Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni. Mae'r datganiad preifatrwydd hwn yn esbonio'r data personol mae Microsoft yn ei brosesu, sut mae'n ei brosesu ac at ba ddiben.

Mae Microsoft yn cynnig ystod eang o gynnyrch, gan gynnwys cynnyrch gweinydd a ddefnyddir i helpu i weithredu mentrau ledled y byd, dyfeisiau a ddefnyddiwch yn eich cartref, meddalwedd mae myfyrwyr yn ei ddefnyddio yn yr ysgol, a gwasanaethau mae datblygwyr yn eu defnyddio i greu ac i letya'r datblygiad nesaf. Mae cyfeiriadau at gynhyrchion Microsoft yn y datganiad hwn yn cynnwys gwasanaethau, gwefannau, apiau, meddalwedd, gweinyddion, a dyfeisiau Microsoft.

Darllenwch fanylion penodol y cynnyrch yn y datganiad preifatrwydd hwn, sy'n darparu gwybodaeth berthnasol ychwanegol. Mae'r datganiad hwn yn berthnasol i ryngweithiad Microsoft gyda chi a'r cynnyrch Microsoft a restrir isod, yn ogystal â chynhyrchion eraill Microsoft sy'n arddangos y datganiad hwn.

Efallai y byddai'n well gan bobl ifanc ddechrau gyda'r dudalen Preifatrwydd i bobl ifanc. Mae'r dudalen honno'n amlygu gwybodaeth a allai fod yn ddefnyddiol i bobl ifanc.

Ar gyfer unigolion yn yr Unol Daleithiau, gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd Data Talaith yr U.D. a Pholisi Preifatrwydd Data Iechyd Defnyddwyr Talaith Washington am wybodaeth ychwanegol am sut mae eich data personol yn cael ei brosesu a'ch hawliau dan y deddfau data preifatrwydd Talaith yr U.D. perthnasol.


Data personol rydym yn ei gasgluData personol rydym yn ei gasglumainpersonaldatawecollect
Crynodeb
Testun llawn

Mae Microsoft yn casglu data oddi wrthych, drwy ein rhyngweithio â chi a thrwy ein cynnyrch at ddibenion amrywiol a ddisgrifir isod, gan gynnwys i weithredu'n effeithiol a rhoi'r profiadau gorau i chi gyda'n cynnyrch. Gallwch ddarparu rhywfaint o'r data yma'n uniongyrchol, megis pan fyddwch yn creu cyfrif Microsoft, gweinyddu cyfrif trwyddedu eich sefydliad yn cyflwyno ymholiad chwilio i Bing, cofrestru ar gyfer digwyddiad Microsoft, siarad gorchymyn llais i Cortana, llwytho dogfen i OneDrive, cofrestru ar gyfer Microsoft 365, neu'n cysylltu â ni am gymorth. Rydyn ni'n cael rhywfaint ohono drwy gasglu data am eich rhyngweithio, eich defnydd a'ch profiad gyda'n cynnyrch a'n cyfathrebu.

Rydyn ni'n dibynnu ar sawl rheswm a chaniatâd cyfreithiol (weithiau fe'i gelwir yn "seiliau cyfreithiol") i brosesu data, gan gynnwys gyda'ch cydsyniad chi, cydbwyso buddiannau cyfiawn, yr anghenraid i ymrwymo i gontractau a'u cyflawni, a chydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol am amrywiaeth o ddibenion a ddisgrifir isod.

Rydym hefyd yn cael data gan drydydd partïon. Rydym yn diogelu data a geir gan drydydd parti yn unol â'r arferion a ddisgrifwyd yn y datganiad hwn, yn ogystal ag unrhyw gyfyngiadau a osodir gan darddiad y data. Mae'r ffynonellau trydydd parti hyn yn amrywio dros amser ac yn cynnwys:

 • Broceriaid data rydyn ni'n prynu data demograffig ganddynt i ategu'r data rydyn ni'n ei gasglu.
 • Gwasanaethau sy'n rhyddhau cynnwys a gynhyrchir gan y defnyddiwr ar eu gwasanaeth i bobl eraill, fel adolygiadau o fusnesau lleol neu ddeunydd ar gyfer cyfryngau cymdeithasol.
 • Gwasanaethau cyfathrebu, gan gynnwys darparwyr e-bost a rhwydweithiau cymdeithasol, pan roddwch eich caniatâd i ni gael mynediad at eich data ar wasanaethau trydydd parti neu rwydweithiau o'r fath.
 • Darparwyr gwasanaeth sy'n ein helpu i bennu lleoliad eich dyfais.
 • Partneriaid rydyn ni'n cynnig gwasanaethau wedi'u brandio ar y cyd â nhw neu'n ymgysylltu mewn gweithgareddau marchnata ar y cyd â nhw.
 • Datblygwyr sy'n creu profiadau trwy neu ar gyfer cynnyrch Microsoft.
 • Trydydd partïon sy'n darparu profiadau drwy gynnyrch Microsoft.
 • Ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus, fel ffynonellau data a setiau data'r sector cyhoeddus, academaidd, a masnachol.

Os ydych chi'n cynrychioli sefydliad, fel busnes neu ysgol, sy'n defnyddio Cynnyrch Menter a Datblygwyr gan Microsoft, edrychwch ar adran Cynnyrch menter a datblygwyr y datganiad preifatrwydd hwn i ddysgu sut rydyn ni'n prosesu eich data. Os ydych chi'n ddefnyddiwr terfynol cynnyrch Microsoft neu gyfrif Microsoft a ddarperir gan eich sefydliad, gweler yr adrannau Cynhyrchion a ddarperir gan eich sefydliad a Cyfrif Microsoft am ragor o wybodaeth.

Mae gennych ddewis o ran y dechnoleg rydych chi'n ei defnyddio a'r data rydych chi'n ei rannu. Pan ofynnir i chi ddarparu data personol, gallwch chi wrthod. Mae llawer o'n cynnyrch yn gofyn am rywfaint o ddata personol er mwyn gweithio a darparu gwasanaeth i chi. Os byddwch chi'n dewis peidio â darparu'r data gofynnol i weithredu a darparu cynnyrch neu nodwedd i chi, fyddwch chi ddim yn gallu defnyddio'r cynnyrch neu'r nodwedd honno. Yn yr un modd, pan fydd angen i ni gasglu data personol o dan y gyfraith neu er mwyn ymrwymo i gontract neu gyflawni contract gyda chi, ac na fyddwch chi'n darparu'r data hwnnw, ni fyddwn yn gallu ymrwymo i'r contract, neu os ydy hyn yn ymwneud â chynnyrch rydych chi'n ei ddefnyddio'n barod, efallai bydd angen i ni ei atal neu ei ganslo. Byddwn yn rhoi gwybod i chi ar y pryd os mai dyma yw'r achos. Pan fydd darparu'r data yn ddewisol, a'ch bod yn dewis peidio â rhannu data personol, fydd nodweddion fel personoli sy'n defnyddio'r data ddim yn gweithio i chi.

Mae'r data rydyn ni'n ei gasglu yn dibynnu ar gyd-destun eich rhyngweithio â Microsoft a'r dewisiadau rydych chi'n eu gwneud (gan gynnwys eich gosodiadau preifatrwydd), y cynnyrch a'r nodweddion rydych chi'n eu defnyddio, eich lleoliad a'r gyfraith berthnasol.

Gall y data y byddwn yn ei gasglu gynnwys y canlynol:

Enw a data cyswllt. Eich enw cyntaf ac olaf, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post, rhif ffôn, a data cyswllt tebyg arall.

Manylion personol. Cyfrineiriau, awgrymiadau cyfrinair, a gwybodaeth ddiogelwch debyg a ddefnyddir ar gyfer dilysu a chael mynediad i gyfrif.

Data demograffig. Data amdanoch megis eich oedran, eich rhywedd, eich gwlad a'ch iaith a ffafrir.

Data talu. Data i brosesu taliadau, fel eich rhif dull talu (fel rhif eich cerdyn credyd) a’r cod diogelwch sy’n gysylltiedig â’ch dull talu.

Data tanysgrifiad a thrwyddedu. Gwybodaeth am eich tanysgrifiadau, trwyddedau a hawliau eraill.

Rhyngweithio. Data am eich defnydd o gynnyrch Microsoft. Mewn rhai achosion, fel ymholiadau chwilio, dyma'r data rydych chi'n ei roi er mwyn defnyddio'r cynnyrch. Mewn achosion eraill, fel adroddiadau gwall, dyma'r data rydyn ni'n ei gynhyrchu. Mae enghreifftiau eraill o ddata rhyngweithio yn cynnwys:

 • Data am y ddyfais a data defnydd. Data am eich dyfais a'r cynnyrch a'r nodweddion rydych chi'n eu defnyddio, gan gynnwys gwybodaeth am eich caledwedd a'ch meddalwedd, sut mae ein cynnyrch yn perfformio, yn ogystal â'ch gosodiadau. Er enghraifft:
  • Taliad a hanes cyfrif. Data am yr eitemau rydych yn eu prynu a gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif.
  • Pori hanes. Data am y tudalennau gwe rydych yn ymweld â nhw.
  • Data dyfais, cysylltedd a chyfluniad. Data am eich dyfais, ffurfweddiad eich dyfais, a rhwydweithiau cyfagos. Er enghraifft, data am y systemau gweithredu a meddalwedd arall sydd wedi'i osod ar eich dyfais, gan gynnwys allweddi cynnyrch. Yn ogystal, cyfeiriad IP, dynodwyr dyfais (fel y rhif IMEI ar gyfer ffonau), gosodiadau rhanbarthol ac iaith, a gwybodaeth am bwyntiau mynediad WLAN ger eich dyfais.
  • Adroddiadau gwallau a data perfformiad. Data am berfformiad y cynhyrchion ac unrhyw broblemau a gewch, gan gynnwys adroddiadau gwallau. Gall adroddiadau gwallau (a elwir weithiau yn “damwain damwain”) gynnwys manylion y feddalwedd neu'r caledwedd sy'n gysylltiedig â gwall, cynnwys y ffeiliau a agorwyd pan ddigwyddodd gwall, a data am feddalwedd arall ar eich dyfais.
  • Datrys problemau a chymorth data. Data a ddarperir gennych pan fyddwch yn cysylltu â Microsoft am help, megis y cynhyrchion rydych yn eu defnyddio, a manylion eraill sy'n ein helpu i ddarparu cymorth. Er enghraifft, data cyswllt neu ddilysu, cynnwys eich sgyrsiau a chyfathrebiadau eraill gyda Microsoft, data am gyflwr eich dyfais, a'r cynhyrchion rydych chi'n eu defnyddio sy'n gysylltiedig â'ch ymholiad cymorth. Pan fyddwch yn cysylltu â ni, er enghraifft ar gyfer cymorth cwsmeriaid, efallai y bydd sgyrsiau ffôn neu sesiynau sgwrsio gyda'n cynrychiolwyr yn cael eu monitro a'u recordio.
  • Data defnydd bot. Rhyngweithio â bots a sgiliau sydd ar gael trwy gynhyrchion Microsoft, gan gynnwys bots a sgiliau a ddarperir gan drydydd partïon.
 • Diddordebau a ffefrynnau. Data am eich diddordebau a ffefrynnau, megis y timau chwaraeon rydych yn eu dilyn, yr ieithoedd rhaglennu yr ydych yn ffafrio, y stociau rydych yn eu holrhain, neu’r dinasoedd rydych yn eu hychwanegu i gadw golwg ar bethau fel y tywydd a thraffig. Yn ychwanegol i’r rhai hynny rydych yn eu darparu’n benodol, mae’n bosibl hefyd y caiff eich diddordebau a ffefrynnau eu casglu neu byddant yn tarddu o ddata arall rydym yn ei gasglu.
 • Data am ddefnydd o gynnwys. Gwybodaeth am gynnwys cyfryngau (e.e. teledu, fideo, cerddoriaeth, sain, llyfrau testun, apiau, a gemau) rydych chi'n eu defnyddio drwy gyfrwng ein cynnyrch.
 • Chwiliadau a gorchmynion. Ymholiadau chwilio a gorchmynion pan fyddwch yn defnyddio cynhyrchion Microsoft gyda swyddogaeth chwilio neu gynhyrchiant cysylltiedig, megis rhyngweithio â bot sgwrsio.
 • Data llais. Eich data llais, a elwir weithiau’n “clipiau llais”, megis wrth i chi ddweud ymholiadau chwilio, gorchmynion, neu arddweud, a all gynnwys seiniau yn y cefndir.
 • Data testun, incio a theipio. Data testun, incio a theipio, a gwybodaeth gysylltiedig. Er enghraifft, pan fyddwn yn casglu data incio, byddwn yn casglu gwybodaeth am leoliad eich offeryn incio ar eich dyfais.
 • Delweddau. Delweddau a gwybodaeth gysylltiedig, fel metaddata lluniau. Er enghraifft, rydym yn casglu'r ddelwedd rydych chi'n ei darparu pan fyddwch chi'n defnyddio gwasanaeth sy'n galluogi delweddau Bing.
 • Cysylltiadau a pherthnasoedd. Data am eich cysylltiadau a'ch perthnasoedd os ydych chi'n defnyddio cynnyrch i rannu gwybodaeth ag eraill, rheoli cysylltiadau, cyfathrebu ag eraill neu wella eich cynhyrchiant.
 • Data cymdeithasol. Gwybodaeth am eich perthnasoedd a'r rhyngweithio rhyngoch chi, pobl eraill, a sefydliadau, fel mathau o ymgysylltu (e.e. hoffi, ddim yn hoffi, digwyddiadau ac ati) sy'n ymwneud â phobl a sefydliadau.
 • Data lleoliad. Data am leoliad eich dyfais, a all fod yn fanwl neu’n amhenodol. Er enghraifft, rydym yn casglu data lleoliad gan ddefnyddio System Lywio Lloeren Byd-eang (GNSS) (e.e. GPS) a data am dyrau cell a llefydd gwe Wi-Fi cyfagos. Gellir hefyd canfod lleoliad o gyfeiriad IP dyfais neu ddata yn eich proffil cyfrif sy’n dangos ble mae wedi’i lleoli gyda llai o fanylder, fel mewn dinas neu ar lefel cod post.
 • Mewnbwn arall. Mewnbwn arall a ddarperir pan fyddwch chi'n defnyddio ein cynnyrch. Er enghraifft, data fel y botymau rydych chi'n eu pwyso ar Xbox wireless controller wrth ddefnyddio rhwydwaith Xbox, data tracio cymalau pan fyddwch chi'n defnyddio Kinect, a data synhwyro arall, fel nifer y camau rydych chi'n eu cymryd, pan fyddwch chi'n defnyddio dyfeisiau sydd â synwyryddion perthnasol. Ac, os ydych chi'n defnyddio Spend, dan eich cyfarwyddyd chi, rydym hefyd yn casglu data drafodion ariannol o gyhoeddwr eich cerdyn credyd er mwyn darparu'r gwasanaeth. Os ydych chi'n mynd i ddigwyddiad yn y siop, rydym yn casglu'r data a rowch i ni wrth gofrestru ar gyfer y digwyddiad neu yn ystod y digwyddiad. Os ydych chi'n rhoi cynnig ar ennill gwobr, byddwn yn casglu'r data rydych chi'n ei roi ar y ffurflen gais.

Cynnwys. Cynnwys eich ffeiliau a'r cyfathrebiadau rydych chi'n eu mewnbynnu, eu llwytho i fyny, eu cael, eu creu, a'u rheoli. Er enghraifft, os ydych yn trosglwyddo ffeil gan ddefnyddio Skype i defnyddiwr Skype arall, rydym angen casglu cynnwys y ffeil honno i'w dangos i chi a'r defnyddiwr arall. Os byddwch yn derbyn e-bost yn defnyddio Outlook.com, mae angen i ni gasglu cynnwys yr e-bost hwnnw i'w ddanfon i'ch blwch derbyn, ei arddangos i chi, eich galluogi i'w ateb, a'i storio i chi nes byddwch yn dewis ei ddileu. Dyma'r cynnwys arall rydym yn ei gasglu wrth ddarparu cynnyrch i chi:

 • Cyfathrebiadau, gan gynnwys sain, fideo, testun (wedi teipio, incio, arddweud neu fel arall), mewn neges, e-bost, galwad, cais am gyfarfod, neu sgwrs.
 • Lluniau, delweddau, caneuon, ffilmiau, meddalwedd, a chyfryngau neu ddogfennau eraill rydych chi'n eu storio, eu hadfer, neu'n eu prosesu fel arall yn ein cwmwl.

Fideo neu recordiadau. Recordiadau o ddigwyddiadau a gweithgareddau mewn adeiladau Microsoft, mannau adwerthu a lleoliadau eraill. Os byddwch chi'n mynd i mewn i leoliadau Microsoft Store neu gyfleusterau eraill, neu'n mynd i ddigwyddiad Microsoft sy'n cael ei recordio, cawn brosesu eich delwedd a'ch data llais.

Adborth a sgoriau. Gwybodaeth rydych chi'n ei darparu i ni a chynnwys y negeseuon rydych chi'n eu hanfon atom ni, fel adborth, data arolwg, ac adolygiadau cynnyrch rydych chi'n eu hysgrifennu.

Data traffig. Data sy’n cael ei gynhyrchu wrth i chi ddefnyddio gwasanaethau cyfathrebu Microsoft. Mae data traffig yn nodi gyda phwy rydych wedi cyfathrebu, a phryd digwyddodd y cyfathrebu. Byddwn ni’n prosesu eich data traffig fel sydd ei angen er mwyn darparu, cynnal, a gwella ein gwasanaethau cyfathrebu yn unig, a byddwn ni’n gwneud hynny gyda’ch caniatâd.

Mae'r adrannau cynnyrch-benodol isod yn disgrifio arferion casglu data sy’n berthnasol wrth ddefnyddio’r cynnyrch dan sylw.

Sut rydym yn defnyddio data personolSut rydym yn defnyddio data personolmainhowweusepersonaldatamodule
Crynodeb
Testun llawn

Mae Microsoft yn defnyddio'r data rydym yn eu casglu i roi profiadau cyfoethog a rhyngweithiol i chi. Yn benodol, rydym yn defnyddio data i wneud y canlynol:

 • Darparu ein cynnyrch, sy'n cynnwys diweddaru, diogelu a datrys problemau, yn ogystal â darparu cymorth. Mae hefyd yn cynnwys rhannu data pan fydd angen er mwyn darparu'r gwasanaeth neu gyflawni eich trafodion.
 • Gwella a datblygu ein cynnyrch.
 • Rhoi gwedd bersonol ar ein cynnyrch a gwneud argymhellion.
 • Hysbysebu a marchnata i chi, sy'n cynnwys anfon gohebiaeth hyrwyddo, targedu hysbysebion a chyflwyno cynigion perthnasol i chi.

Rydym hefyd yn defnyddio'r data i weithredu ein busnes, sy'n cynnwys dadansoddi ein perfformiad, cyflawni ein dyletswyddau cyfreithiol, datblygu ein gweithle a gwneud gwaith ymchwil.

At y dibenion hyn, rydym yn cyfuno data rydym yn eu casglu o wahanol gyd-destunau (er enghraifft, o'ch defnydd o ddau gynnyrch Microsoft). Er enghraifft, gall Cortana ddefnyddio gwybodaeth o'ch calendr i awgrymu eitemau gweithredu mewn e-bost rhybudd ac mae Microsoft Store yn defnyddio gwybodaeth am yr apiau a'r gwasanaethau rydych yn eu defnyddio er mwyn gwneud argymhellion personol ynghylch apiau. Fodd bynnag, rydym wedi sefydlu mesurau diogelwch technolegol a gweithdrefnol sydd wedi'u cynllunio i atal cyfuniadau penodol o ddata, lle bo'n ofynnol dan y gyfraith. Er enghraifft, lle bo'n ofynnol dan y gyfraith, rydym yn storio data rydym yn ei gasglu gennych pan nad ydych wedi’ch dilysu (heb fewngofnodi) ar wahân i unrhyw wybodaeth cyfrif sy’n eich adnabod yn uniongyrchol, megis eich enw, cyfeiriad e-bost, neu rif ffôn.

Mae ein prosesu data personol at y dibenion hyn yn cynnwys dulliau prosesu awtomataidd ac â llaw (dynol). Mae ein dulliau awtomataidd yn aml yn gysylltiedig i ac wedi eu cefnogi gan ein dulliau â llaw. Er enghraifft, er mwyn adeiladu, hyfforddi a gwella cywirdeb ein dulliau prosesu awtomataidd (gan gynnwys deallusrwydd artiffisial neu AI), rydym yn adolygu â llaw rhai o'r rhagfynegiadau a'r casgliadau a gynhyrchwyd gan y dulliau awtomataidd yn erbyn y data sylfaenol y gwnaed y rhagfynegiadau a'r casgliadau ohonynt. Er enghraifft, gyda'ch caniatâd chi ac at ddiben gwella ein technolegau adnabod llais, rydym yn adolygu â llaw darnau byr o ddata llais rydym wedi cymryd camau i'w ddad-adnabod. Gall weithwyr Microsoft neu werthwyr sy’n gweithio ar ran Microsoft gynnal yr adolygiad â llaw hwn.

Pan fyddwn yn prosesu data personol amdanoch chi, rydym yn gwneud hynny gyda'ch caniatâd a / neu yn ôl yr angen i ddarparu'r cynhyrchion rydych chi'n eu defnyddio, gweithredu ein busnes, cwrdd â'n rhwymedigaethau cytundebol a chyfreithiol, amddiffyn diogelwch ein systemau a'n cwsmeriaid, neu gyflawni eraill. buddiannau cyfreithlon Microsoft fel y disgrifir yn yr adran hon ac yn yr Rhesymau rydym yn rhannu data personol y datganiad preifatrwydd hwn. Pan fyddwn yn trosglwyddo data personol o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, rydym yn gwneud hynny ar sail amrywiaeth o fecanweithiau cyfreithiol, fel y disgrifir yn adran Lle rydym yn storio ac yn prosesu data personol y datganiad preifatrwydd hwn.

Rhagor o wybodaeth am ddibenion prosesu:

 • Darparu ein cynnyrch. Rydym yn defnyddio data i weithredu ein cynnyrch a rhoi profiadau cyfoethog a rhyngweithiol i chi. Er enghraifft, os ydych chi'n defnyddio OneDrive rydym yn prosesu'r dogfennau rydych chi'n eu llwytho i fyny i OneDrive i'ch galluogi chi i adfer, dileu, golygu, anfon ymlaen, neu eu prosesu fel arall, a hynny dan eich cyfarwyddyd chi, fel rhan o'r gwasanaeth. Neu, er enghraifft, os ydych chi'n rhoi ymholiad chwilio ym mheiriant chwilio Bing, rydym yn defnyddio'r ymholiad hwnnw i ddangos y canlyniadau chwilio i chi. Yn ogystal, gan fod cyfathrebiadau yn nodwedd o amryw o gynnyrch, rhaglenni, a gweithgareddau, rydym yn defnyddio data i gysylltu â chi. Er enghraifft, efallai y byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn, e-bost, neu gyfrwng arall i roi gwybod i chi pan fydd tanysgrifiad yn dod i ben neu i drafod eich cyfrif trwyddedu. Rydym hefyd yn cyfathrebu â chi i ddiogelu ein cynnyrch, er enghraifft drwy roi gwybod i chi pan fydd diweddariadau cynnyrch ar gael.
 • Gwella cynnyrch. Byddwn yn defnyddio data i wella ein cynnyrch yn barhaus, gan gynnwys ychwanegu nodweddion neu alluoedd newydd. Er enghraifft, rydym yn defnyddio adroddiadau gwall i wella nodweddion diogelwch, ymholiadau chwilio a chliciau yn Bing i wella perthnasedd canlyniadau’r chwiliad, data defnydd i bennu pa nodweddion newydd i'w blaenoriaethu, a data llais i wella a datblygu cywirdeb adnabod llais.
 • Personoli. Mae llawer o gynnyrch yn cynnwys nodweddion personol, fel argymhellion sy'n gwella eich cynhyrchiant a'ch mwynhad. Mae'r nodweddion hyn yn defnyddio prosesau awtomataidd i deilwra eich profiadau o gynnyrch yn seiliedig ar y data sydd gennym amdanoch chi, fel y casgliadau rydym yn eu cyrraedd amdanoch chi a'ch defnydd o'r cynnyrch, a gweithgareddau, diddordebau a lleoliad. Er enghraifft, yn dibynnu ar eich gosodiadau, os ydych chi'n ffrydio ffilmiau mewn porwr ar eich dyfais Windows, efallai y gwelwch chi argymhelliad ar gyfer ap o Microsoft Store sy'n ffrydio'n fwy effeithlon. Os oes gennych chi gyfrif Microsoft, gyda'ch caniatâd chi gallwn ni gysoni eich gosodiadau ar fwy nag un ddyfais. Mae llawer o'n cynnyrch yn darparu rheolyddion i analluogi nodweddion personol.
 • Ysgogi cynnyrch. Rydym yn defnyddio data—megis math o ddyfais a rhaglen, lleoliad a dyfais, rhaglen, rhwydwaith, a dynodwyr tanysgrifiad unigryw—er mwyn ysgogi'r cynnyrch y mae angen eu hysgogi.
 • Datblygu cynnyrch.. Rydym yn defnyddio data i ddatblygu cynnyrch newydd. Er enghraifft, rydym yn defnyddio data, sy'n ddienw yn aml, i wella ein dealltwriaeth o anghenion cyfrifiadura a chynhyrchiant ein cwsmeriaid, sy'n gallu dylanwadu ar ddatblygiad cynnyrch newydd.
 • Cymorth cwsmeriaid. Rydym yn defnyddio data i ddatrys problemau a gwneud diagnosis o broblemau cynnyrch, atgyweirio dyfeisiau cwsmeriaid, a darparu gwasanaethau gofal a chymorth i gwsmeriaid eraill, gan gynnwys i'n helpu i ddarparu, gwella a sicrhau ansawdd ein cynhyrchion, ein gwasanaethau a'n hyfforddiant, ac i ymchwilio i ddigwyddiadau diogelwch. Gellir defnyddio data recordio galwadau hefyd i'ch dilysu neu'ch adnabod yn seiliedig ar eich llais i alluogi Microsoft i ddarparu gwasanaethau cymorth ac ymchwilio i ddigwyddiadau diogelwch.
 • Helpu i ddiogelu a datrys problemau. Rydym yn defnyddio data i helpu i ddiogelu a datrys problemau gydag ein cynnyrch. Mae hyn yn cynnwys defnyddio data i sicrhau diogelwch ein cynnyrch a'n cwsmeriaid, canfod drwgwedd a gweithgarwch maleisus, datrys problemau perfformio a materion cydnawsedd er mwyn helpu cwsmeriaid i gael y profiadau gorau posib a rhoi gwybod i gwsmeriaid am ddiweddariadau i'n cynnyrch. Efallai y bydd hyn yn cynnwys defnyddio systemau awtomataidd i ganfod materion diogelwch.
 • Diogelwch. Rydym yn defnyddio data i sicrhau diogelwch ein cynnyrch a'n cwsmeriaid. Gall ein nodweddion a chynhyrchion diogelwch amharu ar weithrediad meddalwedd maleisus a hysbysu defnyddwyr os canfyddir meddalwedd maleisus ar eu dyfeisiau. Er enghraifft, mae rhai o'n cynnych, fel Outlook.com neu OneDrive, yn sganio cynnwys yn systematig mewn modd awtomataidd er mwyn adnabod sbam a amheuir, firysau, camddefnydd neu URL sydd wedi cael ei fflagio fel dolenni twyll, potsian neu drwgwedd; ac rydym yn cadw'r hawl i rwystro danfon cyfathrebiad neu i dynnu cynnwys os bydd yn mynd yn groes i'n telerau. Yn unol â Rheoliad yr Undeb Ewropeaidd (UE) 2021/1232, rydym wedi galw'r rhan-ddirymiad a ganiateir gan Erthyglau 5(1) a 6(1) Cyfarwyddeb yr UE 2002/58/EC i rym. Rydym yn defnyddio technolegau sganio i greu llofnodion digidol (a elwir yn “hashys”) o ddelweddau a chynnwys fideo penodol ar ein systemau. Mae'r technolegau hyn wedyn yn cymharu'r hashys a adroddwyd am gamddefnyddio plant yn rhywiol a delweddau camdriniaeth (a elwir yn “set hash”), mewn proses o'r enw “cyfatebu hashys”. Mae Microsoft yn cael setiau hash oddi wrth sefydliadau sy'n gweithredu er budd y cyhoedd yn erbyn cam-drin plant yn rhywiol. Gall hyn arwain at rannu gwybodaeth â Chanolfan Cenedlaethol dros Blant sydd ar Goll ac wedi'u Camddefnyddio (National Center for Missing and Exploited Children neu NCMEC) ac awdurdodau gorfodi'r gyfraith.
 • Diweddariadau. Rydym yn defnyddio data rydym yn eu casglu i ddatblygu diweddariadau cynnyrch a chywiriadau diogelwch. Er enghraifft, efallai byddwn yn defnyddio gwybodaeth am alluoedd eich dyfais, fel y cof sydd ar gael, i roi diweddariad meddalwedd neu gywiriad diogelwch i chi. Bwriad diweddariadau a chywiriadau yw gwella eich profiad â'n cynnyrch, eich helpu i sicrhau preifatrwydd a diogelwch eich data, darparu nodweddion newydd, ac i asesu os yw eich dyfais yn barod i brosesu diweddariadau o'r fath.
 • Cyfathrebiadau marchnata. Rydym yn defnyddio data rydym yn eu casglu i ddarparu cyfathrebiadau hyrwyddo. Gallwch chi gofrestru ar gyfer tanysgrifiadau e-bost a dewis a ydych am gael cyfathrebiadau hyrwyddo gan Microsoft drwy e-bost, SMS, post, a ffôn. I gael gwybodaeth ynghylch rheoli eich data cyswllt, tanysgrifiadau e-bost, a chyfathrebiadau hyrwyddo, edrychwch ar adran Sut i weld a rheoli eich data personol y datganiad preifatrwydd hwn.
 • Cynigion perthnasol. Mae Microsoft yn defnyddio data i roi gwybodaeth berthnasol a gwerthfawr am ein cynnyrch i chi. Rydym yn dadansoddi data o amrywiaeth o ffynonellau i gael syniad o ba wybodaeth fydd fwyaf diddorol a pherthnasol i chi, a rhoi gwybodaeth o'r fath i chi mewn amrywiaeth o ffyrdd. Er enghraifft, efallai byddwn yn tybio bod gennych chi ddiddordeb mewn chwarae gemau a rhoi gwybod i chi am gemau newydd gallech chi eu hoffi.
 • Hysbysebu. Nid yw Microsoft yn defnyddio'r hyn a ddywedwch mewn e-bost, sgwrs ddynol-i-ddyn, galwadau fideo, neu bost llais, na'ch dogfennau, lluniau, neu ffeiliau personol eraill i dargedu hysbysebion atoch. Rydym yn defnyddio data a gesglir gennym drwy ryngweithio â chi, drwy rai o'n cynnyrch parti cyntaf, gwasanaethau, apiau a phriodweddau gwe (priodweddau Microsoft), ac ar briodweddau gwe trydydd parti, ar gyfer hysbysebu ar ein priodweddau Microsoft ac ar briodweddau trydydd parti. Efallai y byddwn yn defnyddio prosesau awtomataidd i helpu i wneud hysbysebion yn fwy perthnasol i chi. I gael rhagor o wybodaeth am sut caiff eich data ei ddefnyddio ar gyfer hysbysebu, edrychwch ar adran Hysbysebu y datganiad preifatrwydd hwn.
 • Digwyddiadau a hyrwyddo gwobrau.. Rydym yn defnyddio eich data i weinyddu digwyddiadau ac i hyrwyddo gwobrau yn ein siopau Microsoft ar y stryd fawr. Er enghraifft, os byddwch chi'n rhoi cynnig ar ennill gwobr, mae'n bosib y byddwn yn defnyddio eich data i ddewis enillydd ac i gyflwyno'r wobr i chi os ydych chi'n ennill. Neu, os ydych chi'n cofrestru ar gyfer gweithdy codio neu ddigwyddiad chwarae gemau, byddwn yn ychwanegu eich enw at y rhestr o fynychwyr disgwyliedig.
 • Masnach trafodion. Rydym yn defnyddio data i gyflawni eich trafodion â ni. Er enghraifft, rydym yn prosesu manylion talu i danysgrifio cwsmeriaid i gynnyrch, ac yn defnyddio manylion cyswllt i ddarparu nwyddau sy'n cael eu prynu o Microsoft Store.
 • Adrodd a gweithrediadau busnes. Rydym yn defnyddio data i ddadansoddi ein gweithrediadau a sicrhau deallusrwydd busnes. Mae hyn yn ein galluogi ni i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth ac adrodd ar berfformiad ein busnes.
 • Diogelu hawliau ac eiddo. Rydym yn defnyddio data i ganfod ac atal twyll, datrys anghydfodau, gorfodi cytundebau a diogelu ein heiddo. Er enghraifft, rydym yn defnyddio data i gadarnhau dilysrwydd trwyddedau meddalwedd er mwyn lleihau lladrata. Efallai y byddwn yn defnyddio prosesau awtomataidd i ganfod ac atal gweithgareddau sy'n torri ein hawliau a hawliau eraill, fel twyll.
 • Cydymffurfiad cyfreithiol. Rydym yn prosesu data i gydymffurfio â'r gyfraith. Er enghraifft, rydym yn defnyddio oedran ein cwsmeriaid i’n helpu i gyflawni ein dyletswydd i ddiogelu preifatrwydd plant. Rydym hefyd yn prosesu manylion cyswllt a’u chredadwyaeth er mwyn helpu cwsmeriaid i arfer eu hawliau diogelu data.
 • Ymchwil. Gyda'r mesurau technegol a sefydliadol i ddiogelu hawliau a rhyddid unigolion, rydym yn defnyddio data i wneud gwaith ymchwil, gan gynnwys er budd y cyhoedd ac at ddibenion gwyddonol.
Rhesymau dros rannu data personolRhesymau dros rannu data personolmainreasonswesharepersonaldatamodule
Crynodeb
Testun llawn

Rydym yn rhannu’ch data personol gyda’ch caniatâd neu fel bo angen er mwyn cwblhau unrhyw drafodyn neu i ddarparu unrhyw gynnyrch rydych wedi gofyn amdano neu wedi’i awdurdodi. Er enghraifft, rydym yn rhannu’ch cynnwys gyda thrydydd partïon pan ddywedwch wrthym am wneud felly, fel pan eich bod yn anfon e-bost at ffrind, yn rhannu lluniau a dogfennau ar OneDrive neu’n cysylltu cyfrifon gyda gwasanaeth arall. Os ydych yn defnyddio cynnyrch Microsoft a ddarperir gan sefydliad rydych yn gysylltiedig iddo, megis cyflogwr neu ysgol, neu'n defnyddio cyfeiriad e-bost a roddwyd i chi gan sefydliad o'r fath i gael mynediad at gynnyrch Microsoft, byddwn yn rhannu rhai data, megis data rhyngweithio a data diagnostig i alluogi eich sefydliad i reoli'r cynnyrch. Pan ddarparwch ddata talu i wneud pryniad, byddwn yn rhannu eich data talu gyda banciau ac endidau eraill sy’n prosesu trafodion talu neu sy’n darparu gwasanaethau ariannol eraill, acer mwyn atal twyll a lleihau risg credyd. Ar ben hynny, pan fyddwch yn cadw dull talu (fel cerdyn) i'ch cyfrif rydych chi a deiliaid cyfrif Microsoft eraill yn ei ddefnyddio i brynu gan Microsoft neu ei gwmnïau cysylltiedig, efallai y bydd eich derbynebau prynu yn cael eu rhannu ag unrhyw un arall sy'n ei ddefnyddio ac mae ganddo fynediad at yr un dull talu i brynu gan Microsoft, gan gynnwys dalfan cyfrif a enwir y dull talu. Pan fyddwch yn caniatáu hysbysiadau gwthio ar gyfer cynhyrchion neu raglenni Microsoft ar ddyfais nad yw'n ddyfais Windows, bydd system weithredu'r ddyfais honno yn prosesu rhywfaint o'ch data personol i ddarparu hysbysiadau gwthio. Felly, efallai bydd Microsoft yn anfon data at ddarparwr hysbysiadau trydydd parti allanol i gyflawni'r hysbysiadau gwthio. Mae gosodiadau hysbysiadau gwthio eich dyfais yn cael eu rheoli gan eu telerau ar gyfer y gwasanaeth penodol a'u datganiadau preifatrwydd eu hun.

Yn ychwanegol, rydym yn rhannu data ymhlith cysylltiedigion ac is-gwmnïau a reolir gan Microsoft. Rydym hefyd yn rhannu data personol gyda gwerthwyr neu asiantau sy’n gweithio ar ein rhan at y dibenion a ddisgrifir yn y ddogfen hon. Er enghraifft, gall cwmnïau rydym wedi eu llogi i ddarparu cymorth gwasanaethau i gwsmeriaid neu i gynorthwyo wrth ddiogelu a sicrhau ein systemau a gwasanaethau angen cyrchu gwybodaeth bersonol i ddarparu’r swyddogaethau hynny. Yn y fath achosion, mae’n rhaid i’r cwmnïau hyn gadw at ein gofynion ynghylch preifatrwydd a diogeledd data ac nis caniateir iddynt ddefnyddio’r data personol maent yn ei dderbyn gennym at unrhyw ddiben arall. Hefyd gallem ddatgelu data personol fel rhan o drafodyn corfforaethol fel uniad neu werthiant asedau.

Yn olaf, byddwn yn cadw, yn gweld, yn trosglwyddo, yn datgelu ac yn cadw data personol, gan gynnwys eich cynnwys (megis cynnwys eich negeseuon e-bost, yn Outlook.com neu ffeiliau mewn ffolderi preifat ar OneDrive), pan ydym yn credu’n ddilys bod angen gwneud unrhyw un o'r canlynol:

 • Cydymffurfio â deddfau perthnasol neu ymateb i broses gyfreithiol ddilys, gan gynnwys asiantaethau gorfodi’r gyfraith neu asiantaethau llywodraeth eraill.
 • Diogelu ein cwsmeriaid, er enghraifft, er mwyn atal sbam neu geisiadau i dwyllo defnyddwyr ein cynhyrchion, neu i helpu i atal colli bywyd neu anaf difrifol i unrhyw unigolyn.
 • Gweithredu a chynnal diogeledd ein cynhyrchion, gan gynnwys i atal neu stopio ymosodiad ar ein systemau neu rwydweithiau cyfrifiadurol.
 • Diogelu hawliau neu eiddo Microsoft, gan gynnwys gorfodi’r telerau’n llywodraethu defnydd y gwasanaethau—fodd bynnag, os derbyniwn wybodaeth sy’n awgrymu bod rhywun yn defnyddio ein gwasanaethau i ddelio mewn eiddo deallusol neu ffisegol Microsoft a ddygwyd, ni fyddwn yn archwilio cynnwys preifat cwsmer ein hunain, ond gallem gyfeirio’r mater i asiantaeth gorfodi’r gyfraith.

I gael gwybod rhagor am ddata a datgelwn mewn ymateb i geisiadau gan orfodwyr y gyfraith ac asiantaethau eraill y Llywodraeth, darllenwch ein Hadroddiad Tryloywder Gorfodi'r Gyfraith, ar gael yn Adroddiad Ceisiadau Gorfodi'r Gyfraith.

Noder bod rhai o'n cynhyrchion yn cynnwys dolenni at neu fel arall yn caniatáu mynediad i chi at gynhyrchion trydydd parti y mae eu harferion preifatrwydd yn wahanol i rai Microsoft. Os ydych yn darparu data personol i unrhyw un o'r cynhyrchion hynny, mae eich data'n cael eu rheoli gan eu polisïau preifatrwydd.

Sut i weld a rheoli eich data personolSut i weld a rheoli eich data personolmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Crynodeb
Testun llawn

Hefyd gallwch wneud dewisiadau ynghylch sut mae Microsoft yn casglu a defnyddio’ch data. Gallwch chi reoli eich data personol mae Microsoft wedi cael gafael arno, ac arfer eich hawliau diogelu data, drwy gysylltu â Microsoft neu ddefnyddio'r gwahanol adnoddau rydym yn eu darparu. Mewn rhai achosion, bydd eich gallu i gael gafael ar neu reoli eich data personol yn gyfyngedig, fel sy'n ofynnol neu a ganiateir gan y gyfraith berthnasol. Bydd sut y gallwch gyrchu neu reoli’ch data personol hefyd yn dibynnu ar ba gynhyrchion rydych yn eu defnyddio. Er enghraifft, gallwch chi:

 • Rheoli'r defnydd o'ch data ar gyfer hysbysebu wedi'i bersonoli gan Microsoft drwy fynd i’n tudalen optio allan.
 • Dewiswch a ydych am dderbyn negeseuon e-bost, negeseuon SMS, galwadau ffôn a phost hyrwyddo gan Microsoft.
 • Gallwch weld a chlirio rhywfaint o'ch data drwy Dangosfwrdd preifatrwydd Microsoft.

Does dim modd rheoli na chael gafael ar yr holl ddata personol sy'n cael ei brosesu gan Microsoft drwy'r offer uchod. Os ydych chi eisiau rheoli neu gael gafael ar ddata personol sy'n cael ei brosesu gan Microsoft nad yw ar gael drwy'r offer uchod neu'n uniongyrchol drwy'r cynnyrch Microsoft rydych chi'n ei ddefnyddio, gallwch chi bob amser gysylltu â Microsoft yn y cyfeiriad yn yr adran Sut i gysylltu â ni neu drwy ddefnyddio ein ffurflen y we.

Rydyn ni'n darparu metrigau ynghylch ceisiadau defnyddwyr i arfer eu hawliau diogelu data trwy'r Adroddiad Preifatrwydd Microsoft.

Gallwch chi weld a rheoli eich data personol mae Microsoft wedi cael gafael arno gyda'r adnoddau mae Microsoft yn eu darparu i chi, sy'n cael eu disgrifio isod, neu drwy gysylltu â Microsoft. Er enghraifft:

 • Os ydy Microsoft wedi cael eich caniatâd i ddefnyddio eich data personol, gallwch chi dynnu'r caniatâd hwnnw yn ôl ar unrhyw adeg.
 • Gallwch ofyn am weld eich data personol, eu diweddaru a'u dileu.
 • Os hoffech chi drosglwyddo eich data i rywle arall, gallwch chi ddefnyddio'r adnoddau mae Microsoft yn eu darparu i wneud hynny, neu os nad oes unrhyw un ar gael, gallwch chi gysylltu â Microsoft am gymorth.

Gallwch chi hefyd atal Microsoft rhag defnyddio eich data personol neu gyfyngu ar y defnydd. Er enghraifft, gallwch chi ein hatal rhag defnyddio eich data personol at y dibenion canlynol ar unrhyw adeg:

 • At ddibenion marchnata uniongyrchol.
 • Lle rydym yn cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu'n mynd ar drywydd ein diddordebau cyfreithlon neu ddiddordebau cyfreithlon trydydd parti.

Efallai fod gennych chi'r hawliau hyn o dan gyfreithiau perthnasol, gan gynnwys Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR), ond rydym yn eu cynnig ble bynnag rydych chi. Mewn rhai achosion, bydd eich gallu i gael gafael ar neu reoli eich data personol yn gyfyngedig, fel sy'n ofynnol neu a ganiateir gan y gyfraith berthnasol.

Os ydy eich sefydliad, fel eich cyflogwr, eich ysgol neu'ch darparwr gwasanaeth, yn rhoi mynediad i chi ac yn gweinyddu eich defnydd o gynnyrch Microsoft, cysylltwch â'r sefydliad i gael mwy o wybodaeth am sut i weld a rheoli eich data personol.

Gallwch chi weld a rheoli eich data personol mae Microsoft wedi cael gafael arno, ac arfer eich hawliau diogelu data, drwy ddefnyddio'r gwahanol adnoddau rydym yn eu darparu. Bydd yr adnoddau mwyaf defnyddiol i chi yn dibynnu ar y rhyngweithio sydd wedi bod rhyngom a'ch defnydd o'n cynnyrch. Dyma restr gyffredinol o'r adnoddau rydym yn eu darparu i'ch helpu chi i reoli eich data personol; efallai y bydd cynnyrch penodol yn darparu rheolyddion ychwanegol.

 • Bing. Os ydych chi wedi mewngofnodi i Bing, gallwch weld a chlirio eich hanes chwilio a sgwrsio sydd wedi'i storio ar eich dangosfwrdd preifatrwydd. Os nad ydych wedi mewngofnodi i Bing, gallwch weld a chlirio hanes chwilio sydd wedi'i storio sy'n gysylltiedig â'ch dyfais yn eich Gosodiadau Bing.
 • Cortana. Gallwch reoli peth o'r data y mae Cortana yn eu cyrchu neu'n eu storio yn eich Gosodiadau Cortana.
 • Cyfrif Microsoft. Os ydych chi am gael gafael ar, golygu neu dynnu'r wybodaeth proffil a'r wybodaeth talu yn eich cyfrif Microsoft, newidiwch eich cyfrinair, ychwanegwch wybodaeth diogelwch neu gau eich cyfrif, gallwch chi wneud hynny drwy ymweld â'r Gwefan cyfrif Microsoft.
 • Os oes gennych chi broffil cyhoeddus ar Microsoft Developer Network (MSDN), gallwch chi weld a golygu eich data drwy fewngofnodi yn Fforwm MSDN.
 • Dangosfwrdd preifatrwydd Microsoft. Gallwch chi reoli rhywfaint o'r data mae Microsoft yn eu prosesu drwy eich defnydd o gyfrif Microsoft ar ddangosfwrdd preifatrwydd Microsoft yn Dangosfwrdd preifatrwydd Microsoft. Yma gallwch wneud pethau fel gweld a chlirio'r data pori, chwilio a lleoliad sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Microsoft.
 • Microsoft Store.Gallwch chi gael gafael ar eich proffil Microsoft Store a gwybodaeth am eich cyfrif drwy fynd i Microsoft Store a dewis Gweld cyfrif neu Hanes archebu.
 • Microsoft Teams ar gyfer defnydd personol. Gallwch ddarganfod sut i allforio neu ddileu data Teams sy'n ymwneud â'ch cyfrif Microsoft personol drwy ymweld â hwn tudalen.
 • OneDrive. Gallwch weld, lawrlwytho a dileu eich ffeiliau a'ch lluniau yn OneDrive drwy fewngofngofni i’ch OneDrive.
 • Outlook.com. Gallwch lawrlwytho eich negeseuon e-bost yn Outlook.com trwy fewngofnodi i'ch cyfrif a mynd i'ch gosodiadau Preifatrwydd a data.
 • Skype. Os ydych chi am weld, golygu, neu dynnu rhywfaint o wybodaeth broffil a manylion talu ar gyfer Skype, neu newid eich cyfrinair, mewngofnodi i'ch cyfrif ysgol. Os ydych chi am allforio eich hanes sgwrsio Skype a ffeiliau a rannwyd ar Skype, gallwch gofyn am gopi.
 • Canolfan Gwasanaeth Trwyddedu Cyfrolau (VLSC). Os ydych chi'n gwsmer Trwyddedu Cyfrolau, gallwch chi reoli eich manylion cyswllt a'ch data tanysgrifio a thrwyddedu mewn un lle drwy fynd i'r Gwefan Canolfan Gwasanaeth Trwyddedu Cyfrolau..
 • Xbox. Os ydych yn defnyddio rhwydwaith Xbox neu Xbox.com, gallwch weld neu olygu’ch data personol, gan gynnwys gwybodaeth bilio a chyfrif, gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar-lein a dewisiadau rhannu data trwy gyrchu My Xbox ar y consol Xbox neu ar y wefan Xbox.com.

Does dim modd rheoli na chael gafael ar yr holl ddata personol sy'n cael ei brosesu gan Microsoft drwy'r offer uchod. Os ydych chi eisiau rheoli neu gael gafael ar ddata personol sy'n cael ei brosesu gan Microsoft nad yw ar gael drwy'r offer uchod neu'n uniongyrchol drwy'r cynnyrch Microsoft rydych chi'n ei ddefnyddio, gallwch chi bob amser gysylltu â Microsoft yn y cyfeiriad yn yr adran Sut i gysylltu â ni neu drwy ddefnyddio ein ffurflen y we. Byddwn yn ymateb i geisiadau i reoli eich data personol fel sy’n ofynnol dan y gyfraith berthnasol.

Eich dewisiadau cyfathrebu

Gallwch ddewis a ydych am dderbyn cyfathrebiadau hyrwyddo gan Microsoft trwy e-bost, SMS, post corfforol, a ffôn. Os derbyniwch e-byst neu negeseuon SMS hyrwyddo gennym a hoffech optio allan, gallwch wneud hynny trwy ddilyn y cyfarwyddiadau yn y neges honno. Gallwch chi hefyd wneud dewisiadau o ran cael negeseuon e-bost, galwadau ffôn a phost hyrwyddo drwy fewngofnodi gyda'ch cyfrif Microsoft personol, a gweld eich hawliau cyfathrebu lle gallwch chi ddiweddaru manylion cyswllt, rheoli dewisiadau cysylltu ar gyfer popeth Microsoft, optio allan o danysgrifiadau e-bost, a dewis a ydych chi am rannu eich gwybodaeth gyswllt â phartneriaid Microsoft. Os nad oes gennych gyfrif Microsoft personol, gallwch reoli eich dewisiadau cyswllt e-bost Microsoft trwy ddefnyddio'r ffurflen y we yma. Nid yw’r dewisiadau hyn yn berthnasol i gyfathrebiadau gwasanaeth gorfodol sy’n rhan o rai gwasanaethau, rhaglenni a gweithgareddau Microsoft, nac i arolygon neu gyfathrebiadau hysbysiadol eraill sydd â'u dull dad-danysgrifio eu hunain.

Eich dewisiadau hysbysebu

I optio allan o gael hysbysebion wedi’u personoli gan Microsoft, ewch i'n tudalen optio allan. Pan fyddwch chi'n optio allan, caiff eich dewis ei storio mewn briwsionyn sy'n benodol i'r porwr gwe rydych chi'n ei ddefnyddio. Bydd y briwsionyn optio allan yn dod i ben ar ôl 5 mlynedd. Os ydych chi'n dileu'r briwsion ar eich dyfais bydd angen i chi optio allan eto.

Gallwch hefyd gysylltu eich dewis i optio allan gyda'ch cyfrif Microsoft personol. Bydd wedyn yn gymwys ar unrhyw ddyfais lle rydych yn defnyddio’r cyfrif hwnnw, a bydd yn dal i fod yn gymwys nes bod rhywun yn mewngofnodi gyda chyfrif Microsoft personol gwahanol ar y ddyfais honno. Os ydych chi'n dileu'r briwsion ar eich dyfais, bydd angen i chi fewngofnodi eto er mwyn rhoi'r gosodiadau ar waith.

Ar gyfer hysbysebion sy'n cael eu rheoli gan Microsoft sy'n ymddangos mewn apiau ar Windows, gallwch chi ddefnyddio'r adnodd optio allan sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Microsoft personol, neu optio allan o hysbysebion sy'n seiliedig ar ddiddordeb drwy ddiffodd ID hysbysebu yng ngosodiadau Windows.

Gan fod y data a ddefnyddir ar gyfer hysbysebu seiliedig ar ddiddordeb yn cael ei ddefnyddio hefyd at ddibenion gofynnol eraill (gan gynnwys darparu ein cynhyrchion, dadansoddiadau a chanfod twyll), nid yw optio allan rhag hysbysebu seiliedig ar ddiddordeb yn atal y broses honno o gasglu'r data. Byddwch yn dal i gael hysbysebion, ond efallai y byddant yn llai perthnasol i chi.

Gallwch ddewis peidio â chael hysbysebion sy'n seiliedig ar ddiddordeb gan drydydd partïon sy'n bartneriaid i ni drwy ymweld â'u safleoedd (gweler uchod).

Rheolyddion seiliedig ar borwr

Pan fyddwch chi'n defnyddio porwr, gallwch reoli eich data personol gan ddefnyddio nodweddion penodol. Er enghraifft:

 • Rheolyddion briwsion. Gallwch chi reoli'r data sy'n cael eu storio gan y briwsion a thynnu caniatâd ar gyfer briwsion yn ôl drwy ddefnyddio'r rheolyddion briwsion a ddisgrifir yn adran Briwsion y datganiad preifatrwydd hwn.
 • Diogelwch tracio. Gallwch chi reoli'r data mae safleoedd trydydd parti'n gallu eu casglu amdanoch chi drwy ddefnyddio Diogelwch Tracio yn Internet Explorer (fersiynau 9 ac uwch) a Microsoft Edge. Bydd y nodwedd hon yn rhwystro cynnwys trydydd parti, gan gynnwys briwsion, o unrhyw safle mewn Rhestr Diogelwch Tracio rydych chi'n ei hychwanegu.
 • Rheolyddion porwyr ar gyfer "Peidio ag Olrhain." Mae rhai porwyr wedi ymgorffori nodweddion "Peidio ag Olrhain" (DNT) a all anfon signal i’r gwefannau rydych yn ymweld â hwy i ddangos nad ydych am gael eich olrhain. Oherwydd nad oes yna ddealltwriaeth gyffredin ar hyn o bryd ynglŷn â sut i ddehongli’r signal Peidio â Thracio, nid yw gwasanaethau Microsoft yn ymateb i signalau Peidio â Thracio ar hyn o bryd. Rydym yn parhau i weithio gyda’r diwydiant ar-lein er mwyn diffinio dealltwriaeth gyffredin o sut i drin arwyddion DNT. Yn y cyfamser, gallwch ddefnyddio’r ystod o offer eraill rydym yn eu darparu i reoli casglu a defnyddio data, gan gynnwys optio allan rhag derbyn hysbysebu seiliedig ar ddiddordeb gan Microsoft fel a ddisgrifir uchod.
Briwsion a thechnolegau tebygBriwsion a thechnolegau tebygmaincookiessimilartechnologiesmodule
Crynodeb
Testun llawn

Mae briwsion yn ffeiliau testun bach a osodir ar eich dyfais i storio data y gellir eu had-alw gan weinydd gwe yn y parth a osodwyd y briwisionyn. Mae'r data hwn yn aml yn cynnwys llinyn o rifau a llythrennau sy’n dynodi eich cyfrifiadur chi’n unigryw, ond gall gynnwys gwybodaeth arall hefyd. Mae rhai briwsion yn cael eu gosod gan drydydd partïon sy'n gweithredu ar ein rhan. Rydym yn defnyddio briwsion a thechnolegau tebyg i storio a pharchu eich dewisiadau a'ch gosodiadau, gan eich galluogi i fewngofnodi, darparu hysbysebion yn seiliedig ar ddiddordeb, mynd i'r afael â thwyll, dadansoddi perfformiad ein cynnyrch a chyflawni dibenion dilys eraill. Mae apiau Microsoft yn defnyddio dynodwyr atodol, megis ID hysbysebu yn Windows, at ddibenion tebyg, ac mae llawer o’n gwefannau a rhaglenni hefyd yn cynnwys ffaglau gwe neu dechnolegau eraill tebyg, fel y disgrifir isod.

Ein defnydd o friwsion a thechnolegau tebyg

Mae Microsoft yn defnyddio briwsion a thechnolegau tebyg at nifer o ddibenion, yn dibynnu ar y cyd-destun neu'r cynnyrch, gan gynnwys:

 • Storio eich dewisiadau a gosodiadau. Rydym yn defnyddio briwsion i storio eich dewisiadau a'ch gosodiadau ar eich dyfais, ac i wella eich profiad. Er enghraifft, gan ddibynnu ar eich gosodiadau, os byddwch yn rhoi eich dinas neu'ch cod post i gael newyddion lleol neu wybodaeth am y tywydd ar wefan Microsoft, efallai y byddwn yn storio'r data hwnnw mewn briwsionyn fel y byddwch yn gweld y wybodaeth leol berthnasol pan fyddwch yn dychwelyd i'r safle. Mae cadw eich dewisiadau gyda briwsion, fel eich hoff iaith, yn eich atal rhag gorfod gosod eich dewisiadau dro ar ôl tro. Os ydych yn optio allan o hysbysebion sy'n seiliedig ar ddiddordeb, rydym yn storio’ch dewis i optio allan mewn briwsionyn ar eich dyfais. Yn yr un modd, mewn senarios lle rydym yn cael eich caniatâd i roi briwsion ar eich dyfais, rydym yn storio eich dewis mewn briwsionyn.
 • Mewngofnodi a dilysu. Rydym yn defnyddio briwsion i'ch dilysu chi. Pan fyddwch yn mewngofnodi i wefan yn defnyddio eich cyfrif Microsoft personol, rydym yn storio eich rhif ID unigryw, a'r amser mewngofnodi, mewn briwsionyn wedi ei amgryptio ar eich dyfais. Mae'r briwsionyn hwn yn eich galluogi i symud o dudalen i dudalen ar y safle heb orfod mewngofnodi eto ar bob tudalen. Gallwch hefyd gadw eich gwybodaeth mewngofnodi fel nad oes gennych i fewngofnodi bob tro y byddwch yn dychwelyd at y safle.
 • Diogelwch. Rydym yn defnyddio briwsion i brosesu gwybodaeth sy'n ein helpu ni i ddiogelu ein cynnyrch, yn ogystal â chanfod twyll a chamdriniaeth.
 • Storio gwybodaeth a ddarparwch i wefan. Rydym yn defnyddio briwsion i gofio'r wybodaeth rydych chi'n ei rhannu. Pan fyddwch chi'n darparu gwybodaeth i Microsoft fel pan fyddwch chi'n ychwanegu cynnyrch at fasged siopa ar wefannau Microsoft, rydym yn storio'r data mewn briwsionyn er mwyn cofio'r wybodaeth hon.
 • Cyfryngau cymdeithasol. Mae rhai o ein gwefannau yn cynnwys briwsion cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys y rhai hynny sy'n galluogi defnyddwyr sydd wedi mewngofnodi ar y gwasanaeth cyfryngau cymdeithasol i rannu cynnwys drwy gyfrwng gwasanaeth hwnnw.
 • Adborth. Mae Microsoft yn defnyddio briwsion i'ch galluogi i roi adborth ar wefan.
 • Hysbysebu seiliedig ar ddiddordeb. Mae Hysbysebu Microsoft yn defnyddio briwsion i gasglu data am eich gweithgarwch ar-lein ac i nodi eich diddordebau fel y gallwn ddarparu'r hysbysebion sydd fwyaf perthnasol i chi. Gallwch chi optio allan o gael hysbysebion sy'n seiliedig ar ddiddordeb gan Microsoft fel y disgrifir yn adran Sut i weld a rheoli eich data personol y datganiad preifatrwydd hwn.
 • Dangos hysbysebion. Mae Microsoft yn defnyddio cwcis i gofnodi faint o ymwelwyr sydd wedi clicio ar hysbyseb ac i gofnodi pa hysbysebion rydych wedi eu gweld, er enghraifft, fel nad ydych yn gweld yr un rhai dro ar ôl tro.
 • Dadansoddiadau. Rydym yn defnyddio briwsion parti cyntaf a thrydydd parti a dynodwyr eraill i gasglu data ynghylch defnydd a pherfformiad. Er enghraifft, rydym yn defnyddio briwsion i gyfrif nifer yr ymwelwyr unigryw i dudalen we neu wasanaeth ac i ddatblygu ystadegau eraill ynglŷn â gweithrediadau ein cynhyrchion.
 • Perfformiad. Mae Microsoft yn defnyddio briwsion i ddeall ac i wella perfformiad ein cynnyrch. Er enghraifft, rydym yn defnyddio briwsion i gasglu data sy'n helpu i gyd-bwyso llwyth; mae hyn yn helpu i sicrhau bod ein gwefannau yn parhau i weithio.

Lle bo angen, rydym yn cael eich caniatâd cyn gosod neu ddefnyddio briwsion dewisol nad ydynt (i) yn gwbl angenrheidiol i ddarparu'r wefan; neu (ii) er mwyn hwyluso cyfathrebu. Gweler yr adran “Sut i Reoli Briwsion isod” am ragor o wybodaeth.

Rhestrir isod rhai o’r briwsion a ddefnyddir gennym fel arfer. Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr, ond fe’i bwriedir i ddangos y prif resymau rydym yn gosod briwsion fel arfer. Os byddwch yn ymweld ag un o’n gwefannau, bydd y wefan yn gosod rhai neu’r cyfan o’r briwsion canlynol:

 • MSCC. Mae'n cynnwys dewisiadau defnyddwyr ar gyfer y rhan fwyaf o eiddo Microsoft.
 • MUID, MC1, MSFPC, a MSPTC. Yn dynodi porwyr gwe unigryw sy’n ymweld â safleoedd Microsoft. Defnyddir y briwsion hyn ar gyfer hysbysebu, dadansoddi safleoedd, a dibenion gweithredol eraill.
 • ANON. Yn cynnwys yr ANID, dynodwr unigryw a geir o’ch cyfrif Microsoft, a ddefnyddir ar gyfer hysbysebu, personoli, a dibenion gweithredol. Fe’i defnyddir hefyd i warchod eich dewis i optio allan o hysbysebu seiliedig ar ddiddordeb gan Microsoft os ydych wedi dewis cysylltu optio allan gyda’ch cyfrif Microsoft.
 • CC. Yn cynnwys cod gwlad sydd wedi’i bennu o’ch cyfeiriad IP.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf. Yn helpu i’ch dilysu pan fyddwch chi'n mewngofnodi gyda’ch cyfrif Microsoft.
 • MC0 . Yn canfod a ydy briwsion yn cael eu galluogi yn y porwr.
 • MS0. Yn adnabod sesiwn benodol.
 • NAP. Yn cynnwys fersiwn wedi’i hamgryptio o’ch gwlad neu ranbarth, eich cod post, eich oedran, eich rhyw, eich iaith a’ch swydd, os ydynt yn hysbys, yn seiliedig ar broffil eich cyfrif Microsoft.
 • MH. Yn ymddangos ar safleoedd a gyd-frandir lle mae Microsoft yn partneru gyda hysbysebwr. Mae’r briwsionyn hwn yn adnabod yr hysbysebwr, fel y dewisir yr hysbyseb gywir.
 • childinfo, kcdob, kcrelid, kcru, pcfm. Yn cynnwys y wybodaeth mae cyfrif Microsoft yn ei defnyddio ar ei thudalennau mewn perthynas â chyfrifon plant.
 • MR. Mae'r briwsionyn hwn yn cael ei ddefnyddio gan Microsoft i ailosod neu adnewyddu'r briwsionyn MUID.
 • x-ms-gateway-slice. Yn adnabod adwy ar gyfer cydbwyso llwyth.
 • TOptOut. Mae'n cofnodi’ch penderfyniad i beidio â derbyn hysbysebion ar sail diddordeb a gyflenwir gan Microsoft. Lle bo angen, rydym yn rhoi'r briwsionyn hwn yn ddiofyn ac yn ei dynnu pan fyddwch yn cydsynio i hysbysebion ar sail diddordeb.

Gallwn ni ddefnyddio briwsion cwmnïau cyswllt eraill Microsoft, cwmnïau, a phartneriaid, fel LinkedIn a Xandr.

Briwsion Trydydd Parti

Yn ogystal â'r briwsion mae Microsoft yn eu gosod pan fyddwch chi'n ymweld â'n gwefannau, rydyn ni hefyd yn defnyddio briwsion gan drydydd partïon i wella'r gwasanaethau ar ein gwefannau. Gall rhai trydydd partïon hefyd osod briwsion pan fyddwch chi'n ymweld â gwefannau Microsoft. Er enghraifft:

 • Mae cwmnïau rydym yn eu llogi i ddarparu gwasanaethau ar ein rhan, fel dadansoddi safleoedd, yn gosod briwsion pan fyddwch chi'n ymweld â'n safleoedd.
 • Mae cwmnïau sy'n darparu cynnwys ar wefannau Microsoft, fel fideos neu newyddion, neu hysbysebion, yn gosod eu briwsion eu hunain.

Mae'r cwmnïau hyn yn defnyddio'r data maent yn eu prosesu yn unol â'u polisïau preifatrwydd, a allai alluogi'r cwmnïau hyn i gasglu a chyfuno gwybodaeth am eich gweithgareddau ar draws gwefannau, apiau neu wasanaethau ar-lein.

Gall y mathau canlynol o friwsion trydydd parti gael eu defnyddio, gan ddibynnu ar y cyd-destun, gwasanaeth neu gynnyrch, yn ogystal â'ch gosodiadau a chaniatâd:

 • Briwsion Cyfryngau Cymdeithasol. Rydyn ni a thrydydd partïon yn defnyddio briwsion cyfryngau cymdeithasol i ddangos hysbysebion a chynnwys i chi yn seiliedig ar eich proffiliau ar y cyfryngau cymdeithasol a'ch gweithgarwch ar ein gwefannau. Maen nhw cael eu defnyddio i gysylltu eich gweithgarwch ar ein gwefannau â'ch proffiliau ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn i'r hysbysebion a'r cynnwys byddwch chi'n eu gweld ar ein gwefannau ac ar gyfryngau cymdeithasol yn adlewyrchu eich diddordebau'n well.
 • Briwsion Dadansoddi.Rydyn ni'n caniatáu i drydydd partïon ddefnyddio briwsion dadansoddi i ddeall sut rydych chi'n defnyddio ein gwefannau er mwyn i ni allu eu gwella ac i'r trydydd partïon allu datblygu a gwella eu cynnyrch, y galla nhwt eu defnyddio ar wefannau nad ydynt yn perthyn i Microsoft nac yn cael eu gweithredu gan Microsoft. Er enghraifft, mae briwsion dadansoddi'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw a'r nifer o gliciau sydd eu hangen arnoch chi i gyflawni tasg. Gall y briwsion hyn hefyd gael eu defnyddio at ddibenion hysbysebu.
 • Briwsion Hysbysebu.Rydyn ni a thrydydd partïon yn defnyddio briwsion hysbysebu i ddangos hysbysebion newydd i chi drwy gofnodi pa hysbysebion rydych chi eisoes wedi'u gweld. Maen nhw hefyd yn cael eu defnyddio i olrhain pa hysbysebion rydych chi'n clicio arnynt neu bryniannau rydych chi'n eu gwneud ar ôl clicio ar hysbyseb at ddibenion talu, ac i ddangos hysbysebion i chi sy'n fwy perthnasol i chi. Er enghraifft, maen nhw'n cael eu defnyddio i ganfod pan fyddwch chi'n clicio ar hysbyseb ac yn dangos hysbysebion i chi yn seiliedig ar eich diddordebau ar y cyfryngau cymdeithasol a hanes pori gwefannau.
 • Briwsion Gofynnol.Rydyn ni'n defnyddio briwsion gofynnol i gyflawni swyddogaethau hanfodol ar y wefan. Er enghraifft, i'ch mewngofnodi, cadw eich dewisiadau iaith, darparu profiad basged siopa, gwella perfformiad, cyfeirio traffig rhwng gweinyddion gwe, canfod maint eich sgrin, pennu amseroedd llwytho tudalennau, a mesur cynulleidfaoedd. Mae angen y briwsion hyn er mwyn i'n gwefannau weithio.

Lle bo angen, rydym yn cael eich caniatâd cyn gosod neu ddefnyddio briwsion dewisol nad ydynt (i) yn gwbl angenrheidiol i ddarparu'r wefan; neu (ii) er mwyn hwyluso cyfathrebu.

I weld rhestr o'r trydydd partïon sy'n gosod briwsion ar ein gwefannau, gan gynnwys darparwyr gwasanaethau sy'n gweithredu ar ein rhan, ewch i'n rhestr briwsion trydydd parti. Mae'r rhestr briwsion trydydd parti hefyd yn cynnwys dolenni i wefannau neu hysbysiadau preifatrwydd y trydydd partïon hynny. Ymgynghorwch â gwefannau neu hysbysiadau'r trydydd partïon i gael rhagor o wybodaeth am eu harferion preifatrwydd ynghylch eu briwsion nhw a allan nhw gael eu gosod ar ein gwefannau. Ar rai o'n gwefannau, mae rhestr o drydydd partïon ar gael yn uniongyrchol ar y safle. Efallai na fydd y trydydd partïon ar y safleoedd hyn yn cael eu cynnwys yn y rhestr ar ein rhestr briwsion trydydd parti.

Sut mae rheoli briwsion

Mae'r rhan fwyaf o borwyr y we yn derbyn briwsion yn awtomatig, ond yn darparu rheolaethau sy’n caniatáu ichi eu hatal neu eu dileu. Er enghraifft, yn Microsoft Edge, gallwch chi rwystro neu ddileu briwsion drwy ddewis Gosodiadau > Preifatrwydd a gwasanaethau > Clirio data Pori > Briwsion a data safle arall. I gael gwybod mwy am sut mae dileu briwsion yn eich porwyr Microsoft, gweler Microsoft Edge, Etifeddiaeth Microsoft Edge, neu Internet Explorer. Os ydych chi'n defnyddio porwr gwahanol, edrychwch ar gyfarwyddiadau'r porwr hwnnw.

Fel y soniwyd uchod, lle bo angen, rydym yn cael eich caniatâd cyn gosod neu ddefnyddio briwsion dewisol nad ydynt (i) yn gwbl angenrheidiol i ddarparu'r wefan; neu (ii) er mwyn hwyluso cyfathrebu. Rydym yn gwahanu'r briwsion dewisol hyn yn ôl y diben, megis at ddibenion hysbysebu a chyfryngau cymdeithasol. Gallwch gydsynio i gategorïau penodol o friwsion dewisol a gwrthod rhai eraill. Gallwch hefyd addasu eich dewisiadau drwy glicio "Rheoli briwsion" yn nhroedyn y wefan neu drwy'r gosodiadau sydd ar gael ar y wefan. Mae rhai nodweddion o gynnyrch Microsoft yn dibynnu ar friwsion. Os byddwch chi'n dewis rhwystro briwsion, ni fyddwch yn gallu mewngofnodi na defnyddio rhai o’r nodweddion hynny, a bydd y dewisiadau sy’n ddibynnol ar friwsion yn cael eu colli. Os byddwch yn dewis dileu briwsion, bydd unrhyw osodiadau a dewisiadau a reolir gan y briwsion hyn, yn cynnwys dewisiadau hysbysebu, yn cael eu dileu ac efallai y bydd angen eu hail-greu.

Mae rheolyddion preifatrwydd ychwanegol sy'n gallu effeithio ar friwsion, gan gynnwys y nodwedd diogelwch tracio ar borwyr Microsoft, yn cael eu disgrifio yn adran Sut i weld a rheoli eich data personol y datganiad preifatrwydd hwn.

Ein defnydd o ffaglau'r we a gwasanaethau dadansoddi

Mae rhai tudalennau gwe Microsoft yn cynnwys tagiau electronig a elwir yn ffaglau gwe rydym yn eu defnyddio er mwyn helpu i ddarparu briwsion ar ein gwefannau, cyfrif defnyddwyr sydd wedi ymweld â'r gwefannau hynny a chyflenwi cynhyrchion wedi eu cyd-frandio. Rydym hefyd yn cynnwys ffaglau gwe neu dechnolegau tebyg yn ein cyfathrebiadau electronig i bennu a ydych yn eu hagor ac yn gweithredu arnynt.

Yn ogystal â gosod ffaglau gwe ar ein gwefannau ein hunain, weithiau rydym yn gweithio gyda chwmnïau eraill er mwyn gosod ein ffaglau gwe ar eu gwefannau neu yn eu hysbysebion hwythau. Mae hyn yn ein helpu i, er enghraifft, ddatblygu ystadegau ynghylch pa mor aml mae clicio ar hysbyseb ar wefan Microsoft yn arwain at brynu neu weithred arall ar wefan yr hysbysebwr. Mae hefyd yn ein galluogi i ddeall eich gweithgarwch ar wefan partner Microsoft mewn cysylltiad â'ch defnydd o gynnyrch neu wasanaeth Microsoft.

Yn olaf, yn aml mae cynhyrchion Microsoft yn cynnwys ffaglau gwe neu dechnolegau tebyg gan ddarparwyr dadansoddeg trydydd parti, sy’n ein helpu i gasglu ystadegau cyfansymiol ynghylch effeithiolrwydd ein hymgyrchoedd hyrwyddo neu weithrediadau eraill. Mae'r technolegau hyn yn galluogi'r darparwyr dadansoddi i osod neu ddarllen eu cwcis eu hunain neu ddynodwyr eraill ar eich dyfais, er mwyn iddynt allu casglu gwybodaeth am eich gweithgareddau ar-lein ar draws rhaglenni, gwefannau neu gynnyrch arall. Fodd bynnag, rydym yn gwahardd y darparwyr dadansoddiadau hyn rhag defnyddio ffaglau gwe ar ein safleoedd i gasglu neu gyrchu gwybodaeth sy’n eich adnabod yn uniongyrchol (megis eich enw neu gyfeiriad e-bost). Gallwch chi optio allan i atal rhai o'r darparwyr dadansoddi hyn rhag casglu neu ddefnyddio data drwy fynd i unrhyw un o'r gwefannau canlynol: Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Dadansoddi Google (bydd angen gosod ychwanegyn porwr), Kissmetrics, Mixpanel, Nielsen, AcuityAds, WebTrends, neu Optimizely.

Technolegau tebyg eraill

Yn ogystal â briwsion a ffaglau gwe safonol, gall ein cynhyrchion hefyd ddefnyddio technolegau tebyg eraill hefyd i storio a darllen ffeiliau data ar eich cyfrifiadur. Fel arfer gwneir hyn i gynnal eich dewisiadau neu i wella cyflymder a pherfformiad trwy storio ffeiliau penodol yn lleol. Ond, fel briwsion safonol, mae’r technolegau hyn hefyd yn gallu storio dynodwr unigryw ar gyfer eich cyfrifiadur, sydd wedyn yn gallu tracio ymddygiad. Mae’r technolegau hyn yn cynnwys Gwrthrychau Lleol a Rennir (neu “briwsion Fflach”) a Storfa Ap Silverlight.

Gwrthrychau Lleol a Rennir neu "friwsion Fflach" Gall gwefannau sy’n defnyddio technolegau Adobe Flash ddefnyddio Gwrthrychau Lleol a Rennir neu "briwsion Fflach" i storio data ar eich cyfrifiadur. I ddysgu sut mae rheoli neu rwystro briwsion Flash, ewch i'r Tudalen help Flash Player.

Storfa Ap Silverlight. Mae gan wefannau neu apiau sy’n defnyddio technoleg Microsoft Silverlight hefyd y gallu i storio data yn defnyddio Storfa Ap Silverlight. I ddysgu sut i reoli neu rwystro storio o’r fath, gweler adran Silverlight y datganiad preifatrwydd hwn.

Cynhyrchion a ddarperir gan eich sefydliad—hysbysiad i ddefnyddwyrCynnyrch a ddarperir gan eich sefydliad—hysbysiad i ddefnyddwyrmainnoticetoendusersmodule
Crynodeb
Cyfrif MicrosoftCyfrif Microsoftmainmicrosoftaccountmodule
Crynodeb
Testun llawn

Gyda chyfrif Microsoft gallwch fewngofnodi i gynhyrchion Microsoft, yn ogystal â gwasanaethau partneriaid dethol Microsoft. Mae'r data personol sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Microsoft yn cynnwys manylion adnabod, eich enw a'ch manylion cyswllt, manylion talu, data dyfais a defnydd, eich cysylltiadau, gwybodaeth am eich gweithgarwch, a'ch diddordebau a'ch hoff bethau. Mae mewngofnodi i'ch cyfrif Microsoft yn galluogi personoli a phrofiadau cyson ar draws cynhyrchion a dyfeisiau, yn eich caniatáu i ddefnyddio storfeydd data ar y cwmwl, gwneud taliadau gan ddefnyddio offer talu sydd wedi'u storio yn eich cyfrif Microsoft, ac yn galluogi nodweddion eraill. Mae tri math o gyfrif Microsoft:

 • Pan fyddwch chi'n creu eich cyfrif Microsoft eich hun sy'n gysylltiedig â'ch cyfeiriad e-bost personol, rydym yn cyfeirio at y cyfrif hwnnw fel cyfrif Microsoft personol.
 • Pan fyddwch chi neu'ch sefydliad yn (fel cyflogwr neu'ch ysgol) yn creu eich cyfrif Microsoft sy'n gysylltiedig â'ch cyfeiriad e-bost a ddarperir gan y sefydliad hwnnw, rydym yn cyfeirio at y cyfrif hwnnw fel cyfrif gwaith neu ysgol.
 • Pan fyddwch chi neu'ch darparwr gwasanaeth (fel darparwr gwasanaethau cebl neu wasanaethau rhyngrwyd) yn creu eich cyfrif Microsoft sy'n gysylltiedig â'ch cyfeiriad e-bost gyda pharth y darparwr gwasanaethau, rydym yn cyfeirio at y cyfrif hwnnw fel cyfrif trydydd parti.

Cyfrifon personol Microsoft. Bydd y data a sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Microsoft personol, a sut caiff y data hynny eu defnyddio, yn dibynnu ar sut rydych chi'n defnyddio'r cyfrif.

 • Creu eich cyfrif Microsoft. Pan fyddwch yn creu cyfrif Microsoft personol, gofynnir i chi ddarparu ddata personol penodol a byddwn yn clustnodi rhif ID unigryw i chi er mwyn adnabod eich cyfrif a gwybodaeth gysylltiedig. Er bod rhai cynhyrchion, fel y rheini sy’n cynnwys taliadau, angen enw go iawn, gallwch fewngofnodi i gynhyrchion Microsoft eraill a’u defnyddio heb roi eich enw go iawn. Gellir defnyddio rhywfaint o'r data a ddarperwch, fel eich enw arddangos, cyfeiriad e-bost, a'ch rhif ffôn, i helpu eraill i ddod o hyd i chi a chysylltu gyda chi yng nghynhyrchion Microsoft. Er enghraifft, gall pobl sy'n gwybod eich enw arddangos, cyfeiriad e-bost, neu rif ffôn ei ddefnyddio i chwilio amdanoch ar Skype neu Microsoft Teams ac anfon gwahoddiad i chi gysylltu gyda nhw. Sylwch os ydych chi'n defnyddio cyfeiriad e-bost gwaith neu ysgol i greu cyfrif Microsoft personol, caiff eich cyflogwr neu'ch ysgol weld eich data. Mewn rhai achosion, bydd angen i chi newid y cyfeiriad e-bost i gyfeiriad e-bost personol er mwyn parhau i gael gafael ar gynnyrch sy'n canolbwyntio ar ddefnyddwyr (fel rhwydwaith Xbox).
 • Mewngofnodi i gyfrif Microsoft. Pan fewngofnodwch i’ch cyfrif Microsoft, rydym yn creu cofnod o’r weithred, sy’n cynnwys y dyddiad a’r amser, gwybodaeth ynghylch y cynnyrch rydych wedi mewngofnodi iddo, eich enw mewngofnodi, y rhif unigryw a glustnodir i’ch cyfrif, dynodwr unigryw a glustnodir i’ch dyfais, eich cyfeiriad IP, a’ch system weithredu a fersiwn eich porwr.
 • Mewngofnodi i gynnyrch Microsoft. Mae mewngofnodi i'ch cyfrif yn galluogi personoli gwell, yn cynnig profiadau cyson a llyfn ar draws cynhyrchion a dyfeisiau, yn eich caniatau i gyrchu a defnyddio storfeydd data ar y cwmwl, yn eich caniatau i wneud taliadau gan ddefnyddio offer talu sydd wedi'u storio yn eich cyfrif Microsoft, ac yn galluogi nodweddion a gosodiadu gwell. Er enghraifft, pan fyddwch yn mewngofnodi, mae Microsoft yn sicrhau bod gwybodaeth sydd wedi'i chadw i'ch cyfrif ar gael ar draws cynhyrchion Microsoft felly mae pethau pwysig yn union lle rydych chi eu hangen. Pan fewngofnodwch i’ch cyfrif, byddwch yn dal wedi’ch mewngofnodi tan eich bod yn allgofnodi. Os ydych chi'n ychwanegu eich cyfrif Microsoft at ddyfais Windows (fersiwn 8 neu uwch), bydd Windows yn eich mewngofnodi'n awtomatig i gynnyrch sy’n defnyddio’r cyfrif Microsoft pan fyddwch chi'n defnyddio'r cynnyrch hwnnw ar y ddyfais honno. Pan ydych wedi’ch mewngofnodi, bydd rhai cynhyrchion yn arddangos eich enw neu enw defnyddiwr a’ch llun proffil (os ydych wedi ychwanegu un i’ch proffil) fel rhan o’ch defnydd o gynhyrchion Microsoft, gan gynnwys eich cyfathrebu, rhyngweithio cymdeithasol, a phostiadau cyhoeddus. Dysgu mwy am eich cyfrif Microsoft, eich data a'ch dewisiadau.
 • Mewngofnodi i gynhyrchion trydydd parti. Os byddwch chi'n mewngofnodi i gynnyrch trydydd parti â'ch cyfrif Microsoft, byddwch chi'n rhannu data â'r trydydd parti yn unol â pholisi preifatrwydd y trydydd parti. Bydd y trydydd parti hefyd yn cael y rhif fersiwn a glustnodir i’ch cyfrif (clustnodir rhif fersiwn newydd bob tro rydych chi'n newid eich data mewngofnodi); ac yn cael gwybodaeth sy'n nodi a ydy eich cyfrif wedi cael ei ddad-ysgogi. Os byddwch chi'n rhannu eich data proffil, caiff y trydydd parti ddangos eich enw neu'ch enw defnyddiwr a'ch llun proffil (os ydych wedi ychwanegu un at eich proffil) pan fyddwch chi wedi mewngofnodi i'r cynnyrch trydydd parti hwnnw. Os ydych chi'n dewis gwneud taliadau i fasnachwyr trydydd parti gan ddefnyddio eich cyfrif Microsoft, bydd Microsoft yn trosglwyddo gwybodaeth sydd wedi'i storio yn eich cyfrif Microsoft i'r trydydd parti neu ei werthwyr (e.e. proseswyr taliadau) fel sy'n angenrheidiol i brosesu eich taliad a chyflawni eich archeb (fel eich enw, rhif cerdyn credyd, cyfeiriadau bilio a danfon, a manylion cyswllt perthnasol). Gall y trydydd parti ddefnyddio neu rannu’r data mae'n ei dderbyn pan fyddwch yn mewngofnodi neu'n prynu yn ôl ei arferion a pholisïau ei hunan. Dylech adolygu'r datganiad preifatrwydd ar gyfer pob cynnyrch rydych yn mewngofnodi iddo a phob masnachwr rydych chi'n prynu ganddo i weld sut bydd yn defnyddio'r wybodaeth mae'n ei chasglu.

Cyfrifon gwaith neu ysgol. Mae'r data sy'n gysylltiedig â chyfrif gwaith neu ysgol, a sut cânt eu defnyddio, yn debyg ar y cyfan i'r broses o ddefnyddio a chasglu data sy'n gysylltiedig â chyfrif Microsoft personol.

Os ydy eich cyflogwr neu'ch ysgol yn defnyddio Microsoft Entra ID i reoli'r cyfrif mae'n ei ddarparu i chi, gallwch chi ddefnyddio eich cyfrif gwaith neu ysgol i fewngofnodi i gynnyrch Microsoft, megis Microsoft 365 ac Office 365, a chynnyrch trydydd parti mae eich sefydliad yn ei ddarparu i chi. Os bydd eich sefydliad yn galw am hynny, bydd hefyd gofyn i chi ddarparu rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost amgen ar gyfer gwiriadau diogelwch atodol. Ac os bydd eich sefydliad yn caniatáu, gallwch chi hefyd ddefnyddio eich cyfrif gwaith neu ysgol i fewngofnodi i gynnyrch Microsoft neu drydydd parti rydych chi'n cael gafael arno eich hun.

Os ydych chi'n mewngofnodi i gynnyrch Microsoft â chyfrif gwaith neu ysgol, nodwch y canlynol:

 • Gall perchennog y parth sy'n gysylltiedig â'ch cyfeiriad e-bost reoli a gweinyddu eich cyfrif, a gweld a phrosesu eich data, gan gynnwys cynnwys eich cyfathrebiadau a ffeiliau, a data sydd wedi'u storio mewn cynnyrch mae eich sefydliad yn ei ddarparu i chi, a chynnyrch rydych chi'n cael gafael arno eich hun.
 • Mae eich defnydd o'r cynnyrch yn amodol ar bolisïau eich sefydliad, os oes ganddo rai. Dylech ystyried polisïau eich sefydliad ac a ydych chi'n fodlon caniatáu i'ch sefydliad weld eich data cyn dewis defnyddio eich cyfrif gwaith neu ysgol i fewngofnodi i gynnyrch rydych chi'n cael gafael arno eich hun.
 • Os byddwch chi'n colli mynediad at eich cyfrif gwaith neu ysgol (wrth newid swydd, er enghraifft), efallai y byddwch chi'n colli mynediad at gynnyrch a'r cynnwys sy'n gysylltiedig â'r cynnyrch hwnnw, gan gynnwys y pethau rydych chi wedi cael gafael arnynt ar eich pen eich hun, os oeddech chi'n defnyddio eich cyfrif gwaith neu ysgol i fewngofnodi i gynnyrch o'r fath.
 • Nid ydy Microsoft yn gyfrifol am fesurau preifatrwydd a diogelwch eich sefydliad, a allai fod yn wahanol i rai Microsoft.
 • Os ydy eich sefydliad yn gweinyddu eich defnydd o gynnyrch Microsoft, cyfeiriwch eich ymholiadau preifatrwydd, gan gynnwys unrhyw geisiadau i arfer eich hawliau gwrthrych data, at eich gweinyddwr. Gweler hefyd adran Sylw i ddefnyddwyr y datganiad preifatrwydd hwn am fwy o wybodaeth.
 • Os ydych chi'n ansicr ai cyfrif gwaith neu ysgol yw eich cyfrif, cysylltwch â'ch sefydliad.

Cyfrifon trydydd parti. Mae'r data sy'n gysylltiedig â chyfrif Microsoft trydydd parti, a sut cânt eu defnyddio, yn debyg ar y cyfan i'r broses o ddefnyddio a chasglu data sy'n gysylltiedig â chyfrif Microsoft personol. Mae gan eich darparwr gwasanaeth reolaeth dros eich cyfrif, gan gynnwys y gallu i weld neu ddileu eich cyfrif. Dylech adolygu'r telerau mae'r trydydd parti wedi eu rhoi i chi yn ofalus er mwyn deall beth mae'n gallu ei wneud gyda'ch cyfrif.

Casglu data gan blantCasglu data gan blantmaincollectionofdatafromchildrenmodule
Crynodeb

Ar gyfer defnyddwyr o dan 13 oed neu fel y nodir yn ôl y gyfraith yn eu awdurdodaeth, bydd rhai cynhyrchion a gwasanaethau Microsoft naill ai'n rhwystro defnyddwyr o dan yr oedran hwnnw neu'n gofyn iddynt gael caniatâd neu awdurdod gan riant neu warcheidwad cyn iddynt allu ei ddefnyddio, gan gynnwys wrth greu cyfrif i gael mynediad at wasanaethau Microsoft. Ni fyddwn yn gofyn yn fwriadol i blant o dan yr oedran hwnnw ddarparu mwy o ddata nag sy'n ofynnol i ddarparu ar gyfer y cynnyrch.

Ar ôl derbyn caniatâd neu awdurdodiad gan riant, ymdrinnir â chyfrif y plentyn fel pob cyfrif arall i raddau helaeth. Dysgu mwy am gyfrifon personol a chyfrifon ysgol yn adran cyfrif Microsoft y Datganiad Preifatrwydd a Microsoft Family Safety yn yr adran sy'n benodol i'r cynnyrch. Gall y plentyn fynd i wasanaethau cyfathrebu, fel Outlook a Skype, a gall gyfathrebu'n rhydd a rhannu data â defnyddwyr eraill o bob oed. Gall rhieni neu warcheidwaid newid neu ddirymu'r dewisiadau caniatâd a wnaed yn flaenorol. Dysgu mwy am ganiatâd rhieni a chyfrifon plant Microsoft. Fel trefnydd grŵp teulu Microsoft, gall y rhiant neu'r gwarcheidwad reoli gwybodaeth a gosodiadau plentyn ar ei dudalen Diogelwch Teulua gweld a dileu data plentyn ar ei ddangosfwrdd preifatrwydd. Dewiswch Dysgu mwy isod i gael mwy o wybodaeth am sut i gael mynediad at ddata plant a'i ddileu a gwybodaeth am blant a phroffiliau Xbox.

Testun llawn

Ar gyfer defnyddwyr o dan 13 oed neu fel y nodir yn ôl y gyfraith yn eu awdurdodaeth, bydd rhai cynhyrchion a gwasanaethau Microsoft naill ai'n rhwystro defnyddwyr o dan yr oedran hwnnw neu'n gofyn iddynt gael caniatâd neu awdurdod gan riant neu warcheidwad cyn iddynt allu ei ddefnyddio, gan gynnwys wrth greu cyfrif i gael mynediad at wasanaethau Microsoft. Ni fyddwn yn gofyn yn fwriadol i blant o dan yr oedran hwnnw ddarparu mwy o ddata nag sy'n ofynnol i ddarparu ar gyfer y cynnyrch.

Ar ôl derbyn caniatâd neu awdurdodiad gan riant, ymdrinnir â chyfrif y plentyn fel pob cyfrif arall i raddau helaeth. Gall y plentyn fynd i wasanaethau cyfathrebu, fel Outlook a Skype, a gall gyfathrebu'n rhydd a rhannu data â defnyddwyr eraill o bob oed. Dysgu mwy am ganiatâd rhieni a chyfrifon plant Microsoft.

Gall rhieni neu warcheidwaid newid neu ddirymu'r dewisiadau caniatâd a wnaed yn flaenorol. Fel trefnydd grŵp teulu Microsoft, gall y rhiant neu'r gwarcheidwad reoli gwybodaeth a gosodiadau plentyn ar ei dudalen Diogelwch Teulua gweld a dileu data plentyn ar ei ddangosfwrdd preifatrwydd. Gweler isod am ragor o wybodaeth am sut mae cael gafael ar ddata plant a'i ddileu.

Isod mae gwybodaeth ychwanegol am gasglu data gan blant, gan gynnwys mwy o fanylion yn ymwneud ag Xbox.

Cyrchu a dileu data plant. Ar gyfer cynnyrch a gwasanaethau Microsoft sydd angen caniatâd rhieni, gall rhiant weld a dileu data penodol sy'n perthyn i'w blentyn o ddangosfwrdd preifatrwydd y rhiant: hanes pori, hanes chwilio, gweithgarwch lleoliad, gweithgarwch cyfryngau, apiau a gweithgarwch gwasanaeth, a data perfformiad cynnyrch a gwasanaeth. I ddileu'r data hwn, gall rhiant fewngofnodi i'w ddangosfwrdd preifatrwydd a rheoli gweithgareddau eu plentyn. Sylwch y bydd gallu rhiant i gael mynediad at a/neu ddileu gwybodaeth bersonol plentyn ar eu dangosfwrdd preifatrwydd yn amrywio yn dibynnu ar y deddfau lle rydych chi.

Yn ogystal, gall rhiant gysylltu â'n tîm cymorth preifatrwydd trwy'r ffurflen cymorth preifatrwydd ac, yn dilyn dilysu, gofyn i'r mathau o ddata ar y dangosfwrdd preifatrwydd ynghyd â'r data canlynol gael eu dileu: meddalwedd, setup, a rhestr eiddo; cysylltedd a chyfluniad dyfais; adborth a graddfeydd; ffitrwydd a gweithgaredd; cynnwys cymorth; rhyngweithiadau cymorth; a synhwyrydd amgylcheddol. Rydym yn prosesu ceisiadau dileu dilys o fewn 30 diwrnod o'u derbyn.

Sylwch fod cynnwys fel e-byst, cysylltiadau, a sgyrsiau ar gael trwy brofiadau mewn cynnyrch. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ddata y gallwch ei reoli o fewn cynhyrchion Microsoft trwy fynd i'n Cwestiynau Cyffredin am Breifatrwydd (FAQs).

Os nad yw cyfrif eich plentyn yn rhan o'ch grŵp teulu Microsoft ac nad oes gennych fynediad i weithgarwch eich plentyn ar eich dangosfwrdd preifatrwydd, yna mae angen i chi gyflwyno cais sy'n ymwneud â data eich plentyn trwy'r ffurflen cymorth preifatrwydd. Bydd y tîm preifatrwydd yn gofyn am ddilysu cyfrif cyn cyflawni'r cais.

I ddileu holl wybodaeth bersonol eich plentyn, rhaid i chi ofyn am ddileu cyfrif y plentyn trwy'r ffurflen cau eich cyfrif. Bydd y ddolen hon yn eich annog i fewngofnodi gyda manylion cyfrif eich plentyn. Gwiriwch fod y dudalen yn dangos y cyfrif Microsoft cywir, ac yna dilynwch y cyfarwyddiadau i ofyn i gyfrif eich plentyn gael ei ddileu. Dysgwch fwy am sut i gau cyfrif Microsoft.

Ar ôl i chi gyflwyno'r cais i gau cyfrif eich plentyn, byddwn yn aros 60 diwrnod cyn dileu'r cyfrif yn barhaol rhag ofn y byddwch yn newid eich meddwl neu angen mynediad i rywbeth ar y cyfrif cyn iddo gael ei gau a'i ddileu yn barhaol. Yn ystod y cyfnod aros, mae'r cyfrif wedi'i farcio ar gyfer cau a dileu parhaol, ond mae'n dal i fodoli. Os ydych chi am ailagor cyfrif Microsoft eich plentyn, mewngofnodwch eto o fewn y cyfnod hwnnw o 60 diwrnod. Byddwn yn canslo cau'r cyfrif, a bydd y cyfrif yn cael ei adfer.

Beth yw'r Xbox? Xbox yw’r is-adran chwarae gemau ac adloniant Microsoft. Mae Xbox yn cynnal rhwydwaith ar-lein sy'n cynnwys meddalwedd ac yn galluogi profiadau ar-lein ar draws sawl platfform. Mae'r rhwydwaith hwn yn galluogi eich plentyn i ddod o hyd i gemau a'u chwarae, i weld cynnwys ac i gysylltu â ffrindiau ar Xbox a rhwydweithiau chwarae a chymdeithasol eraill.

Pan fydd defnyddwyr yn mewngofnodi i Xbox, mewn apiau, gemau neu ar gonsol Xbox, rydym yn neilltuo dynodwr unigryw i'w dyfais. Er enghraifft, pan fydd ei gonsol Xbox wedi cysylltu â'r rhyngrwyd a'i fod yn mewngofnodi i'r consol, byddwn yn nodi pa gonsol a pha fersiwn o system gweithredu'r consol mae’n ei ddefnyddio.

Mae Xbox yn dal i ddarparu profiadau newydd mewn apiau cleientiaid sydd wedi'u cysylltu â gwasanaethau fel rhwydwaith Xbox a chwarae gemau yn y cwmwl ac yn eu cefnogi. Pan fyddwch wedi mewngofnodi i brofiad Xbox, rydym yn casglu data gofynnol i helpu i gadw'r profiadau hyn yn ddiogel, yn ddiogel, yn gyfredol ac yn perfformio yn ôl y disgwyl.

Data y casglwn pan fyddwch chi'n creu proffil Xbox. Rhaid i chi fel y rhiant neu'r gwarcheidwad gydsynio i gasglu data personol gan blentyn o dan 13 oed neu fel arall a bennir gan eich awdurdodaeth. Gyda'ch caniatâd, gall eich plentyn gael proffil Xbox a defnyddio'r rhwydwaith Xbox ar-lein. Yn ystod y broses o greu proffil Xbox y plentyn, byddwch yn mewngofnodi gyda'ch cyfrif Microsoft eich hun i gadarnhau eich bod yn oedolyn ac yn drefnydd yn eich grŵp teulu Microsoft. Rydyn ni’n casglu cyfeiriad e-bost neu rif ffôn arall er mwyn rhoi hwb i ddiogelwch y cyfrif. Os oes angen help ar eich plentyn i gael mynediad at ei gyfrif, bydd yn gallu defnyddio un o'r dulliau eraill hyn i ddilysu ei fod yn berchen ar y cyfrif Microsoft.

Rydym yn casglu gwybodaeth gyfyngedig am blant, gan gynnwys enw, dyddiad geni, cyfeiriad e-bost a rhanbarth. Pan fyddwch chi'n cofrestru eich plentyn ar gyfer proffil Xbox, bydd yn cael tag chwaraewr (llysenw cyhoeddus) a dynodwr unigryw. Pan fyddwch chi'n creu proffil Xbox eich plentyn rydych chi'n cydsynio i Microsoft gasglu, defnyddio a rhannu gwybodaeth yn seiliedig ar ei osodiadau preifatrwydd a chyfathrebu ar rwydwaith ar-lein Xbox. Mae gosodiadau preifatrwydd a chyfathrebu eich plentyn wedi’u gosod i’r rhai mwyaf cyfyngol yn ddiofyn.

Data rydym yn ei gasglu. Rydym yn casglu gwybodaeth am ddefnydd eich plentyn o wasanaethau, gemau, apiau a chonsolau Xbox gan gynnwys:

 • Pryd maent yn mewngofnodi ac allgofnodi o Xbox, eu hanes prynu a’r cynnwys maent yn cael gafael arno.
 • Pa gemau maent yn eu chwarae a'r apiau maent yn eu defnyddio, eu cynnydd ar gemau, eu cyflawniadau, eu hamser chwarae fesul gêm, ac ystadegau chwarae eraill.
 • Data perfformiad am gonsolau Xbox, Xbox Game Pass ac apiau Xbox eraill, y rhwydwaith Xbox, ategolion cysylltiedig, a’r cysylltiad rhwydwaith, gan gynnwys gwallau caledwedd neu feddalwedd.
 • Cynnwys maent yn ychwanegu, lanlwytho neu'n rhannu drwy'r rhwydwaith Xbox, gan gynnwys testun, lluniau a fideos maent yn recordio mewn gemau ac apiau.
 • Gweithgarwch cymdeithasol, gan gynnwys data sgwrsio a rhyngweithio â chwaraewyr eraill, a chysylltiadau mae’n eu gwneud (y ffrindiau mae’n eu hychwanegu a’r bobl sy’n ei ddilyn) ar rwydwaith Xbox.

Os ydy eich plentyn yn defnyddio consol Xbox neu ap Xbox ar ddyfais arall sy'n gallu cyrraedd y rhwydwaith Xbox, a bod y ddyfais honno'n cynnwys dyfais storio (gyriant caled neu uned cof), caiff data defnydd ei storio ar y ddyfais storio a chaiff ei anfon i Microsoft y tro nesaf bydd yn mewngofnodi i Xbox, hyd yn oed os yw wedi bod yn chwarae all-lein.

Data diagnostig Xbox. Os yw eich plentyn yn defnyddio consol Xbox, bydd Xbox yn anfon y data gofynnol i Microsoft. Y data gofynnol yw’r isafswm data sy'n angenrheidiol i helpu i sicrhau bod yr Xbox yn ddiogel, wedi'i ddiweddaru ac yn perfformio yn ôl y disgwyl.

Cipio gemau. Gall unrhyw chwaraewr mewn sesiwn gêm amlchwaraewr recordio fideo (clipiau gêm) a chipio sgrinluniau o'i safbwynt o'r chwarae. Gall clipiau gêm a sgrinluniau chwaraewyr eraill gipio cymeriad eich plentyn mewn gêm a'i dag chwaraewr yn ystod y sesiwn honno. Os bydd chwaraewr yn cipio clipiau gêm a sgrinluniau ar gyfrifiadur personol, gallai'r clipiau gêm sy'n deillio o hynny hefyd gipio sgwrs sain os yw gosodiadau preifatrwydd a chyfathrebu eich plentyn ar rwydwaith ar-lein Xbox yn caniatáu hynny.

Capsiynau. Yn ystod sgwrs ("parti") amser real Xbox, gall chwaraewyr ysgogi'r nodwedd llais i destun, sy'n galluogi'r defnyddiwr i weld y sgwrsio sain ar ffurf testun. Os bydd chwaraewr yn rhoi'r nodwedd hon ar waith, bydd Microsoft yn defnyddio'r data testun sy'n deillio o hynny i ddarparu capsiynau sgwrsio ar gyfer chwaraewyr sydd ei angen. Gall y data hwn hefyd gael ei ddefnyddio i ddarparu amgylchedd diogel ar gyfer chwarae gemau a gorfodi'r Safonau Cymunedol ar gyfer Xbox.

Defnyddio data. Mae Microsoft yn defnyddio'r data y casglwn i wella cynnyrch a phrofiadau chwarae gemau — gan ei wneud yn fwy diogel ac yn fwy o hwyl dros amser. Mae'r data rydym yn ei gasglu hefyd yn ein galluogi i roi profiadau i'ch plentyn sydd wedi’u curadu. Mae hyn yn cynnwys eu cysylltu â gemau, cynnwys, gwasanaethau ac argymhellion.

Data Xbox mae pobl eraill yn gallu ei weld. Pan fydd eich plentyn yn defnyddio rhwydwaith Xbox, mae ei bresenoldeb ar-lein (y gellir ei osod i "cuddio" neu "wedi rhwystro"), tag chwaraewr, ystadegau chwarae gemau, a chyflawniadau yn weladwy i chwaraewyr eraill ar y rhwydwaith. Gan ddibynnu ar sut rydych chi'n gosod gosodiadau diogelwch Xbox eich plentyn, mae’n bosib fyddant yn rhannu gwybodaeth wrth chwarae neu gyfathrebu ag eraill ar rwydwaith Xbox.

Diogelwch. Er mwyn helpu sicrhau mai’r rhwydwaith Xbox yn amgylchedd chwarae diogel ac i weithredu’r Safonau Cymuned ar gyfer Xbox, efallai byddwn yn casglu ac adolygu llais, testun, lluniau, fideos a chynnwys o fewn gêm (fel clipiau gêm mae eich plentyn yn lanlwytho, sgyrsiau maent yn cael, a'r pethau maent yn postio mewn clybiau a gemau).

Gwrth-dwyllo ac atal twyll. Mae darparu amgylchedd chwarae gemau teg yn bwysig i ni. Rydym yn gwahardd twyllo, hacio, dwyn cyfrif, ac unrhyw weithgarwch twyllodrus neu heb awdurdod arall pan fydd eich plentyn yn defnyddio gêm ar-lein Xbox neu unrhyw ap sy'n gysylltiedig â'r rhwydwaith ar ei gonsol Xbox, cyfrifiadur neu ddyfais symudol. Er mwyn canfod ac atal twyll a twyllo, efallai byddwn yn defnyddio offer, rhaglenni a thechnolegau eraill i atal twyll ac atal twyll. Gall technolegau o'r fath greu llofnodion digidol (a elwir yn “hashes”) gan ddefnyddio gwybodaeth benodol a gesglir o'u consol Xbox, cyfrifiadur neu ddyfais symudol, a sut maent yn defnyddio'r ddyfais honno. Gall hyn gynnwys gwybodaeth am y porwr, y ddyfais, y gweithgareddau, dynodwyr gemau, a'r system weithredu.

Data Xbox y rhannwyd â chyhoeddwyr gemau ac apiau. Pan fydd eich plentyn yn defnyddio gêm ar-lein Xbox neu unrhyw ap sydd wedi'i gysylltu â rhwydwaith ar ei gonsol Xbox, cyfrifiadur neu ddyfais symudol, mae gan gyhoeddwr y gêm neu'r ap fynediad at ddata ynghylch ei ddefnydd er mwyn helpu'r cyhoeddwr i ddarparu, i gynnal ac i wella ei gynnyrch. Efallai y bydd y data hwn yn cynnwys: dynodwr defnyddiwr Xbox eich plentyn, tag chwaraewr, rhywfaint o wybodaeth am y cyfrif megis gwlad ac ystod oedran, data am ei weithgarwch cyfathrebu yn y gêm, unrhyw weithgarwch gorfodi Xbox, sesiynau chwarae gemau (er enghraifft, pa symudiadau a wnaed yn y gêm, pa fathau o gerbydau a ddefnyddiwyd yn y gêm), presenoldeb eich plentyn ar rwydwaith Xbox, yr amser mae’n ei dreulio'n chwarae’r gêm neu’r ap, safleoedd, ystadegau, proffiliau chwaraewr, afatarau neu luniau chwaraewr, rhestrau ffrindiau, ffrydiau gweithgarwch ar gyfer clybiau swyddogol mae’n perthyn iddynt, aelodaeth o glybiau swyddogol, ac unrhyw gynnwys bydd yn ei greu neu'n ei gyflwyno yn y gêm neu'r ap.

Mae gan gyhoeddwyr a datblygwyr gemau ac apiau trydydd parti berthynas unigryw ac annibynnol eu hunain â defnyddwyr ac mae sut byddant yn casglu ac yn defnyddio data personol yn rhwym wrth eu polisïau preifatrwydd penodol eu hunain. Dylech chi ddarllen eu polisïau’n ofalus i ddysgu sut byddan nhw'n defnyddio data eich plentyn. Er enghraifft, gall cyhoeddwyr ddewis datgelu neu arddangos data gêm (megis ar fyrddau arweinwyr) drwy eu gwasanaethau eu hunain. Efallai y bydd eu polisïau ar gael yn nhudalennau manylion y gêm neu'r ap yn ein siopau.

Dysgu mwy yn Rhannu Data ag Apiau a Gemau.

I roi'r gorau i rannu data gêm neu ap â chyhoeddwr, tynnwch ei gemau neu ei ap o bob dyfais lle maent wedi cael eu gosod. Mae'n bosibl dirymu rhywfaint o fynediad cyhoeddwyr i ddata eich plentyn yn microsoft.com/consent.

Rheoli gosodiadau plant. Fel trefnydd grŵp teulu Microsoft, gallwch chi reoli gwybodaeth a gosodiadau plentyn ar dudalen Family Safety y plentyn, yn ogystal â gosodiadau preifatrwydd eu proffil Xbox o dudalen Preifatrwydd Xbox a diogelwch ar-lein y plentyn.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r ap Gosodiadau Teulu Xbox i reoli profiad eich plentyn ar Rwydwaith Xbox gan gynnwys: gwario yn siopau Microsoft ac Xbox, gweld gweithgarwch Xbox eich plentyn, gosod graddau oedran a chyfanswm yr amser sgrin.

Dysgwch fwy am reoli proffiliau Xbox yng ngosodiadau diogelwch a phreifatrwydd Xbox ar-lein.

Dysgwch fwy am grwpiau teulu Microsoft yn Symleiddio bywyd eich teulu.

Hen fersiwn.

 • Xbox 360. Mae'r consol Xbox hwn yn casglu data diagnostig gofynnol cyfyngedig. Mae'r data hwn yn helpu i sicrhau bod consol eich plentyn yn gweithio yn ôl y disgwyl.
 • Kinect. Mae’r synhwyrydd Kinect yn gyfuniad o gamera, meicroffon, a synhwyrydd is-goch sy'n gallu defnyddio symudiadau a llais i reoli'r chwarae yn y gêm. Er enghraifft:
  • Os byddwch chi'n ei ddewis, bydd modd defnyddio'r camera i fewngofnodi i'r rhwydwaith Xbox yn awtomatig gan ddefnyddio'r nodwedd adnabod wynebau. Mae'r data hwn yn aros ar y consol, dydy e ddim yn cael ei rannu â neb, ac mae modd ei ddileu ar unrhyw bryd.
  • Ar gyfer chwarae gemau, bydd Kinect yn mapio pellterau rhwng cymalau corff eich plentyn i greu cynrychiolaeth ffigwr ffon i alluogi chwarae.
  • Gall meicroffon Kinect alluogi sgwrsio â llais rhwng chwaraewyr wrth chwarae. Mae'r meicroffon hefyd yn galluogi gorchmynion llais i reoli'r consol, y gêm neu'r ap, neu i roi termau chwilio.
  • Mae hefyd modd defnyddio'r synhwyrydd Kinect ar gyfer cyfathrebiadau sain a fideo drwy wasanaethau fel Skype.

Dysgu mwy am Kinect yn Xbox Kinect a Phreifatrwydd.

Gwybodaeth preifatrwydd bwysig arallGwybodaeth preifatrwydd bwysig arallmainotherimportantprivacyinformationmodule
Crynodeb

Isod, fe welwch gwybodaeth ychwanegol am breifatrwydd, megis sut rydym yn cadw eich data'n ddiogel, ble fyddwn yn prosesu eich data, ac am faint o amser fyddwn ni'n cadw eich data. Gallwch gael mwy o wybodaeth am Microsoft a'n hymroddiad i ddiogelu eich preifatrwydd ar Preifatrwydd Microsoft.

Diogelwch data personolDiogelwch data personolmainsecurityofpersonaldatamodule
Crynodeb

Mae Microsoft yn ymroddedig i warchod diogelwch eich data personol. Rydym yn defnyddio amrywiaeth o dechnolegau a gweithdrefnau diogelwch i helpu diogelu eich data personol rhag mynediad, defnydd, neu ddatgeliad heb awdurdod. Er enghraifft, rydym yn storio'r data personol a ddarparwch ar systemau cyfrifiadurol sydd â mynediad cyfyngedig, ac mewn cyfleusterau a reolir. Pan fyddwn yn trosglwyddo data cyfrinachol iawn (fel rhif cerdyn credyd neu gyfrinair) dros y rhyngrwyd, rydym yn ei amddiffyn trwy ddefnyddio amgryptio. Mae Microsoft yn cydymffurfio â deddfau diogelu data perthnasol, gan gynnwys cyfreithiau hysbysu am dor-ddiogelwch.

Ble rydym yn storio a phrosesu data personolBle rydym yn storio a phrosesu data personolmainwherewestoreandprocessdatamodule
Crynodeb

Gellir storio a phrosesu data personol a gesglir gan Microsoft yn eich rhanbarth, yn yr Unol Daleithiau, ac mewn unrhyw awdurdodaeth arall lle mae cyfleusterau gan Microsoft neu ei gwmnïau cysylltiedig, ei is-gwmnïau neu ei ddarparwyr gwasanaeth. Mae Microsoft yn cynnal canolfannau data mawr yn Awstralia, Awstria, Brasil, Canada, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Hong Kong, India, Iwerddon, Japan, Korea, Lwcsembwrg, Malaysia, yr Iseldiroedd, Singapore, De Affrica, y Deyrnas Unedig, a'r Unol Daleithiau Gwladwriaethau. Yn nodweddiadol, mae'r prif leoliad storio yn rhanbarth y cwsmer neu yn yr Unol Daleithiau, yn aml gyda copi wrth gefn mewn canolfan ddata mewn rhanbarth arall. Dewisir y lleoliad(au) storio er mwyn gweithredu a darparu ein gwasanaethau'n effeithlon, gwella perfformiad, a chreu gormodedd er mwyn diogelu'r data mewn achos o ddiffoddiad neu broblem arall. Rydym yn cymryd camau i brosesu’r data rydym yn ei gasglu o dan y datganiad preifatrwydd hwn yn ôl darpariaethau’r datganiad hwn a gofynion deddfau perthnasol.

Rydym yn trosglwyddo data personol o'r Ardal Economaidd Ewrop, y Deyrnas Unedig a'r Swistir i wledydd eraill, gyda rhai o'r rhain nad ydynt eto wedi'u pennu gan y Comisiwn Ewropeaidd bod ganddynt lefel ddigonol o ddiogelwch data. Er enghraifft, efallai na fydd eu cyfreithiau yn gwarantu yr un hawliau i chi, neu efallai na fydd awdurdod goruchwylio preifatrwydd yn bodoli sy'n gallu delio â'ch cwynion. Wrth gymryd rhan mewn trosglwyddiadau o’r fath, rydym yn defnyddio amrywiaeth o fecanweithiau cyfreithiol, gan gynnwys contractau megis y cymalau contract safonol a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd o dan Benderfyniad Comisiwn 2021/914, er mwyn diogelu eich hawliau ac i alluogi’r mesurau amddiffyn yma i deithio gyda’ch data. I gael gwybod mwy am benderfyniadau'r Comisiwn Ewropeaidd ar addasrwydd diogelu data personol yn y gwledydd ble mae Microsoft yn prosesu data personol, edrychwch ar yr erthygl hon ar: gwefan y Comisiwn Ewropeaidd.

Mae Microsoft Corporation yn cydymffurfio â Fframwaith Preifatrwydd Data (UE-UDA DPF), Estyniad y DU i DPF yr UE-UDA, a Fframwaith Preifatrwydd Data y Swistir-UDA. fel y'i nodir gan Adran Fasnach yr Unol Daleithiau. Mae Microsoft Corporation wedi ardystio i Adran Fasnach yr Unol Daleithiau ei fod yn dilyn Egwyddorion Fframwaith Preifatrwydd Data yr UE-U.D.A. (Egwyddorion DPF yr UE-UDA) mewn perthynas â phrosesu data personol a dderbynnir gan yr Undeb Ewropeaidd gan ddibynnu ar DPF yr UE-UDA ac o'r Deyrnas Unedig (a Gibraltar) gan ddibynnu ar Estyniad y DU i DPF yr UE-UDA. Mae Microsoft Corporation wedi ardystio i Adran Fasnach yr Unol Daleithiau ei fod yn cydymffurfio ag Egwyddorion Fframwaith Preifatrwydd Data y Swistir-U.D.A. (Egwyddorion DPF y Swistir-U.D.A.) o ran prosesu data personol a dderbynnir o'r Swistir gan ddibynnu ar DPF y Swistir-U.D.A. Yng nghyd-destun trosglwyddo ymlaen, mae Microsoft Corporation yn gyfrifol am brosesu data personol mae'n ei dderbyn o dan y DPF ac wedyn yn ei drosglwyddo i drydydd parti sy'n gweithredu fel asiant ar ein rhan. Mae Microsoft Corporation yn dal i fod yn atebol o dan y DPF os yw ein asiant yn prosesu gwybodaeth bersonol o'r fath mewn modd sy'n anghyson â'r DPF, oni bai y gall Microsoft Corporation brofi nad ydym yn gyfrifol am y digwyddiad sy'n arwain at y niwed. Os oes unrhyw wrthdaro rhwng y telerau yn y datganiad preifatrwydd hwn ac Egwyddorion DPF yr UE-UDA a/neu Egwyddorion DPF y Swistir-UDA, bydd yr Egwyddorion yn llywodraethu. I ddysgu mwy am y rhaglen Fframwaith Preifatrwydd Data (DPF), ac i weld ein hardystiad, ewch i wefan Fframwaith Preifatrwydd Data Adran Masnach yr Unol Daleithiau. Mae is-gwmnïau Microsoft Corporation a reolir yn yr Unol Daleithiau, fel y nodwyd yn ein cyflwyniad hunan-ardystiad, hefyd yn glynu wrth yr Egwyddorion DPF - am ragor o wybodaeth, gweler y rhestr o Endidau neu is-gwmnïau Microsoft U.D.A yn dilyn Egwyddorion DPF.

Os oes gennych gwestiwn neu gwyn ynghylch cyfranogiad Microsoft yn y Fframweithiau DPF, rydym yn eich annog i gysylltu â ni drwy ein ffurflen y we. Ar gyfer unrhyw gwynion yn ymwneud â'r Fframweithiau DPF na all Microsoft eu datrys yn uniongyrchol, rydym wedi dewis cydweithredu â'r Awdurdod Diogelu Data perthnasol yn yr UE, neu'r panel a sefydlwyd gan yr awdurdodau diogelu data Ewropeaidd, ar gyfer datrys anghydfodau gydag unigolion yr UE, Comisiwn Gwybodaeth y DU (ar gyfer unigolion y DU), a Chomisiynydd Ffederal Diogelu Data a Gwybodaeth y Swistir (FDPIC) ar gyfer datrys anghydfodau ag unigolion Swisaidd. Cysylltwch â ni os hoffech i ni ei eich cyfeirio at fanylion cyswllt eich awdurdod diogelu data. Fel sy'n cael ei egluro ymhellach yn yr Egwyddorion DPF, mae cyflafareddu rhwymol ar gael i fynd i'r afael â chwynion heb eu datrys gan ddulliau eraill. Mae Microsoft yn amodol ar bwerau ymchwilio a gorfodi Comisiwn Masnach Ffederal yr Unol Daleithiau (FTC).

Dylai unigolion y mae eu data personol wedi'i ddiogelu gan Ddeddf Japan ar Ddiogelu Gwybodaeth Bersonol gyfeirio at yr erthygl ar yr Gwefan Comisiwn Diogelu Gwybodaeth Bersonol Japan(dim ond wedi'i gyhoeddi yn Japaneeg) i gael mwy o wybodaeth am adolygiad y comisiwn o systemau diogelu data personol rhai gwledydd. Ar gyfer unigolion yn Japan, cliciwch yma am wybodaeth ychwanegol ar brosesu gwybodaeth o dan y Ddeddf Busnes Telathrebu (yn Japaneg yn unig).

Microsoft yn cadw data personolMicrosoft yn cadw data personolmainOurretentionofpersonaldatamodule
Crynodeb

Mae Microsoft yn cadw data personol am gymaint o amser ag sydd ei angen er mwyn darparu’r cynhyrchion a chyflawni’r trafodion rydych wedi gofyn amdanynt, neu at ddibenion cyfreithlon eraill megis cydymffurfio â’n hymrwymiadau cyfreithiol, datrys anghydfodau, a gorfodi ein cytundebau. Oherwydd y gallai'r anghenion hyn amrywio ar gyfer mathau gwahanol o ddata, yng nghyd-destun ein rhyngweithio â chi neu eich defnydd o'n cynnyrch, gallai cyfnodau cadw gwirioneddol amrywio'n sylweddol.

Dyma rai meini prawf eraill a ddefnyddir i bennu'r cyfnodau cadw:

 • Ydy'r cwsmeriaid yn darparu, creu, neu'n cadw'r data gyda'r disgwyliad y byddwn ni'n ei gadw nes y byddant yn ei waredu yn gadarnhaol? Mae enghreifftiau'n cynnwys dogfen rydych chi'n ei storio yn OneDrive, neu neges e-bost rydych chi'n ei gadw yn eich mewnflwch Outlook.com. Mewn achosion o'r fath, byddem yn anelu at gadw'r data nes y byddwch chi'n ei ddileu'n weithredol, drwy symud e-bost o'ch mewnflwch Outlook.com i'r ffolder Dilëwyd, ac yna gwagio'r ffolder honno (pan fydd eich ffolder Dilëwyd yn cael ei gwagio, bydd yr eitemau hynny sydd wedi'u gwagio yn aros yn eich system am hyd at 30 diwrnod cyn eu dileu'n derfynol). (Cofiwch, mae'n bosib y bydd rhesymau eraill pam bod angen dileu'r data yn gynt, er enghraifft os ydych chi'n storio gormod o ddata yn eich cyfrif.)
 • Oes rheolaeth awtomatig, fel yn nagosfwrdd preifatrwydd Microsoft, sy'n galluogi cwsmeriaid i gyrchu a dileu'r data personol ar unrhyw adeg? Os nad oes, fel arfer bydd cyfnod cadw data byrrach yn cael ei fabwysiadu.
 • Ydy'r data personol yn fath sensitif? Os ydy, fel arfer byddai cyfnod cadw data byrrach yn cael ei fabwysiadu.
 • Ydy Microsoft wedi mabwysiadu a chyhoeddi cyfnod cadw penodol ar gyfer math penodol o ddata? Er enghraifft, ar gyfer ymholiadau chwilio Bing rydym yn an-adnabod ymholiadau a gedwir trwy gael gwared ar gyfanrwydd y cyfeiriad IP wedi 6 mis, ac IDs briwsion a dynodwyr traws-sesiwn eraill a ddefnyddir i nodi cyfrif neu ddyfais penodol wedi 18 mis.
 • Ydy'r defnyddiwr wedi rhoi caniatâd am gyfnod cadw hirach? Os do, byddwch yn cadw data yn unol â'ch caniatâd.
 • Ydy Microsoft yn amodol ar rwymedigaeth cyfreithiol, cytundebol neu rwymedigaeth tebyg i gadw neu i ddileu'r data? Gallai enghreifftiau gynnwys cyfreithiau cadw data hanfodol yn yr awdurdodaeth berthnasol, gorchmynion llywodraeth i gadw data sy'n berthnasol i ymchwiliad, neu ddata sy'n cael ei gadw at ddibenion ymgyfreitha. Ar y llaw arall, os bydd y gyfraith yn mynnu bod rhaid i ni ddileu cynnwys anghyfreithlon, byddwn yn gwneud hynny.
Preifatrwydd Data Talaith yr U.D.Preifatrwydd Data Talaith yr U.D.maincaliforniaconsumerprivacyactmodule
Crynodeb

Os ydych chi'n byw yn C yr U.D., rydym yn prosesu'ch data personol yn unol â chyfreithiau preifatrwydd data cyflwr U.D.A, gan gynnwys Deddf Preifatrwydd Defnyddwyr California (CCPA). Mae'r adran hon o'n datganiad preifatrwydd yn cynnwys gwybodaeth sy'n ofynnol gan y CCPA a chyfreithiau preifatrwydd data cyflwr yr Unol Daleithiau eraill ac yn ategu ein datganiad preifatrwydd.

Sylwch fod newidiadau diweddar i'r CCPA a deddfau preifatrwydd data talaith eraill wedi'u trefnu i ddod i rym yn 2023; fodd bynnag, nid yw'r rheolau sy'n gweithredu rhai o'r deddfau hyn wedi'u cwblhau eto. Rydym yn gweithio'n barhaus i gydymffurfio'n well â'r cyfreithiau hyn, a byddwn yn diweddaru ein prosesau a'n datgeliadau wrth i'r rheolau gweithredu hyn gael eu cwblhau.

Gweler hefyd ein Hysbysiad Cyfreithiau Preifatrwydd Data Talaith yr U.D. ac ein Polisi Preifatrwydd Data Iechyd Defnyddwyr Talaith Washington am wybodaeth ychwanegol am y data rydym yn ei gasglu, ei brosesu, ei rannu a'i ddatgelu, a'ch hawliau dan ddeddfau preifatrwydd data talaith yr U.D perthnasol.

Sêl. Nid ydym yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol. Felly, nid ydym yn cynnig optio allan i werthu data personol.

Rhannu. Mae’n bosibl y byddwn yn “rhannu” eich data personol, fel y’i diffinnir o dan California a chyfreithiau talaith perthnasol eraill yr UD, at ddibenion hysbysebu personol. Fel y nodwyd yn ein adran Hysbysebu, nid ydym yn cyflenwi hysbysebu personol i blant y mae eu dyddiad geni yn eu cyfrif Microsoft yn nodi eu bod o dan 18 mlwydd oed.

Yn y rhestr bwledi isod, rydyn ni'n amlinellu'r categorïau o ddata rydyn ni'n eu rhannu at ddibenion hysbysebu wedi’i bersonoli, derbynwyr y data wedi’i bersonoli, a'n dibenion prosesu. I weld disgrifiad llawn o'r data sydd ym mhob categori, gweler yr adran Data personol rydym yn ei gasglu.

Categorïau Data Personol

 • Enw a data cyswllt
  • Derbynwyr: Trydydd partïon sy'n perfformio gwasanaethau hysbysebu ar-lein ar gyfer Microsoft
  • Dibenion Prosesu: I ddarparu hysbysebion wedi'u personoli yn seiliedig ar eich diddordebau
 • Data demograffig
  • Derbynwyr: Trydydd partïon sy'n perfformio gwasanaethau hysbysebu ar-lein ar gyfer Microsoft
  • Dibenion Prosesu: I ddarparu hysbysebion wedi'u personoli yn seiliedig ar eich diddordebau
 • Data tanysgrifiad a thrwyddedu
  • Derbynwyr: Trydydd partïon sy'n perfformio gwasanaethau hysbysebu ar-lein ar gyfer Microsoft
  • Dibenion Prosesu: I ddarparu hysbysebion wedi'u personoli yn seiliedig ar eich diddordebau
 • Rhyngweithio
  • Derbynwyr: Trydydd partïon sy'n perfformio gwasanaethau hysbysebu ar-lein ar gyfer Microsoft
  • Dibenion Prosesu: I ddarparu hysbysebion wedi'u personoli yn seiliedig ar eich diddordebau

Gweler yr Hysbysebu adran am ragor o wybodaeth am ein harferion hysbysebu, a'n Hysbysiad Cyfreithiau Preifatrwydd Data Talaith yr U.D. hadran am ragor o wybodaeth am “rannu” at ddibenion hysbysebu personol o dan gyfreithiau gwladwriaeth yr UD perthnasol.

Hawliau. Mae gennych hawl i ofyn i ni (i) ddatgelu pa ddata personol rydyn ni'n ei gasglu, ei ddefnyddio, ei ddatgelu, ei rannu a'i werthu, (ii) dileu eich data personol, (iii) cywiro eich data personol, (iv) cyfyngu ar ddefnyddio a datgelu eich data sensitif, ac (v) optio allan o “rannu” eich data personol â thrydydd partïon at ddibenion hysbysebu wedi'u personoli ar safleoedd trydydd parti. Gallwch wneud y ceisiadau hyn eich hun neu drwy asiant awdurdodedig. Os byddwch chi'n defnyddio asiant awdurdodedig, rydym yn darparu canllawiau manwl i'ch asiant ar sut i arfer eich hawliau preifatrwydd. Edrychwch ar ein Hysbysiad Cyfreithiau Preifatrwydd Data Talaith yr U.D. am wybodaeth ychwanegol ar sut i arfer yr hawliau hyn. Gweler hefyd ein Polisi Preifatrwydd Data Iechyd Defnyddwyr Talaith Washington am wybodaeth am yr hawliau sydd ar gael dan gyfreithiau Washington.

Os oes gennych chi gyfrif Microsoft, gallwch arfer eich hawliau trwy'r Dangosfwrdd preifatrwydd Microsoft, sy'n gofyn i chi fewngofnodi i'ch cyfrif Microsoft. Os oes gennych chi gais neu gwestiynau ychwanegol ar ôl defnyddio’r dangosfwrdd, gallwch gysylltu â Microsoft yn y cyfeiriad yn yr adran Sut i gysylltu â ni neu ddefnyddio ein ffurflen ar y we, neu ffonio ein rhif Unol Daleithiau heb dollau ar +1 (844) 931 2038. Os nad oes gennych gyfrif, gallwch arfer eich hawliau trwy gysylltu â ni fel y disgrifir uchod. Efallai y byddwn yn gofyn am wybodaeth ychwanegol, megis eich gwlad breswyl, eich cyfeiriad e-bost, a'ch rhif ffôn i ddilysu eich cais cyn anrhydeddu'r cais.

Efallai y byddwch yn nodi eich dewis i optio allan o rannu eich data personol â thrydydd partïon ar gyfer hysbysebu wedi personoli ar safleoedd trydydd parti drwy ymweld â'n tudalen neillto o rannu. Gallwch hefyd reoli'r hysbysebion sydd wedi’u personol a welwch ar eiddo Microsoft trwy ymweld â'n tudalen neilltuo.

Nid ydym yn defnyddio nac yn datgelu eich data sensitif at ddibenion ac eithrio’r rhai a restrir isod, heb eich caniatâd, neu fel y caniateir neu sy’n ofynnol o dan gyfreithiau perthnasol. Felly, nid ydym yn cynnig y gallu i gyfyngu ar y defnydd o ddata sensitif.

Mae gennych hawl i beidio â derbyn triniaeth wahaniaethol os ydych chi'n arfer eich hawliau preifatrwydd. Ni fyddwn yn gwahaniaethu yn eich erbyn os byddwch yn arfer eich hawliau preifatrwydd.

Prosesu gwybodaeth bersonol. Yn y rhestr fwled isod, rydyn ni'n amlinellu'r categorïau o ddata personol rydyn ni'n eu casglu, ffynonellau'r data personol, ein dibenion prosesu, a'r categorïau o dderbynwyr trydydd parti rydyn ni'n darparu'r data personol â nhw. I weld disgrifiad llawn o'r data sydd ym mhob categori, gweler yr adran Data personol rydym yn ei gasglu. Gweler yr adran Microsoft yn cadw data personol am wybodaeth ar feini prawf cadw data personol.

Categorïau Data Personol

 • Enw a data cyswllt
  • Ffynonellau data personol: Rhyngweithio â defnyddwyr a phartneriaid gyda phwy rydym yn cynnig gwasanaethau wedi'u cyd-frandio
  • Dibenion Prosesu (Casglu a Datgelu i Drydydd Partïon): Darparu ein cynnyrch; ymateb i gwestiynau cwsmeriaid; helpu, diogelu, a datrys problemau; a marchnata
  • Derbynwyr: Darparwyr gwasanaeth ac endidau a gyfeirir gan ddefnyddwyr
 • Manylion personol
  • Ffynonellau data personol: Rhyngweithio â defnyddwyr a sefydliadau sy'n cynrychioli defnyddwyr
  • Dibenion Prosesu (Casglu a Datgelu i Drydydd Partïon): Darparu ein cynnyrch; dilysu a mynediad cyfrif; a helpu, diogelu a datrys problemau
  • Derbynwyr: Darparwyr gwasanaeth ac endidau a gyfeirir gan ddefnyddwyr
 • Data demograffig
  • Ffynonellau data personol: Rhyngweithio â defnyddwyr a phrynu gan froceriaid data
  • Dibenion Prosesu (Casglu a Datgelu i Drydydd Partïon): Darparu a phersonoli ein cynnyrch; datblygu cynnyrch; helpu, diogelu, a datrys problemau; a marchnata
  • Derbynwyr: Darparwyr gwasanaeth ac endidau a gyfeirir gan ddefnyddwyr
 • Data talu
  • Ffynonellau data personol: Rhyngweithio â defnyddwyr a sefydliadau ariannol
  • Dibenion Prosesu (Casglu a Datgelu i Drydydd Partïon): Masnach Transact; prosesu trafodion; cyflawni archebion; help, diogel a datrys problemau; a chanfod ac atal twyll
  • Derbynwyr: Darparwyr gwasanaeth ac endidau a gyfeirir gan ddefnyddwyr
 • Data tanysgrifiad a thrwyddedu
  • Ffynonellau data personol: Rhyngweithio â defnyddwyr a sefydliadau sy'n cynrychioli defnyddwyr
  • Dibenion Prosesu (Casglu a Datgelu i Drydydd Partïon): Darparu, personoli ac ysgogi ein cynnyrch; cymorth i gwsmeriaid; helpu, diogelu, a datrys problemau; a marchnata
  • Derbynwyr: Darparwyr gwasanaeth ac endidau a gyfeirir gan ddefnyddwyr
 • Rhyngweithio
  • Ffynonellau data personol: Rhyngweithio â defnyddwyr gan gynnwys data mae Microsoft yn ei gynhyrchu drwy'r rhyngweithiadau hynny
  • Dibenion Prosesu (Casglu a Datgelu i Drydydd Partïon): Darparu a phersonoli ein cynnyrch; gwella cynnyrch; datblygu cynnyrch; marchnata; a helpu, diogelu, a datrys problemau
  • Derbynwyr: Darparwyr gwasanaeth ac endidau a gyfeirir gan ddefnyddwyr
 • Cynnwys
  • Ffynonellau data personol: Rhyngweithio â defnyddwyr a sefydliadau sy'n cynrychioli defnyddwyr
  • Dibenion Prosesu (Casglu a Datgelu i Drydydd Partïon): Darparu ein cynnyrch; diogelwch; a helpu, diogelu, a datrys problemau
  • Derbynwyr: Darparwyr gwasanaeth ac endidau a gyfeirir gan ddefnyddwyr
 • Fideo neu recordiadau
  • Ffynonellau data personol: Rhyngweithio â defnyddwyr a ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus
  • Dibenion Prosesu (Casglu a Datgelu i Drydydd Partïon): Darparu ein cynnyrch; gwella cynnyrch; datblygu cynnyrch; marchnata; helpu, diogelu a datrys problemau; a diogelwch
  • Derbynwyr: Darparwyr gwasanaeth ac endidau a gyfeirir gan ddefnyddwyr
 • Adborth a sgoriau
  • Ffynonellau data personol: Rhyngweithio â defnyddwyr
  • Dibenion Prosesu (Casglu a Datgelu i Drydydd Partïon): Darparu ein cynnyrch; gwella cynnyrch; datblygu cynnyrch; cymorth i gwsmeriaid; a helpu, diogelu, a datrys problemau
  • Derbynwyr: Darparwyr gwasanaeth ac endidau a gyfeirir gan ddefnyddwyr

Tra bod y rhestr bwledi uchod yn cynnwys y prif ffynonellau a dibenion ar gyfer prosesu pob categori o ddata personol, rydym hefyd yn casglu data personol o'r ffynonellau a restrir yn yr adran Data personol rydym yn ei gasglu, fel datblygwyr sy'n creu profiadau trwy neu ar gyfer cynnyrch Microsoft. Felly hefyd rydym yn prosesu pob categori o ddata personol i'r dibenion a ddisgrifir yn yr adran Sut rydym yn defnyddio data personol, fel cyflawni ein dyletswyddau cyfreithiol, datblygu ein gweithle a gwneud gwaith ymchwil.

Yn amodol ar eich gosodiadau preifatrwydd, eich caniatâd, ac yn dibynnu ar y cynhyrchion rydych chi'n eu defnyddio a'ch dewisiadau, efallai y byddwn yn casglu, prosesu, neu ddatgelu data personol penodol sy'n gymwys fel “data sensitif” o dan gyfreithiau preifatrwydd data gwladwriaeth yr UD perthnasol. Mae data sensitif yn is-set o ddata personol. Yn y rhestr isod, rydym yn amlinellu'r categorïau o ddata sensitif rydyn ni'n eu casglu, ffynonellau'r data sensitif, ein dibenion prosesu, a'r categorïau o dderbynwyr trydydd parti rydyn ni'n rhannu'r data sensitif â nhw. Gweler yr adran Data personol rydym yn ei gasglu am ragor o wybodaeth am y data sensitif y gallwn ei gasglu.

Categorïau o Ddata Sensitif

 • Mewngofnodi i'r cyfrif, cyfrif ariannol, rhif cerdyn debyd neu credyd, a'r gallu i gael mynediad at y cyfrif (cod diogelwch neu fynediad, cyfrinair, manylion adnabod, a.y.y.b.)
  • Ffynonellau data sensitif: Rhyngweithio â defnyddwyr a sefydliadau sy'n cynrychioli defnyddwyr
  • Dibenion Prosesu (Casglu a Datgelu i Drydydd Partïon): Darparu'r cynnyrch a chyflawni trafodion ariannol y gofynnir amdanynt
  • Derbynwyr: Darparwyr gwasanaeth a darparwyr prosesu taliadau
 • Gwybodaeth fanwl gywir am leoliad daearyddol
  • Ffynonellau data sensitif: Rhyngweithiadau defnyddwyr â'r cynnyrch
  • Dibenion Prosesu (Casglu a Datgelu i Drydydd Partïon): Darparu'r gwasanaeth y gofynnwyd amdano; gwella cynnyrch; gall rhai priodoleddau gael eu datgelu i drydydd partïon er mwyn darparu'r gwasanaeth
  • Derbynwyr: Defnyddwyr a darparwyr gwasanaeth (gweler adran Gwasanaethau Lleoli Windows a Recordio ein datganiad preifatrwydd am ragor o wybodaeth)
 • Tarddiad hiliol neu ethnig, credau crefyddol neu athronyddol, neu aelodaeth undeb
  • Ffynonellau data sensitif: Cyfathrebu â defnyddwyr
  • Dibenion Prosesu (Casglu a Datgelu i Drydydd Partïon): Cynnal astudiaethau ymchwil er mwyn deall yn well sut mae ein cynnyrch yn cael eu defnyddio a'u gweld ac at ddibenion gwella profiadau cynnyrch
  • Derbynwyr: Darparwyr gwasanaeth
 • Iechyd meddygol neu iechyd meddwl, bywyd rhyw, neu gyfeiriadedd rhywiol
  • Ffynonellau data sensitif: Cyfathrebu â defnyddwyr
  • Dibenion Prosesu (Casglu a Datgelu i Drydydd Partïon): Cynnal astudiaethau ymchwil er mwyn deall yn well sut mae ein cynnyrch yn cael eu defnyddio a'u gweld ac at ddibenion gwella profiadau a hygyrchedd y cynnyrch
  • Derbynwyr: Darparwyr gwasanaeth
 • Cynnwys eich post, e-bost, neu negeseuon testun (lle nad Microsoft yw derbynnydd bwriedig yr ohebiaeth)
  • Ffynonellau data sensitif: Rhyngweithiadau defnyddwyr â'r cynnyrch
  • Dibenion Prosesu (Casglu a Datgelu i Drydydd Partïon): Darparu ein cynnyrch; gwella profiad y cynnyrch; diogelwch; a helpu, diogelu, a datrys problemau
  • Derbynwyr: Darparwyr gwasanaeth
 • Data personol a gesglir gan blentyn hysbys o dan 13 oed
  • Ffynonellau data sensitif: Rhyngweithio â defnyddwyr a sefydliadau sy'n cynrychioli defnyddwyr
  • Dibenion Prosesu (Casglu a Datgelu i Drydydd Partïon): Darparu ein cynnyrch; gwella cynnyrch; datblygu cynnyrch; argymhellion; helpu, diogelu a datrys problemau; a diogelwch
  • Derbynwyr: Darparwyr gwasanaeth ac endidau a gyfeirir gan ddefnyddwyr (yn unol â'ch Cyfrif Microsoft Family Safety gosodiadau)

Tra bod y rhestr bwledi uchod yn cynnwys y prif ffynonellau a dibenion ar gyfer data personol a gasglwyd gan blant dan 13 oed, rydym hefyd yn casglu data personol o'r ffynonellau a restrir yn yr adran Casglu Data gan Blant.

Nid ydym yn defnyddio nac yn datgelu eich data sensitif at ddibenion ar wahân i'r canlynol:

 • Er mwyn cyflawni'r gwasanaethau neu ddarparu'r nwyddau y byddech yn rhesymol eu disgwyl
 • Er mwyn helpu i sicrhau diogelwch a chywirdeb ein gwasanaethau, ein systemau a'n data, i ymladd yn erbyn gweithredoedd camarweiniol, twyllodrus neu anghyfreithlon maleisus, ac i ddiogelu diogelwch corfforol unigolion, i'r graddau y mae'r prosesu yn rhesymol angenrheidiol a chymesur
 • Ar gyfer defnydd dros dro tymor byr (gan gynnwys hysbysebu sydd heb ei bersonoli), os nad yw'r data personol yn cael ei ddatgelu i drydydd parti, ni chaiff ei ddefnyddio ar gyfer proffilio, ac ni chaiff ei ddefnyddio i newid profiad unigolyn y tu allan i'r rhyngweithio presennol â Microsoft
 • Er mwyn cyflawni gwasanaethau ar ran Microsoft, megis cadw cyfrifon, darparu gwasanaeth i gwsmeriaid, prosesu, neu gyflawni archebion/trafodion, dilysu gwybodaeth am gwsmeriaid, prosesu taliadau, darparu ar gyfer ymholiadau, darparu dadansoddiadau, darparu storio, a gwasanaethau tebyg
 • Er mwyn ymgymryd â gweithgareddau i wirio neu gynnal ansawdd neu ddiogelwch, neu wella, uwchraddio neu wella gwasanaeth neu ddyfais sy'n eiddo neu'n cael ei reoli gan Microsoft
 • Er mwyn casglu neu brosesu data sensitif lle nad yw'r casgliad neu'r prosesu ar gyfer casglu nodweddion am yr unigolyn
 • Unrhyw weithgareddau eraill yn unol ag unrhyw reoliadau yn y dyfodol sy'n cael eu cyhoeddi gan gyfreithiau preifatrwydd data talaith yr Unol Daleithiau

Data a Ddadnabyddir. Mewn rhai sefyllfaoedd, mae'n bosibl y bydd Microsoft yn prosesu data heb ei nodi. Mae data yn y cyflwr hwn pan na fyddwn yn gallu cysylltu data ag unigolyn y gall data o'r fath fod yn berthnasol iddo heb gymryd camau ychwanegol. Yn yr achosion hynny, ac oni bai y caniateir o dan gyfraith berthnasol, byddwn yn cadw gwybodaeth o'r fath mewn cyflwr dad-adnabyddedig, ac ni fyddwn yn ceisio ail-adnabod yr unigolyn y mae'r data dad-adnabyddedig yn ymwneud ag ef.

Datgeliadau o ddata personol at ddibenion busnes neu fasnachol. Fel y nodwyd yn yr adran Rhesymau dros rannu data personol, rydym yn rhannu data personol gyda thrydydd partïon ar gyfer amrywiol ddibenion busnes a masnachol. Y prif ddibenion busnes a masnachol dros rannu data personol yw'r dibenion prosesu a restrir yn y tabl uchod. Fodd bynnag, rydym yn rhannu pob categori o ddata personol ar gyfer y dibenion busnes a masnachol yn yr adran Rhesymau dros rannu data personol.

Partïon sy'n rheoli casglu data personol. Mewn rhai sefyllfaoedd, gallwn ganiatáu i drydydd parti reoli'r broses o gasglu eich data personol. Er enghraifft, gall rhaglenni trydydd parti neu estyniadau sy'n rhedeg ar borwr Windows neu Edge gasglu data personol yn seiliedig ar eu harferion eu hunain.

Mae Microsoft yn caniatáu i gwmnïau hysbysebu gasglu gwybodaeth am eich rhyngweithio â'n gwefannau er mwyn darparu hysbysebion wedi eu personoli ar ran Microsoft. Mae'r cwmnïau hyn yn cynnwys: Meta, LinkedIn, Google, ac Adobe.

Deallusrwydd ArtiffisialDeallusrwydd Artiffisialmainartificialintelligencemodule
Crynodeb

Mae Microsoft yn manteisio ar bŵer deallusrwydd artiffisial (AI) yn llawer o'n cynnyrch a'n gwasanaethau, gan gynnwys drwy ymgorffori nodweddion AI cynhyrchiol megis galluoedd Microsoft Copilot. Mae datblygiad a defnydd Microsoft o AI yn amodol ar Egwyddorion AI Microsoft a Safon AI Gyfrifol Microsoft, ac mae gwaith casglu a defnyddio data personol Microsoft wrth ddatblygu a defnyddio nodweddion AI yn gyson â'r ymrwymiadau a amlinellwyd yn y datganiad preifatrwydd hwn. Mae manylion cynnyrch-benodol yn darparu gwybodaeth berthnasol ychwanegol. Gallwch gael gwybod mwy am sut mae Microsoft yn defnyddio AI yma.

HysbysebuHysbysebumainadvertisingmodule
Crynodeb

Mae hysbysebu yn ein galluogi i ddarparu, cefnogi, a gwella rhai o'n cynnyrch. Nid yw Microsoft yn defnyddio'r hyn a ddywedwch mewn e-bost, sgwrs ddynol-i-ddyn, galwadau fideo neu bost llais, na'ch dogfennau, lluniau, neu ffeiliau personol eraill i dargedu hysbysebion atoch. Byddwn yn defnyddio data arall, fel a nodir isod, ar gyfer hysbysebu ar ein priodweddau Microsoft neu ar priodweddau trydydd parti. Er enghraifft:

 • Efallai y bydd Microsoft yn defnyddio data a gasglwn i ddewis a chyflawni rhai o'r hysbysebion a welwch ar eiddo gwe Microsoft, megis Microsoft.com, Microsoft Start, a Bing.
 • Pan fydd yr ID hysbysebu wedi ei alluogi yn Windows 10 fel rhan o'ch gosodiadau preifatrwydd, gall trydydd partïon gyrchu a defnyddio'r ID hysbysebu (yn yr un modd ag y mae gwefannau'n gallu cyrchu a defnyddio dynodwr unigryw sy'n cael ei storio mewn briwsionyn) i ddewis a darparu hysbysebion mewn apiau o'r fath.
 • Efallai y byddwn ni'n rhannu'r data a gasglwn â phartneriaid mewnol ac allanol, megis Xandr, Yahoo, neu Facebook (gweler isod), er mwyn i'r hysbysebion a welwch chi ar ein cynnyrch ni a'u cynnyrch nhw fod yn fwy perthnasol a gwerthfawr i chi.
 • Efallai y bydd hysbysebwyr yn dewis rhoi ein ffaglau gwe ar eu safleoedd, neu ddefnyddio technolegau tebyg, er mwyn caniatáu i Microsoft gasglu gwybodaeth ar eu safleoedd megis gweithgareddau, pryniannau, ac ymweliadau; rydym yn defnyddio'r data hwn ar ran ein cwsmeriaid hysbysebu er mwyn darparu hysbysebion.

Gellir dewis yr hysbysebion a welwch yn seiliedig ar ddata rydym yn prosesu amdanoch chi, megis eich diddordebau a ffefrynnau, eich lleoliad, eich trafodion, sut rydych yn defnyddio ein cynnyrch, eich ymholiadau chwilio, neu'r cynnwys y byddwch yn edrych arno. Er enghraifft, os byddwch yn gweld cynnwys ar Microsoft Start am gerbydau modur, efallai y byddwn yn dangos hysbysebion am geir; os byddwch yn chwilio am "bwytai pizza yn Seattle" ar Bing, efallai y gwelwch hysbysebion yn eich canlyniadau chwilio ar gyfer bwytai yn Seattle.

Efallai y bydd yr hysbysebion a welwch hefyd yn cael eu dethol yn seiliedig ar wybodaeth arall a ddysgir amdanoch dros amser trwy ddefnyddio data demograffig, data lleoliad, ymholiadau chwilio, diddordebau a ffefrynnau, data defnydd o'n cynnyrch a safleoedd, a'r wybodaeth y byddwn yn ei chasglu gennych chi o'r safleoedd ac apiau ein hysbysebwyr a'n partneriaid. Rydym yn cyfeirio at yr hysbysebion hyn fel "hysbysebu personol" yn y datganiad hwn. Er enghraifft, os byddwch yn gweld cynnwys chwarae gemau ar xbox.com, efallai y gwelwch gynigion ar gyfer gemau ar Microsoft Start. I ddarparu hysbysebion personol, rydym yn cyfuno briwsion a osodir ar eich dyfais sy'n defnyddio gwybodaeth a gasglwn (megis cyfeiriad IP) pan fydd eich porwr yn rhyngweithio gyda ein gwefannau. Os byddwch yn optio allan rhag derbyn hysbysebu personol, ni fydd data sy'n gysylltiedig â'r briwsion hyn yn cael eu defnyddio.

Efallai y byddwn yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi i wasanaethu hysbysebion personol i chi pan fyddwch chi'n defnyddio gwasanaethau Microsoft. Os ydych wedi mewngofnodi gyda'ch cyfrif Microsoft ac wedi cydsynio i ganiatáu i Microsoft Edge ddefnyddio'ch gweithgaredd ar-lein ar gyfer hysbysebu wedi'i bersonoli, fe welwch gynigion ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau yn seiliedig ar eich gweithgaredd ar-lein wrth ddefnyddio Microsoft Edge. I ffurfweddu eich gosodiadau preifatrwydd ar gyfer Edge, ewch i Microsoft Edge > Gosodiadau > Preifatrwydd a Gwasanaethau. Os byddwch chi'n ffurfweddu eich gosodiadau preifatrwydd a hysbysebion ar gyfer eich cyfrif Microsoft parthed eich gweithgaredd ar-lein ar draws porwyr, yn cynnwys Microsoft Edge, neu wrth ymweld â gwefannau neu apiau trydydd parti, ewch i'ch dangosfwrdd yn privacy.microsoft.com.

Mae manylion pellach ynghylch ein defnydd o ddata sy’n gysylltiedig â hysbysebu'n cynnwys:

 • Arferion gorau ac ymrwymiadau'r diwydiant hysbysebu. Mae Microsoft yn aelod o’r Network Advertising Initiative (NAI) ac yn cydymffurfio â Chod Ymddygiad NAI. Rydym hefyd yn cydymffurfio â’r rhaglenni hunan-reoleiddio canlynol:
 • Targedu hysbysebion sy'n gysylltiedig ag iechyd. Yn yr Unol Daleithiau, rydym yn darparu hysbysebu personol yn seiliedig ar nifer cyfyngedig o gategorïau diddordeb safonol nad ydynt yn sensitif, cysylltiedig ag iechyd, gan gynnwys alergeddau, arthritis, colesterol, annwyd a ffliw, diabetes, iechyd gastroberfeddol, pen tost / meigryn, bwyta’n iach, calon iach, iechyd dynion, iechyd y geg, osteoporosis, iechyd croen, cwsg, a golwg / gofal llygaid, Byddwn hefyd yn personoli hysbysebion yn seiliedig ar gategorïau diddordeb pwrpasol, nad ydynt yn sensitif a chysylltiedig ag iechyd, fel y gofynnir amdanynt gan hysbysebwyr.
 • Plant a hysbysebion. Nid ydym yn cyflenwi hysbysebu personol i blant y mae eu dyddiad geni yn eu cyfrif Microsoft yn nodi eu bod o dan 18 mlwydd oed.
 • Cadw data. Ar gyfer hysbysebu personol, rydym yn cadw data am ddim mwy nag 13 mis, oni bai ein bod yn cael eich caniatâd i gadw’r data am gyfnod hwy.
 • Data Sensitif. Nid yw Hysbysebu Microsoft yn casglu, yn prosesu nac yn datgelu data personol sy'n cymhwyso fel “data sensitif” o dan gyfreithiau preifatrwydd data talaith yr U.D. at ddibenion darparu hysbysebu wedi'i bersonoli.
 • Rhannu data. Mewn rhai achosion rydym yn rhannu gyda hysbysebwyr adroddiadau am y data rydym wedi’i gasglu ar eu safleoedd neu hysbysebion.

Data a gesglir gan gwmnïau hysbysebu eraill. Weithiau bydd hysbysebwyr yn cynnwys eu ffaglau gwe eu hunain (neu rai eu partneriaid hysbysebu) o fewn eu hysbysebion rydym yn eu harddangos, gan eu galluogi i ddarllen eu briwsionyn eu hunain. Yn ychwanegol, mae Microsoft yn partneru â Xandr, sy'n gwmni Microsoft, a chwmnïau hysbysebu trydydd parti er mwyn helpu i ddarparu rhai o'n gwasanaethau hysbysebu, a hefyd rydyn ni'n caniatáu i gwmnïau hysbysebu trydydd parti eraill ddangos hysbysebion ar ein safleoedd. Gall y trydydd partïon hyn osod briwsion ar eich cyfrifiadur a gallant gasglu data am eich gweithgareddau ar-lein ar draws gwefannau neu wasanaethau ar-lein. Ar hyn o bryd, mae'r cwmnïau hyn yn cynnwys, ond nid ydynt wedi'u cyfyngu i: Facebook, Media.net, Outbrain, Taboola a Yahoo. Dewiswch unrhyw un o'r dolenni blaenorol i weld rhagor o wybodaeth ar arferion pob cwmni, gan gynnwys y dewisiadau mae’n eu cynnig. Mae llawer o'r cwmnïau hyn hefyd yn aelodau o'r NAI neu'r DAA, mae pob un o'r sefydliadau hyn yn darparu ffordd seml o optio allan o dargedu hysbysebion gan gwmnïau sy'n cymryd rhan.

I optio allan o gael hysbysebion wedi’u personoli gan Microsoft, ewch i'n tudalen optio allan. Pan fyddwch chi'n optio allan, caiff eich dewis ei storio mewn briwsionyn sy'n benodol i'r porwr gwe rydych chi'n ei ddefnyddio. Bydd y briwsionyn optio allan yn dod i ben ar ôl 5 mlynedd. Os ydych chi'n dileu'r briwsion ar eich dyfais bydd angen i chi optio allan eto.

Technolegau adnabod llaisTechnolegau adnabod llaismainspeechrecognitionmodule
Crynodeb

Mae technolegau adnabod lleferydd wedi'u hintegreiddio i lawer o gynhyrchion a gwasanaethau Microsoft. Mae Microsoft yn cynnig nodweddion adnabod llais ar ddyfais a nodweddion adnabod llais yn y cwmwl (ar-lein). Mae technoleg adnabod lleferydd Microsoft yn trawsgrifio data llais yn destun. Gyda'ch caniatâd chi, bydd gweithwyr a gwerthwyr Microsoft sy'n gweithio ar ran Microsoft, yn gallu adolygu pytiau o'ch data llais neu glipiau llais er mwyn adeiladu a gwella ein technolegau adnabod lleferydd. Bydd y gwelliannau hyn yn meddwl bod modd i ni adeiladu adnoddau a alluogir gan lais, bydd o fantais i ddefnyddwyr ar draws ein holl gynnyrch ar gyfer unigolion a sefydliadau. Cyn adolygiad gweithiwr neu werthwr o ddata llais, rydym yn amddiffyn preifatrwydd defnyddwyr trwy gymryd camau i ddad-adnabod y data, gan ofyn am gytundebau peidio â datgelu gyda gwerthwyr perthnasol a'u gweithwyr, a mynnu bod gweithwyr a gwerthwyr yn bodloni safonau preifatrwydd uchel. Dysgu mwy am Microsoft ac eich data llais.

Rhaglenni newydd rhagolwg neu ddi-dâlRhaglenni newydd rhagolwg neu ddi-dâlmainpreviewreleasesmodule
Crynodeb

Mae Microsoft yn cynnig nodweddion a gwasanaethau rhagolwg, mewnol, beta neu gynhyrchion a nodweddion am ddim eraill ("rhagolygon") er mwyn eich galluogi i’w gwerthuso tra’n darparu data i Microsoft am eich defnydd o'r cynnyrch, yn cynnwys adborth, data am y ddyfais a data am eich defnydd. O ganlyniad, gall rhagolygon gasglu data ychwanegol yn awtomatig, darparu llai o reolyddion, ac fel arall defnyddio mesurau preifatrwydd a diogelwch gwahanol i’r rhai hynny sydd fel arfer yn bresennol yn ein cynhyrchion fel mater o drefn, Os byddwch yn cymryd rhan mewn rhagolygon, gallwn gysylltu â chi ynghylch eich adborth neu’ch diddordeb mewn dal i ddefnyddio’r cynnyrch wedi rhyddhau’n gyffredinol.

Newidiadau i’r datganiad preifatrwydd hwnNewidiadau i’r datganiad preifatrwydd hwnmainchangestothisprivacystatementmodule
Crynodeb

Rydym yn diweddaru'r datganiad preifatrwydd hwn pan fo angen i ddarparu mwy o eglurder neu mewn ymateb i:

 • Adborth gan gwsmeriaid, rheoleiddwyr, y diwydiant neu randdeiliaid eraill.
 • Newidiadau yn ein cynnyrch.
 • Newidiadau yn ein polisïau neu weithgareddau prosesu data.

Pan fyddwn yn cyhoeddi newidiadau i’r datganiad hwn, byddwn yn diwygio’r dyddiad “diweddarwyd diwethaf” ar frig y datganiad ac yn disgrifio'r newidiadau ar y dudalen Hanes newid. Os nad oes unrhyw newidiadau sylweddol i'r datganiad, megis newid i bwrpas prosesu data personol sydd ddim yn gyson â'r pwrpas y casglwyd y data'n wreiddiol, byddwn naill ai'n eich hysbysu drwy bostio neges amlwg yn sôn am y newidiadau hyn cyn y byddant yn dod i rym neu drwy anfon hysbysiad atoch yn uniongyrchol. Rydym yn eich annog i adolygu’r datganiad preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd i gael gwybod sut mae Microsoft yn diogelu’ch gwybodaeth.

Sut i gysylltu â niSut i gysylltu â nimainhowtocontactusmodule
Crynodeb

Os oes gennych bryder preifatrwydd, cwyn neu gwestiwn i Brif Swyddog Preifatrwydd Microsoft neu’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer eich rhanbarth, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio ein ffurflen ar y we. Byddwn yn ymateb i gwestiynau neu bryderon fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith ac o fewn cyfnod heb fod yn fwy na 30 diwrnod. Gallwch hefyd fynegi pryder neu gyflwyno cwyn gydag awdurdod diogelu data neu swyddog arall sydd ag awdurdodaeth.

Pan mai Microsoft yw'r rheolydd, oni nodir fel arall, Microsoft Corporation ac, ar gyfer y rheini yn Ardal Economaidd Ewrop, y Deyrnas Unedig a'r Swisdir, Microsoft Ireland Operations Limited yw'r rheolyddion data ar gyfer y data personol a gasglwn drwy'r cynnyrch sy'n destun y datganiad hwn. Ein cyfeiriadau:

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Ffôn: +1 (425) 882 8080.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Ffôn: +353 1 706 3117.

I ganfod yr is-gwmni Microsoft yn eich gwlad neu ranbarth, gweler y rhestr o Lleoliadau swyddfeydd Microsoft o gwmpas y byd.

Cynrychiolydd Microsoft Ireland Operations Limited o fewn ystyr Celf. 14 o Ddeddf Ffederal y Swistir ar Ddiogelu Data yw MicrosoftRieiz ZapH, The Circle 02, 8058 Zürich-Fluhabfen, Y Swistir.

Os hoffech arfer eich hawliau o dan gyfraith preifatrwydd data talaith berthnasol yr U.D.A, gallwch gysylltu â Microsoft yn y cyfeiriad U.D.A. a restrir uchod, defnyddiwch ein ffurflen ar y we, neu ffoniwch ein rhif Unol Daleithiau heb dollau +1 (844) 931 2038.

Os ydych chi'n byw yn Canada a'i taleithiau, gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data Microsoft ar gyfer Canada yn Microsoft Canada yn Head Office Microsoft Canada, 4400-81 Bay St, Toronto, ON, M5J 0E7, am +1 (416) 349 2506, neu drwy ddefnyddio ein ffurflen ar y we.

Fel sy'n berthnasol dan gyfraith Ffrengig, gallwch hefyd anfon cyfarwyddiadau penodol i ni yn ymwneud â defnyddio eich data personol wedi i chi farw, gan ddefnyddio eich ffurflen y we.

Os oes gennych gwestiwn technegol neu gefnogaeth, ewch i Cymorth Microsoft i ddysgu mwy am gynigion Cefnogaeth Microsoft. Os oes gennych gwestiwn am gyfrinair cyfrif Microsoft personol, ewch i Cymorth gyda chyfrif Microsoft.

Rydym yn cynnig amrywiol ffyrdd i chi reoli eich data personol a gafwyd gan Microsoft, ac arfer eich hawliau diogelu data. Gallwch wneud hynny drwy gysylltu â Microsoft ar ein ffurflen ar y we neu’r wybodaeth uchod, neu drwy ddefnyddio'r gwahanol adnoddau rydym yn eu darparu. Gweler yr adran Sut i weld a rheoli eich data personol am ragor o fanylion.

Cynnyrch menter a datblygwyrCynnyrch menter a datblygwyrmainenterprisedeveloperproductsmodule
Crynodeb
Gwasanaethau Enterprise ar-leinGwasanaethau Enterprise ar-leinmainenterpriseservicesmodule
Crynodeb
Meddalwedd Enterprise a datblygwyr a chyfarpar enterpriseMeddalwedd a rhaglenni menter a datblygwrmainenterprisedevsoftwareappsmodule
Crynodeb
Cynnyrch cyfathrebu a chynhyrchiantCynnyrch cynhyrchiant a chyfathrebumainprodcommproductsmodule
Crynodeb
Microsoft 365, Office, ac apiau cynhyrchiant eraillMicrosoft 365, Office, ac apiau cynhyrchiant eraillmainofficeservicesmodule
Crynodeb
Teulu MicrosoftTeulu Microsoftmainmsfamilymodule
Crynodeb
Microsoft TeamsMicrosoft Teamsmainteamsmodule
Crynodeb
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Crynodeb
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Crynodeb
SkypeSkypemainskypemodule
Crynodeb
SurfaceSurfacemainsurfacemodule
Crynodeb
Surface DuoSurface Duomainsurfaceduomodule
Crynodeb
LinkedInLinkedInmainlinkedinmodule
Crynodeb
Chwilio. Microsoft Edge a deallusrwydd artiffisialChwilio. Microsoft Edge a deallusrwydd artiffisialmainsearchaimodule
Crynodeb
BingBingmainbingmodule
Crynodeb
CortanaCortanamaincortanamodule
Crynodeb
Microsoft EdgeMicrosoft Edgemainmsedgemodule
Crynodeb
Microsoft TranslatorCyfieithydd MicrosoftmainMicrosoftTranslatormodule
Crynodeb
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Crynodeb
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Crynodeb

Mae Windows yn amgylchedd cyfrifiadura wedi’i bersonoli sy’n eich galluogi i grwydro a chyrchu gwasanaethau, dewisiadau, a chynnwys yn ddi-dor ar draws eich dyfeisiau cyfrifiadura o ffonau i dabledi i’r Surface Hub. Yn hytrach nag aros fel rhaglen feddalwedd statig ar eich dyfais, mae cydrannau allweddol Windows yn seiliedig ar y cwmwl, a diweddarir elfennau cwmwl a lleol fel ei gilydd o Windows yn rheolaidd, gan ddarparu’r gwelliannau a nodweddion diweddaraf ichi. Er mwyn darparu’r profiad cyfrifiadura hwn, rydym yn casglu data amdanoch chi, eich dyfais, a’r ffordd rydych yn defnyddio Windows. Ac oherwydd bod Windows yn bersonol i chi, rydym yn rhoi dewisiadau ichi ynghylch y data personol rydym yn ei gasglu a sut rydym yn ei ddefnyddio. Sylwer os yw'ch dyfais Windows wedi ei rheoli gan eich sefydliad (fel eich cyflogwr neu ysgol), efallai y bydd eich sefydliad yn defnyddio offer rheoli canolog a ddarperir gan Microsoft neu eraill i gael mynediad at a phrosesu eich data, ac i reoli gosodiadau dyfais (yn cynnwys gosodiadau preifatrwydd), polisïau dyfais, diweddariadau meddalwedd, casglu data gennym ni neu'r sefydliad, neu agweddau eraill o'ch dyfais. Ar ben hynny, efallai y bydd eich sefydliad yn defnyddio offer rheoli a ddarperir gan Microsoft neu eraill i gael mynediad at a phrosesu eich data oddi ar y ddyfais honno, gan gynnwys eich data rhyngweithio, data diagnosteg a chynnwys eich cyfathrebu a ffeiliau.

Mae Gosodiadau Windows, sef Gosodiadau'r Cyfrifiadur gynt, yn elfen hanfodol o Microsoft Windows. Mae'n darparu rhyngwyneb cyfleus ar gyfer addasu dewisiadau defnyddwyr, ffurfweddu'r system weithredu, a rheoli dyfeisiau sydd wedi'u cysylltu er mwyn i chi allu rheoli cyfrifon defnyddwyr, addasu gosodiadau'r rhwydwaith, a phersonoli gwahanol agweddau ar Windows. Mae Windows yn darparu mecanwaith i apiau gael mynediad at alluoedd dyfeisiau amrywiol megis camera'r ddyfais, meicroffon, lleoliad, calendr, cysylltiadau, hanes galwadau, negeseuon a mwy, wrth reoli mynediad at eich data personol. Mae gan bob gallu ei dudalen gosodiadau preifatrwydd ei hun yng ngosodiadau Windows, er mwyn i chi allu rheoli pa apiau sy'n gallu defnyddio pob gallu. Dyma rai o nodweddion allweddol Gosodiadau:

 1. Addasu: Gallwch bersonoli agweddau amrywiol ar Windows, gan gynnwys y golwg a'r teimlad, gosodiadau iaith a dewisiadau preifatrwydd. Mae gosodiadau Windows yn defnyddio eich meicroffon wrth reoli'r sain, camera wrth ddefnyddio camera integredig a lleoliad i newid disgleirdeb yn y nos i'ch helpu i addasu eich Windows.
 2. Rheoli Perifferol: Gosod a rheoli perifferolion megis peiriannau argraffu, monitorau a gyriannau allanol.
 3. Ffurfweddu Rhwydwaith: Addasu gosodiadau rhwydweithio, gan gynnwys Wi-Fi, Ether-rwyd, cysylltiadau symudol a VPN a byddant yn defnyddio cyfeiriad MAC ffisegol, IMEI a rhif symudol os oes modd i ddyfais ddelio â symudol.
 4. Rheoli Cyfrifon: Ychwanegu neu dynnu cyfrifon defnyddwyr, newid gosodiadau'r cyfrif, a rheoli dewisiadau mewngofnodi.
 5. Dewisiadau Lefel System: Ffurfweddu gosodiadau arddangos, hysbysiadau, dewisiadau pŵer, rheoli rhestr o apiau sydd wedi'u gosod a mwy.
 6. Rheoli preifatrwydd a diogelwch: ffurfweddu eich dewisiadau preifatrwydd megis lleoliad, casglu data diagnostig ayyb. Mireinio pa apiau a gwasanaethau unigol sy'n gallu cael mynediad at alluoedd dyfeisiau drwy eu rhoi ar waith neu eu diffodd.

Am ragor o wybodaeth am gasglu data yn Windows, gweler Crynodeb casglu data ar gyfer Windows. Mae'r datganiad hwn yn trafod Windows 10 a Windows 11 ac mae cyfeiriadau at Windows yn yr adran hon yn berthnasol i'r fersiynau cynnyrch hynny. Mae fersiynau cynharach o Windows (gan gynnwys Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ac Windows 8.1) yn amodol ar eu datganiadau preifatrwydd eu hunain.

CynnauCynnaumainactivationmodule
Crynodeb

Pan fyddwch yn ysgogi Windows, cysylltir allwedd cynnyrch penodol â’r ddyfais mae’ch meddalwedd wedi’i gosod arni. Anfonir yr allwedd cynnyrch a data am y feddalwedd a’ch dyfais i Microsoft er mwyn helpu i ddilysu eich trwydded ar gyfer y feddalwedd. Efallai anfonir y data hwn eto os oes angen ailysgogi neu ddilysu’ch trwydded. Ar ffonau sy'n rhedeg Windows, mae dynodwyr dyfais a rhwydwaith, yn ogystal â lleoliad dyfais ar adeg pan fydd y ddyfais yn cael ei throi ymlaen gyntaf, hefyd yn cael eu hanfon at Microsoft ar gyfer dibenion cofrestru gwarant, ailgyflenwi stoc ac atal twyll.

Hanes gweithgarwchHanes gweithgarwchmainactivityhistorymodule
Crynodeb

Mae hanes gweithgarwch yn helpu cadw trywydd ar y pethau a wnewch ar eich dyfais, fel yr apiau a gwasanaethau a ddefnyddiwch, ffeiliau y byddwch yn eu hagor, a gwefannau y byddwch yn eu pori. Mae hanes eich gweithgarwch yn cael ei greu’n lleol wrth ddefnyddio gwahanol apiau a nodweddion fel Hen Fersiwn o Microsoft Edge, rhai apiau Microsoft Store ac apiau Microsoft 365 ac yn cael ei storio’n lleol ar eich dyfais.

Gallwch droi gosodiadau ymlaen neu eu diffodd ar gyfer storio eich hanes gweithgarwch yn lleol ar eich dyfais, a gallwch hefyd glirio hanes gweithgarwch eich dyfais ar unrhyw adeg drwy fynd i Preifatrwydd > Hanes gweithgarwch yn ap gosodiadau Windows. Dysgu mwy am hanes gweithgarwch yn Windows.

ID HysbysebuID Hysbysebumainadvertisingidmodule
Crynodeb

Bydd Windows yn creu ID hysbysebu unigryw ar gyfer pob person sy'n defnyddio dyfais, a bydd datblygwyr meddalwedd a rhwydweithiau hysbysebu yn gallu defnyddio’r rhain i'w dibenion eu hunain yn cynnwys darparu hysbysebu mwy perthnasol mewn apiau. Pan fydd y ID hysbysebu wedi ei alluogi, apiau Microsoft ac apiau trydydd parti gyrchu a defnyddio'r ID hysbysebu yn yr un modd ag y mae gwefannau'n gallu cyrchu a defnyddio dynodwr unigryw sy'n cael ei storio mewn briwsionyn. Felly, gellir defnyddio eich ID hysbysebu gan ddatblygwyr apiau a rhwydweithiau hysbysebu i ddarparu hysbysebu mwy perthnasol a phrofiadau wedi'u personoli ar draws eu apiau ac ar y we. Mae Microsoft yn casglu'r ID hysbysebu at ddibenion a ddisgrifir yma pan fyddwch yn dewis galluogi ID hysbysebu fel rhan o'ch gosodiadau preifatrwydd yn unig.

Mae'r gosodiad ID hysbysebu yn gymwys i apiau Windows sy’n defnyddio'r dynodwr hysbysebu Windows. Gallwch ddiffodd mynediad i’r dynodwr hwn unrhyw bryd trwy ddiffodd ID hysbysebu yn yr ap gosodiadau Windows. Os byddwch yn dewis i’w roi ar waith eto, caiff yr ID hysbysebu ei ailosod a bydd dynodwr newydd yn cael ei greu. Pan fydd ap trydydd parti yn cyrchu'r ID hysbysebu, bydd ei ddefnydd o'r ID hysbysebu yn amodol ar ei bolisi preifatrwydd ei hun. Dysgu mwy am ID hysbysebu yn Windows.

Nid yw'r gosodiad hunaniaeth hysbysebu yn gymwys i ddulliau eraill o hysbysebu seiliedig ar ddiddordeb a ddarperir gan Microsoft neu drydydd partïon eraill, megis briwsion a ddefnyddir i ddarparu hysbysebion dangosydd yn seiliedig ar ddiddordeb ar wefannau. Efallai y bydd cynhyrchion trydydd parti a gyrchir trwy neu a osodir ar Windows hefyd yn darparu mathau eraill o hysbysebu seiliedig ar ddiddordeb ddarostyngedig i'w polisïau preifatrwydd eu hunain. Mae Microsoft yn darparu mathau eraill o hysbysebion seiliedig ar ddiddordeb mewn rhai cynnyrch Microsoft, yn uniongyrchol ac mewn partneriaeth â darparwyr hysbysebion trydydd parti. Am ragor o wybodaeth ar sut mae Microsoft yn ddefnyddio data ar gyfer hysbysebu, gweler adran Sut rydym yn defnyddio data personol y datganiad hwn.

DiagnostegDiagnostegmaindiagnosticsmodule
Crynodeb

Mae Microsoft yn casglu data diagnostig Windows i ddatrys problemau ac i sicrhau bod Windows wedi'i ddiweddaru, yn ddiogel ac yn gweithio'n iawn. Mae hefyd yn helpu ni i wella Windows a chynnyrch a gwasanaethau Microsoft cysylltiedig, ac i ddarparu awgrymiadau ac argymhellion mwy perthnasol ar gyfer cwsmeriaid sydd wedi dewis defnyddio'r gosodiad "Profiadau wedi'u teilwra" i gynnyrch a gwasanaethau Microsoft a thrydydd partïon ar gyfer Windows i fodloni anghenion y cwsmer. Trosglwyddir y data hwn i Microsoft a mae’n cael ei gadw gydag un neu ragor o ddynodwyr unigryw a all ein helpu i adnabod defnyddiwr unigol ar ddyfais unigol ac i ddeall problemau gwasanaeth y ddyfais a phatrymau defnydd.

Mae dwy lefel o ddata diagnostig a gweithgaredd: Data diagnostig gofynnol a data diagnostig dewisol. Mae rhai dogfennau cynnyrch a deunyddiau eraill yn cyfeirio at ddata diagnostig gofynnol fel data diagnostig sylfaenol ac at ddata diagnostig dewisol fel data diagnostig llawn.

Os yw sefydliad (megis eich cyflogwr neu’ch ysgol) yn defnyddio Microsoft Entra ID i reoli'r cyfrif mae'n ei ddarparu i chi ac yn cofrestru eich dyfais yn ffurfweddiad prosesydd data diagnostig Windows, mae prosesu data diagnostig Microsoft mewn cysylltiad â Windows yn cael ei lywodraethu gan gontract rhwng Microsoft a'r sefydliad. Os yw sefydliad yn defnyddio offer rheoli Microsoft neu’n galw ar Microsoft i reoli eich dyfais, bydd Microsoft a'r sefydliad yn defnyddio a phrosesu data diagnostig a gwallau oddi ar eich dyfais i ganiatáu rheoli, monitro, a datrys problemau dyfeisiau'r sefydliad, ac at ddibenion eraill y sefydliad.

Data diagnostig gofynnol yn cynnwys gwybodaeth am eich dyfais, ei gosodiadau a galluoedd, ac os yw'n perfformio'n iawn. Rydym yn casglu'r data diagnostig gofynnol canlynol:

 • Data dyfais, cysylltedd a data ffurfweddu:
  • Data am y ddyfais megis y math o brosesydd, gwneuthurwr OEM, y math o fatri a'i gynhwysedd, y nifer a’r math o gamerâu, cadarnwedd a phriodoleddau cof.
  • Galluoedd rhwydwaith a data cysylltu megis cyfeiriad IP y ddyfais, y rhwydwaith symudol (gan gynnwys IMEI a'r gweithredwr symudol), ac a yw'r ddyfais wedi'i chysylltu â rhwydwaith am ddim neu am dâl.
  • Data am y system weithredu a'i ffurfweddiad megis y fersiwn OS a rhif adeiladu, gosodiadau rhanbarth ac iaith, gosodiadau data diagnosteg, ac a yw'r ddyfais yn rhan o raglen Windows Insider.
  • Data am berifferolion cysylltiedig fel y model, y gwneuthurwr, y gyrwyr, a data cydnawsedd.
  • Data am y rhaglenni sydd wedi'u gosod ar y ddyfais fel enw'r rhaglen, y fersiwn a'r cyhoeddwr.
 • P'un a yw dyfais yn barod i'w ddiweddaru a ph'un a oes ffactorau allai amharu ar y gallu i dderbyn diweddariadau, fel batri isel, gofod disg cyfyngedig, neu gysylltedd drwy rwydwaith â thâl.
 • P'un a yw diweddariadau'n cael eu cyflawni'n llwyddiannus neu'n methu.
 • Data am ddibynadwyedd y system casglu diagnosteg ei hun.
 • Cofnodi problemau sylfaenol, sef data iechyd am y system gweithredu a'r apiau sy'n rhedeg ar eich dyfais. Er enghraifft, mae cofnodi gwallau sylfaenol yn rhoi gwybod i ni pan fydd rhaglen, megis Microsoft Paent neu gêm trydydd parti, yn rhewi neu'n chwalu.

Data diagnostig dewisol Yn cynnwys gwybodaeth fanylach am eich dyfais a'i gosodiadau, ei galluoedd ac iechyd y ddyfais. Gall data diagnosteg dewisol gynnwys data am y gwefannau y byddwch chi'n eu pori, gweithgarwch y ddyfais (y cyfeirir ato weithiau fel defnydd), a dull gwell o roi gwybod am wallau sy'n helpu Microsoft i atgyweirio ac i wella eu cynhyrchion a’u gwasanaethau i bob defnyddiwr. Pan ddewiswch anfon data diagnostig dewisol, bydd data diagnostig gofynnol bob amser yn cael ei gynnwys, ac rydym yn casglu'r wybodaeth ychwanegol ganlynol:

 • Data ychwanegol am y ddyfais, cysyllted, a ffurfwedd, tu hwnt i'r hyn a gasglwyd ar lefel Sylfaenol dan Ddata diagnosteg gofynnol.
 • Statws a gwybodaeth logio am iechyd y system gweithredu a chydrannau eraill y system tu hwnt i'r hyn a gesglir am y diweddariad a'r systemau diagnosteg dan Ddata diagnosteg gofynnol.
 • Gweithgarwch ap, megis pa raglenni sy'n cael eu lansio ar y dyfais, am faint o amser maen nhw'n rhedeg, a pha mor gyflym maen nhw'n ymateb i fewnbwn.
 • Gweithgarwch y porwr, gan gynnwys hanes pori a thermau chwilio, mewn porwyr Microsoft, (Microsoft Edge neu Internet Explorer).
 • Cofnodi problemau manwl, gan gynnwys cyflwr cof y dyfais pan fydd system neu ap yn cau (a allai achosi i gynnwys defnyddiwr, fel rhannau o ffeil roeddech chi'n ei defnyddio pan ddigwyddodd y broblem). Nid yw dyddiad cau yn cael ei ddefnyddio byth ar gyfer Profiadau wedi'u teilwra fel sydd wedi'i ddisgrifio isod.

Efallai na fydd rhai y data a ddisgrifir uchod yn cael ei gasglu oddi ar eich dyfais hyd yn oed os byddwch yn dewis anfon Data diagnosteg dewisol. Mae Microsoft yn lleihau faint o Ddata diagnosteg dewisol mae'n casglu o bob dyfais drwy gasglu rhywfaint o'r data gan is-set o ddyfeisiau yn unig (sampl). Drwy redeg yr offeryn Dangosydd Data Diagnostig, gallwch weld eicon sy'n dangos a yw eich dyfais yn rhan o sampl a hefyd pa ddata penodol a gesglir oddi ar eich dyfais. Gallwch weld cyfarwyddiadau ar sut i lawrlwytho'r offeryn Dangosydd Data Diagnostig yn yr ap gosodiadau Windows o dan Diagnosteg & adborth.

Mae eitemau data penodol a gesglir yn Diagnosteg Windows yn amodol i newid i roi hyblygrwydd i Microsoft gasglu'r data sydd angen ar gyfer y dibenion a ddisgrifir. Er enghraifft, i sicrhau y gall Microsoft ddatrys problemau gyda'r problem perfformiad diweddaraf sy'n effeithio ar brofiad cyfrifiadura defnyddwyr neu ddiweddaru dyfais Windows sy’n newydd i'r farchnad, efallai y bydd Microsoft angen casglu eitemau data na chasglwyd yn flaenorol. I weld rhestr o fathau data a gasglwyd ar Data diagnosteg gofynnol a Data diagnosteg dewisol, gweler Digwyddiadau a meysydd diagnostig Gofynnol Windows (Lefel sylfaenol) neu Data diagnostig Dewisol Windows 10 (Lefel llawn). Rydym yn darparu rhannau cyfyngedig o wybodaeth adroddiadau gwallau i bartneriaid (megis gwneuthurwr y ddyfais) i helpu datrys problemau gyda chynhyrchion a gwasanaethau sy'n gweithio gyda Windows a cynnyrch a gwasanaethau eraill Microsoft. Dim ond i drwsio neu wella'r cynhyrchion a gwasanaethau hynny y gallant ddefnyddio'r wybodaeth hon. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu rhywfaint o ddata diagnosteg cronnol, dienw, megis tueddiadau defnydd cyffredinol ar gyfer apiau a nodweddion Windows, â thrydydd partïon dethol. Dysgu mwy am ddata diagnostig yn Windows.

Adnabod incio a theipio. Gallwch chi hefyd ddewis helpu Microsoft i wella adnabod incio a theipio trwy anfon data diagnostig incio a theipio. Os byddwch yn dewis gwneud hynny, bydd Microsoft yn casglu samplau o'r cynnwys rydych yn teipio neu’n ysgrifennu i wella nodweddion fel adnabod llawysgrifen, cwblhau awtomatig, rhagfynegi'r gair nesaf a chywiro sillafu yn y nifer o ieithoedd a ddefnyddir gan gwsmeriaid Microsoft. Pan fydd Microsoft yn casglu data diagnosteg incio a theipio, fe'i rhennir i samplau llai a'i brosesu i gael gwared ar ddynodwyr unigryw, gwybodaeth dilyniant a data arall (fel cyfeiriadau e-bost a gwerthoedd rhifol) y gellir ei ddefnyddio i ail-greu y cynnwys gwreiddiol neu gysylltu'r mewnbwn â chi. Mae hefyd yn cynnwys data perfformio cysylltiedig, megis newidiadau rydych yn eu gwneud â llaw i destun heblaw am eiriau rydych wedi’u hychwanegu i'r geiriadur. Dysgu mwy am wella incio a theipio yn Windows..

Os byddwch yn dewis galluogi Profiadau wedi'u Teilwra, byddwn yn defnyddio eich data diagnostig Windows (Dewisol neu Gofynnol yn ôl eich dewis) i gynnig cyngor, hysbysebion, ac argymhellion personol i wella eich profiad Microsoft. Os ydych chi wedi dewis Gofynnol fel eich gosodiad data diagnostig, mae personoli yn seiliedig ar wybodaeth am eich dyfais, ei gosodiadau a’i galluoedd, ac os yw'n perfformio'n gywir. Os ydych chi wedi dewis Dewisol, mae personoli hefyd yn seiliedig ar wybodaeth am sut rydych yn defnyddio apiau a nodweddion, ynghyd â gwybodaeth ychwanegol am iechyd eich dyfais. Fodd bynnag, nid ydym yn defnyddio gwybodaeth am y gwefannau rydych chi'n eu pori, cynnwys dympiau chwalfa, data mewnbwn llais, teipio nac incio ar gyfer personoli pan fyddwn yn derbyn data o'r fath gan gwsmeriaid sydd wedi dewis Dewisol.

Mae profiadau personol yn cynnwys awgrymiadau ar sut i addasu a gwneud y mwyaf o Windows, yn ogystal â hysbysebion ac awgrymiadau cynnyrch a gwasanaethau, nodweddion, apiau a chaledwedd Microsoft a thrydydd parti ar gyfer eich profiadau Windows. Er enghraifft, i'ch helpu i chi fanteisio ar eich dyfais, efallai y byddwn yn dweud wrthych am nodweddion nad ydych yn gwybod amdanynt neu sy'n newydd. Os ydych yn cael problem â'ch dyfais Windows, efallai y cynigir ateb i chi. Efallai y cewch gynnig cyfle i addasu eich sgrin cloi gyda lluniau, neu i weld mwy o luniau o'r math rydych chi’n eu hoffi, neu lai o'r rhai nad ydych chi’n eu hoffi. Os ydych yn ffrydio ffilmiau yn eich porwr, efallai yr argymhellir ap i chi o Microsoft Store sy'n ffrydio'n fwy effeithlon. Neu, os ydych yn rhedeg allan o le ar eich disg galed, efallai y bydd Windows yn argymell eich bod yn rhoi cynnig ar OneDrive neu'n prynu caledwedd i gael mwy o le. Dysgu mwy am brofiadau wedi’u teilwra yn Windows.

Hyb AdborthHyb Adborthmainfeedbackhubmodule
Crynodeb

Mae Hyb Adborth yn darparu ffordd i gasglu adborth ar gynnyrch Microsoft a ac apiau parti cyntaf a thrydydd parti a osodwyd. Pan fyddwch yn defnyddio'r Hyb Adborth, bydd yr Hyb Adborth yn darllen y rhestr apiau sydd wedi'i gosod i bennu pa apiau mae modd anfon adborth ar eu rhan. Mae'r Hyb Adborth yn pennu'r apiau sydd wedi'u gosod yn eich dyfais drwy APIs cyhoeddus. Yn ychwanegol, ar gyfer HoloLens, mae'r Hyb Adborth yn defnyddio eich camera a'ch meicroffon pan fyddwch yn dewis rhannu amgylchedd a mewnbwn sain. Mae hefyd yn defnyddio llyfrgell lluniau a dogfennau i gael mynediad at sgrinluniau a recordiadau sgrin rydych chi'n eu hatodi i'w hanfon fel rhan o adborth.

Gallwch fewngofnodi i Hyb Adborth yn defnyddio naill ai eich cyfrif Microsoft personol neu gyfrif a ddarperir gan eich sefydliad (megis eich cyflogwr neu ysgol) a ddefnyddiwch i fewngofnodi i gynnyrch Microsoft. Mae mewngofnodi gyda'ch cyfrif gwaith neu ysgol yn caniatáu i chi gyflwyno adborth i Microsoft mewn perthynas â'ch sefydliad. Efallai y bydd modd gweld unrhyw adborth a ddarperir gennych yn gyhoeddus p'un ai ydych chi’n defnyddio eich cyfrif Microsoft gwaith neu ysgol neu bersonol yn dibynnu ar y gosodiadau sydd wedi'u ffurfweddu gan weinyddwyr eich sefydliad. Ar ben hynny, os darperir adborth gan ddefnyddio eich cyfrif gwaith neu ysgol, gellir gweld eich adborth drwy'r Hyb Adborth gan weinyddwyr eich sefydliad.

Pan fyddwch yn cyflwyno adborth i Microsoft ynglŷn â phroblem, neu’n ychwanegu mwy o fanylion at broblem, anfonir data diagnostig at Microsoft i wella cynnyrch a gwasanaethau Microsoft. Gan ddibynnu ar eich gosodiadau data Diagnostig yn adran Diagnostig & adborth y gosodiadau Windows, bydd yr Hwb Adborth naill ai'n anfon data diagnosteg yn awtomatig neu bydd gennych y dewis i'w anfon at Microsoft ar yr un pryd ag y darparwch adborth. Yn seiliedig ar y categori a ddewiswyd wrth gyflwyno adborth, efallai y bydd data personol ychwanegol yn cael ei gasglu sy'n helpu datrys problemau ymhellach; er enghraifft, gwybodaeth sy'n gysylltiedig â lleoliad wrth gyflwyno adborth am wasanaethau lleoliad neu wybodaeth sy’n gysylltiedig â threm wrth i chi gyflwyno adborth ar Realiti Cymysg. Efallai y bydd Microsoft hefyd yn rhannu eich adborth ynghyd â’r data a gesglir pan fyddwch yn cyflwyno eich adborth gyda phartneriaid Microsoft (megis gwneuthurwr y ddyfais, neu ddatblygwr cadarnwedd) i'w helpu i ddatrys problemau cynhyrchion a gwasanaethau a gweithio gyda Windows a chynnyrch a gwasanaethau eraill Microsoft. Dysgu mwy am ddata diagnostig yn Windows.

Cael HelpCael Helpmaingethelpmodule
Crynodeb

Mae Cael Help yn galluogi defnyddwyr Windows i gael cymorth technegol ar Windows ac ar raglenni Microsoft eraill.  Mae'n darparu cymorth hunan-wasanaeth (megis dolenni i helpu erthyglau neu gyfarwyddiadau ar sut gall defnyddwyr Windows ddatrys problemau eu hunain), Diagnosteg a chysylltu'r cwsmer ag asiant Microsoft yn fyw fel y bo'n briodol. Gallwch fewngofnodi i'r gydran Cael Help gyda'ch cyfrif Microsoft i greu achos cymorth i ddefnyddwyr.  Efallai y caniateir i ddefnyddwyr cyfrifon menter hefyd greu achos cymorth cwsmeriaid yn dibynnu ar gontract cymorth eu sefydliad, ac os yw'n cael ei alluogi gan eu gweinyddwr tenant.

Efallai y bydd Cael Help yn awgrymu eich bod yn rhedeg Diagnosteg. Os byddwch yn cydsynio, caiff data diagnostig ei drin yn unol â'r adran Diagnosteg.

Os bydd gosodiadau'r system yn caniatáu hyn, efallai y bydd meicroffon y system yn cael ei ddefnyddio i gipio'r cwestiwn cymorth yn hytrach na bod angen i chi deipio. Gallwch reoli hyn yn y “Gosodiadau Preifatrwydd Meicroffon” yn rhaglen Gosodiadau Windows. Bydd Cael Help hefyd yn cael mynediad at eich Rhestr Rhaglenni er mwyn helpu i agor yr Hyb Adborth i'r ap cywir os byddwch yn dewis cychwyn y broses adborth o fewn Cael Help. Bydd yr holl adborth yn cael ei gofnodi a’i reoli gan yr Hyb Adborth, fel y disgrifir yn adran Hyb Adborth y Datganiad Preifatrwydd hwn. Nid yw Cael Help yn defnyddio eich data lleoliad fel rhan o'i wasanaethau.

Capsiynau bywCapsiynau bywmainlivecaptionsmodule
Crynodeb

Mae capsiynau byw yn trawsgrifio sain i helpu deall y cynnwys llafar. Gall capsiynau byw gynhyrchu capsiynau o unrhyw ffeil sain sy'n cynnwys lleferydd, boed hynny'n ffeil sain ar-lein, ffeil sain rydych wedi'i llwytho i lawr i'ch dyfais, neu sain a gasglwyd â'r meicroffon. Yn ddiofyn, mae trawsgrifio sain y meicroffon wedi'i analluogi.

Mae data llais wedi'i gapsiynau dim ond yn cael ei brosesu ar eich dyfais ac nid yw'n cael ei rannu yn y cwmwl neu â Microsoft. Dysgu mwy am gapsiynau byw.

Gwasanaethau lleoliad a recordioGwasanaethau lleoliad a recordiomainlocationservicesmotionsensingmodule
Crynodeb

Gwasanaeth lleoli Windows. Mae Microsoft yn gweithredu gwasanaeth lleoli sy’n helpu i nodi lleoliad daearyddol manwl dyfais Windows penodol. Gan ddibynnu ar alluoedd y ddyfais, gellir pennu lleoliad y ddyfais gydag amrywiol lefelau o gywirdeb ac efallai mewn rhai achosion y gellir ei bennu yn union. Pan fyddwch wedi galluogi lleoli ar ddyfais Windows, neu eich bod wedi rhoi caniatâd i apiau Microsoft gyrchu gwybodaeth lleoliad ar ddyfeisiau nad ydynt yn ddyfeisiau Windows, mae data am dyrrau cell a pwyntiau mynediad Wi-Fi a'u lleoliadau'n cael eu casglu gan Microsoft a'u hychwanegu at y gronfa ddata lleoliadau ar ôl cael gwared ar unrhyw ddata fyddai'n nodi'r person neu'r ddyfais lle casglwyd y data. Mae’r wybodaeth lleoliad heb hunaniaeth hwn yn cael ei defnyddio i wella gwasanaethau lleoliad Microsoft a’i, mewn rhai achosion, rhannu gyda'n partneriaid darparwyr gwasanaeth lleoliad, sef HERE ar hyn o bryd (gweler https://www.here.com/) a Skyhook (gweler https://www.skyhook.com) i wella gwasanaethau lleoliad y darparwr.

Mae gwasanaethau a nodweddion Windows, apiau sy’n rhedeg ar Windows, a gwefannau a agorir ym mhorwyr Windows yn gallu cyrchu lleoliad y ddyfais trwy Windows os yw eich gosodiadau yn caniatáu iddynt wneud hynny. Mae rhai nodweddion ac apiau’n gofyn am ganiatâd ar gyfer lleoli pan ydych yn gosod Windows yn y lle cyntaf, mae rhai’n gofyn y tro cyntaf y defnyddiwch yr ap, a mae rhai eraill yn gofyn bob tro rydych yn cyrchu lleoliad y ddyfais. Ar gyfer gwybodaeth am rai apiau Windows sy'n defnyddio' lleoliad y ddyfais, gweler yr adran Apiau Windows yn y datganiad preifatrwydd hwn.

Pan mae ap neu nodwedd yn cyrchu lleoliad y ddyfais ac rydych wedi mewngofnodi gyda chyfrif Microsoft, bydd eich dyfais Windows hefyd yn llwytho ei lleoliad i fyny i'r cwmwl lle mae ar gael ar draws eich dyfeisiau i apiau neu wasanaethau eraill sy'n defnyddio eich cyfrif Microsoft ac yr ydych wedi rhoi caniatâd iddynt. Dim ond y lleoliad hysbys diwethaf fyddwn ni'n cadw (mae pob lleoliad newydd yn disodli'r un blaenorol). Cedwir data ynghylch hanes lleoli diweddar dyfais Windows ar y ddyfais hefyd, hyd yn oed os nad yw'n defnyddio cyfrif Microsoft, a gall apiau a nodweddion Windows penodol gyrchu'r hanes lleoli hwn. Gallwch glirio hanes lleoliad eich dyfais unrhyw bryd yn yr ap gosodiadau Windows.

Yn yr ap gosodiadau Windows, gallwch hefyd weld pa apiau sy’n gallu cyrchu union leoliad y ddyfais neu hanes lleoliad eich dyfais, diffodd neu droi mynediad i leoliad y ddyfais ymlaen ar gyfer apiau penodol, neu ddiffodd mynediad i leoliad y ddyfais. Gallwch hefyd osod lleoliad diofyn, a ddefnyddir pan na fydd y gwasanaeth lleoliad yn gallu canfod lleoliad mwy union gywir ar gyfer eich dyfais.

Mae rhai eithriadau i sut y gellir pennu lleoliad eich dyfais nad ydynt yn cael eu rheoli'n uniongyrchol gan y gosodiadau lleoliad.

Mae apiau bwrdd gwaith yn fath penodol o ap na fydd yn gofyn am ganiatâd ar wahân i ddarganfod gwybodaeth am leoliad eich dyfais ac ni fyddant yn ymddangos yn y rhestr sy'n caniatáu i chi ddewis apiau sy'n gallu defnyddio eich lleoliad. Gallwch eu llwytho i lawr o'r Microsoft Store, o'r rhyngrwyd, neu eu gosod â rhyw fath o gyfrwng (megis CD, DVD neu ddyfais storio USB). Maent yn cael eu hagor gan ddefnyddio ffeil .EXE, .MSI neu .DLL a, fel arfer, maent yn rhedeg ar eich dyfais, sy'n wahanol i apiau gwe (sy'n rhedeg yn y cwmwl) Dysgu mwy am apiau bwrdd gwaith trydydd parti a sut y gallant ddal i allu i bennu lleoliad ar eich dyfais pan fydd gosodiad lleoliad y ddyfais i ffwrdd .

Gallai rhai profiadau sy'n seiliedig ar y we neu apiau trydydd parti sy'n ymddangos ar Windows ddefnyddio technolegau eraill (megis Bluetooth, Wi-Fi, modem symudol, ac ati) neu wasanaethau lleoliad yn y cwmwl i bennu lleoliad eich dyfais gyda graddau gwahanol o fanwl gywirdeb, hyd yn oed pan fyddwch wedi diffodd gosodiad lleoliad y ddyfais.

Ar ben hynny, er mwyn hwyluso cael cymorth mewn argyfwng, pa bryd bynnag y gwnewch alwad frys, bydd Windows yn ceisio penni a rhannu eich union leoliad, waeth beth yw eich gosodiadau lleoliad. Os oes gan eich dyfais gerdyn SIM neu fel arall yn defnyddio gwasanaeth cellog, bydd gan eich gweithredwr symudol fynediad at leoliad eich dyfais. Dysgu mwy am leoliad yn Windows.

Lleoliad Cyffredinol. Os ydych yn troi gwasanaethau Lleoliad ymlaen, efallai bydd apiau sydd ddim yn gallu defnyddio eich union leoliad yn cael mynediad at eich lleoliad cyffredinol, megis eich dinas, cod post, neu ranbarth.

Ffeindio fy nyfais. Mae'r nodwedd Ffeindio fy nyfais yn caniatáu i weinyddwr dyfais Windows ddod o hyd i leoliad y ddyfais honno o account.microsoft.com/devices. I alluogi Ffeindio fy nyfais, mae angen i weinyddwr fewngofnodi gyda chyfrif Microsoft a galluogi'r gosodiad lleoliad. Bydd y nodwedd hon yn gweithio hyd yn oed os yw defnyddwyr eraill wedi gwrthod mynediad i leoliad ar gyfer yr eu holl apiau. Pan yw’r gweinyddwr yn ceisio lleoli’r ddyfais, bydd defnyddwyr yn gweld hysbysiad yn yr ardal hysbysu. Dysgu mwy am Ffeindio fy nyfais yn Windows.

Recordio. Mae gan rai dyfeisiau Windows nodwedd recordio sy'n eich galluogi i gipio sain a chlipiau fideo o'ch gweithgaredd ar y ddyfais, gan gynnwys eich cyfathrebiadau gydag eraill. Os byddwch yn dewis recordio sesiwn, bydd y recordiad yn cael ei gadw'n lleol ar eich dyfais. Mewn rhai achosion, efallai y cewch yr opsiwn i drosglwyddo'r recordiad i gynnyrch neu wasanaeth Microsoft sy'n darlledu'r recordiad yn gyhoeddus. Pwysig: Dylech ddeall eich cyfrifoldebau cyfreithiol cyn recordio a/neu drosglwyddo unrhyw gyfathrebiad. Gall hyn gynnwys sicrhau caniatâd pawb sy’n cymryd rhan yn y sgwrs o flaen llaw, neu awdurdodi arall yn ôl yr angen. Dydy Microsoft ddim yn gyfrifol am sut rydych chi’n defnyddio nodweddion recordio neu eich recordiadau.

AdroddwrAdroddwrmainnarratormodule
Crynodeb

Mae Adroddwr yn ap darllen sgrin sy'n eich helpu i ddefnyddio Windows heb sgrin. Mae Adroddwr yn cynnig disgrifiad delwedd a theitl tudalen deallus a chrynodebau tudalen we pan fyddwch chi'n dod ar draws delweddau nas disgrifiwyd a dolenni amwys.

Pan ddewiswch gael disgrifiad delwedd trwy wasgu Adroddwr + Ctrl + D, anfonir y ddelwedd at Microsoft i berfformio dadansoddiad o'r ddelwedd a chynhyrchu disgrifiad. Defnyddir delweddau i gynhyrchu'r disgrifiad yn unig ac nid ydynt yn cael eu storio gan Microsoft.

Pan ddewiswch gael disgrifiadau teitl tudalen trwy wasgu Adroddwr + Ctrl + D, bydd URL y wefan yr ydych yn ymweld â hi yn cael ei hanfon at Microsoft i gynhyrchu disgrifiad teitl y dudalen ac i ddarparu a gwella gwasanaethau Microsoft, megis gwasanaethau Bing fel y disgrifir yn adran Bing uchod.

Pan ddewiswch gael rhestr o ddolenni poblogaidd ar gyfer tudalen y we trwy wasgu Adroddwr + gwasgiad dwbl o S, bydd URL y wefan yr ydych yn ymweld â hi yn cael ei hanfon at Microsoft i gynhyrchu'r crynodeb o ddolenni poblogaidd ac i ddarparu a gwella gwasanaethau Microsoft, megis gwasanaethau Bing.

Gallwch chi analluogi'r nodweddion hyn ar unrhyw adeg trwy fynd i Adroddwr > Cael disgrifiadau lluniau, teitlau tudalennau a dolenni poblogaidd yn Gosodiadau yn Windows.

Gallwch hefyd anfon adborth am Adroddwr i helpu Microsoft i ddiagnosio a datrys problemau gydag Adroddwr a gwella cynhyrchion a gwasanaethau Microsoft, fel Windows. Gellir cyflwyno adborth llafar ar unrhyw adeg yn Adroddwr trwy ddefnyddio Allwedd Adroddwr + Alt + F. Pan ddefnyddiwch y gorchymyn hwn, bydd yr ap Hyb Adborth yn lansio, gan roi cyfle i chi gyflwyno adborth llafar. Os ydych chi'n galluogi'r gosodiad "Helpu Gwella Adroddwr" yng ngosodiadau’r ap Windows ac yn cyflwyno adborth llafar trwy'r Hwb Adborth, bydd data dyfeisiau a defnydd diweddar, gan gynnwys data log olrhain digwyddiadau (ETL), yn cael eu cyflwyno ynghyd â'ch adborth llafar i wella cynnyrch a gwasanaethau Microsoft, megis Windows.

Phone Link - Link to WindowsPhone Link - Link to Windowsmainyourphonemodule
Crynodeb

Mae'r nodwedd Phone Link yn gadael i chi gysylltu eich ffôn Android â'ch Cyfrif Microsoft a'ch iPhone drwy Bluetooth i gysylltu â'ch cyfrifiadur Windows. Bydd eich dyfais Android yn cysylltu â'ch Cyfrif Microsoft a bydd eich iPhone yn cysylltu trwy Bluetooth, gan alluogi amrywiaeth o brofiadau traws-dyfais ar draws eich holl ddyfeisiau Windows lle rydych chi wedi eich mewngofnodi neu wedi cysylltu trwy Bluetooth. Gallwch ddefnyddio Phone Link i weld lluniau diweddar o'ch ffôn Android ar eich dyfais Windows; gwneud a derbyn galwadau o'ch ffôn Android ar eich dyfais Windows; gweld ac anfon negeseuon testun o'ch dyfais Windows; gweld, gwaredu neu gyflawni gweithredoedd eraill i hysbysiadau eich ffôn Android o'ch dyfais Windows; rhannu sgrin eich ffôn ar eich dyfais Windows drwy swyddogaeth adlewyrchu Phone Link; a chael mynediad ar unwaith at apiau Android sydd wedi'u gosod ar eich ffôn Android ar eich dyfais Windows. Gallwch ddefnyddio Phone Link i wneud a derbyn galwadau o'ch iPhone, gweld ac anfon negeseuon testun, a gweld, diystyru neu gyflawni gweithredoedd eraill ar eich hysbysiad iPhone o'ch dyfais Windows.

I ddefnyddio Phone Link, rhaid gosod ap Link to Windows ar eich ffôn Android. Gallwch hefyd lawrlwytho Phone Link i'ch iPhone yn ddewisol.

I ddefnyddio Phone Link, rhaid i chi fewngofnodi i'ch cyfrif Microsoft ar y nodwedd Phone Link ar eich dyfais Windows ac ar yr ap Link to Windows ar eich ffôn Android neu Bluetooth wedi’i alluogi ar eich iPhone. Mae rhaid i'ch ffôn Android a'ch dyfais Windows fod wedi'u cysylltu â'r rhyngrwyd. Efallai bydd rhai nodweddion yn mynnu eich bod chi'n galluogi Bluetooth a pharu eich ffôn â'ch cyfrifiadur. I ddefnyddio nodwedd Galwadau, bydd rhaid i'ch ffôn Android hefyd fod â Bluetooth wedi'i alluogi.

Wrth osod eich dyfais Windows, gallwch chi ddewis a ydych chi eisiau cysylltu eich ffôn â'ch cyfrif Microsoft. Mae hyn yn cael ei wneud drwy fewngofnodi i Link to Windows ar eich ffôn Android, rhoi caniatâd a chwblhau'r profiad llwytho. Ar ôl ei gwblhau, bydd Link to Windows yn cysoni eich data i bob un o'ch cyfrifiaduron Windows lle rydych chi wedi mewngofnodi i'ch cyfrif Microsoft. Gweler isod i gael manylion am sut mae'ch data yn cael ei ddefnyddio.

’Fel rhan o'r broses o ddarparu nodweddion Phone Link i chi, mae Microsoft yn casglu data perfformiad, defnydd a dyfais sy'n cynnwys, er enghraifft, galluoedd caledwedd eich ffôn symudol a dyfais Windows, nifer a hyd eich sesiynau ar y Phone Link, a faint o amser roeddech chi wedi'i dreulio wrth osod.

Gallwch ddatgysylltu eich ffôn Android o'ch dyfais Windows unrhyw bryd drwy fynd i'ch gosodiadau Phone Link a dewis tynnu eich ffôn Android. Gallwch wneud yr un peth o'r gosodiadau yn Link to Windows ar eich ffôn Android. I gael gwybodaeth fanwl, edrychwch ar ein tudalen gymorth.

Gallwch ddatgysylltu eich iPhone o'ch dyfais Windows unrhyw bryd trwy fynd i'r gosodiadau Phone Link a dewis tynnu eich iPhone. Gallwch wneud yr un peth o'ch iPhone drwy fynd i Gosodiadau > Bluetooth > Dewiswch enw eich cyfrifiadur > cliciwch ar yr eicon (i) &gt a dewis Anghofio’r Ddyfais Hon. Gall pob defnyddiwr dynnu'r paru Bluetooth drwy analluogi'r profiadau.

Negeseuon Testun – Dyfeisiau Android. Mae Phone Link yn eich galluogi i weld negeseuon testun a ddarperir i'ch ffôn Android ar eich dyfais Windows ac anfon negeseuon testun o'ch dyfais Windows. Dim ond negeseuon testun a dderbyniwyd ac anfonwyd o fewn y 30 diwrnod diwethaf sy'n weladwy ar eich dyfais Windows. Mae'r negeseuon testun hyn yn cael eu storio dros dro ar eich dyfais Windows. Fyddwn ni byth yn storio eich negeseuon testun ar ein gweinyddion neu newid neu ddileu unrhyw negeseuon testun ar eich ffôn Android. Gallwch weld negeseuon a anfonir drwy SMS (Gwasanaeth Neges Fer), MMS (Gwasanaeth Negeseua Amlgyfrwng) ar ddyfeisiau Android, a negeseuon a anfonir drwy RCS (Gwasanaethau Cyfathrebu Cyfoethog) ar ddyfeisiau Samsung ar rwydweithiau gweithredwr symudol dethol. I ddarparu'r swyddogaeth hon, mae Phone Link yn cyrchu cynnwys eich negeseuon testun a gwybodaeth gyswllt yr unigolion neu fusnesau rydych yn derbyn neu anfon negeseuon testun.

Negeseuon Testun - iPhones. Mae Phone Link yn eich galluogi i weld negeseuon testun a dderbynnir ar eich ffôn Android ar eich dyfeisiau Windows ac anfon negeseuon testun o'ch dyfais Windows. Dim ond negeseuon testun a dderbyniwyd ac anfonwyd yn eich sesiwn Bluetooth neu iMessage sydd i'w gweld ar eich dyfeisiau Windows. Mae'r negeseuon testun hyn yn cael eu storio dros dro ar eich dyfais Windows. Ni fyddwn byth yn storio eich negeseuon testun ar ein gweinyddion neu newid neu ddileu unrhyw negeseuon testun ar eich iPhone. Gallwch weld negeseuon a anfonir drwy SMS (Gwasanaeth Neges Fer). I ddarparu'r swyddogaeth hon, mae Phone Link yn cyrchu cynnwys eich negeseuon testun a gwybodaeth gyswllt yr unigolion neu fusnesau rydych yn derbyn neu anfon negeseuon testun.

Galwadau – Dyfeisiau Android. Mae Phone Link yn eich galluogi i wneud a derbyn galwadau o'ch ffôn Android ar eich dyfais Windows. Drwy Phone Link, gallwch hefyd weld eich galwadau diweddar ar eich dyfais Windows. I ysgogi'r nodwedd hon, rhaid i chi alluogi hawliau penodol ar eich dyfais Windows a ffôn Android, megis mynediad logiau galwadau a chaniatâd i wneud galwadau ffôn o'ch cyfrifiadur. Gellir diddymu'r hawliau hyn ar unrhyw adeg dan y dudalen Gosodiadau Phone Link ar eich dyfais Windows a gosodiadau eich ffôn Android. Dim ond galwadau a dderbyniwyd ac a ddeialwyd o fewn y 30 diwrnod diwethaf sy'n weladwy dan gofnodion galwadau ar eich dyfais Windows. Mae'r manylion galwadau hyn yn cael eu storio dros dro ar eich dyfais Windows. Nid ydym yn newid nac yn dileu eich hanes galwadau ar eich ffôn Android.

Galwadau - iPhone. Mae Phone Link yn eich galluogi i wneud a derbyn galwadau o'ch iPhone ar eich dyfais Windows. Drwy Phone Link, gallwch hefyd weld eich galwadau diweddar ar eich dyfais Windows. I ysgogi'r nodwedd hon, rhaid i chi alluogi'r nodwedd Cysoni Cysylltiadau dan osodiadau Bluetooth ar eich iPhone. Mae'r manylion galwadau hyn yn cael eu storio dros dro ar eich dyfais Windows. Nid ydym yn newid nac yn dileu eich hanes galwadau ar eich iPhone.

Lluniau – Dyfeisiau Android. Mae Phone Link yn eich galluogi i gopïo, rhannu, golygu, cadw, neu ddileu lluniau o'ch ffôn Android ar eich dyfais Windows. Fydd dim ond nifer cyfyngedig o'ch lluniau diweddaraf o'r ffolderi Rhôl Camera a Sgrinluniau ar eich ffôn Android yn weladwy ar eich dyfais Windows ar unrhyw adeg. Mae'r lluniau hyn yn cael eu storio dros dro ar eich dyfais Windows ac wrth i chi gymryd mwy o luniau ar eich ffôn Android, byddwn yn tynnu'r copïau dros dro o'r lluniau hŷn oddi ar eich dyfais Windows. Fyddwn ni byth yn storio eich lluniau ar ein gweinyddion neu newid neu ddileu unrhyw luniau ar eich ffôn Android.

Hysbysiadau – dyfeisiau Android. Mae Phone Link yn eich galluogi i weld eich hysbysiadau ffonau Android ar eich dyfais Windows. Drwy Phone Link, gallwch ddarllen a diystyru eich hysbysiadau ffonau Android o'ch dyfais Windows neu gyflawni gweithredoedd eraill sy'n gysylltiedig â'r hysbysiadau. I ysgogi'r nodwedd Phone Link hon, rhaid i chi alluogi hawliau penodol, megis hysbysiadau cysoni, ar eich dyfais Windows a ffôn Android. Gellir diddymu'r hawliau hyn ar unrhyw adeg dan y dudalen Gosodiadau Phone Link ar eich dyfais Windows a'ch gosodiadau ffonau Android. I gael gwybodaeth fanwl, edrychwch ar ein tudalen gymorth.

Hysbysiadau - iPhones. Mae Phone Link yn eich galluogi i weld eich hysbysiadau iphone ar eich dyfais Windows. Drwy Phone Link, gallwch ddarllen a diystyru hysbysiadau eich iPhone o'ch dyfais Windows neu gyflawni gweithredoedd eraill sy'n gysylltiedig â'r hysbysiadau. I ysgogi'r nodwedd Phone Link hon, rhaid i chi alluogi hawliau penodol, megis cysoni hysbysiadau, ar eich dyfais Windows a’ch iPhone. Mae modd diddymu'r hawliau hyn ar unrhyw adeg dan y dudalen Gosodiadau Phone Link ar eich dyfais Windows a gosodiadau Bluetooth eich iPhone.

Efelychu Sgrin Ffôn - Dyfeisiau Android. Ar dyfeisiau cydnaws, mae Phone Link yn eich galluogi i weld sgrin eich ffôn Android ar eich dyfais Windows. Bydd sgrin eich ffôn Android yn weladwy ar eich dyfais Windows fel ffrwd picsel a bydd unrhyw sain rydych yn galluogi ar sgrin eich ffôn Android tra'i fod yn gysylltiedig â'ch dyfais Windows drwy Phone Link yn chwarae drwy eich ffôn Android.

Efelychu apiau - Dyfeisiau Android. Ar ddyfeisiau cydnaws, mae Phone Link yn eich galluogi i ddefnyddio eich apiau Android sydd wedi'u gosod ar eich ffôn Android ar eich dyfais Windows. Er enghraifft, gallwch chi lansio ap cerddoriaeth yn eich sesiwn Windows a gwrando ar y sain o'r ap hwnnw ar seinyddion eich cyfrifiadur. Mae Microsoft yn casglu rhestr o'r apiau Android rydych chi wedi'u gosod a'ch gweithgarwch diweddar i ddarparu'r gwasanaeth a dangos yr apiau rydych chi wedi'u defnyddio'n ddiweddaraf i chi. Dydy Microsoft ddim yn cadw pa apiau rydych chi wedi'u gosod neu unrhyw wybodaeth mae'r ap yn ei dangos yn eich profiad ap.

Trosglwyddo cynnwys - Dyfeisiau Android. Ar ddyfeisiau cydnaws, mae Phone Link yn eich galluogi i gopïo a gludo cynnwys fel ffeiliau, dogfennau, lluniau, ac ati, rhwng eich ffôn Android a'ch dyfais Windows. Gallwch drosglwyddo cynnwys o'ch ffôn Android i'ch dyfais Windows ac o'ch dyfais Windows i'ch ffôn Android drwy lusgo a gollwng cynnwys rhwng y dyfeisiau.

Poethfan Sydyn - Dyfeisiau Android. Ar ddyfeisiau cydnaws, mae Link to Windows yn galluogi defnyddwyr i rannu gwybodaeth am lecynnau bywiog symudol â'u cyfrifiadur wedi'i baru dros gysylltiad Bluetooth diogel. Wedyn, gall eich cyfrifiadur gael ei gysylltu â'r rhyngrwyd drwy ffenestr naid rhwydwaith Windows. Nodwch ei bod yn bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu am ddata gan ddibynnu ar y cynllun data symudol sydd gennych chi.

Cysoni cysylltiadau – Dyfeisiau Android. Mae Link to Windows yn eich galluogi i gysoni eich cysylltiadau Android â chwmwl Microsoft i gael mynediad atyn nhw mewn cynhyrchion a gwasanaethau eraill Microsoft. Gallwch chi alluogi'r nodwedd hon drwy fynd i osodiadau Link to Windows a galluogi'r nodwedd “Cysoni cysylltiadau”. Mae gwybodaeth eich cysylltiadau yn cael eu storio ar-lein a'u cysylltu â'ch cyfrif Microsoft. Gallwch chi ddewis analluogi cysoni a dileu'r cysylltiadau hyn ar unrhyw bryd. Dysgu mwy.

Cysoni cysylltiadau - iphone. Mae Phone Link yn eich galluogi i gysoni eich cysylltiadau o'ch iPhone i gael mynediad atynt ar gyfer negeseuon a galwadau. Gallwch alluogi'r nodwedd hon drwy fynd i'r gosodiadau Bluetooth ar eich iPhone a thoglo ar Cysoni Cysylltiadau o dan enw eich cyfrifiadur ar ôl cysylltu eich iPhone â Phone Link. Gallwch ddewis analluogi cysoni unrhyw bryd drwy ddiffodd toglo Cysoni Cysylltiadau.

Testun-i-llais. Mae nodweddion Phone Link yn cynnwys swyddogaeth hygyrchedd fel testun-i-llais. Gallwch ysgogi nodwedd testun-i-llais, sy'n eich galluogi i glywed cynnwys y neges destun neu hysbysiad fel sain. Os ydych yn ysgogi'r nodwedd hon, bydd eich negeseuon testun a hysbysiadau yn cael eu darllen yn uchel wrth eu derbyn.

Office Enterprise – Dyfeisiau Android. Mae Dolen i Windows yn caniatáu i chi fewnosod lluniau i fersiynau gwe a bwrdd gwaith o apiau Microsoft 365 dethol, megis PowerPoint, Excel, a Word yn uniongyrchol o'ch ffôn symudol. Bydd angen i'ch Gweinyddwr TG alluogi'r Profiadau Cysylltiedig Dewisol ar gyfer gosodiadau Microsoft Office a bydd angen i chi gysylltu eich dyfais symudol â'ch cyfrif gwaith neu ysgol a rhoi'r caniatâd Lluniau i'ch cyfrif. Ar ôl llwytho, bydd eich sesiwn yn para am 15 munud er mwyn eich galluogi i drosglwyddo eich Lluniau o'ch dyfais symudol. Er mwyn defnyddio’r nodwedd hon eto, bydd angen i chi sganio eich cod QR eto. Nid yw Dolen i Windows yn casglu gwybodaeth am eich cyfrif gwaith neu ysgol am eich Enterprise. Er mwyn darparu'r gwasanaeth hwn, mae Microsoft yn defnyddio gwasanaeth cwmwl i drosglwyddo eich ffeiliau er mwyn mewnosod lluniau i fersiwn gwe a bwrdd gwaith apiau Microsoft 365 dethol, megis ffeiliau PowerPoint, Excel, a Word.

Nodweddion diogeledd a diogelwchNodweddion diogeledd a diogelwchmainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Crynodeb

Amgrypto dyfais. Mae amgryptio dyfais yn helpu i ddiogelu’r data a gedwir ar eich dyfais trwy ei amgryptio gyda thechnoleg Amgryptio Gyriant BitLocker. Pan yw amgryptio dyfais ymlaen, fel mater o drefn mae Windows yn amgryptio’r gyriant mae Windows wedi’i osod arni gan gynhyrchu bysell adfer. Mae’r fysell adfer BitLocker ar gyfer eich dyfais personol yn cael ei chefnogi’n awtomatig ar-lein yn eich cyfrif OneDrive Microsoft personol. Nid yw Microsoft yn defnyddio eich allweddi adfer unigol ar gyfer unrhyw ddiben.

Offeryn Tynnu Meddalwedd Faleisus. Mae’r Offeryn Tynnu Meddalwedd Faleisus (MSRT) yn rhedeg ar eich dyfais o leiaf unwaith y mis fel rhan o Windows Update. Mae MSRT yn gwirio dyfeisiau am heintiau gan feddalwedd faleisus, gyffredin, benodol ("malwedd") ac yn helpu i dynnu unrhyw heintiau a ganfyddir. Pan yw’r MSRT yn rhedeg, bydd yn tynnu’r malwedd a restrir ar y wefan Cymorth Microsoft os yw’r malwedd ar eich dyfais. Yn ystod gwiriad am falwedd caiff adroddiad ei anfon i Microsoft gyda data penodol am falwedd a ganfuwyd, gwallau, a data arall am eich dyfais. Os nad ydych eisiau i MSRT anfon y data hwn i Microsoft, gallwch analluogi cydran adrodd yr MSRT.

Teulu Microsoft. Gall rhieni ddefnyddio Microsoft Family Safety i ddeall a gosod ffiniau ar sut mae eu plentyn yn defnyddio eu dyfais. Adolygwch y wybodaeth yn Microsoft Family Safety yn ofalus os ydych chi'n dewis creu neu ymuno â grŵp teulu. Os ydych chi'n byw mewn rhanbarth sydd angen caniatâd i greu cyfrif i gyrchu gwasanaethau Microsoft, efallai y cewch eich annog i ofyn am neu roi caniatâd rhiant. Os yw defnyddiwr o dan yr oed sbarduno yn eich rhanbarth, yn ystod y broses gofrestru gofynnir iddynt i ofyn am ganiatâd rhiant neu warcheidwad drwy roi e-bost oedolyn. Pan yw adrodd gweithgarwch Teulu wedi’i droi ymlaen ar gyfer plentyn, bydd Microsoft yn casglu manylion ynghylch sut mae’r plentyn yn defnyddio eu dyfais a darparu adroddiadau i rieni ar weithgareddau’r plentyn hwnnw. Mae adroddiadau gweithgarwch yn cael eu dileu fel mater o drefn o weinyddion Microsoft.

SmartScreen Microsoft Defender a Rheoli Apiau Clyfar. Mae Microsoft yn gwneud pob ymdrech i ddiogelu eich dyfais a chyfrineiriau rhag apiau, ffeiliau a chynnwys ar y we anniogel.

Mae SmartScreen Microsoft Defender yn helpu i'ch diogelu pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau drwy adnabod bygythiadau i chi, eich dyfais, a'ch cyfrineiriau. Gall y bygythiadau hyn gynnwys apiau neu gynnwys ar y we a allai fod yn anniogel y mae SmartScreen Microsoft Defender yn eu darganfod wrth wirio'r gwefannau rydych yn ymweld â nhw, y ffeiliau rydych yn eu llwytho i lawr, a'r apiau rydych yn eu gosod ac yn eu rhedeg. Pan fydd SmartScreen Microsoft Defender yn gwirio cynnwys gwe ac ap, anfonir data am y cynnwys a'ch dyfais i Microsoft, gan gynnwys cyfeiriad gwe llawn y cynnwys. Pan fydd angen dadansoddiadau ychwanegol i ganfod bygythiadau diogelwch, efallai y bydd gwybodaeth am y wefan neu'r ap amheus fel cynnwys a ddangosir, synau a chwaraeir, a cof rhaglen yn cael ei hanfon i Microsoft. Dim ond at ddibenion diogelwch wrth ganfod, diogelu yn erbyn, ac ymateb i ddigwyddiadau diogelwch, dwyn manylion adnabod, twyll, neu weithgareddau maleisus, twyllodrus neu anghyfreithlon eraill y bydd y data hwn yn cael ei ddefnyddio. Os yw SmartScreen Microsoft Defender yn canfod y gallai cynnwys fod yn anniogel, byddwch yn gweld rhybudd yn lle’r cynnwys. Gallwch roi SmartScreen Microsoft Defender ar waith neu ei ddiffodd yn ap Diogelwch Windows.

Lle mae modd delio ag ef, mae Rheoli Apiau Clyfar yn helpu i wirio meddalwedd a osodwyd sy'n rhedeg ar eich dyfais i bennu a yw'n faleisus, a allai fod yn ddiangen, neu a allai fod yn fygythiad arall i chi a'ch dyfais. Ar ddyfais mae modd delio â hi, mae Rheoli Apiau Clyfar yn dechrau yn y modd gwerthuso a defnyddir y data rydym yn ei gasglu ar gyfer SmartScreen Microsoft Defender megis enw'r ffeil, stwnsh o gynnwys y ffeil, y lleoliad llwytho i lawr, a thystysgrifau digidol y ffeil i helpu i benderfynu a yw'ch dyfais yn addas i ddefnyddio Rheoli Apiau Clyfar i gael diogelwch ychwanegol. Nid yw Rheoli Apiau Clyfar wedi'i alluogi ac ni fydd yn rhwystro unrhyw beth yn y modd gwerthuso. Efallai nad yw rhai dyfeisiau yn addas os byddai Rheoli Apiau Clyfar yn mynd ar draws ac ymyrryd â thasgau go iawn a bwriadedig y defnyddir – er enghraifft, datblygwyr sy'n defnyddio llawer o ffeiliau heb eu lofnodi. Os ydych yn addas ar gyfer Rheoli Apiau Clyfar, caiff ei roi ar waith yn awtomatig, a bydd yn darparu diogelwch ychwanegol i'ch dyfais ar ben SmartScreen Microsoft Defender. Fel arall, ni fydd Rheoli Apiau Clyfar ar gwaith a bydd yn cael ei ddiffodd yn barhaol. Os nad oes modd delio â'ch dyfais neu nad yw'n addas ar gyfer Rheoli Apiau Clyfar, bydd SmartScreen Microsoft Defender yn parhau i helpu i ddiogelu eich dyfais. Pan fydd Rheoli Apiau Clyfar wedi'i alluogi a bydd yn nodi ap fel un maleisus, neu un a allai fod yn ddiangen, neu anhysbys a heb ei lofnodi, bydd yn rhwystro'r ap ac yn rhoi gwybod i chi cyn agor, rhedeg neu osod yr ap. Dysgu mwy am Rheoli Apiau Clyfar .

Pan fydd naill ai SmartScreen Microsoft Defender neu Rheoli Apiau Clyfar yn gwirio ffeil, anfonir data am y ffeil honno i Microsoft, gan gynnwys enw'r ffeil, stwnsh o gynnwys y ffeil, y lleoliad llwytho i lawr, a thystysgrifau digidol y ffeil.

Gallwch roi Rheoli Apiau Clyfar ar waith neu ei ddiffodd yn ap Diogelwch Windows.

Gwrth-firws Microsoft Defender. Mae Gwrth-Firws Microsoft Defender yn chwilio am ddrwgwedd a meddalwedd ddiangen arall, apiau nad oes eu hangen o bosibl, a chynnwys maleisus arall ar eich dyfais. Mae Gwrth-Firws Microsoft Defender yn cael ei droi ymlaen fel mater o drefn i’ch helpu i ddiogelu’ch dyfais os nad yw unrhyw feddalwedd wrthfalwedd arall yn diogelu’ch dyfais yn weithredol. Os yw Gwrth-Firws Microsoft Defender wedi ei droi ymlaen, bydd yn monitro statws diogelwch eich dyfais. Pan fydd Gwrth-Firws Microsoft Defender ar waith, neu mae'n rhedeg am fod Limited Periodic Scanning wedi'i alluogi, bydd yn monitro statws diogeledd eich dyfais a bydd yn anfon adroddiadau yn awtomatig i Microsoft. Bydd yr adroddiadau hyn yn cynnwys data ynghylch drwgwedd bosibl a meddalwedd arall nas dymunir, apiau diangen, a chynnwys maleisus arall. Efallai hefyd bydd yn anfon ffeiliau a allai gynnwys deunydd maleisus fel drwgwedd neu ffeiliau dieithr i gael eu harchwilio ymhellach. Os yw adroddiad yn debygol o gynnwys data personol, nis anfonir yr adroddiad fel mater o drefn a chewch eich annog cyn iddo gael ei anfon. Gallwch ffurfweddu Gwrth-Firws Microsoft Defender i beidio ag anfon adroddiadau a drwgwedd bosibl i Microsoft.

Lleferydd, Ysgogi Llais, Incio, a TheipioLleferydd, Ysgogi Llais, Incio, a Theipiomainspeechinkingtypingmodule
Crynodeb

Llais. Mae Microsoft yn cynnig nodwedd adnabod llais ar y ddyfais a thechnoleg adnabod llais yn y cwmwl (ar-lein).

Mae rhoi'r gosodiad adnabod llais Ar-lein ar waith yn gadael i apiau ddefnyddio adnabod llais Microsoft yn y cwmwl. Yn ogystal, yn Windows 10, mae'r gosodiad adnabod llais Ar-lein yn galluogi eich gallu i ddefnyddio arddywediad yn Windows.

Mae troi llais ymlaen wrth i chi osod dyfais HoloLens neu osod Windows Mixed Reality yn caniatáu i chi ddefnyddio eich llais ar gyfer gorchmynion, arddweud a rhyngweithio ap. Bydd adnabod llais ar ddyfais a gosodiadau adnabod llais ar-lein wedi eu galluogi. Gyda'r ddau osodiad wedi'u galluogi, tra bod eich penset ar waith bydd y ddyfais bob amser yn gwrando ar eich mewnbwn llais a bydd yn anfon eich data llais at dechnolegau gwasanaeth adnabod llais yn y cwmwl Microsoft.

Pan ddefnyddiwch dechnolegau adnabod llais yn y cwmwl gan Microsoft, boed hynny wedi'i alluogi gan y gosodiad adnabod llais Ar-lein neu pan fyddwch yn rhyngweithio â HoloLens neu deipio llais, mae Microsoft yn casglu ac yn defnyddio eich recordiadau llais i ddarparu'r gwasanaeth adnabod llais drwy greu trawsgrifiad testun o'r geiriau llafar yn y data llais. Ni fydd Microsoft yn storio, samplu nac yn gwrando ar eich recordiadau llais heb eich caniatâd. I ddysgu mwy am sut mae Microsoft yn rheoli eich data llais, gweler Technolegau adnabod llais.

Gallwch ddefnyddio adnabod llais ar y ddyfais heb anfon eich data llais at Microsoft. Fodd bynnag, mae gwasanaeth adnabod llais Microsoft yn y cwmwl yn darparu adnabod llais mwy cywir nag adnabod llais ar y ddyfais. Pan fydd y gosodiad adnabod llais ar-lein—wedi'i ddiffodd, bydd gwasanaethau llais nad ydynt yn dibynnu ar y cwmwl ac sy'n defnyddio adnabod ar y ddyfais yn unig - fel capsiynau byw, Adroddwr, neu fynediad llais - yn dal i weithio ac ni fydd Microsoft yn casglu unrhyw ddata llais.

Gallwch ddiffodd adnabod llais ar-lein unrhyw bryd. Bydd hyn yn stopio unrhyw apiau sy'n dibynnu ar y gosodiad adnabod llais Ar-lein rhag anfon eich data llais at Microsoft. Os ydych yn defnyddio HoloLens neu benset Windows Mixed Reality, gallwch chi hefyd ddiffodd adnabod llais ar y ddyfais ar unrhyw adeg. Bydd hyn yn atal y ddyfais rhag gwrando am eich mewnbwn llais. Dysgu mwy am adnabod llais ar-lein yn Windows .

Ysgogi Llais. Mae Windows yn darparu apiau a gefnogir gyda'r gallu i ymateb a gweithredu yn seiliedig ar allweddeiriau llais sy’n benodol i'r ap hwnnw—er enghraifft caniatáu Cortana i wrando ac ymateb pan fyddwch yn dweud "Cortana."

Os ydych wedi rhoi caniatâd i ap wrando ar gyfer allweddeiriau llais, bydd Windows yn gwrando'n weithredol ar y meicroffon ar gyfer yr allweddeiriau hyn. Unwaith mae allweddair wedi ei adnabod, bydd yr ap yn cael mynediad i'ch recordiad llais, gallwch brosesu'r recordiad, gweithredu, ac yn ymateb, fel gydag ateb llafar. Efallai y bydd yr ap yn anfon y recordiad i'w wasanaethau ei hun yn y cwmwl i brosesu'r gorchmynion llais. Dylai pob ap ofyn i chi am ganiatâd cyn cael mynediad i recordiadau llais.

Ar ben hynny, gellir galluogi ysgogi llais pan fydd y ddyfais wedi cloi. Os caiff ei alluogi, bydd yr ap perthnasol yn parhau i wrando ar y meicroffon ar gyfer allweddeiriau llais pan fyddwch chi wedi cloi eich dyfais, a gall ysgogi ar gyfer unrhyw un sy'n siarad ger y ddyfais. Pan fydd y ddyfais wedi cloi, bydd yr ap yn cael mynediad at yr un set o alluoedd a gwybodaeth a phan fydd y ddyfais wedi'i datgloi.

Gallwch ddiffodd ysgogiad llais unrhyw bryd. Dysgu mwy am ysgogiad llais yn Windows .

Hyd yn oed pan fyddwch wedi diffodd ysgogiad llais, efallai y bydd rhai apiau bwrdd gwaith a gwasanaethau trydydd parti yn dal i fod yn gwrando ar y meicroffon a chasglu eich mewnbwn llais. Dysgu mwy am apiau bwrdd gwaith trydydd parti a sut y gallant ddal i gael mynediad i'ch meicroffon hyd yn oed gyda'r gosodiadau hyn wedi diffodd .

Teipio llais. Yn Windows 11, mae arddweud wedi cael ei ddiweddaru a'i ailenwi fel teipio llais. Gall teipio â llais ddefnyddio technolegau adnabod llais ar y ddyfais ac ar-lein i bweru ei wasanaeth trawsgrifio llais-i-destun. Gallwch hefyd ddewis cyfrannu clipiau llais i helpu i wella teipio llais. Os byddwch yn dewis i beidio cyfrannu clipiau llais, gallwch ddal i ddefnyddio teipio llais. Gallwch newid eich dewis unrhyw bryd yn y gosodiadau teipio â llais. Ni fydd Microsoft yn storio, samplu nac yn gwrando ar eich recordiadau llais heb eich caniatâd. Dysgu mwy am Microsoft ac eich data llais .

Mynediad llais. Mae Windows yn galluogi pawb, gan gynnwys pobl ag anableddau, i reoli eu cyfrifiadur ac awduro testun gan ddefnyddio eu llais. Er enghraifft, mae modd i fynediad llais ddelio â senarios fel agor a newid rhwng apiau, pori'r we, a darllen ac awduro post. Mae mynediad llais yn defnyddio technoleg adnabod llais fodern ar y ddyfais i adnabod llais yn fanwl gywir ac mae modd ei ddefnyddio heb gysylltiad â'r rhyngrwyd. Dysgu mwy am fynediad llais .

Personoli Incio & Theipio. Cesglir eich geiriau sy'n cael eu teipio a'u hysgrifennu â llaw er mwyn darparu rhestr o eiriau bersonol, adnabod nodau gwell i'ch helpu i deipio ac ysgrifennu â llaw ar eich dyfais, ac awgrymiadau testun sy'n ymddangos wrth i chi deipio neu ysgrifennu.

Gallwch ddiffodd personoli incio a theipio ar unrhyw adeg. Bydd hyn yn dileu eich rhestr o eiriau bersonol a storiwyd ar eich dyfais. Os byddwch yn ei roi ar waith eto, bydd angen i chi greu eich rhestr o eiriau bersonol eto. Dysgu mwy am bersonoli incio a theipio yn Windows.

Gosodiadau cysoni a gwneud copi wrth gefnGosodiadau cysoni a gwneud copi wrth gefnmainsyncsettingsmodule
Crynodeb

Pan fyddwch yn mewngofnodi i Windows gyda'ch cyfrif Microsoft neu gyfrif gwaith neu ysgol, gall Windows storio eich gosodiadau, eich ffeiliau a data ffurfweddu’r dyfais yng ngweinyddion Microsoft. Bydd Windows ond yn defnyddio’r gosodiadau, y ffeiliau a data ffurfweddu dyfais a storiwyd i’w gwneud yn haws i chi fudo eich profiad ar ddyfais wahanol.

Gallwch ddiffodd y nodwedd hon a stopio Windows rhag storio eich gosodiadau, eich ffeiliau a'ch data ffurfweddu o osodiadau Windows. Gallwch ddileu'r data a wnaed wrth gefn o'ch cyfrif Microsoft o'r blaen, drwy fynd i eich tudalen Dyfeisiau Cyfrif Microsoft.

Dysgu rhagot am osodiadau gwneud copi wrth gefn a chysoni Windows.

Diweddaru GwasanaethauGwasanaethau Diweddarumainupdateservicesmodule
Crynodeb

Mae Gwasanaethau Diweddaru ar gyfer Windows yn cynnwys Windows Update a Microsoft Update. Mae Windows Update yn wasanaeth sy’n eich darparu â diweddariadau meddalwedd ar gyfer meddalwedd Windows a meddalwedd gefnogol arall, megis gyriannau a chadarnwedd a gyflenwir gan wneuthurwyr dyfeisiau. Mae Microsoft Update yn wasanaeth sy’n eich darparu â diweddariadau meddalwedd ar gyfer meddalwedd Microsoft arall megis Microsoft 365.

Mae Windows Update yn llwytho i lawr ddiweddariadau meddalwedd Windows yn awtomatig i’ch dyfais. Gallwch ffurfweddu Diweddaru Windows i osod y diweddariadau hyn yn awtomatig wrth iddynt ddod ar gael (argymhellir hyn) neu gallwch drefnu i Windows eich hysbysu pan fydd angen ailgychwyn i orffen gosod y diweddariadau. Mae apiau sydd ar gael trwy'r Microsoft Store yn cael eu diweddaru'n awtomatig trwy'r Microsoft Store, fel y disgrifir yn adran Microsoft Store o'r datganiad preifatrwydd hwn.

Porwyr gwe—Hen Microsoft Edge ac Internet ExplorerPorwyr gwe—Hen Microsoft Edge ac Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Crynodeb

Mae'r adran hon yn berthnasol i fersiynau etifeddiaeth o Microsoft Edge (fersiynau 44 ac is). Gweler yr adran Microsoft Edge o'r Datganiad Preifatrwydd am wybodaeth am fersiynau nad ydynt yn hen o Microsoft Edge.

Microsoft Edge yw porwr gwe diofyn Microsoft ar gyfer Windows. Mae Internet Explorer, yr hen borwr gan Microsoft, ar gael hefyd yn Windows. Pryd bynnag defnyddiwch borwr gwe i gyrchu’r rhyngrwyd, anfonir data am eich dyfais ("data safonol dyfais") i’r gwefannau rydych yn ymweld â hwy a gwasanaethau ar-lein rydych yn eu defnyddio. Mae data safonol dyfais yn cynnwys cyfeiriad IP eich dyfais, math ac iaith y porwr, amseroedd cyrchu, a chyfeiriadau gwefannau sy'n atgyfeirio. Mae’n bosibl y caiff y data hwn ei gofnodi ar weinyddion gwe’r gwefannau hynny. Mae’r data a gofnodir a sut defnyddir y data hwnnw’n dibynnu ar arferion preifatrwydd y gwefannau rydych yn ymweld â hwy a’r gwasanaethau gwe rydych yn eu defnyddio. Ar ben hynny, mae Microsoft Edge yn anfon hunaniaeth porwr unigryw i rai gwefannau i'n galluogi i ddatblygu data cronedig a ddefnyddir i wella nodweddion a gwasanaethau porwr.

Yn ychwanegol, mae data ynghylch sut rydych yn defnyddio’ch porwr, megis eich hanes pori, data ffurflen we, ffeiliau dros dro’r rhyngrwyd, a briwsion, yn cael ei storio ar eich dyfais. Gallwch ddileu’r data hwn oddi ar eich dyfais trwy ddefnyddio Dileu Hanes Pori.

Mae Microsoft Edge yn caniatáu i chi gipio a chadw cynnwys ar eich dyfais, megis:

 • Nodyn gwe. Yn caniatáu i chi greu anodiadau inc a thestun ar y tudalennau gwe rydych yn ymweld â nhw, a’u clipio, eu cadw, neu eu rhannu.
 • Darllen gweithredol. Yn caniatáu ichi greu a rheoli rhestrau darllen, gan gynnwys gwefannau neu ddogfennau.
 • Hyb. Yn caniatáu ichi reoli eich rhestrau darllen, ffefrynnau, lawrlwythiadau, a hanes yn rhwydd, i gyd mewn un ardal.
 • Pinio Gwefan i'r Bar Tasgau. Mae'n caniatáu i chi binio eich hoff wefannau i far tasgau Windows. Bydd gwefannau yn gallu gweld pa dudalennau gwe rydych wedi eu gosod, fel y gallant ddarparu bathodyn hysbysiad yn rhoi gwybod i chi os oes rhywbeth newydd i chi weld ar eu gwefannau.

Caiff rhywfaint o wybodaeth borwr Microsoft a gedwir ar eich dyfais ei gysoni ar draws dyfeisiau eraill pan fewngofnodwch gyda’ch cyfrif Microsoft. Er enghraifft, yn Internet Explorer, mae'r wybodaeth hon yn cynnwys eich hanes pori a'ch ffefrynnau; ac yn Microsoft Edge, mae'n cynnwys eich ffefrynnau, rhestrau darllen a chofnodion llenwi ffurflen yn awtomatig (fel eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn) a gall gynnwys data ar gyfer estyniadau rydych chi wedi'u gosod. Er enghraifft, os ydych yn cysoni’ch rhestr ddarllen Microsoft Edge ar draws dyfeisiau, anfonir copïau o’r cynnwys rydych yn dewis ei gadw i’ch rhestr ddarllen i bob dyfais a gysonir i’w weld wedyn. Gallwch analluogi cysoni yn Internet Explorer drwy fynd i Cychwyn > Gosodiadau > Cyfrifon > Cysoni eich gosodiadau. (I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar adran Gosodiadau cysoni y datganiad preifatrwydd hwn.) Hefyd gallwch analluogi cysoni gwybodaeth borwr Microsoft Edge trwy droi’r opsiwn cysoni i ffwrdd yng Ngosodiadau Microsoft Edge.

Mae Microsoft Edge ac Internet Explorer yn defnyddio’ch ymholiadau chwilio a’ch hanes pori i ddarparu pori cyflymach a chanlyniadau chwilio mwy perthnasol ichi. Mae’r nodweddion hyn yn cynnwys:

 • Awgrymiadau chwilio yn Internet Explorer yn anfon yr wybodaeth rydych yn ei theipio ym mar cyfeiriadau’r porwr i’ch darparwr chwiliadau rhagosodedig (megis Bing) yn awtomatig i gynnig argymhellion chwilio wrth ichi deipio pob nod.
 • Awgrymiadau chwilio a safleoedd yn Microsoft Edge mae'n anfon yr wybodaeth rydych yn ei theipio ym mar cyfeiriadau’r porwr i Bing (hyd yn oed os ydych chi wedi dewis darparwr chwilio diofyn arall) yn awtomatig i gynnig argymhellion chwilio wrth ichi deipio pob nod.

Gallwch ddiffodd y nodweddion hyn ar unrhyw adeg. Er mwyn darparu canlyniadau chwiliad, mae Microsoft Edge ac Internet Explorer yn anfon eich ymholiadau chwilio, gwybodaeth safonol y ddyfais, a lleoliad (os ydych wedi galluogi lleoliad) i’ch darparwr rhagosodedig o chwiliadau. Os mai Bing yw eich darparwr chwilio diofyn, rydym yn defnyddio’r data hwn fel a ddisgrifir yn adran Bing y datganiad preifatrwydd hwn.

Gall Cortana eich helpu chi i bori'r we yn Microsoft Edge gyda nodweddion fel Holi Cortana. Gallwch analluogi cymorth Cortana yn Microsoft Edge ar unrhyw adeg yng Ngosodiadau Microsoft Edge. I ddysgu rhagor am sut mae Cortana yn defnyddio data a sut gallwch reoli hynny, ewch i adran Cortana y datganiad preifatrwydd hwn.

Apiau WindowsApiau Windowsmainwindowsappsmodule
Crynodeb

Cynhwysir nifer o apiau Microsoft gyda Windows a mae eraill ar gael yn Microsoft Store. Mae rhai o’r apiau hyn yn cynnwys:

Ap Mapiau. Mae’r ap mapiau’n darparu gwasanaethau seiliedig ar leoliad ac yn defnyddio gwasanaethau Bing i brosesu’ch chwiliadau o fewn yr ap Mapiau. Pan fydd gan yr ap Mapiau fynediad at eich lleoliad, a'ch bod wedi galluogi gwasanaethau seiliedig ar leoliad yn Windows, yna pan fyddwch yn defnyddio'r fysell “@” i gychwyn chwilio mewn blychau testun a gefnogir mewn apiau Windows, bydd gwasanaethau Bing yn casglu'r testun a deipiwch chi ar ôl y fysell “@” i ddarparu awgrymiadau seiliedig ar leoliad. I ddysgu rhagor am y profiadau hyn a yrrir gan Bing, edrychwch ar adran Bing y datganiad preifatrwydd hwn. Pan fydd gan yr ap Mapiau fynediad i'ch lleoliad, hyd yn oed pan nad yw'r ap yn cael ei ddefnyddio, gall Microsoft gasglu data lleoliad nas adnabyddir o'ch dyfais er mwyn gwella gwasanaethau Microsoft. Gallwch analluogi mynediad yr ap Mapiau i'ch lleoliad trwy droi'r gwasanaeth lleoli i ffwrdd neu drwy troi mynediad yr ap Mapiau i'r gwasanaeth lleoli i ffwrdd.

Gallwch dracio eich hoff lefydd a chwiliadau map diweddar yn yr ap Mapiau. Cynhwysir eich hoff leoedd a hanes chwilio fel awgrymiadau chwilio. Os ydych yn rhoi mynediad i'ch camera i'r ap Mapiau, byddwch yn gallu cipio lleoliad eich lluniau, er enghraifft, bydd llun o'ch car hefyd yn dweud wrthych ble mae eich car wedi'i barcio. Gallwch hefyd rannu eich lleoliad â phobl eraill yn eich cysylltiadau. Os ydych wedi mewngofnodi i'ch cyfrif Microsoft, caiff eich hoff leoedd, hanes chwilio, a gosodiadau ap penodol eu cysoni ar draws dyfeisiau a gwasanaethau eraill. I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar adran Gosodiadau cysoni a gwneud copi wrth gefn yn y datganiad preifatrwydd hwn.

Ap Camera. Os ydych yn caniatáu i’r ap Camera ddefnyddio’ch lleoliad, yna bydd data lleoliad yn cael ei blannu yn y lluniau a’r fideos rydych yn eu creu gyda’ch dyfais. Mae data disgrifiadol arall, megis model y camera a’r dyddiad y tynnwyd y llun neu’r fideo, wedi’i fewnblannu hefyd mewn lluniau a fideos. Os ydych chi’n dewis rhannu llun neu fideo, bydd unrhyw ddata planedig ar gael i’r bobl a’r gwasanaethau rydych yn rhannu â nhw. Gallwch analluogi mynediad yr ap Mapiau i'ch lleoliad drwy ddiffodd yr holl fynediad i'r gwasanaeth lleoli yn newislen Gosodiadau eich dyfais neu drwy ddiffodd mynediad yr ap Mapiau i'r gwasanaeth lleoli.

Pan fydd yr ap Camera ar agor, mae'n dangos petryalau a ganfuwyd gan y camera a ddewiswyd ar gyfer ardaloedd yn y ddelwedd a allai gael eu defnyddio i wella delweddau. Nid yw'r ap Camera yn cadw unrhyw ddata gwella delweddau. Gallwch bob amser newid eich gosodiadau mynediad at y camera yn newislen Gosodiadau Windows. Mae'r ap Camera yn defnyddio gwahanol alluoedd dyfais fel lleoliad, camera, meicroffon, fideo a llyfrgell luniau. Ewch i Microsoft Store i ddysgu mwy.

Ap Lluniau. Mae dau fersiwn o'r ap Lluniau ar gael. Mae'r ap Lluniau diweddaraf yn cynnwys nodweddion fel integreiddio iCloud a gwedd ffolderi lleol a chwmwl. Mae hen fersiwn yr ap Lluniau blaenorol yn cynnwys nodweddion fel Golygydd Fideo, y tab Pobl ac Albymau. Rydych chi'n defnyddio'r ap Lluniau diweddaraf os yw'r adran “Ynghylch” yn y gosodiadau ap Lluniau yn nodi mai'r ap yw'r ap Lluniau “Y Diweddaraf”. Mewn rhai achosion, efallai y bydd yr ap Lluniau diweddaraf a'r hen fersiwn Lluniau wedi'u lawrlwytho ar eu dyfais gan ddefnyddiwr.

Mae'r ap Lluniau diweddaraf yn eich helpu i drefnu, gweld a rhannu eich lluniau a fideos. Er enghraifft, mae'r ap Lluniau yn cyflwyno gwahanol ffyrdd o grwpio lluniau a fideos yn ôl enw, dyddiad tynnu, neu ddyddiad addasu, a hefyd mewn ffolderi lle mae'r ffeiliau hynny yn cael eu storio, megis cael eu storio'n lleol ar eich dyfais neu wedi'u cysoni i'ch dyfais o OneDrive, iCloud, a gwasanaethau eraill yn y cwmwl. Mae'r ap hefyd yn caniatáu i chi symud, copïo neu lwytho ffeiliau i fyny i wahanol leoliadau ar eich cyfrifiadur neu i OneDrive. Mae'r tab Pob Llun yn dangos eich lluniau a fideos a storir yn lleol neu wedi'u cysoni yn ôl y dyddiad tynnu. Mae'r tab Ffefrynnau yn gadael i chi weld lluniau a fideos rydych wedi'u hoffi neu'u ffefrynnu'n flaenorol. Mae'r tab Ffolderi yn gadael i chi weld lluniau neu fideos yn ôl lle storio. Mae hefyd tabiau lle gallwch weld eich lluniau a fideo o wasanaethau cwmwl sydd ar gael (fel OneDrive a gwasanaethau trydydd parti eraill) rydych wedi'u cysoni i'ch dyfais.

Mae'r hen ap Lluniau hefyd yn eich helpu i drefnu, gweld a rhannu eich lluniau a'ch fideos. Fodd bynnag, os ydych yn defnyddio'r hen ap Lluniau, efallai byddwch yn gweld nodweddion eraill nad ydynt ar gael yn fersiwn mwy newydd yr ap Lluniau, yn cynnwys Casgliadau, Albymau, Golygydd Fideo a'r gosodiad Pobl. Mae'r tab Casgliad yn dangos lluniau a fideos yn ôl y dyddiad creu. Mae'r tab Albymau yn eich helpu i drefnu eich lluniau a fideos yn ôl lleoliad a thagiau cyffredin. Mae'r Golygydd Fideo yn caniatáu i chi olygu, creu a rhannu fideos.

Mae modd galluogi'r gosodiad Pobl yn nhudalen Gosodiadau'r hen ap Lluniau ac yn nhab Pobl yr ap. Ar ôl ei alluogi, bydd yr hen ap Lluniau yn defnyddio technoleg grwpio wynebau i drefnu eich lluniau a fideos i grwpiau. Gall y nodwedd grwpio ganfod wynebau mewn llun neu fideo a phenderfynu a ydynt yn debyg yn weledol i wynebau mewn lluniau a fideos eraill yn eich casgliad lluniau lleol. Gallwch ddewis cysylltu grŵp o wynebau â chyswllt o’ch ap Cysylltiadau.

Pan fydd wedi'i alluogi yn yr hen ap Lluniau, bydd eich grwpiau yn cael eu storio ar eich dyfais cyhyd ag y byddwch yn dewis cadw'r grwpiau neu'r lluniau neu fideos. Os yw'r gosodiad Pobl ar waith, bydd yna anogwr a fydd yn gofyn i chi ganiatáu i'r hen ap Lluniau barhau i ganiatáu grwpio wynebau ar ôl tair blynedd o beidio â rhyngweithio â'r hen ap Lluniau. Ar unrhyw adeg, gallwch fynd i'r dudalen Gosodiadau yn yr hen ap Lluniau i roi’r gosodiad Cysylltiadau ar waith neu ei ddiffodd. Bydd diffodd y nodwedd yn tynnu data grwpio wynebau o'r hen ap Lluniau, ond ni fydd yn tynnu eich lluniau na'ch fideos. Dysgu mwy am yr hen ap Lluniau a grwpio wynebau.

Os byddwch yn dewis rhannu llun neu fideo gan ddefnyddio'r ap Lluniau neu'r hen ap Lluniau, bydd unrhyw ddata wedi'i blannu (fel y lleoliad, model y camera, a’r dyddiad) ar gael i'r bobl a'r gwasanaethau rydych yn rhannu'r llun neu'r fideo â nhw.

Ap Cysylltiadau. Mae’r ap Cysylltiadau yn gadael ichi weld a rhyngweithio gyda’ch cysylltiadau i gyd mewn un lle. Pan fyddwch yn ychwanegu cyfrif i'r ap Cysylltiadau, caiff eich cysylltiadau o’ch cyfrif eu hychwanegu’n awtomatig i’r ap Cysylltiadau. Gallwch ychwanegu cyfrifon eraill i’r ap Cysylltiadau, gan gynnwys eich rhwydweithiau cymdeithasol (megis Facebook a Twitter) a chyfrifon e-bost. Pan fyddwch yn ychwanegu cyfrif, rydym yn rhoi gwybod i chi pa ddata all yr ap Cysylltiadau fewngludo neu gysoni gyda'r gwasanaeth penodol a gadael i chi ddewis beth ydych chi am ei ychwanegu. Hefyd, efallai y bydd apiau eraill y gosodwch yn cysoni data i'r ap Cysylltiadau, gan gynnwys rhoi manylion ychwanegol fel cysylltiadau presennol. Pan fyddwch yn edrych ar yswllt yn yr ap Cysylltiadau, bydd gwybodaeth am eich rhyngweithio diweddar â'r cyswllt (megis negeseuon e-bost a digwyddiadau calendr, gan gynnwys o apiau y mae'r ap Cysylltiadau yn cysoni data ohonynt) yn cael eu had-alw a'u dangos i chi. Gallwch dynnu cyfrif o’r ap Cysylltiadau unrhyw bryd.

Ap Post a Chalendr. Mae'r ap Post a Chalendr yn caniatáu i chi gysylltu eich holl negeseuon e-bost, calendrau a ffeiliau mewn un lle, yn cynnwys y rhai hynny o ddarparwyr storio negeseuon e-bost a ffeiliau trydydd parti. Mae'r ap yn darparu gwasanaethau seiliedig ar leoliad, megis gwybodaeth am y tywydd yn eich calendr, ond gallwch analluogi defnydd yr ap o'ch lleoliad. Pan fyddwch yn ychwanegu cyfrif i'r ap Post a Chalendr bydd eich e-bost, eitemau calendr, ffeiliau, cysylltiadau a gosodiadau eraill o'ch cyfrif yn cysoni'n awtomatig i'ch dyfais ac i weinyddion Microsoft. Gallwch ar unrhyw adeg dynnu cyfrif neu wneud newidiadau i'r data sy'n cael ei gysoni o'ch cyfrif. I ffurfweddu cyfrif, rhaid i chi roi manylion adnabod cyfrif (megis enw defnyddiwr a chyfrinair) i'r ap, a anfonir dros y rhyngrwyd i weinydd y darparwr trydydd parti. Yn gyntaf bydd yr ap yn ceisio defnyddio cysylltiad diogel (SSL) i ffurfweddu’ch cyfrif ond bydd yn anfon yr wybodaeth hon heb ei hamgryptio os nad yw eich darparwr e-bost yn cefnogi SSL. Os ydych yn ychwanegu cyfrif a ddarperir gan sefydliad (megis cyfeiriad e-bost cwmni), gall perchennog y parth sefydliadol weithredu rhai polisïau a rheolyddion (er enghraifft, gwneud dilysu aml-ffactor yn ofynnol neu'r gallu i ddileu data oddi ar eich dyfais o bell) a all effeithio ar eich defnydd o'r ap. Mae'r ap hwn yn defnyddio galluoedd eich dyfais megis lleoliad, camera. Ewch i Microsoft Store i ddysgu mwy.

Ap Negeseuon Gweithredydd Windows (Negeseua Microsoft gynt). Mae'r ap Negeseuon Gweithredydd Windows yn derbyn ac yn dangos negeseuon testun SMS sy'n gysylltiedig â'r cyfrif gan eich cwmni ffôn symudol am eich cynllun data (megis eich bilio a’ch terfynau data) ar eich cyfrifiadur neu'ch dyfais. Mae'r negeseuon hyn yn cael eu storio'n lleol ar eich dyfais. O'ch dyfais, gallwch hefyd gael mynediad at y negeseuon hyn, eu gweld a'u dileu. Mae'r ap hwn yn defnyddio galluoedd eich dyfais megis Cysylltiadau. Ewch i Microsoft Store ar Windows i ddysgu mwy.

Ap y Cloc yw eich hyb ar gyfer rheoli amser a chanolbwyntio ar Windows. Pan fydd defnyddwyr yn mewngofnodi gan ddefnyddio eu cyfrif Microsoft gallant alluogi Microsoft To Do sy'n brofiad cysylltiedig yn y cwmwl. Pan fydd y defnyddiwr yn rhoi Sesiwn Ffocws ar waith, caiff data sesiwn ei storio'n lleol a gall y defnyddiwr ei glirio drwy fynd i dudalen gosodiadau’r cloc. Yn ychwanegol, mae Sesiynau Ffocws yn cefnogi cysylltu â chyfrifon Spotify i wrando ar sain amgylchynol er mwyn helpu defnyddwyr i ganolbwyntio. Ewch i Microsoft Store ddysgu mwy.

Microsoft Journal mae hon yn rhaglen Windows sydd wedi'i dylunio'n benodol ar gyfer dyfeisiau sy'n canolbwyntio ar gyffwrdd, sy'n gallu delio ag ysgrifbin, megis tabledi a dyfeisiau 2-mewn-1. Mae'n rhoi profiad personol i ddefnyddwyr o gymryd nodiadau ar ffurf rhydd. Mae'r ap yn defnyddio deallusrwydd artiffisial (AI) a dysgu peirianyddol i adnabod eich llawysgrifen sy'n prosesu data'n lleol ar eich dyfais yn well. Pan fyddant wedi cysylltu â Microsoft 365 (rhaid tanysgrifio), bydd defnyddwyr yn gallu cael mynediad di-dor at eu calendr M365 a'u cysylltiadau o fewn yr ap. Bydd yr holl gynnwys sy'n cael ei greu gan y defnyddiwr yn cael ei gadw'n awtomatig yn y lleoliad cadw diofyn yn y llyfrgell ddogfennau er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol. Mae dyddlyfr yn eich galluogi i gael mynediad at y llyfrgell lluniau a chamera'r ddyfais a’r meicroffon er mwyn i chi allu eu hychwanegu at lyfr gwaith. Dysgu am ap Dyddlyfr yma neu ewch i Microsoft Store i ddysgu mwy.

Mae'r ap cynlluniau Symudol yn eich helpu i fynd ar-lein yn rhwydd ac mewn mwy o leoedd ar eich cyfrifiadur Windows 10 a'ch dyfeisiau 11 LTE. Ar ôl cofrestru ar gyfer cynllun data ar eich dyfais, mae'n sefydlu cysylltiad â'r cwmni ffôn symudol, gan eich galluogi i orffen prynu drwy borth ar-lein y cwmni ffôn symudol. Bydd angen cerdyn SIM a gefnogir arnoch chi er mwyn defnyddio'r ap hwn. Bydd yr Ap Cynllun Symudol yn defnyddio eich IMEI, IMSI, EID, ICCID, a’ch Gwlad (lleoliad ymgeisydd wedi'i bennu gan ID Rhwydwaith Symudol neu IP Wi-Fi Reverse) i benderfynu pa weithredyddion symudol sydd ar gael yn eich ardal. Gall y cwmni symudol anfon hysbysiadau at ddefnyddwyr drwy'r Ap Cynlluniau Symudol. Mae'r ap hwn yn defnyddio galluoedd eich dyfais megis y camera a’r meicroffon. Ewch i Microsoft Store i ddysgu mwy.

Rheolwr Cyfrifiadur Microsoft Mae ar gael mewn rhanbarthau dethol ac mae'n offeryn bwrdd gwaith sy'n ceisio rhoi hwb i berfformiad eich cyfrifiadur. Ar sail eich cais, bydd Rheolwr Cyfrifiadur yn sganio eich dyfais, ac yn caniatáu i chi ddileu dogfennau diangen neu dros dro, optimeiddio storio, stopio neu adfer rhag newidiadau heb awdurdod, neu ddefnyddio nodweddion eraill fel gwirio iechyd, hwb un-clic, glanhau lle storio, rheoli ffeiliau a ffenestri naid, a diogelu eich gosodiadau diofyn.

Bydd Rheolwr Cyfrifiadur yn rhwystro ffenestri naid yn seiliedig ar reolau rhwystro hysbysebion a'r ffenestri naid a ddewiswyd gennych drwy flocio personol. Os ydych chi'n cytuno i ymuno â “Chynllun Naid Rheolwr Cyfrifiaduron Microsoft”, pan fyddwch chi'n rhwystro ffenestri naid drwy flocio personol, gallwch chi ein helpu i optimeiddio nodwedd rheoli ffenestri naid Rheolwr Cyfrifiadur Microsoft drwy gymryd sgrinluniau o'r ffenestr naid a'u hanfon at Microsoft. Nid yw Microsoft yn casglu gwybodaeth heblaw am sgrinluniau, teitl Windows a dosbarth Windows. Dim ond am gyfnod byr y bydd sgrinluniau sy'n cael eu hanfon yn cael eu cadw a byddant yn cael eu dileu'n rheolaidd. Gallwch reoli eich dewisiadau Cynllun Naid drwy osodiadau Rheolwr Cyfrifiadur ar unrhyw adeg. Gall y nodwedd adborth yn Rheolwr Cyfrifiaduron hefyd brosesu data personol os byddwch yn ei gynnwys yn yr adborth rydych chi’n ei roi i Microsoft. Mae'r adborth gan ddefnyddwyr yn cael ei ddileu'n rheolaidd ar ôl prosesu. Ewch i Microsoft Store i ddysgu mwy.

Mae’r Mae'r Offeryn Snipio yn wasanaeth defnyddiol yn Windows sy'n defnyddio eich meicroffon a'ch llyfrgell luniau i gipio a storio sgrinluniau a recordiadau sgrin. Mae'r Offeryn Snipio yn cynnwys nodwedd Gweithredu Testun, sy'n defnyddio cymorth adnabod nodau optegol (OCR) adeiledig. Gallwch ddewis a chopïo testun yn uniongyrchol o ddelweddau gan ddefnyddio OCR. Ar ben hynny, gallwch ddefnyddio'r nodwedd Gweithred Testun i olygu gwybodaeth sensitif o destun wedi'i gipio. Bydd eitemau integreiddio clipfwrdd wedi'u copïo o'r Offeryn Snipio hefyd yn cael eu copïo i'ch clipfwrdd. Os ydych chi'n galluogi hanes clipfwrdd ar draws dyfeisiau, mae modd defnyddio'r cynnwys sydd wedi'i gopïo yn ddi-dor ar draws dyfeisiau gwahanol. Gall defnyddwyr reoli eu dewisiadau clipfwrdd a snipio drwy osodiadau Windows. Ewch i Microsoft Store i ddysgu mwy.

Mae’r ap Recordiwr Llais yn offeryn amlbwrpas sydd wedi'i ddylunio ar gyfer cipio sain drwy eich meicroffon mewn gwahanol senarios. Wrth recordio, gallwch farcio adegau allweddol er mwyn dod o hyd i adrannau pwysig rywbryd eto. Gallwch hefyd drimio, addasu lefelau sain, neu gymhwyso addasiadau eraill yn ôl yr angen, a chwarae eich recordiadau. Mae eich recordiadau yn cael eu cadw a'u storio'n awtomatig yn eich ffolder Dogfennau i gael mynediad hwylus, a gallwch rannu eich sain wedi'i recordio gyda ffrindiau a theulu. Ewch i Microsoft Store i ddysgu mwy.

Microsoft Clipchamp Golygydd fideo yw hwn sydd wedi'i ddylunio i wneud creu fideo yn hawdd. Mae'n galluogi defnyddwyr i gyfuno fideos, delweddau a ffeiliau sain, yn ogystal ag ychwanegu testun ac effeithiau, ac wedyn cadw'r fideo gorffenedig ar eu dyfais, neu storio eu fideos yn eu OneDrive personol drwy eu cyfrif Microsoft. Gall defnyddwyr hefyd ychwanegu fideos stoc ac effeithiau sain neu gerddoriaeth stoc, sticeri, elfennau graffigol, cefndiroedd, a mwy. Gall defnyddwyr ddewis caniatáu i Clipchamp gael mynediad at eu camera a’u microffon i recordio fideos yn uniongyrchol o'u dyfais. Er mwyn darparu profiad gwell, megis pa iaith i'w dangos i chi, bydd Clipchamp yn casglu syniad o’ch lleoliad. Gall defnyddwyr gael mynediad at Clipchamp drwy gyfrif Microsoft personol neu deulu drwy'r ap Clipchamp ar gyfer Windows 10 neu Windows 11 ac ym mhorwr Edge neu Chrome yn https://app.clipchamp.com.

Media Player yw'r chwaraewr rhagosodedig o ffeiliau amlgyfrwng (sain a fideo). Pan ddewiswch agor ffeil amlgyfrwng, bydd Media Player yn darllen cynnwys y ffeil honno. Pan fyddwch chi'n agor Media Player, bydd yn darllen cynnwys eich ffolderau llyfrgell Cerddoriaeth a'ch llyfrgell Fideo i boblogi ei lyfrgell gerddoriaeth ei hun a thudalennau llyfrgell Fideo y tu mewn i'r Media Player i'ch helpu chi i drefnu, gweld a chwarae cynnwys amlgyfrwng.

Er mwyn cyfoethogi'ch profiad wrth chwarae cerddoriaeth, bydd Media Player yn ceisio'n awtomatig i arddangos celf artist a chelf albwm ar gyfer y cynnwys rydych chi'n ei chwarae a'r cynnwys yn eich llyfrgell gerddoriaeth. I ddarparu’r wybodaeth hon, mae Media Player yn anfon cais am wybodaeth i Microsoft sy’n cynnwys data dyfais safonol, megis cyfeiriad IP eich dyfais, fersiwn meddalwedd eich dyfais, eich gosodiadau rhanbarthol ac iaith, a dynodwr ar gyfer y cynnwys. Os ydych yn dymuno, gellir analluogi'r nodwedd hon ar dudalen Gosodiadau'r ap.

Ffilmiau a Theledu.Mae Ffilmiau a Theledu Microsoft yn caniatáu ichi rentu neu brynu ffilmiau a rhaglenni teledu, a'u chwarae ar eich dyfais.

Er mwyn eich helpu i ddarganfod cynnwys a allai fod o ddiddordeb i chi, bydd Ffilmiau a Theledu yn casglu data ynghylch pa ffilmiau a rhaglenni teledu rydych chi'n eu gwylio, gan gynnwys hyd chwarae ac unrhyw sgoriau rydych chi'n eu rhoi.

Gall Ffilmiau a Theledu hefyd ddangos a chwarae ffeiliau fideo lleol sydd wedi'u storio ar eich cyfrifiadur. I wneud hyn, mae angen mynediad i'r llyfrgell fideos ar eich dyfais.

Windows Media Player Hen. Mae Windows Media Player Hen yn caniatáu ichi chwarae CDs a chynnwys digidol arall (fel ffeiliau fideo a sain), llosgi CDs, a rheoli eich llyfrgell gyfryngau. Er mwyn cyfoethogi eich profiad pan fyddwch chi'n chwarae cynnwys yn eich llyfrgell, mae Windows Media Player Hen yn arddangos gwybodaeth cyfryngau perthnasol, fel teitl yr albwm, teitlau'r gân, celf yr albwm, artist, a chyfansoddwr. Er mwyn ychwanegu at eich gwybodaeth cyfryngau, bydd Windows Media Player Hen yn anfon cais i Microsoft sy'n cynnwys gwybodaeth safonol am y cyfrifiadur, dynodwr ar gyfer y cynnwys y cyfryngau, a'r wybodaeth cyfryngau sydd eisoes wedi'i gynnwys yn y llyfrgell Windows Media Player (gan gynnwys gwybodaeth efallai eich bod chi wedi'i golygu neu mewnbynnu eich hun) er mwyn i Microsoft allu adnabod y trac ac yna dychwelyd gwybodaeth ychwanegol sydd ar gael.

Hefyd, mae Windows Media Player Hen yn caniatáu i chi chwarae cynnwys eto sy'n cael ei ffrydio i chi dros rwydwaith. Er mwyn darparu'r gwasanaeth hwn, mae'n hanfodol i Windows Media Player Hen gyfathrebu gyda gweinydd ffrydio cyfryngau. Mae'r gweinyddwyr hyn fel arfer yn cael eu gweithredu gan ddarparwyr cynnwys nad ydynt yn rhan o Microsoft. Yn ystod chwarae cyfryngau sy'n cael eu ffrydio eto, bydd Windows Media Player Hen yn anfon log at y gweinydd cyfryngau ffrydio neu weinyddwr(wyr) eraill os yw'r gweinyddwr cyfryngau yn gwneud cais amdano. Mae'r log yn cynnwys manylion fel: amser cysylltu, cyfeiriad IP, fersiwn system weithredu, fersiwn Windows Media Player Hen, Rhif adnabod Chwaraewr (ID Chwaraewr), dyddiad, a phrotocol. I warchod eich preifatrwydd, mae Windows Media Player Hen yn rhagosod i anfon ID Chwaraewr sy'n wahanol ar gyfer pob sesiwn.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Crynodeb

Mae Windows Hello yn darparu mynediad ar wib i’ch dyfeisiau trwy ddilysu biometrig. Os ydych chi'n ei alluogi, bydd Windows Hello yn defnyddio’ch wyneb, ôl bys neu iris i'ch adnabod yn seiliedig ar set o bwyntiau neu nodweddion unigryw a echdynnir o’r ddelwedd ac a storir ar eich dyfais fel templed—ond nid yw’n storio’r ddelwedd neu'r llun gwirioneddol o’ch wyneb, ôl bys neu iris. Nid yw data dilysu biometrig a ddefnyddir pan fyddwch yn mewngofnodi yn gadael eich dyfais. Bydd eich data dilysu biometrig yn aros ar eich dyfais nes iddo gael ei ddileu gennych chi. Fodd bynnag, ar ôl cyfnod sylweddol o anweithgarwch Windows Hello, byddwch yn cael eich annog i gadarnhau eich bod am barhau i storio eich data dilysu biometrig. Gallwch ddileu’ch data dilysu biometrig o’r tu mewn i Osodiadau Dysgu mwy am Windows Hello.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Crynodeb

Mae Windows Search yn gadael i chi chwilio’ch pethau chi a’r we mewn un lle. Os byddwch chi'n dewis Windows Search i chwilio am "eich pethau," bydd yn rhoi canlyniadau i chi am eitemau ar eich OneDrive personol, eich OneDrive for Busines os yw wedi'i alluogi, darparwyr storfa cwmwl eraill i'r fath raddau sy'n cael eu cefnogi gan ddarparwyr trydydd parti, ac ar eich dyfais. Os dewiswch ddefnyddio Windows Search i chwilio’r we, neu gael awgrymiadau chwilio gyda Windows Search, bydd canlyniadau eich chwiliad ar gael drwy Bing a byddwn yn defnyddio’ch ymholiad chwilio fel a ddisgrifir yn adran Bing y datganiad preifatrwydd hwn. Dysgu mwy am chwilio yn Windows .

Adloniant a gwasanaethau cysylltiedigAdloniant a gwasanaethau cysylltiedigmainentertainmentmodule
Crynodeb

Mae Adloniant a Gwasanaethau Cysylltiedig yn creu profiadau cyfoethog ac yn eich galluogi i gael mynediad at amrywiaeth o gynnwys, rhaglenni a gemau.

XboxXboxmainxboxmodule
Crynodeb
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Crynodeb
Microsoft StartMicrosoft Startmainmainmodule
Crynodeb
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Crynodeb
Windows Mixed RealityWindows Mixed Realitymainwindowsmixedrealitymodule
Crynodeb
maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincaliforniaconsumerprivacyactmodule,mainartificialintelligencemodule,mainadvertisingmodule,mainspeechrecognitionmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule mainofficeservicesmodule,mainmsfamilymodule,mainteamsmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule,mainsurfacemodule,mainsurfaceduomodule,mainlinkedinmodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainmsedgemodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainactivityhistorymodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainfeedbackhubmodule,maingethelpmodule,mainlivecaptionsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainnarratormodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowshellomodule,mainyourphonemodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,mainsilverlightmodule,mainwindowsmixedrealitymodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
Briwsion

Mae’r rhan fwyaf o safleoedd Microsoft yn defnyddio briwsion, sef ffeiliau testun bach sy'n cael eu rhoi ar eich dyfais y gall gweinyddion y we ddefnyddio yn y parth a osododd y briwsionyn i'w hadfer wedyn. Gallwn ddefnyddio briwsion i storio eich dewisiadau a gosodiadau, i helpu i fewngofnodi, i ddarparu hysbysebion wedi'u personoli, ac i ddadansoddi gweithrediadau’r safle. I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar adran Briwsion a thechnolegau tebyg y datganiad preifatrwydd hwn.

Estyniad UE-U.D.A., DU, a Swisaidd-U.D.A. Fframweithiau Preifatrwydd Data

Mae Microsoft yn cydymffurfio ag Estyniad Fframweithiau Preifatrwydd Data UE-U.D.A.DU i'r UE-U.D.A., a'r Swistir-U.D.A. I ddysgu mwy, ewch i adran Ble rydym yn storio a phrosesu data personol a ewch i wefan Fframwaith Preifatrwydd Data Adran Masnach yr Unol Daleithiau.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych bryder preifatrwydd, cwyn neu gwestiwn i Brif Swyddog Preifatrwydd Microsoft neu Swyddog Diogelu Data yr UE, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio ein ffurflen y we. I gael rhagor o wybodaeth am gysylltu â Microsoft, yn cynnwys Microsoft Ireland Operations Limited, gweler adran Sut i gysylltu â ni y datganiad preifatrwydd hwn.