*
United StatesChange|All Microsoft Sites
Microsoft
Search Microsoft.com for:

Microsoft Online Privacy Notice Highlights


(lần cập nhật gần nhất: tháng 8 năm 2013)


Phạm vi

Thông báo này cung cấp tóm tắt về toàn bộ Microsoft Online Privacy Statement (Tuyên Bố về Tính Riêng Tư Trực Tuyến của Microsoft). Thông báo này và toàn bộ tuyên bố về chính sách riêng tư áp dụng đối với những trang Web và dịch vụ của Microsoft hiển thị hoặc liên kết với thông báo này.


Thông Tin Cá Nhân

Chi Tiết Bổ Sung

Khi bạn đăng kư sử dụng các dịch vụ nhất định của Microsoft, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được kết hợp với thông tin thu được từ các dịch vụ khác của Microsoft và các công ty khác.

Chúng tôi sử dụng cookie và những công nghệ khác để theo dơi hoạt động tương tác của bạn với các trang web và dịch vụ của chúng tôi nhằm đem tới trải nghiệm được cá nhân hóa.

Lựa Chọn Của Bạn

Chi Tiết Bổ Sung

Bạn có thể dừng không nhận thư quảng cáo từ một trang web hoặc dịch vụ của Microsoft bằng cách thực hiện theo hướng dẫn trong e-mail mà bạn nhận được.

Để chọn trước cách thức mà chúng tôi gửi thông tin cho bạn qua e-mail, điện thoại, và thư gửi theo đường bưu điện, hăy thực hiện theo hướng dẫn được liệt kê trong Communication Preferences (H́nh thức gửi thông tin mong muốn) có trong tuyên bố đầy đủ về chính sách riêng tư.

Để chọn không hiển thị các quảng cáo được cá nhân hóa, hăy truy cập vào mục Display of Advertising (Hiển Thị Quảng Cáo) trong tuyên bố đầy đủ về chính sách riêng tư.

Để xem và sửa đổi thông tin cá nhân, hăy truy cập vào access section (mục truy cập) trong tuyên bố đầy đủ về chính sách riêng tư.


Sử Dụng Thông Tin

Chi Tiết Bổ Sung

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bạn. Các dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm hiển thị nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để thông báo với bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác do Microsoft và chi nhánh của Microsoft cung cấp, và để gửi cho bạn thư mời tham gia những cuộc khảo sát phù hợp liên quan đến các dịch vụ của Microsoft.

Chúng tôi sẽ không bán hay cho thuê danh sách khách hàng của chúng tôi cho các bên thứ ba. Để giúp cung cấp dịch vụ, đôi khi chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các công ty khác để thay mặt chúng tôi tiến hành công việc.

Thông Tin Quan Trọng

Phiên bản đầy đủ của Microsoft Online Privacy Statement (Tuyên Bố về Tính Riêng Tư Trực Tuyến của Microsoft) có các đường dẫn tới thông tin bổ sung về các trang web hoặc dịch vụ cụ thể của Microsoft.

Ủy nhiệm đăng nhập (địa chỉ e-mail và mật khẩu) được sử dụng để đăng nhập vào hầu hết các trang web và dịch vụ của Microsoft là một phần của Microsoft account.

Để biết thêm thông tin về cách thức bảo vệ máy tính cá nhân, thông tin cá nhân, và gia đ́nh ḿnh trên mạng, bạn hăy truy cập tới các tài nguyên về an toàn trực tuyến của chúng tôi.


Làm Thế Nào để Liên Hệ với Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin về cách thức bảo vệ thông tin riêng tư của chúng tôi, hăy truy cập bản đầy đủ của Microsoft Online Privacy Statement (Tuyên Bố về Tính Riêng Tư Trực Tuyến của Microsoft).

Nếu bạn có câu hỏi cần hỗ trợ kỹ thuật hoặc hỗ trợ chung, vui ḷng truy cập vào http://support.microsoft.com để t́m hiểu thêm về các h́nh thức Hỗ Trợ của Microsoft.

Nếu bạn nghi ngờ tài khoản Hotmail/Live của ḿnh đă bị đột nhập hoặc chiếm đoạt, vui ḷng truy cập vào Live Help (Hỗ Trợ Trực Tiếp).

Nếu bạn có thắc mắc về mật khẩu Hotmail/Live, vui ḷng truy cập vào Live Help (Hỗ Trợ Trực Tiếp).

Để biết các vấn đề chung về Tính Riêng Tư của Microsoft, vui ḷng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu Web của chúng tôi.


Chính Sách Chống Thư Rác

Top of pageTop of page

© 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. Contact Us |Terms of Use |Trademarks |Privacy Statement