organizacji i jeśli zostało to włączone przez administratora dzierżawy.

Aplikacja Uzyskaj pomoc może sugerować uruchomienie diagnostyki. Jeśli wyrazisz zgodę, dane diagnostyczne będą obsługiwane zgodnie z sekcją Diagnostyka.

Jeśli zezwalają na to ustawienia systemowe, mikrofon systemowy może zostać użyty do przechwycenia pytania pomocy technicznej zamiast konieczności jego wpisywania. Możesz to kontrolować w „Ustawieniach prywatności mikrofonu” w aplikacji Ustawienia systemu Windows. Aplikacja Uzyskaj pomoc uzyska również dostęp do listy aplikacji, aby pomóc w otwarciu Centrum opinii we właściwej aplikacji, jeśli zdecydujesz się rozpocząć proces opinii w aplikacji Uzyskaj pomoc. Wszystkie opinie będą wprowadzane i kontrolowane przez Centrum opinii zgodnie z opisem w sekcji Centrum opinii niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Aplikacja Uzyskaj pomoc nie używa danych o lokalizacji użytkownika w ramach świadczonych przez siebie usług.

Napisy na żywoNapisy na żywomainlivecaptionsmodule
Krótki opis

Napisy na żywo transkrybują pliki dźwiękowe, aby ułatwić zrozumienie mówionej zawartości. Napisy na żywo mogą generować podpisy z dowolnego pliku dźwiękowego zawierającego mowę, niezależnie od tego, czy plik dźwiękowy jest dostępny online, został pobrany na urządzenie, czy dźwięk jest dostarczany bezpiośrednio z mikrofonu. Domyślnie transkrypcja dźwięku z mikrofonu jest wyłączona.

Dane głosowe z podpisami są przetwarzane tylko na urządzeniu użytkownika i nie są udostępniane w chmurze ani firmie Microsoft. Dowiedz się więcej informacji o napisach na żywo.

Usługi lokalizacyjne i nagrywanieUsługi lokalizacyjne i nagrywaniemainlocationservicesmotionsensingmodule
Krótki opis

Usługa lokalizacyjna systemu Windows. Firma Microsoft udostępnia usługę lokalizacyjną, która umożliwia określenie dokładnej lokalizacji geograficznej konkretnego urządzenia z systemem Windows. Lokalizację urządzenia można określić z różną dokładnością, w zależności od jego możliwości - w niektórych przypadkach można ją ustalić precyzyjnie. Gdy funkcja lokalizacji jest aktywna na urządzeniu z systemem Windows lub użytkownik zezwolił aplikacjom Microsoft na dostęp do informacji o lokalizacji na urządzeniach z systemem innym niż Windows, dane dotyczące wież sieci komórkowej i punktów dostępu Wi-Fi oraz ich lokalizacji są zbierane przez firmę Microsoft i dodawane do bazy danych lokalizacji po usunięciu wszelkich informacji umożliwiających identyfikację osoby lub urządzenia, skąd te dane pochodzą. Te informacje o lokalizacji pozbawione elementów pozwalających na identyfikację są używane do ulepszania usług lokalizacyjnych firmy Microsoft.

Usługi i funkcje systemu Windows, aplikacje działające w systemie Windows i witryny internetowe otwarte w przeglądarkach w systemie Windows mogą uzyskiwać dostęp do lokalizacji urządzenia za pomocą systemu Windows, jeśli jest to dozwolone w ustawieniach. Niektóre funkcje i aplikacje żądają zezwolenia na dostęp do lokalizacji w trakcie pierwszej instalacji systemu Windows, pierwszego użycia aplikacji lub za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do lokalizacji urządzenia. Więcej informacji na temat określonych aplikacji dla systemu Windows, które korzystają z lokalizacji urządzenia, można znaleźć w sekcji Aplikacje systemu Windows niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Gdy aplikacja lub funkcja uzyskuje dostęp do lokalizacji urządzenia, a użytkownik jest zalogowany za pomocą konta Microsoft, urządzenie z systemem Windows wysyła także dane dotyczące lokalizacji do chmury, dzięki czemu są one dostępne na urządzeniach z aplikacjami lub usługami korzystającymi z konta Microsoft, jeśli użytkownik wydał na to zgodę. Firma Microsoft może przechowywać tylko ostatnią znaną lokalizację (każda nowa lokalizacja zastępuje poprzednią). Dane dotyczące historii ostatnich lokalizacji urządzenia z systemem Windows są przechowywane na urządzeniu, nawet gdy nie korzysta ono z konta Microsoft, a niektóre aplikacje i funkcje systemu Windows mogą uzyskiwać dostęp do historii lokalizacji. Użytkownik może w dowolnym momencie wyczyścić historię lokalizacji urządzenia w aplikacji ustawień systemu Windows.

W ustawieniach systemu Windows użytkownik może również sprawdzić, które aplikacje mają dostęp do dokładnej lokalizacji urządzenia lub historii lokalizacji urządzenia, wyłączyć lub włączyć dostęp do lokalizacji urządzenia w przypadku określonych aplikacji lub wyłączyć dostęp do jego lokalizacji. Użytkownik może także ustawić lokalizacje domyślną, która będzie używana, jeśli usługa lokalizacyjna nie będzie mogła wykryć dokładniejszej lokalizacji urządzenia.

Istnieją pewne wyjątki, jeśli chodzi o sposób ustalenia lokalizacji urządzenia, którymi nie zarządza się bezpośrednio za pomocą ustawień lokalizacji.

Aplikacje klasyczne to szczególny typ aplikacji, które nie proszą o osobne zezwolenie na wykrywanie informacji o lokalizacji urządzenia i nie są wyświetlane na liście pozwalającej wybrać aplikacje, które mogą korzystać z informacji o Twojej lokalizacji. Można je pobrać ze sklepu Microsoft Store, pobrać z Internetu lub zainstalować przy użyciu niektórych typów nośników (np. dysków CD, DVD lub urządzeń magazynujących USB). Można je otworzyć za pomocą plików .EXE, .MSI lub .DLL i zazwyczaj są one uruchamiane na urządzeniu, w przeciwieństwie do aplikacji internetowych (które są uruchamiane w chmurze). Dowiedz się więcej o aplikacjach innych firm oraz sposobu, w jaki mogą one określić lokalizację urządzenia, jeśli ustawienie lokalizacji urządzenia jest wyłączone .

Niektóre środowiska oparte na Internecie lub aplikacjach innych firm, które można odnaleźć w systemie Windows, mogą używać innych technologii (takich jak Bluetooth, Wi-Fi, modem sieci komórkowej itp.) lub usług lokalizacji w celu określania lokalizacji Twojego urządzenia z różnym stopniem dokładności, nawet w przypadku wyłączenia ustawienia dotyczącego lokalizacji urządzenia.

Ponadto w celu ułatwienia uzyskiwania pomocy w nagłych wypadkach, za każdym razem, gdy użytkownik wybiera numer alarmowy, system Windows próbuje ustalić i udostępnić Twoją dokładną lokalizację, niezależnie od ustawień lokalizacji. Jeśli w urządzeniu znajduje się karta SIM lub urządzenie w inny sposób korzysta z łączności komórkowej, operator komórkowy będzie miał dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia użytkownika. Dowiedz się więcej o lokalizacji w systemie Windows.

Lokalizacja ogólna. Jeśli usługi lokalizacji zostaną włączone, aplikacje, które nie mogą używać z dokładnej lokalizacji użytkownika, nadal będą mogły mieć dostęp do jego lokalizacji ogólnej, np. miejscowości, kodu pocztowego lub regionu.

Znajdowanie własnego urządzenie. Funkcja Znajdź moje urządzenie umożliwia administratorowi urządzenia z systemem Windows znalezienie lokalizacji tego urządzenia na stronie account.microsoft.com/devices. Aby włączyć funkcję Znajdź moje urządzenie, administrator musi być zalogowany za pomocą konta Microsoft i mieć włączone ustawienie lokalizacji. Funkcja jest dostępna, nawet jeśli inni użytkownicy odmówią dostępu do lokalizacji we wszystkich swoich aplikacjach. Gdy administrator podejmuje próbę zlokalizowania urządzenia, użytkownicy otrzymują odpowiednie powiadomienie w obszarze powiadomień. Dowiedz się więcej o usłudze Znajdź moje urządzenie w systemie Windows.

Nagrywanie. Niektóre urządzenia z systemem Windows mają funkcję nagrywania, która umożliwia przechwycenie dźwięku i klipów wideo w ramach aktywności użytkownika na urządzeniu (w tym komunikacji z innymi). Jeśli użytkownik zdecyduje się nagrać sesję, nagranie zostanie zapisane lokalnie na jego urządzeniu. W niektórych przypadkach użytkownik może mieć możliwość przesłania nagrania do produktu lub usługi firmy Microsoft, która rozgłasza nagranie publicznie. Ważne: przed rozpoczęciem nagrywania lub przesyłaniem jakiejkolwiek komunikacji użytkownik powinien znać swoje prawne zobowiązania. Może to obejmować wcześniejsze uzyskanie zgody od każdej osoby uczestniczącej w konwersacji lub innych wymaganych autoryzacji. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki użytkownik wykorzystuje funkcje nagrywania lub własne nagrania.

NarratorNarratormainnarratormodule
Krótki opis

Narrator to wbudowane narzędzie czytnika zawartości ekranu, które ułatwia korzystanie z systemu Windows bez ekranu. Narrator oferuje inteligentne opisywanie tytułów stron i obrazów oraz podsumowywanie stron internetowych, gdy występują nieopisane obrazy i niejednoznaczne łącza.

W przypadku wybrania opcji uzyskania opisu obrazu przez naciśnięcie kombinacji klawiszy Narrator + Ctrl + D obraz zostanie wysłany do firmy Microsoft w celu przeprowadzenia analizy i wygenerowania opisu. Obrazy są używane tylko do tworzenia opisów i nie są przechowywane przez firmę Microsoft.

Jeśli użytkownik zażąda opisów tytułów stron za pomocą kombinacji klawiszy Narrator + Ctrl + D, do firmy Microsoft zostanie wysłany adres URL odwiedzanej witryny w celu wygenerowania opisu tytułu strony oraz w celu świadczenia i udoskonalania usług firmy Microsoft, takich jak usługi Bing (opisane w sekcji „Bing” powyżej).

Jeśli użytkownik zażąda listy popularnych łączy dotyczących strony internetowej za pomocą kombinacji klawiszy Narrator + dwukrotne naciśnięcie klawisza S, do firmy Microsoft zostanie wysłany adres URL odwiedzanej witryny w celu wygenerowania podsumowania popularnych łączy oraz w celu świadczenia i udoskonalania usług firmy Microsoft, takich jak usługi Bing.

Te funkcje można wyłączyć w dowolnej chwili, przechodząc do sekcji Narrator>Pobieraj opisy obrazów, tytuły stron i popularne linki w obszarze Ustawienia systemu Windows.

Możesz też wysłać opinię na temat Narratora, aby pomóc firmie Microsoft w diagnozowaniu i rozwiązaniu problemów z tym narzędziem i ulepszaniu produktów i usług firmy Microsoft, takich jak system Windows. W dowolnym momencie przez Narratora można przesłać ustną opinię, naciskając kombinację klawiszy Narrator + Alt + F. Użycie tego polecenia spowoduje uruchomienie aplikacji Centrum opinii z możliwością przesłania ustnych uwag. Jeśli włączysz ustawienie „Pomóż w ulepszaniu Narratora” w aplikacji ustawień systemu Windows i prześlesz ustną opinię za pośrednictwem Centrum opinii, dane dotyczące ostatnio używanego urządzenia i jego użycia, w tym dziennik śledzenia zdarzeń (ETL), będą wysyłane wraz z ustną opinią w celu ulepszania produktów i usług firmy Microsoft, takich jak system Windows.

Łącze z telefonem — Łącze do WindowsŁącze z telefonem — Łącze do Windowsmainyourphonemodule
Krótki opis

Funkcja Łącze z telefonem umożliwia połączenie telefonu z systemem Android z kontem Microsoft oraz telefonu iPhone za pośrednictwem protokołu Bluetooth z komputerem z systemem Windows. Urządzenie z systemem Android połączy się z Twoim kontem Microsoft, a telefon iPhone połączy się za pośrednictwem protokołu Bluetooth, co umożliwi korzystanie z wielu urządzeń na wszystkich urządzeniach z systemem Windows, na których zalogowano się lub połączono za pośrednictwem protokołu Bluetooth. Możesz używać aplikacji Łącze z telefonem do wyświetlania najnowszych zdjęć z telefonu z systemem Android na urządzeniu z systemem Windows; nawiązywania i odbierania połączeń z telefonu z systemem Android na urządzeniu z systemem Windows; wyświetlania i wysyłania wiadomości SMS z urządzenia z systemem Windows; wyświetlania, odrzucania lub wykonywania innych czynności dotyczących powiadomień z telefonu z systemem Android na urządzeniu z systemem Windows; udostępniania ekranu telefonu na urządzeniu z systemem Windows za pomocą funkcji dublowania aplikacji Łącze z telefonem; oraz natychmiastowego uzyskiwania dostępu do aplikacji zainstalowanych na telefonie z systemem Android na urządzeniu z systemem Windows. Za pomocą aplikacji Łącze z telefonem możesz nawiązywać i odbierać połączenia z telefonu iPhone, wyświetlać i wysyłać wiadomości SMS oraz wyświetlać, odrzucać lub wykonywać inne akcje dotyczące powiadomień na telefonie iPhone z urządzenia z systemem Windows.

Aby można było korzystać z aplikacji Łącze z telefonem, na urządzeniu z systemem Android musi być zainstalowana aplikacja Łącze do Windows. Możesz również opcjonalnie pobrać aplikację Łącze z telefonem na telefon iPhone.

Aby korzystać z aplikacji Łącze z telefonem, musisz zalogować się do swojego konta Microsoft w funkcji Łącze z telefonem na urządzeniu z systemem Windows i w aplikacji Łącze do Windows na telefonie z systemem Android lub na telefonie iPhone z włączonym protokołem Bluetooth. Telefon z systemem Android i urządzenie z systemem Windows muszą być połączone z Internetem. Niektóre funkcje wymagają włączenia protokołu Bluetooth i sparowania telefonu z komputerem. Aby można było korzystać z funkcji Połączenia, telefon z systemem Android również musi mieć włączony protokół Bluetooth.

Podczas konfigurowania urządzenia z systemem Windows możesz połączyć telefon z kontem Microsoft. Odbywa się to poprzez zalogowanie się do usługi Łącze do Windows na telefonie z systemem Android, przyznanie uprawnień i ukończenie procesu dołączania. Po zakończeniu, aplikacja Łącze do Windows zsynchronizuje Twoje dane ze wszystkimi komputerami z systemem Windows, na których zalogowano się na koncie Microsoft. Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania Twoich danych znajdują się poniżej.

Firma Microsoft w ramach świadczenia usług w aplikacji Łącze z telefonem gromadzi dane o wydajności, użyciu i dane dotyczące urządzenia uwzględniające na przykład możliwości sprzętowe telefonu komórkowego i urządzenia z systemem Windows, liczbę i czas trwania sesji aplikacji Łącze z telefonem czy ilość czasu poświęconego na konfigurowanie.

Telefon z systemem Android można w dowolnym momencie odłączyć od urządzenia z systemem Windows, przechodząc do ustawień aplikacji Łącze z telefonem i wybierając opcję usunięcia telefonu z systemem Android. Możesz to zrobić również z poziomu ustawień aplikacji Łącze do Windows na telefonie z systemem Android. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz artykuł nasza strona pomocy technicznej.

Telefon iPhone można odłączyć od urządzenia z systemem Windows w dowolnym momencie, przechodząc do ustawień aplikacji Łącze z telefonem i wybierając opcję usunięcia telefonu iPhone. Możesz to zrobić z poziomu telefonu iPhone, przechodząc do obszaru Ustawienia > Bluetooth > Wybierając nazwę komputera > klikając na ikonę (i) > i wybierając pozycję Zapomnij to urządzenie. Wszyscy użytkownicy mogą usunąć parowanie Bluetooth, wyłączając środowiska.

Wiadomości SMS — urządzenia z systemem Android. W aplikacji Łącze z telefonem na urządzeniu z systemem Windows można wyświetlić wiadomości SMS dostarczone na telefon z systemem Android. Można też wysyłać wiadomości SMS z urządzenia z systemem Windows. Na urządzeniu z systemem Windows będą widoczne tylko wiadomości SMS odebrane i wysłane w ciągu ostatnich 30 dni. Te wiadomości SMS są tymczasowo przechowywane na urządzeniu z systemem Windows. Firma Microsoft nigdy nie przechowuje wiadomości SMS użytkownika na swoich serwerach oraz nie zmienia ani nie usuwa żadnych wiadomości SMS na telefonie z systemem Android. Możesz wyświetlać wiadomości wysłane za pomocą usług SMS (Short Message Service) i MMS (Multimedia Messaging Service) na urządzeniach z systemem Android oraz wiadomości wysłane za pomocą usługi RCS (Rich Communication Services) na wybranych urządzeniach firmy Samsung w wybranych sieciach operatorów komórkowych. W celu zapewnienia tej funkcjonalności aplikacja Łącze z telefonem uzyskuje dostęp do treści wiadomości SMS i informacji kontaktowych osób i firm, od których użytkownik otrzymuje wiadomości SMS i do których je wysyła.

Wiadomości SMS — telefony iPhone. Aplikacja Łącze z telefonem umożliwia wyświetlanie wiadomości SMS dostarczanych na telefon iPhone na urządzeniach z systemem Windows i wysyłanie wiadomości SMS z urządzenia z systemem Windows. Na urządzeniach z systemem Windows są widoczne tylko wiadomości SMS odebrane i wysłane w ramach sesji Bluetooth lub wiadomości iMessage. Te wiadomości SMS są tymczasowo przechowywane na urządzeniu z systemem Windows. Nigdy nie przechowujemy wiadomości SMS użytkownika na swoich serwerach oraz nie zmieniamy ani nie usuwamy żadnych wiadomości SMS na telefonie iPhone. Możesz wyświetlać wiadomości wysyłane za pośrednictwem wiadomości SMS (Short Message Service). W celu zapewnienia tej funkcjonalności aplikacja Łącze z telefonem uzyskuje dostęp do treści wiadomości SMS i informacji kontaktowych osób i firm, od których użytkownik otrzymuje wiadomości SMS i do których je wysyła.

Połączenia — urządzenia z systemem Android. Aplikacja Łącze z telefonem umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń z telefonu z systemem Android na urządzeniu z systemem Windows. Za pomocą aplikacji Łącze z telefonem możesz także wyświetlać ostatnie połączenia na urządzeniu z systemem Windows. Aby aktywować tę funkcję aplikacji Twój telefon, należy włączyć konkretne uprawnienia zarówno na urządzeniu z systemem Windows, jak i na telefonie z systemem Android. Uprawnienia te można w dowolnym momencie wycofać na stronie ustawień aplikacji Łącze z telefonem na urządzeniu z systemem Windows oraz w obszarze ustawień na telefonie z systemem Android. Na urządzeniu z systemem Windows będą widoczne tylko połączenia odebrane i nawiązane w ciągu ostatnich 30 dni. Te szczegóły dotyczące połączeń będą tymczasowo przechowywane na urządzeniu z systemem Windows. Nie następuje zmienianie ani usuwanie historii połączeń na telefonie z systemem Android.

Połączenia — telefony iPhone. Aplikacja Łącze z telefonem umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń z telefonu iPhone na urządzeniu z systemem Windows. Za pomocą aplikacji Łącze z telefonem możesz także wyświetlać ostatnie połączenia na urządzeniu z systemem Windows. Aby aktywować tę funkcję, musisz włączyć funkcję Synchronizuj kontakty w ustawieniach Bluetooth na telefonie iPhone. Te szczegóły dotyczące połączeń będą tymczasowo przechowywane na urządzeniu z systemem Windows. Nie zmieniamy ani nie usuwamy Twojej historii połączeń na telefonie iPhone.

Zdjęcia — urządzenia z systemem Android. Aplikacja Łącze z telefonem umożliwia kopiowanie, udostępnianie, edytowanie, zapisywanie i usuwanie zdjęć z telefonu z systemem Android na urządzeniu z systemem Windows. W jednym momencie na urządzeniu z systemem Windows będzie widoczna tylko ograniczona liczba najnowszych zdjęć z folderów aparatu i zrzutów ekranu pochodzących z telefonu z systemem Android. Te zdjęcia są tymczasowo przechowywane na urządzeniu z systemem Windows. Wraz z wykonywaniem na telefonie z systemem Android kolejnych zdjęć tymczasowe kopie starszych zdjęć na urządzeniu z systemem Windows są usuwane. Nigdy nie przechowujemy zdjęć użytkownika na swoich serwerach, nie zmieniamy ani nie usuwamy żadnych zdjęć na telefonie z systemem Android.

Powiadomienia — urządzenia z systemem Android. Aplikacja Łącze z telefonem umożliwia wyświetlanie powiadomień z telefonu z systemem Android na urządzeniu z systemem Windows. W aplikacji Łącze z telefonem można odczytywać i odrzucać powiadomienia z telefonu z systemem Android na urządzeniu z systemem Windows oraz wykonywać inne akcje związane z powiadomieniami. Aby aktywować tę funkcję aplikacji Łącze z telefonem, należy włączyć (zarówno na urządzeniu z systemem Windows, jak i na telefonie z systemem Android) konkretne uprawnienia, takie jak powiadomienia synchronizacji. Uprawnienia te można w dowolnym momencie wycofać na stronie ustawień aplikacji Łącze z telefonem na urządzeniu z systemem Windows oraz w obszarze ustawień na telefonie z systemem Android. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz artykuł nasza strona pomocy technicznej.

Powiadomienia — telefony iPhone. Aplikacja Łącze z telefonem umożliwia wyświetlanie powiadomień telefonu iPhone na urządzeniu z systemem Windows. W aplikacji Łącze z telefonem można odczytywać i odrzucać powiadomienia z telefonu iPhone na urządzeniu z systemem Windows oraz wykonywać inne akcje związane z powiadomieniami. Aby aktywować tę funkcję aplikacji Łącze z telefonem, należy włączyć (zarówno na urządzeniu z systemem Windows, jak i na telefonie iPhone) konkretne uprawnienia, takie jak powiadomienia synchronizacji. Te uprawnienia można odwołać w dowolnym momencie na stronie Ustawienia aplikacji Łącze z telefonem na urządzeniu z systemem Windows i w ustawieniach protokołu Bluetooth telefonu iPhone.

Dublowanie ekranu telefonu — urządzenia z systemem Android. Na obsługiwanych urządzeniach, aplikacja Łącze z telefonem umożliwia wyświetlanie ekranu telefonu z systemem Android na urządzeniu z systemem Windows. Ekran telefonu z systemem Android będzie widoczny na urządzeniu z systemem Windows jako strumień pikseli. Odtwarzanie dźwięku włączone na ekranie telefonu z systemem Android w czasie, gdy jest on połączony z urządzeniem z systemem Windows za pośrednictwem aplikacji Łącze z telefonem, będzie realizowane przez telefon z systemem Android.

Dublowanie aplikacji — urządzenia z systemem Android. Na obsługiwanych urządzeniach, aplikacja Łącze z telefonem umożliwia korzystanie z aplikacji dla systemu Android zainstalowanych na telefonie z systemem Android na urządzeniu z systemem Windows. Możesz na przykład uruchomić aplikację muzyczną w sesji systemu Windows i słuchać dźwięku z tej aplikacji na głośnikach komputera. Firma Microsoft gromadzi listę zainstalowanych aplikacji dla systemu Android i ostatnią aktywność, aby świadczyć usługę oraz wyświetlać ostatnio używane aplikacje. Firma Microsoft nie przechowuje zainstalowanych aplikacji ani żadnych informacji wyświetlanych przez aplikację podczas korzystania z niej.

Transfer zawartości — urządzenia z systemem Android. Na obsługiwanych urządzeniach aplikacja Łącze z telefonem umożliwia kopiowanie i wklejanie zawartości, takiej jak pliki, dokumenty, zdjęcia itp. między telefonem z systemem Android a urządzeniem z systemem Windows. Możesz przenosić zawartość z telefonu z systemem Android na urządzenie z systemem Windows i z urządzenia z systemem Windows na telefon z systemem Android, przeciągając i upuszczając zawartość między urządzeniami.

Błyskawiczny hotspot — urządzenia z systemem Android. Na obsługiwanych urządzeniach usługa Łącze do Windows umożliwia użytkownikom udostępnianie informacji o mobilnym punkcie dostępowym do Internetu na sparowanym komputerze za pośrednictwem bezpiecznej komunikacji wykorzystującej protokół Bluetooth. Komputer można następnie połączyć z Internetem za pośrednictwem wysuwanego menu sieci systemu Windows. Pamiętaj, że w zależności od posiadanego planu taryfowego mogą obowiązywać opłaty za transmisję danych w sieci komórkowej.

Synchronizacja kontaktów — urządzenia z systemem Android. Usługa Łącze do Windows umożliwia synchronizowanie kontaktów z systemu Android z chmurą firmy Microsoft w celu uzyskania do nich dostępu w innych produktach i usługach firmy Microsoft. Możesz włączyć tę funkcję, przechodząc do ustawień usługi Łącze do Windows i włączając funkcję „Synchronizacja kontaktów”. Informacje o kontaktach są przechowywane online i skojarzone z kontem Microsoft. Możesz wyłączyć synchronizację i usunąć te kontakty w dowolnym momencie. Dowiedz się więcej.

Synchronizacja kontaktów — telefon iPhone. Aplikacja Łącze z telefonem umożliwia synchronizowanie kontaktów z telefonu iPhone w celu uzyskania do nich dostępu na potrzeby wysyłania wiadomości i wykonywania połączeń. Tę funkcję można włączyć, przechodząc do ustawień Bluetooth na telefonie iPhone i przełączając opcję Synchronizuj kontakty pod nazwą komputera po połączeniu telefonu iPhone z aplikacją Łącze z telefonem. Synchronizację można wyłączyć w dowolnym momencie, wyłączając opcję Synchronizuj kontakty.

Zamiana tekstu na głos. Funkcje aplikacji Łącze z telefonem to m.in. funkcje ułatwień dostępu, takie jak zamiana tekstu na głos. Po włączeniu funkcji zamiany tekstu na głos można słyszeć głosowo zawartość wiadomości SMS i powiadomień. Jeśli ta funkcja zostanie włączona, wiadomości SMS i powiadomienia będą czytane na głos w momencie ich odbierania.

Office Enterprise — Urządzenia z systemem Android. Aplikacja Łącze do Windows umożliwia wstawianie bezpośrednio z telefonu komórkowego zdjęć do internetowych i klasycznych wersji wybranych aplikacji Microsoft 365, takich jak PowerPoint, Excel i Word. To wymaga włączenia przez administratora IT Opcjonalnego środowiska połączonego dla aplikacji pakietu Microsoft Office, a także powiązania urządzenia mobilnego z kontem służbowym i nadania mu uprawnień do zdjęć. Po wdrożeniu sesja potrwa 15 minut, aby umożliwić przesłanie zdjęć z urządzenia mobilnego. Aby ponownie skorzystać z tej funkcji, należy zeskanować kod QR. Usługa Łącze do Windows nie gromadzi informacji o koncie służbowym ani szkolnym ani informacji o przedsiębiorstwie. Aby świadczyć tę usługę, firma Microsoft korzysta z usługi w chmurze do przekazywania plików w celu wstawiania zdjęć do internetowych i klasycznych wersji wybranych aplikacji Microsoft 365, takich jak pliki PowerPoint, Excel i Word.

Środowiska dla różnych urządzeńŚrodowiska dla różnych urządzeńmaincrossdevicemodule
Krótki opis

Środowiska dla różnych urządzeń w systemie Windows umożliwiają dostęp do urządzenia przenośnego z komputera przy użyciu konta Microsoft. Można nimi zarządzać w obszarze „Urządzenia przenośne” w sekcji Bluetooth i urządzenia w ustawieniach komputera z systemem Windows. W ramach udostępniania tych funkcji firma Microsoft zbiera dane dotyczące wykorzystania wydajności i urządzenia, w tym informacje o możliwościach sprzętowych urządzeń przenośnych i urządzeń z systemem Windows. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach komputera z systemem Windows.

Używanie urządzenia przenośnego jako połączonej kamery. Ta funkcja umożliwia korzystanie z kamery urządzenia przenośnego w aplikacjach lub produktach w systemie Windows, które obsługują funkcję kamery. Funkcję tę można włączyć w obszarze „Urządzenia przenośne” w sekcji Bluetooth i urządzenia w ustawieniach na komputerze. Firma Microsoft nie nagrywa ani nie przechowuje sesji kamery ani żadnych informacji wyświetlanych przez kamerę w aplikacjach lub produktach.

Uzyskiwanie powiadomień o nowych zdjęciach z urządzenia przenośnego. Ta funkcja umożliwia otrzymywanie powiadomień z połączonego urządzenia przenośnego na komputerze z systemem Windows. Te zdjęcia są tymczasowo przechowywane na komputerze z systemem Windows podczas ich edytowania lub otwierania. Użytkownik będzie musiał zainicjować zapisywanie na komputerze, aby przechowywać te zdjęcia do momentu podjęcia decyzji o ich usunięciu. Nigdy nie przechowujemy zdjęć na naszych serwerach, nie zmieniamy ich ani nie usuwamy z urządzenia przenośnego.

Funkcje bezpieczeństwaFunkcje bezpieczeństwamainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Krótki opis

Szyfrowanie urządzeń. Szyfrowanie urządzenia zwiększa ochronę danych przechowywanych na urządzeniu użytkownika poprzez jego szyfrowanie za pomocą technologii szyfrowania dysków funkcją BitLocker. Gdy szyfrowanie urządzenia jest włączone, system Windows automatycznie szyfruje dysk, na którym zainstalowany jest system Windows i generuje klucz odzyskiwania. W przypadku klucza odzyskiwania funkcji BitLocker na osobistym urządzeniu automatycznie jest tworzona kopia zapasowa w trybie online na osobistym koncie Microsoft OneDrive użytkownika. Firma Microsoft nie używa osobistych kluczy odzyskiwania należących do użytkownika.

Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania. Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania na urządzeniu użytkownika włącza się przynajmniej raz na miesiąc w ramach usługi Windows Update. Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania sprawdza urządzenia pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie („złośliwe oprogramowanie”) i pomaga w usunięciu znalezionych infekcji. Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania usuwa złośliwe oprogramowanie wymienione w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft, jeśli takie złośliwe oprogramowanie znajduje się na urządzeniu użytkownika. W trakcie sprawdzania urządzenia pod kątem złośliwego oprogramowania zostaje wysłany raport do firmy Microsoft z konkretnymi danymi na temat wykrytego złośliwego oprogramowania, błędów oraz innymi danymi dotyczącymi urządzenia użytkownika. Aby zapobiec wysyłaniu tych danych przez narzędzie do firmy Microsoft, użytkownik może wyłączyć składnik raportowania narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania.

Rodzina Microsoft. Rodzice mogą korzystać z funkcji Microsoft Family Safety, aby lepiej rozumieć i ustalać granice odnośnie do sposobu, w jaki dziecko korzysta z ich urządzenia. Uważnie przejrzyj informacje w witrynie Microsoft Family Safety, jeśli zdecydujesz się utworzyć grupę rodzinną lub dołączyć do niej. Jeśli mieszkasz w regionie, w którym wymagane są uprawnienia do utworzenia konta w celu uzyskiwania dostępu do usług firmy Microsoft, może zostać wyświetlony monit z prośbą o uzyskanie lub udzielenie zgody rodzicielskiej. Jeśli użytkownik jest w wieku ustawowym w Twoim regionie, podczas procesu rejestracji zostanie wyświetlony monit z żądaniem uzyskania zgody rodzica lub opiekuna poprzez wprowadzenie adresu e-mail osoby dorosłej. Gdy raportowanie aktywności rodziny jest włączone dla dziecka, firma Microsoft gromadzi szczegółowe informacje na temat korzystania przez nie z urządzenia i przesyła rodzicom raport dotyczący aktywności tego dziecka. Raporty aktywności są regularnie usuwane z serwerów firmy Microsoft.

Microsoft Defender SmartScreen i inteligentna kontrola aplikacji. Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje urządzenie i hasła przed niebezpiecznymi aplikacjami, plikami i zawartością internetową.

Funkcja Microsoft Defender SmartScreen pomaga chronić użytkownika podczas korzystania z naszych usług poprzez identyfikowanie zagrożeń w stosunku do użytkownika, urządzenia i haseł. Te zagrożenia mogą obejmować potencjalnie niebezpieczne aplikacje lub zawartość sieci Web, które funkcja Microsoft Defender SmartScreen wykrywa podczas sprawdzania odwiedzanych witryn internetowych, pobierania plików oraz instalowania i uruchamiania aplikacji. Podczas sprawdzania zawartości internetowych i zwartości aplikacji przez funkcję Microsoft Defender SmartScreen dane dotyczące tej zawartości i Twojego urządzenia są wysyłane do firmy Microsoft (w tym pełny adres internetowy tej zawartości). Gdy potrzebna jest dodatkowa analiza w celu zidentyfikowania zagrożeń bezpieczeństwa, do firmy Microsoft mogą być wysyłane informacje o podejrzanej witrynie internetowej lub aplikacji—, takie jak wyświetlana zawartość, odtwarzane dźwięki i pamięć, lub informacje o aplikacji. Te dane będą używane tylko ze względów bezpieczeństwa w celu wykrywania, ochrony przed zdarzeniami zabezpieczeń, kradzieżą tożsamości, oszustwami lub innymi złośliwymi, fałszywymi lub nielegalnymi działaniami oraz reagowania na nie. Jeśli funkcja Microsoft Defender SmartScreen wykryje potencjalnie niebezpieczną zawartość, zamiast zawartości użytkownik zobaczy ostrzeżenie. Funkcję Microsoft Defender SmartScreen można włączyć lub wyłączyć w aplikacji Zabezpieczenia Windows.

Jeśli jest to obsługiwane, inteligentna kontrola aplikacji pomaga sprawdzić oprogramowanie zainstalowane i uruchamiane na urządzeniu, aby określić, czy jest ono złośliwe, potencjalnie niechciane lub stanowi inne zagrożenia dla Ciebie i Twojego urządzenia. Na obsługiwanym urządzeniu inteligentna kontrola aplikacji jest uruchamiana w trybie oceny, a dane zbierane przez nas na potrzeby funkcji Microsoft Defender SmartScreen, takie jak nazwa pliku, skrót zawartości pliku’, lokalizacja pobierania i certyfikaty cyfrowe plików, są używane w celu ułatwienia określenia, czy urządzenie jest dobrym kandydatem do korzystania z inteligentnej kontroli aplikacji w celu zapewnienia dodatkowej ochrony zabezpieczeń. Inteligentna kontrola aplikacji nie jest włączona i nie będzie blokować podczas działania w trybie oceny. Niektóre urządzenia mogą nie być dobrymi kandydatami, jeśli inteligentna kontrola aplikacji będzie działać w inny sposób i zakłócać wykonywanie zadań w inny sposób niż zamierzony i usankcjonowany przez użytkownika – na przykład deweloperzy, którzy używają wielu niepodpisanych plików. Jeśli jesteś dobrym kandydatem do korzystania z inteligentnej kontroli aplikacji, zostanie ona automatycznie włączona i zapewni dodatkową ochronę urządzenia poza funkcją Microsoft Defender SmartScreen. W przeciwnym razie inteligentna kontrola aplikacji będzie niedostępna i wyłączona na stałe. Jeśli Twoje urządzenie nie jest obsługiwane lub nie jest dobrym kandydatem w przypadku inteligentnej kontroli aplikacji, funkcja Microsoft Defender SmartScreen będzie nadal zapewniać ochronę Twojemu urządzeniu. Jeśli inteligentna kontrola aplikacji jest włączona i identyfikuje daną aplikację jako złośliwą, potencjalnie niechcianą lub nieznaną i niepodpisaną, zablokuje ją i powiadomi użytkownika przed otwarciem, uruchomieniem lub zainstalowaniem tej aplikacji. Dowiedz się więcej o inteligentnej kontroli aplikacji .

Podczas sprawdzania pliku przez funkcję Microsoft Defender SmartScreen lub inteligentną kontrolę aplikacji dane dotyczące tego pliku będą wysyłane do firmy Microsoft (w tym nazwa pliku, skrót zawartości pliku, lokalizacja pobrania oraz cyfrowe certyfikaty pliku).

Inteligentną kontrolę aplikacji można włączać lub wyłączać w aplikacji Zabezpieczenia Windows.

Program antywirusowy Microsoft Defender. Program antywirusowy Microsoft Defender szuka na urządzeniu złośliwego oprogramowania i innego niechcianego oprogramowania, potencjalnie niechcianych aplikacji i innej złośliwej zawartości. Program antywirusowy Microsoft Defender jest automatycznie włączony w celu zwiększenia ochrony urządzenia użytkownika (o ile żadne inne oprogramowanie zabezpieczające przed szkodliwym oprogramowaniem nie chroni aktywnie urządzenia). Jeśli program antywirusowy Microsoft Defender jest włączony, monitoruje stan zabezpieczeń urządzenia. Kiedy program antywirusowy Microsoft Defender jest włączony lub działa w wyniku włączenia opcji Ograniczone skanowanie okresowe, automatycznie wysyła raporty do firmy Microsoft zawierające dane na temat podejrzanego i niechcianego oprogramowania, potencjalnie niechcianych aplikacji i innej złośliwej zawartości. Może również wysyłać do dalszej inspekcji pliki zawierające złośliwą zawartość, taką jak złośliwe oprogramowanie, lub nieznane pliki. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że raport zawiera dane osobowe, wówczas nie jest wysyłany automatycznie, ale użytkownik otrzymuje monit przed jego wysłaniem. Użytkownik może skonfigurować program antywirusowy Microsoft Defender w taki sposób, aby nie wysyłał raportów ani podejrzanego oprogramowania do firmy Microsoft.

Mowa, aktywowanie głosem, pisanie odręczne i na klawiaturzeMowa, aktywowanie głosem, pisanie odręczne i na klawiaturzemainspeechinkingtypingmodule
Krótki opis

Mowa. Firma Microsoft oferuje funkcję rozpoznawania mowy działającą na urządzeniach oraz technologie dotyczące rozpoznawania mowy oparte na chmurze (online).

Włączenie ustawień rozpoznawania mowy online umożliwia aplikacjom korzystanie z rozpoznawania mowy firmy Microsoft opartej na chmurze. Ponadto w systemie Windows 10 ustawienie rozpoznawania mowy online umożliwia korzystanie z funkcji dyktowania w systemie Windows.

Włączenie funkcji mowy podczas konfigurowania urządzenia HoloLens lub instalowania funkcji Windows Mixed Reality umożliwia używanie głosu do wydawania poleceń, dyktowania i interakcji między aplikacjami. Włączone będzie zarówno ustawienie rozpoznawania mowy działające na urządzeniu, jak i w trybie online. Jeśli zestaw nagłowny będzie włączony przy włączonych obu ustawieniach, urządzenie będzie przez cały czas nasłuchiwać poleceń głosowych i wysyłać dane głosowe do technologii firmy Microsoft dotyczących rozpoznawania mowy opartych na chmurze.

Gdy użytkownik korzysta z technologii rozpoznawania mowy opartych na chmurze firmy Microsoft, zarówno udostępnionych przez ustawienie rozpoznawania mowy online, jak i podczas interakcji z urządzeniem HoloLens lub dyktowania, firma Microsoft zbiera nagrania głosowe i używa ich do świadczenia usługi rozpoznawania mowy przez utworzenie transkrypcji tekstu mówionych słów w danych głosowych. Firma Microsoft nie będzie przechowywać, próbkować ani odsłuchiwać Twoich nagrań głosowych bez uzyskania Twojej zgody. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu zarządzania danymi głosowymi przez firmę Microsoft, zobacz Technologie dotyczące rozpoznawania mowy.

Funkcji rozpoznawania mowy działającej na urządzeniu można używać bez wysyłania swoich danych głosowych do firmy Microsoft. Technologie firmy Microsoft dotyczące rozpoznawania mowy oparte na chmurze są jednak bardziej dokładne niż funkcja rozpoznawania mowy działająca na urządzeniu. Gdy ustawienie rozpoznawania mowy online jest wyłączone, usługi mowy, które nie korzystają z chmury i używają tylko rozpoznawania opartego na urządzeniu, takiego jak napisy na żywo, Narrator lub dostęp głosowy, nadal będą działać, a firma Microsoft nie będzie zbierać żadnych danych głosowych.

Funkcję rozpoznawania mowy online można wyłączyć w dowolnym momencie. Uniemożliwi to wysyłanie danych głosowych do firmy Microsoft przez wszystkie aplikacje korzystające z ustawienia rozpoznawania mowy online. Jeśli używasz urządzenia HoloLens lub zestawu nagłownego Windows Mixed Reality, w dowolnym momencie można również wyłączyć funkcję rozpoznawania mowy działającą na urządzeniu. Spowoduje to zatrzymanie nasłuchiwania wejściowych danych głosowych przez urządzenie. Dowiedz się więcej na temat rozpoznawania mowy w systemie Windows .

Aktywowanie głosem. System Windows zapewnia obsługiwanym aplikacjom możliwość odpowiadania i podejmowania akcji na podstawie głosowych słów kluczowych, które są określone dla tej aplikacji.

Jeśli użytkownik udzielił zezwolenia aplikacji na nasłuchiwanie głosowych słów kluczowych, system Windows będzie aktywnie nasłuchiwać tych słów kluczowych przez mikrofon. Po rozpoznaniu słowa kluczowego aplikacja będzie miała dostęp do nagrania głosu użytkownika, będzie mogła przetworzyć nagranie, podjąć akcję i odpowiedzieć, na przykład głosowo. Aplikacja może przesłać nagranie głosu do własnych usług w chmurze w celu przetworzenia poleceń. Każda aplikacja powinna zapytać użytkownika o zgodę przed uzyskaniem dostępu do nagrań głosowych.

Ponadto funkcja aktywowania głosem może być włączona, gdy urządzenie jest zablokowane. Jeśli jest włączona, odpowiednia aplikacja będzie nasłuchiwać przez mikrofon głosowych słów kluczowych, gdy urządzenie będzie zablokowane, i może aktywować się w przypadku każdej osoby mówiącej w pobliżu urządzenia. Gdy urządzenie jest zablokowane, aplikacja będzie mieć dostęp do tego samego zestawu możliwości i informacji, jak gdy urządzenie jest odblokowane.

Aktywowanie głosowe możesz wyłączyć w dowolnym momencie. Dowiedz się więcej na temat aktywowania głosowego w systemie Windows .

Mimo wyłączenia funkcji aktywowania głosem niektóre usługi i aplikacje klasyczne innych firm mogą nasłuchiwać głosu użytkownika przez mikrofon. Dowiedz się więcej o aplikacjach innych firm oraz sposobu uzyskiwania przez nie dostępu do mikrofonu nawet po wyłączeniu tych ustawień .

Dyktowanie. W systemie Windows 11 funkcja dyktowania została zaktualizowana i zmieniono jej nazwę na wpisywanie głosowe. Dyktowanie może używać technologii rozpoznawania mowy dostępnej na urządzeniu lub opartej na Internecie w celu zapewnienia działania usługi transkrypcji mowy na tekst. Możesz również zdecydować o współtworzeniu klipów głosowe, aby ulepszyć dyktowanie. Jeśli zdecydujesz się, aby nie współtworzyć klipów głosowych, nadal możesz korzystać z dyktowania. Możesz zmienić swój wybór w dowolnym momencie w ustawieniach dyktowania. Firma Microsoft nie będzie przechowywać, próbkować ani odsłuchiwać Twoich nagrań głosowych bez uzyskania Twojej zgody. Dowiedz się więcej o swoich danych głosowych i firmy Microsoft .

Dostęp głosowy. System Windows umożliwia wszystkim użytkownikom, w tym osobom niepełnosprawnym ruchowo, sterowanie komputerem i tekstem autora za pomocą głosu. Na przykład dostęp głosowy obsługuje takie scenariusze, jak otwieranie aplikacji i przełączanie się między nimi, przeglądanie Internetu oraz odczytywanie i tworzenie wiadomości. Funkcja dostępu głosowego korzysta z nowoczesnej technologii rozpoznawania mowy na urządzeniu w celu dokładnego rozpoznawania mowy i jest obsługiwana bez połączenia z Internetem. Gdy użytkownik wywołuje dostęp głosowy, używa mikrofonu urządzenia. Dowiedz się więcej o dostępie głosowym .

Personalizacja pisania odręcznego i wpisywania tekstu na klawiaturze. Gromadzimy wpisywane na klawiaturze i odręcznie zapisywane wyrazy w celu zapewnienia użytkownikowi listy wyrazów niestandardowych, lepszego rozpoznawania znaków, aby ułatwić wpisywanie tekstu oraz pisanie odręczne na urządzeniu, oraz wyświetlania sugestii tekstowych podczas pisania.

Możesz w każdej chwili wyłączyć funkcję personalizacji pisma odręcznego i wpisania tekstu na klawiaturze. Spowoduje to usunięcie listy wyrazów klienta przechowywanej na urządzeniu. Jeśli włączysz ją ponownie, konieczne będzie ponowne utworzenie listy wyrazów niestandardowych. Dowiedz się więcej o personalizacji pisma odręcznego i wpisywania tekstu na klawiaturze w systemie Windows..

Ustawienia synchronizacji i kopii zapasowychUstawienia synchronizacji i kopii zapasowychmainsyncsettingsmodule
Krótki opis

Po zalogowaniu się do systemu Windows za pomocą konta Microsoft lub konta służbowego system Windows może przechowywać ustawienia, pliki i dane dotyczące konfiguracji urządzenia na serwerach firmy Microsoft. System Windows będzie używać tylko przechowywanych ustawień, plików i danych dotyczących konfiguracji urządzenia, aby ułatwić migrację środowiska na inne urządzenie.

Możesz wyłączyć tę funkcję i uniemożliwić systemowi Windows przechowywanie ustawień, plików i danych dotyczących konfiguracji z poziomu Ustawienia systemu Windows. Możesz usunąć dane, których kopia zapasowa została wcześniej utworzona na Twoim koncie Microsoft, odwiedzając stronę na stronie Urządzenia konta Microsoft.

Informacje o ustawieniach dotyczących kopii zapasowych i synchronizacji w systemie Windows.

Usługi aktualizacjiUsługi aktualizacjimainupdateservicesmodule
Krótki opis

Usługi aktualizacji dla systemu Windows obejmują usługi Windows Update i Microsoft Update. Windows Update jest usługą, która udostępnia użytkownikowi aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows oraz inne oprogramowanie pomocnicze, takie jak sterowniki i oprogramowanie sprzętowe dostarczane przez producentów urządzenia. Microsoft Update to usługa, która udostępnia użytkownikowi aktualizacje oprogramowania dla innych programów firmy Microsoft, takich jak platforma Microsoft 365.

Usługa Windows Update automatycznie pobiera aktualizacje oprogramowania Windows na urządzenie użytkownika. Użytkownik może skonfigurować usługę Windows Update tak, aby automatycznie instalowała aktualizacje, gdy tylko będą dostępne (ustawienie zalecane), lub powiadamiała go o wymaganym ponownym uruchomieniu w celu ukończenia instalowania aktualizacji. Aplikacje dostępne w sklepie Microsoft Store są aktualizowane automatycznie, co opisano w sekcji Microsoft Store niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Przeglądarki internetowe — starsza przeglądarka Microsoft Edge i Internet ExplorerPrzeglądarki internetowe — starsza przeglądarka Microsoft Edge i Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Krótki opis

Ta sekcja dotyczy starszych wersji przeglądarki Microsoft Edge (wersja 44 i wcześniejsze). Informacje o wersjach przeglądarki Microsoft Edge niebędących wersjami starszymi można znaleźć w sekcji Microsoft Edge oświadczenia o ochronie prywatności.

Microsoft Edge to domyślna przeglądarka internetowa przeznaczona dla systemu Windows. Internet Explorer, wcześniejsza przeglądarka firmy Microsoft, jest również dostępna w systemie Windows. Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z przeglądarki sieci Web w celu uzyskania dostępu do Internetu, dane dotyczące jego urządzenia („standardowe dane urządzenia”) są wysyłane do odwiedzanych przez niego witryn internetowych i używanych usług internetowych. Standardowe dane urządzenia obejmują adres IP urządzenia użytkownika, typ i język przeglądarki, datę i godzinę uzyskania dostępu oraz adresy witryn, z których nastąpiło przejście. Dane te mogą być zapisywane na serwerach tych witryn. Rodzaje zapisywanych danych i sposób ich wykorzystania zależy od praktyk prywatności odwiedzanych witryn i używanych usług internetowych. Ponadto przeglądarka Microsoft Edge wysyła unikatowy identyfikator przeglądarki do niektórych witryn internetowych, co umożliwia firmie Microsoft na rozbudowę danych zagregowanych używanych do doskonalenia usług i funkcji przeglądarki.

Dodatkowo dane na temat korzystania przez użytkownika z jego przeglądarki, takie jak historia przeglądania, dane formularzy internetowych, tymczasowe pliki internetowe i pliki cookie, są przechowywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może usunąć te dane ze swojego urządzenia za pomocą opcji Usuń historię przeglądania.

Przeglądarka Microsoft Edge umożliwia użytkownikowi przechwycenie i zapisanie na swoim urządzeniu treści takich jak:

 • Notatka internetowa. Umożliwia utworzenie adnotacji odręcznych i tekstowych na odwiedzanych stronach internetowych oraz ich przycinanie, zapisywanie lub udostępnianie.
 • Aktywne czytanie. Umożliwia tworzenie list elementów do przeczytania (obejmujących witryny internetowe i dokumenty) oraz zarządzanie nimi.
 • Centrum. Umożliwia łatwe zarządzanie listami do przeczytania, elementami ulubionymi, pobranymi plikami oraz historią — wszystko to w jednym miejscu.
 • Przypięcie witryny do paska zadań. Umożliwia przypinanie ulubionych witryn internetowych do paska zadań systemu Windows. Witryny internetowe widzą, które z ich stron zostały przypięte, dzięki czemu użytkownik otrzymuje plakietkę z powiadomieniem o tym, że na witrynach internetowych znajduje się nowa treść.

Niektóre informacje o przeglądarce firmy Microsoft zapisane na urządzeniu zostaną zsynchronizowane na innych urządzeniach po zalogowaniu się za pomocą konta Microsoft, dzięki czemu użytkownik będzie mieć dostęp do swoich danych we wszystkich zalogowanych przeglądarkach na różnych urządzeniach. W przypadku przeglądarki Internet Explorer informacje te obejmują na przykład historię przeglądania i ulubione, a w przeglądarce Microsoft Edge — ulubione, listy elementów do przeczytania i automatyczne wpisy w formularzach (takie jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu użytkownika). Mogą też obejmować dane do rozszerzeń, które użytkownik zainstalował. Jeśli na przykład użytkownik w przeglądarce Microsoft Edge zsynchronizuje swoją listę elementów do przeczytania na urządzeniach, kopie zawartości wybranej przez użytkownika do zapisu na liście zostaną wysłane do każdego zsynchronizowanego urządzenia w celu umożliwienia późniejszego wglądu. Synchronizację w programie Internet Explorer można wyłączyć, przechodząc do pozycji Start > Ustawienia > Konta > Synchronizuj ustawienia. (Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustawienia synchronizacji niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.) Użytkownik może również wyłączyć synchronizowanie informacji w przeglądarce Microsoft Edge, wyłączając opcję synchronizacji w ustawieniach przeglądarki Microsoft Edge.

Przeglądarki Microsoft Edge i Internet Explorer korzystają z zapytań wyszukiwania i historii przeglądania użytkownika, aby zapewnić mu możliwość szybszego przeglądania oraz lepsze wyniki wyszukiwania. Funkcje te obejmują:

 • Sugestie wyszukiwania Te funkcje w przeglądarce Internet Explorer automatycznie wysyłają informacje wpisywane przez użytkownika na pasku adresu przeglądarki do domyślnego dostawcy wyszukiwania (np. usługi Bing), aby oferować rekomendacje wyszukiwania podczas wprowadzania każdego znaku.
 • Sugestie wyszukiwania i witrynw programie Microsoft Edge automatycznie wysyłają informacje wpisywane przez użytkownika na pasku adresu przeglądarki do wyszukiwarki Bing (nawet jeśli domyślnie wybrany jest inny dostawca usług wyszukiwania) i oferują rekomendacje wyszukiwania podczas wprowadzania każdego znaku.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć te funkcje. Aby dostarczyć wyniki wyszukiwania, przeglądarki Microsoft Edge i Internet Explorer wysyłają zapytania wyszukiwania, standardowe informacje o urządzeniu i lokalizację (jeśli lokalizacja jest włączona) do domyślnego dostawcy wyszukiwania, gdy aplikacja jest używana. Jeśli usługa Bing jest domyślnym dostawcą wyszukiwania użytkownika, korzystamy z tych danych zgodnie z opisem w sekcji Bing niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Aplikacje systemu WindowsAplikacje systemu Windowsmainwindowsappsmodule
Krótki opis

Niektóre aplikacje firmy Microsoft są zawarte w systemie Windows, a inne są dostępne za pośrednictwem Microsoft Store. Przykładowe aplikacje to m.in.:

Aplikacja Mapy. Aplikacja Mapy oferuje usługi oparte na lokalizacji i korzysta z usług Bing w celu przetwarzania wyszukiwań użytkownika w ramach aplikacji Mapy. Jeśli aplikacja Mapy ma dostęp do informacji o lokalizacji użytkownika, a użytkownik korzysta z usług Windows opartych na lokalizacji, po naciśnięciu klawisza „@” w celu zainicjowania wyszukiwania w obsługiwanych polach tekstowych w aplikacjach systemu Windows usługi Bing rejestrują tekst wpisywany po naciśnięciu klawisza „@”, aby na jego podstawie wyświetlać sugestie oparte na lokalizacji. Więcej informacji o środowiskach korzystających z usługi Bing można znaleźć w sekcji Bing niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Gdy aplikacja Mapy ma dostęp do lokalizacji użytkownika, nawet jeśli nie jest używana, firma Microsoft może gromadzić poddane deidentyfikacji dane lokalizacyjne z urządzenia użytkownika w celu udoskonalania usług firmy Microsoft. Użytkownik może zablokować dostęp aplikacji Mapy do jego lokalizacji, wyłączając usługę lokalizacyjną lub dostęp aplikacji Mapy do usługi lokalizacyjnej.

Użytkownik może prowadzić rejestr swoich ulubionych miejsc i ostatnich wyszukiwań w aplikacji Mapy. Ulubione miejsca i historia wyszukiwania będą uwzględniane jako sugestie wyszukiwania. Jeśli udzielisz aplikacji Mapy dostępu do aparatu, będziesz mieć możliwość przechwycenia lokalizacji, w której zrobiono Twoje zdjęcia — na przykład zdjęcie Twojego samochodu będzie również informować o tym, gdzie on jest zaparkowany. Możesz również udostępnić swoją lokalizację innym osobom w Twoich kontaktach. Jeśli zalogujesz się za pomocą konta Microsoft, Twoje ulubione miejsca, historia wyszukiwania i określone ustawienia aplikacji będą synchronizowane z innymi urządzeniami i usługami. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustawienia synchronizacji i kopii zapasowych niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Aplikacja Aparat. Jeśli użytkownik zezwoli aplikacji Aparat na wykorzystanie swojej lokalizacji, dane lokalizacyjne będą osadzane w zdjęciach i filmach robionych za pomocą danego urządzenia. Inne dane opisowe, takie jak model aparatu i data zrobienia zdjęcia lub filmu, są również osadzane w zdjęciach i filmach. Jeśli użytkownik zdecyduje się na udostępnienie zdjęcia lub filmu, wszelkie osadzone dane będą dostępne dla osób i usług, którym je udostępnił. Po włączeniu użytkownik może zawsze zablokować dostęp aplikacji Aparat do jego lokalizacji, wyłączając wszelki dostęp do usługi lokalizacyjnej w menu Ustawienia swojego urządzenia lub dostęp aplikacji Aparat do usługi lokalizacyjnej.

Gdy aplikacja Aparat jest otwarta, pokazuje ona prostokąty wykrywane przez wybraną kamerę w przypadku obszarów obrazu, które potencjalnie służą do poprawy jakości obrazu. W aplikacji Aparat nie są zachowywane żadne dane związane z ulepszaniem obrazów. Zawsze możesz zmienić ustawienia dostępu aparatu w menu Ustawienia systemu Windows. Aplikacja Aparat korzysta z różnych możliwości urządzenia, takich jak lokalizacja, aparat, mikrofon, wideo i biblioteka obrazów. Odwiedź witrynę Microsoft Store, aby dowiedzieć się więcej.

Aplikacja Zdjęcia. Dostępne są dwie wersje aplikacji Zdjęcia. Zaktualizowana aplikacja Zdjęcia zawiera funkcje, takie jak integracja z usługą iCloud oraz widoki folderów lokalnych i w chmurze. Poprzednia starsza wersja aplikacji Zdjęcia zawiera funkcje, takie jak Edytor wideo, karta Kontakty i Albumy. Jeśli używasz zaktualizowanej aplikacji Zdjęcia, sekcja „Informacje" w ustawieniach aplikacji Zdjęcia wskazuje, że aplikacja to „Zaktualizowana” aplikacja Zdjęcia. W niektórych przypadkach na urządzeniu może być pobrana zarówno zaktualizowana aplikacja Zdjęcia, jak i starsza wersja aplikacji Zdjęcia.

Zaktualizowana aplikacja Zdjęcia ułatwia porządkowanie, wyświetlanie i udostępnianie zdjęć oraz klipów wideo. Na przykład aplikacja Zdjęcia przedstawia różne sposoby grupowania zdjęć i klipów wideo według nazwy, daty zrobienia lub daty modyfikacji, a także ich prezentacji w folderach, w których te pliki są przechowywane, na przykład przechowywane lokalnie na urządzeniu lub synchronizowane z urządzeniem z usług OneDrive, iCloud i innych usług w chmurze. Aplikacja umożliwia również przenoszenie, kopiowanie lub przekazywanie plików do różnych lokalizacji na komputerze lub w usłudze OneDrive. Karta Wszystkie zdjęcia wyświetla lokalnie przechowywane lub zsynchronizowane zdjęcia i klipy wideo zgodnie z datą ich wykonania. Karta Ulubione umożliwia wyświetlanie zdjęć i klipów wideo, które zostały wcześniej polubione lub oznaczone jako ulubione. Karta Foldery umożliwia wyświetlanie zdjęć lub klipów wideo według ich lokalizacji przechowywania. Dostępne są również karty, na których można wyświetlać zdjęcia i klipy wideo z dostępnych usług w chmurze (takich jak OneDrive i usługi innych firm), które zostały zsynchronizowane z urządzeniem.

Starsza wersja aplikacji Zdjęcia ułatwia porządkowanie, wyświetlanie i udostępnianie zdjęć oraz klipów wideo. Jeśli jednak używasz starszej wersji aplikacji Zdjęcia, możesz zobaczyć inne funkcje, które nie są dostępne w nowszej wersji tej aplikacji, w szczególności ustawienia Kolekcje, Albumy, Edytor wideo i Kontakty. Na karcie Kolekcja są wyświetlane zdjęcia i klipy wideo według czasu ich zrobienia. Karta Albumy ułatwia użytkownikom porządkowanie zdjęć i klipów wideo według lokalizacji i typowych tagów. Edytor wideo umożliwia edytowanie, tworzenie i udostępnianie klipów wideo.

Ustawienie Kontakty można włączyć na stronie ustawień starszej wersji aplikacji Zdjęcia i na karcie Kontakty tej aplikacji. Po włączeniu starsza wersja aplikacji Zdjęcia będzie używać technologii grupowania twarzy w celu podziału zdjęć i klipów wideo na grupy. Funkcja grupowania umożliwia wykrywanie twarzy na zdjęciu lub w klipie wideo i określanie, czy są one wizualnie podobne do twarzy na innych zdjęciach i klipach wideo w lokalnej kolekcji zdjęć. Możesz powiązać funkcję grupowania według twarzy z kontaktem z aplikacji Kontakty.

Po włączeniu grupy użytkownika w starszej wersji aplikacji Zdjęcia będą one przechowywane na urządzeniu tak długo, jak zdecydujesz się pozostawić te grupy, zdjęcia lub klipy wideo. Jeśli ustawienie Kontakty jest włączone, po trzech latach niekorzystania ze starszej wersji aplikacji Zdjęcia użytkownik otrzyma monit z prośbą o zezwolenie aplikacji Zdjęcia na dalsze grupowanie na podstawie rozpoznawania twarzy. W dowolnym momencie możesz przejść do strony ustawień starszej wersji aplikacji Zdjęcia, aby włączyć lub wyłączyć ustawienie „Osoby”. Wyłączenie tej funkcji spowoduje usunięcie danych dotyczących danych pogrupowanych na podstawie rozpoznawania twarzy ze starszej wersji aplikacji Zdjęcia, ale nie spowoduje usunięcia Twoich zdjęć ani klipów wideo. Dowiedz się więcej na temat starszej wersji aplikacji Zdjęcia i grupowania na podstawie rozpoznawania twarzy.

Jeśli zdecydujesz się udostępnić zdjęcie lub klip wideo za pomocą aplikacji Zdjęcia lub jej starszej wersji, wszelkie osadzone dane (takie jak lokalizacja, model aparatu i data) będą dostępne innym osobom i usługom, którym udostępniasz dane zdjęcie lub klip wideo.

Aplikacja Kontakty. Aplikacja Kontakty umożliwia wyświetlanie wszystkich kontaktów w jednym miejscu oraz komunikację z nimi. Dodanie konta w aplikacji Kontakty spowoduje automatyczne dodanie kontaktów zapisanych na koncie użytkownika do tej aplikacji. Użytkownik może dodawać inne konta do aplikacji Kontakty, w tym konta ze swoich sieci społecznościowych (takich jak Facebook i Twitter) oraz konta e-mail. Jeśli użytkownik doda konto, poinformujemy go, które dane aplikacja Kontakty może zaimportować lub zsynchronizować z określoną usługą, i umożliwimy wybranie danych do dodania. Inne aplikacje instalowane przez użytkownika również mogą synchronizować dane z aplikacją Kontakty (w tym udostępniać dodatkowe szczegóły istniejących kontaktów). Po wyświetleniu kontaktu w aplikacji Kontakty użytkownik zobaczy informacje o swoich ostatnich interakcjach z tą osobą (np. zdarzenia poczty e-mail i kalendarza, w tym informacje z aplikacji, z którymi aplikacja Kontakty została zsynchronizowana). Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć konto z aplikacji Kontakty.

Aplikacja Poczta i Kalendarz. Aplikacja Poczta i Kalendarz umożliwia połączenie całej poczty e-mail użytkownika, wszystkich jego kalendarzy oraz plików w jednym miejscu. Dotyczy to także rozwiązań do obsługi poczty e-mail i przechowywania plików udostępnionych przez innych dostawców. Aplikacja zapewnia usługi lokalizacyjne, takie jak informacje o pogodzie w kalendarzu, ale użytkownik może wyłączyć dostęp aplikacji do danych dotyczących lokalizacji. Po dodaniu przez użytkownika konta do aplikacji Poczta i Kalendarz jego wiadomości e-mail, elementy kalendarza, pliki, kontakty i inne ustawienia z tego konta zostaną automatycznie zsynchronizowane z jego urządzeniem i serwerami firmy Microsoft. W dowolnym momencie można usunąć konto lub wprowadzić zmiany w synchronizowanych danych konta. Aby skonfigurować konto, trzeba podać w aplikacji poświadczenia konta (nazwę użytkownika i hasło), które zostaną wysłane przez Internet na serwer danego dostawcy. Aplikacja podejmie pierwszą próbę skorzystania z bezpiecznego połączenia (SSL), aby skonfigurować konto użytkownika, ale wyśle te dane niezaszyfrowane, jeśli dostawca usług poczty e-mail użytkownika nie obsługuje protokołu SSL. Jeśli użytkownik doda konto udostępnione mu przez organizację (np. firmowy adres e-mail), właściciel danej domeny może wdrażać określone zasady i środki kontroli (np. uwierzytelnianie wieloskładnikowe lub możliwość zdalnego wymazania danych na urządzeniu), które mają wpływ na korzystanie z aplikacji przez użytkownika. Ta aplikacja korzysta z możliwości urządzenia, takich jak lokalizacja, aparat. Odwiedź witrynę Microsoft Store, aby dowiedzieć się więcej.

Aplikacja Wiadomości operatora systemu Windows (wcześniej Wiadomości Microsoft). Aplikacja Wiadomości od operatora systemu Windows odbiera i wyświetla wiadomości SMS dotyczące konta od operatora komórkowego dotyczące planu taryfowego (na przykład limity rozliczeń i danych) na komputerze lub urządzeniu. Te wiadomości są przechowywane lokalnie na urządzeniu. Na urządzeniu możesz również uzyskiwać dostęp do tych wiadomości, wyświetlać je i usuwać. Ta aplikacja korzysta z funkcji urządzenia, takich jak Kontakty. Odwiedź sklep Microsoft Store w systemie Windows, aby dowiedzieć się więcej.

Aplikacja Zegar to centrum do zarządzania czasem i koncentracją uwagi w systemie Windows. Gdy użytkownicy logują się przy użyciu konta Microsoft, mogą włączyć aplikację Microsoft To Do, która jest połączonym środowiskiem chmury. Gdy użytkownik włączy sesję skupienia, dane sesji będą przechowywane lokalnie, a użytkownik będzie mógł je wyczyścić, przechodząc do strony ustawień zegara. Ponadto sesje skupienia obsługują łączenie się z kontami usługi Spotify w celu słuchania nastrojowej muzyki ułatwiającej użytkownikom koncentrację. Odwiedź witrynę Microsoft Store, aby dowiedzieć się więcej.

Dziennik Microsoft to aplikacja systemu Windows przeznaczona specjalnie do obsługi dotykowych urządzeń obsługujących pióro, takich jak tablety i urządzenia typu 2 w 1. Udostępnia użytkownikom osobiste środowisko sporządzania notatek w dowolnej formie. Aplikacja korzysta ze sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego, aby lepiej rozpoznawać pismo ręczne, które przetwarzają dane lokalnie na urządzeniu. Po nawiązaniu połączenia z platformą Microsoft 365 (wymagana subskrypcja) użytkownicy mogą bezproblemowo uzyskiwać dostęp do kalendarza i kontaktów platformy M365 w aplikacji. Cała zawartość utworzona przez użytkownika jest automatycznie zapisywana w domyślnej lokalizacji zapisywania w bibliotece dokumentów do użytku w przyszłości. Aplikacja Dziennik umożliwia dostęp do biblioteki zdjęć oraz aparatu i mikrofonu urządzenia, dzięki czemu można je dodać do skoroszytu. Uzyskaj więcej informacji na temat aplikacji Dziennik tutaj lub odwiedź stronę Microsoft Store, aby dowiedzieć się więcej.

Aplikacja Plany komórkowe ułatwia dostęp do Internetu, w większej liczbie miejsc na komputerze z systemem Windows 10 i urządzeniach z systemem 11 LTE. Po zarejestrowaniu się w celu uzyskania planu taryfowego na urządzeniu, nawiązuje ono połączenie z operatorem komórkowym, umożliwiając realizację zakupów za pośrednictwem portalu online operatora komórkowego. Do korzystania z tej aplikacji będzie potrzebna obsługiwana karta SIM. Aplikacja Plany komórkowe będzie używać identyfikatorów IMEI, IMSI, EID, ICCID i kraju (przybliżona lokalizacja określona przez identyfikator sieci komórkowej lub zwrotny adres IP sieci Wi-Fi) w celu określenia, którzy operatorzy komórkowi są dostępni w Twoim regionie. Operator komórkowy może wysyłać powiadomienia do użytkowników za pośrednictwem aplikacji Plany komórkowe. Ta aplikacja korzysta z możliwości urządzenia, takich jak aparat i mikrofon. Odwiedź witrynę Microsoft Store, aby dowiedzieć się więcej.

Aplikacja Menedżer komputera osobistego jest dostępna w wybranych regionach i jest narzędziem komputerowym mającym na celu zwiększenie wydajności komputera. Zgodnie z Twoim żądaniem, aplikacja Menedżer komputera osobistego przeskanuje urządzenie i umożliwi usunięcie niepotrzebnych lub tymczasowych dokumentów, zoptymalizowanie pamięci podręcznej, zatrzymanie lub odzyskanie sprawności po nieautoryzowanych zmianach albo korzystanie z innych funkcji, takich jak sprawdzanie kondycji, zwiększanie wydajności jednym kliknięciem, oczyszczanie magazynu, zarządzanie plikami i wyskakującymi okienkami oraz ochrona ustawień domyślnych.

Aplikacja Menedżer komputera osobistego zablokuje wyskakujące okienka na podstawie reguł blokowania reklam i wyskakujących okienek wybranych przez Ciebie za pośrednictwem bloku niestandardowego. Jeśli zgadzasz się na dołączenie do „Menedżer komputera osobistego — plan wyskakujących okienek”, gdy blokujesz wyskakujące okienka za pośrednictwem bloku niestandardowego, możesz pomóc nam zoptymalizować funkcję zarządzania wyskakującymi okienkami aplikacji Menedżer komputera osobistego, wykonując zrzuty ekranu wyskakującego okienka i wysyłając go do firmy Microsoft. Firma Microsoft nie zbiera informacji innych niż zrzuty ekranu, tytuł systemu Windows i klasa systemu Windows. Wysłane zrzuty ekranu są przechowywane tylko przez krótki czas i regularnie usuwane. Preferencjami planu wyskakujących okienek możesz zarządzać za pomocą ustawień aplikacji Menedżer komputera osobistego w dowolnym momencie. Funkcja opinii w aplikacji Menedżer komputera osobistego może również przetwarzać dane osobowe, jeśli uwzględnisz je w opiniach przekazywanych firmie Microsoft. Opinie użytkowników są regularnie usuwane po przetworzeniu. Odwiedź witrynę Microsoft Store, aby dowiedzieć się więcej.

Narzędzie Wycinanie jest przydatnym narzędziem w systemie Windows, które używa mikrofonu i biblioteki obrazów do przechwytywania i przechowywania zrzutów ekranu oraz nagrań ekranu. Narzędzie Wycinanie zawiera funkcję akcji tekstu, która korzysta z wbudowanej obsługi optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Możesz zaznaczać i kopiować tekst bezpośrednio z obrazów przy użyciu optycznego rozpoznawania znaków. Ponadto funkcja akcji tekstu umożliwia redagowanie poufnych informacji z przechwyconego tekstu. Dzięki integracji schowka skopiowane elementy z narzędzia Wycinanie są również kopiowane do schowka. Jeśli włączysz historię schowka na różnych urządzeniach, skopiowana zawartość będzie mogła być bezproblemowo używana na różnych urządzeniach. Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami schowka i wycinania za pomocą ustawień systemu Windows. Odwiedź witrynę Microsoft Store, aby dowiedzieć się więcej.

Aplikacja Rejestrator dźwięku to uniwersalne narzędzie przeznaczone do przechwytywania dźwięku za pośrednictwem mikrofonu w różnych scenariuszach. Podczas nagrywania możesz oznaczyć kluczowe momenty, aby później łatwo zlokalizować ważne sekcje. Możesz również przycinać, dostosowywać poziomy głośności lub stosować inne modyfikacje w razie potrzeby i odtwarzać nagrania. Twoje nagrania są automatycznie zapisywane i przechowywane w folderze Dokumenty w celu łatwego dostępu. Możesz też udostępniać nagrania dźwiękowe znajomym i rodzinie. Odwiedź witrynę Microsoft Store, aby dowiedzieć się więcej.

Microsoft Clipchamp to edytor wideo zaprojektowany w celu ułatwienia tworzenia wideo. Umożliwia użytkownikom łączenie klipów wideo, obrazów i plików dźwiękowych, a także dodawanie tekstu i efektów, a następnie zapisywanie gotowego klipu wideo na urządzeniu lub przechowywanie wideo w osobistej usłudze OneDrive za pośrednictwem konta Microsoft. Użytkownicy mogą również dodawać filmy i muzykę z biblioteki, efekty dźwiękowe, naklejki, elementy graficzne, tła i nie tylko. Użytkownicy mogą zezwolić aplikacji Clipchamp na dostęp do aparatu i mikrofonu w celu nagrywania wideo bezpośrednio z urządzenia. Aby zapewnić lepsze środowisko, na przykład możliwość wyboru języka, który ma być wyświetlany, program Clipchamp zbierze Twoją nieprecyzyjną lokalizację. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do usługi Clipchamp za pomocą osobistego lub rodzinnego konta Microsoft za pośrednictwem aplikacji Clipchamp dla systemu Windows 10 lub Windows 11 oraz w przeglądarce Edge lub Chrome pod adresem https://app.clipchamp.com.

Odtwarzacz multimedialny jest domyślnym wbudowanym odtwarzaczem plików multimedialnych (audio i wideo). Po wybraniu opcji otwarcia pliku multimedialnego, aplikacja Odtwarzacz multimedialny odczyta zawartość tego pliku. Po otwarciu aplikacji Odtwarzacz multimedialny zostanie odczytana zawartość folderów biblioteki muzycznej i biblioteki wideo w celu wypełnienia własnych stron biblioteki muzycznej oraz biblioteki wideo w Odtwarzaczu multimedialnym w celu ułatwienia organizowania, przeglądania i odtwarzania zawartości multimedialnej.

Aby wzbogacić środowisko podczas odtwarzania muzyki, aplikacja Odtwarzacz multimedialny automatycznie spróbuje wyświetlić okładkę wykonawcy i okładkę albumu dla odtwarzanej zawartości oraz zawartości biblioteki muzycznej. Aby udostępnić te informacje, aplikacja Odtwarzacz multimedialny wysyła do firmy Microsoft żądanie informacji zawierające standardowe dane urządzenia, takie jak adres IP urządzenia, wersja oprogramowania urządzenia, ustawienia regionalne i językowe oraz identyfikator zawartości. W razie potrzeby funkcję tę można wyłączyć na stronie ustawień aplikacji.

Filmy i TV.Aplikacja Filmy i TV Microsoft umożliwia wypożyczanie lub kupowanie filmów oraz seriali telewizyjnych i odtwarzanie ich na urządzeniu.

Aby pomóc w odkrywaniu interesujących zawartości, aplikacja Filmy i TV gromadzi dane o oglądanych filmach oraz programach telewizyjnych, w tym o długości odtwarzania i wystawionych ocenach.

Aplikacja Filmy i TV może również wyświetlać oraz odtwarzać lokalne pliki wideo zapisane na komputerze. W tym celu potrzebuje dostępu do biblioteki wideo na urządzeniu.

Starszy program Windows Media Player. Używając Starszego programu Windows Media Player można odczytywać zawartość multimedialną, taką jak pliki wideo, dźwiękowe i obrazów, co umożliwia odtwarzanie płyt CD i innych zawartości cyfrowych (takich jak pliki wideo i dźwiękowe), zgrywanie płyt CD i zarządzanie biblioteką multimediów. Aby wzbogacić środowisko podczas odtwarzania zawartości w bibliotece, Starszy program Windows Media Player wyświetla powiązane informacje o multimediach, takie jak tytuł albumu, tytuły utworów, okładka albumu, wykonawca i kompozytor. Aby rozszerzyć informacje o multimediach, Starszy program Windows Media Player wyśle żądanie do firmy Microsoft, które zawiera standardowe informacje o komputerze, identyfikator zawartości multimedialnej oraz informacje o multimediach już zawarte w bibliotece Starszego programu Windows Media Player (w tym informacje, które możesz edytować lub wprowadzić samodzielnie), aby firma Microsoft mogła rozpoznać ścieżkę, a następnie zwrócić dodatkowe dostępne informacje.

Starszy program Windows Media Player umożliwia również odtwarzanie zawartości przesyłanej strumieniowo przez sieć. Aby udostępnić tę usługę, Starszy program Windows Media Player musi komunikować się z serwerem multimediów strumieniowych. Te serwery są zwykle obsługiwane przez dostawców treści innych niż Microsoft. Podczas odtwarzania mediów strumieniowych, Starszy program Windows Media Player wyśle dziennik do serwera multimediów strumieniowych lub innych serwerów internetowych, jeśli serwer multimediów strumieniowych tego zażąda. Dziennik zawiera takie szczegóły, jak: czas połączenia, adres IP, wersja systemu operacyjnego, wersja Starszego programu Windows Media Player, numer identyfikacyjny odtwarzacza (identyfikator odtwarzacza), datę i protokół. Aby chronić Twoją prywatność, Starszy program Windows Media Player domyślnie wysyła identyfikator odtwarzacza, który jest inny dla każdej sesji.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Krótki opis

Funkcja Windows Hello oferuje natychmiastowy dostęp do urządzenia użytkownika dzięki uwierzytelnianiu biometrycznemu. Jeśli funkcja Windows Hello jest włączona, skanuje twarz, odcisk palca lub tęczówkę użytkownika, aby go zidentyfikować na podstawie zestawu unikatowych punktów lub cech, które są pobierane z obrazu i przechowywane na urządzeniu użytkownika jako szablon — nie przechowuje jednak samego zdjęcia, obrazu twarzy ani tęczówki. Dane dotyczące weryfikacji biometrycznej używane do logowania nie wypłyną z urządzenia użytkownika. Dane dotyczące weryfikacji biometrycznej pozostaną na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Po upływie jednak dłuższego okresu braku aktywności funkcji Windows Hello zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, że chcesz nadal przechowywać dane dotyczące weryfikacji biometrycznej. Możesz usunąć dane dotyczące weryfikacji biometrycznej w ustawieniach. Dowiedz się więcej o Windows Hello.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Krótki opis

Usługa Windows Search umożliwia przeszukiwanie Twojej zawartości i Internetu z jednego miejsca. Jeśli użytkownik chce używać funkcji Windows Search do wyszukiwania „własnej zawartości”, zostaną wyświetlone osobiste elementy w usłudze OneDrive, OneDrive dla firm (o ile funkcja jest włączona), innych dostawców magazynu w chmurze w zakresie obsługiwanym przez tych dostawców i urządzenie użytkownika. W przypadku wykorzystywania funkcji Windows Search do przeszukiwania sieci Web lub uzyskiwania propozycji wyszukiwania z funkcji Windows Search wyniki wyszukiwania są obsługiwane przez usługę Bing. Firma Microsoft wykorzystuje kwerendę wyszukiwania sformułowaną przez użytkownika zgodnie z opisem zamieszczonym w sekcji Bing niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu w systemie Windows .

Rozrywka i pokrewne usługiRozrywka i pokrewne usługimainentertainmentmodule
Krótki opis

Aplikacja Rozrywka i pokrewne usługi oferują zaawansowane możliwości techniczne odtwarzania różnych materiałów, aplikacji i gier.

XboxXboxmainxboxmodule
Krótki opis
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Krótki opis
Microsoft StartMicrosoft Startmainmainmodule
Krótki opis
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Krótki opis
Windows Mixed RealityWindows Mixed Realitymainwindowsmixedrealitymodule
Krótki opis
maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincaliforniaconsumerprivacyactmodule,mainadvertisingmodule,mainspeechrecognitionmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule mainofficeservicesmodule,mainmsfamilymodule,mainteamsmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule,mainsurfacemodule,mainsurfaceduomodule,mainlinkedinmodule mainbingmodule,mainmsedgemodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainactivityhistorymodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainfeedbackhubmodule,maingethelpmodule,mainlivecaptionsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainnarratormodule,maincrossdevicemodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowshellomodule,mainyourphonemodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,mainsilverlightmodule,mainwindowsmixedrealitymodule
mainartificialintelligenceandmicrosoftcopilotmodule
Pliki „cookie”

Większość witryn firmy Microsoft używa plików cookie, małych plików tekstowych umieszczonych na Twoim urządzeniu, które serwery sieci Web wykorzystują w danej domenie, z której umieszczony plik cookie może pozyskiwać później dane. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do przechowywania preferencji i ustawień użytkownika, pomagania w logowaniu, wyświetlania spersonalizowanych reklam oraz do analizy działania witryny. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pliki cookie i podobne technologie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Porozumienie rozszerzające zawarte pomiędzy Europą, Stanami Zjednoczonymi i Zjednoczonym Królestwem oraz porozumienie zawarte pomiędzy Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi określające zasady prywatności danych

Firma Microsoft stosuje się do porozumienia rozszerzającego zawartego pomiędzy Europą, Stanami Zjednoczonymi i Zjednoczonym Królestwem w odniesieniu do porozumień zawartych pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi oraz Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi określających zasady prywatności danych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję Gdzie firma Microsoft przechowuje i przetwarza dane osobowe i odwiedź witrynę internetową platformy Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczącej prywatności danych.

Kontakt z nami

Jeśli użytkownik ma pytanie dotyczące prywatności lub pytanie do głównego specjalisty firmy Microsoft ds. zachowania poufności / specjalisty UE ds. ochrony danych, powinien skontaktować się z nami. Pomoże w tym formularz sieci Web. Więcej informacji na temat kontaktu z firmą Microsoft, w tym z Microsoft Ireland Operations Limited, można znaleźć w sekcji Sposób kontaktu niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.